Chia sẻ

Các cung tứ hóa cách nhìn cung phu thê cách nhìn

  Ngưng ảnh điệp tư 2 0 14- 0 1- 12

Các cung tứ hóa cách nhìn cung phu thê cách nhìn

Một , cung phu thê được tứ hóa:

1 , cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh , phối ngẫu có nhân duyên , phối ngẫu tốt với ta.

2 , cung phu thê hóa khoa nhập mệnh cung , phu thê có bạch đầu giai lão; phu thê đồng đều có khác phái duyên.

3 , cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung , phu thê bị cãi nhau.

4 , cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung ( gặp hóa lộc năm sinh ) , phối ngẫu ăn chắc ngã , phối ngẫu có thể quản ở ngã.

5 , cung phu thê hóa lộc nhập cung tài bạch , hóa kị nhập mệnh cung , phu thê cãi nhau.

6 , cung phu thê hóa khoa kị cùng nhập mệnh cung , phu thê khóe miệng không khỏi.

7 , nữ mệnh:

Cung phu thê hóa kị nhập mệnh cung , mặc dù gả đi , nhược đã gả thì chủ phu thê lắm lời sừng.

Cung phu thê hóa quyền nhập mệnh cung , chồng của cô sợ vợ.

Cung phu thê hóa kị nhập cung quan lộc ( năm sinh hóa quyền ) , thê sẽ chiếu cố sự nghiệp của ta.

Cung phu thê tự hóa lộc hoặc hóa khoa , có nam nhân thầm mến ngã.

8 , cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ , phối ngẫu làm chủ động đào hoa , phối ngẫu nghĩ sinh ra nữ hài.

9 , cung phu thê hóa lộc ( quyền , khoa ) nhập cung tử nữ , thê sinh con trai nhiều, hai vợ chồng mang đào hoa.

1 0 , cung phu thê ( tự hóa lộc ) hóa kị nhập cung tử nữ , đã có phối ngẫu , nhưng nghĩ lại đào hoa.

Hai , phối ngẫu được xuất xứ:

1 , cung phu thê hóa khoa nhập mệnh cung , cung tài bạch , cung quan lộc , cung điền trạch , trải qua tự do yêu đương thành hôn. Cung phu thê hóa khoa nhập còn lại tám cái cung vị , trải qua giới thiệu mà kết hôn.

2 , cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ , cung tử nữ hóa kị nhập mệnh cung , phối ngẫu là thân thích hoặc thân thích giới thiệu ( cung tử nữ là cung lục thân vị trí ).

3 , lưu niên hóa khoa nhập mệnh cung tam hợp phương , kinh nhân giới thiệu. Lưu niên hóa kị nhập mệnh cung mình biết.

4 , lưu niên hóa lộc nhập cung nào đó lại chuyển hóa kị xung lưu niên cung phu thê , vật là tùy tiện tìm , năm này kết hôn không tốt.

Ba , kết hôn đại hạn:

1 , cung phu thê hóa kị nhập A cung , A cung hơi lớn hạn được tứ chính vị trí , đại hạn này kết hôn.

2 , nam mệnh: cung nô bộc hóa kị nhập đại hạn , này hạn kết hôn; đại hạn hóa kị nhập đại hữu , này hạn kết hôn.

Nữ mệnh: cung tật ách hóa kị nhập đại hạn , này hạn kết hôn.

3 , đại hạn hóa kị nhập cung nô bộc , này hạn kết hôn.

4 , cung phu thê hóa khoa nhập đại hạn , này hạn kết hôn.

5 , đại hạn nhập bản mệnh cung phu thê , đại hạn hóa lộc nhập cung mệnh , hóa kị nhập cung tật ách , thì này hạn kết hôn.

Bốn , kết hôn năm:

1 , nam mệnh: cung nô bộc hóa lộc hoặc hóa kị nhập lưu niên cung mệnh , cung tài bạch , cung phúc đức kết hôn.

Nữ mệnh: cung tật ách hóa lộc hoặc hóa kị nhập lưu niên cung mệnh , cung tài bạch , cung phúc đức kết hôn.

Chú: bản pháp cần trước lấy kết hôn đại hạn bên trong đệ 7 là điều kiện tiên quyết.

2 , đại hạn phối ngẫu hóa kị nhập đại hạn được A cung , lại tìm phối ngẫu được A cung hóa kị nhập năm nào tới phụ tật tuyến , thì nên năm kết hôn. Nhược đại ngẫu nhiên tự hóa kị , thì tìm hóa lộc , bên ngoài suy tính bước giống như phía trên.

3 , lưu niên hồng loan hoặc thiên hỉ nhập mệnh cung , cung thân , cung phu thê , cung phúc đức , đại hạn lại lưu niên đi vào bản mệnh hồng loan , thiên hỉ , lưu niên cung phu thê vô phá , năm này kết hôn.

4 , lưu niên hồng loan , thiên hỉ nhập tiểu hạn cung mệnh hoặc cung phu thê , lưu niên hóa lộc , quyền , khoa nhập tiểu hạn cung phu thê , năm này kết hôn.

5 , nữ mệnh đại hạn nhập thái dương cung vị trí , lưu niên gặp thiên đồng , lộc tồn , tử vi , phá quân , thái dương ( lạc hãm ) , thái âm ( lạc hãm ) lại lưu niên hồng loan , thiên hỉ nhập mệnh cung , cung thân , cung phu thê , cung phúc đức , đại hạn , năm này kết hôn.

6 , cung phu thê hóa kị nhập A cung xung B cung , tại kết hôn đại hạn bên trong, lưu niên phải qua A cung hoặc B cung mới có thể kết hôn.

Kết hôn đại hạn được cung phu thê hóa khoa nhập lưu mệnh , lưu phu thê hoặc chiếu lưu mệnh lưu phu thê , năm này kết hôn.

Kết hôn đại hạn hóa khoa nhập lưu mệnh , lưu phu thê hoặc chiếu lưu mệnh , lưu phu thê , năm này kết hôn.

7 , đại hữu hóa kị nhập lưu mệnh , năm này kết hôn ( cùng kết hôn đại hạn bên trong đệ 2 điều phối hợp sử dụng ).

Đại hữu tự hóa kị lúc, tìm hóa lộc , nhập lưu ngẫu nhiên , năm này kết hôn ( cùng kết hôn đại hạn bên trong đệ 6 điều hậu luận phối hợp sử dụng ).

8 , đại ngẫu nhiên hóa kị nhập lưu mệnh , năm này kết hôn ( phối hợp kết hôn đại hạn bên trong đệ 3 điều sử dụng ).

9 , đại hữu hóa kị nhập lưu niên , đại hạn hóa kị nhập lưu ngẫu nhiên , năm này kết hôn.

Đại hữu hóa kị nhập lưu niên , lưu phu thê hóa kị nhập lưu tật , năm này kết hôn.

1 0 , lưu niên tứ hóa tam cát nhập mệnh cung tam hợp phương , năm này kết hôn.

Năm , đào hoa vận:

1 , cung mệnh hóa lộc nhập cung huynh đệ , cung huynh đệ hóa lộc nhập cung tật ách , có đào hoa.

2 , cung nô bộc hóa lộc , quyền nhập mệnh cung , cung tật ách , cung điền trạch có đào hoa.

Cung nô bộc hóa kị nhập mệnh cung , cung tật ách , cung điền trạch có đào hoa.

Cung nô bộc hóa lộc , quyền nhập mệnh cung , cung nô bộc hóa kị nhập cung điền trạch hoặc cung tật ách , dính tính đào hoa.

3 , cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ , có đào hoa.

4 , hóa khoa nhập mệnh cung , có đào hoa.

5 , cung điền trạch luận đào hoa:

Cung điền trạch hóa lộc chiếu mệnh cung , có đào hoa. Cung điền trạch hóa lộc nhập cung tử nữ , có đào hoa.

Cung điền trạch hóa kị xung cung mệnh , không có đào hoa. Cung điền trạch hóa kị nhập cung tử nữ , không có đào hoa.

Cung điền trạch tự hóa kị , có đào hoa , nhưng lưu không được.

6 , cung điền trạch luận đào hoa chủng loại:

Cung điền trạch hóa lộc nhập cung mệnh , vật đã có kết giao khác phái kinh nghiệm hoặc đã có tử nữ.

Cung điền trạch hóa kị nhập mệnh cung , đối tượng không có tử nữ hoặc đối tượng đã đã ly hôn.

Cung điền trạch hóa lộc nhập cung thiên di , vật đã kết hôn. Điền trạch hóa kị nhập cung thiên di , đối tượng là phụ nữ có chồng hoặc đã ly hôn.

Cung điền trạch tự hóa lộc hoặc tự hóa kị , vật chưa kết hôn. Điền trạch tự hóa lộc vật chưa lập gia đình , đã có kết giao dị kinh nghiệm tình dục.

Cung điền trạch tự hóa kị , đối tượng chưa lập gia đình , là thứ nhất thật cùng khác phái kết giao.

Cung điền trạch hóa lộc hoặc quyền chiếu mệnh cung , vật so với ta lớn tuổi lại đã kết hôn.

7 , lưu điền hóa kị nhập lưu mệnh , năm nay có khác phái duyên , lại có thể kết giao đi qua lâu mà thôi.

Lưu điền hóa lộc nhập lưu mệnh , năm nay có khác phái duyên , lại có thể kết giao đi qua lâu mà thôi.

8 , thiên tướng , đà la nhập cung tử nữ hoặc cung phúc đức , có đào hoa.

9 , cung điền trạch hóa kị nhập cung tử nữ , đào hoa nhiều, bị cưới đã sinh dục tử nữ được phối ngẫu; biết xài tiền.

Cung tử nữ hóa kị nhập cung điền trạch , đào hoa ít, có cũng lưu không được , nhi tử ít, tử duyên thiếu.

1 0 , cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách , cung tật ách hóa kị nhập cung điền trạch , cung điền trạch hóa kị nhập cung phu thê , chủ nhìn thấy nữ nhân , chỉ cần yêu thích , liền muốn cưới về làm thê tử.

Sáu , ở chung:

1 , cung tử nữ hóa kị nhập cung quan lộc , lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ , kim ốc tàng kiều.

2 , cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ ( tự hóa kị ) , trước hôn nhân ở chung , kết hôn chia tay.

3 , đại ngẫu nhiên hóa lộc nhập bản ngẫu nhiên , lại chuyển hóa kị nhập cung điền trạch , phối ngẫu bên ngoài cùng người ở chung.

4 , phi hóa thứ tự:

Cung nô bộc: trước có bằng hữu quan hệ tới. Cung tử nữ: lại sinh ra duyên phận ( đào hoa ). Cung tật ách: cuối cùng sinh ra quan hệ xác thịt.

Bảy , ‘ chèo tường ’‘ buôn lậu ’‘ ngoại tình ’:

1 , cung tử nữ hóa kị nhập cung phu thê , lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ , cưới đã kết hôn chi vật kiện là tiểu lão bà.

2 , cung phu thê hóa kị nhập cung tử nữ , một nửa khác có ngoại tình.

3 , cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch , lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ , cưới lớn tuổi hoặc người đã kết hôn là tiểu lão bà.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ , lại chuyển hóa kị nhập cung điền trạch , cưới tuổi nhỏ là tiểu lão bà.

4 , cung phu thê hóa kị nhập cung điền trạch , lại chuyển hóa kị nhập cung phu thê , một nửa khác chèo tường.

5 , cung phu thê hóa lộc nhập cung tử nữ , có ngoại tình.

6 , cung tử nữ hóa kị nhập cung phu thê , có ngoại tình.

7 , cung mệnh hóa lộc nhập cung nào đó , lại chuyển hóa kị nhập cung phu thê , lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ , có ngoại tình.

8 , cung tử nữ hóa lộc nhập cung phu thê , người khác câu dẫn phối ngẫu.

Tám , ly hôn:

1 , năm sinh hóa kị nhập cung phu thê ( tự hóa kị ) , ly hôn.

2 , cung phu thê hóa kị xung cung mệnh , ly hôn.

3 , cung thiên di hóa kị xung cung phu thê , ly hôn.

4 , cung phu thê hóa lộc nhập cung điền trạch ( tự hóa kị ) , ly hôn.

5 , cung phu thê hóa lộc nhập cung nô bộc , lại chuyển hóa kị nhập cung điền trạch , ly hôn.

6 , cung phu thê hóa lộc nhập cung phúc đức , lại chuyển hóa kị xung cung phụ mẫu , ly hôn.

7 , cung phu thê hóa lộc nhập cung thiên di , lại chuyển hóa kị nhập cung tử nữ , nữ mệnh chủ ly hôn.

8 , cung phu thê hóa kị nhập cung điền trạch ( tự hóa kị ) , nữ mệnh chủ ly hôn.

9 , đại hạn hóa kị xung đại ngẫu nhiên , ly hôn.

1 0 , cung mệnh hóa kị xung cung phu thê , ly hôn.

4 , cung mệnh hóa lộc nhập huynh hữu tuyến , có tiểu lão bà , nhân duyên tốt.

Chín , phong trần nữ lang:

1 , tử tham nhập mệnh cung. Bị là trong phong trần người.

2 , mệnh tọa tứ mã chi địa gặp phá quân , thiên mã , hàm trì , văn xương , văn khúc , thiên diêu tam phương sẽ, phụ nữ phong trần.

3 , phá quân , thiên diêu , địa kiếp nhập mệnh cung , bị là * nữ nhân.

4 , cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê , lại chuyển hóa kị nhập cung phúc đức , lúc đại hạn như cung phúc đức lúc rơi vào phong trần.

5 , cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh , tại chuyển hóa kị nhập tử điền tuyến , phụ nữ phong trần lang.

6 , cung quan lộc hóa lộc nhập cung tử nữ , hóa quyền nhập cung tật ách , phụ nữ phong trần lang.

Mười tên , phối ngẫu tuổi tác cùng nhân sĩ phương nào:

1 , phối ngẫu góc ngã lớn tuổi: trở xuống chư tinh nhập cung phu thê. Tử tham , Tử Phá , Tử Tướng , cự môn , thiên lương tại tị , cung hợi , Liêm Tham.

2 , một nửa khác là nhân sĩ phương nào: lấy cung phu thê của thiên can phán đoán tới.

Giáp , kỷ , can đinh người xứ khác. Giáp ất làm người đông phương; bính đinh làm người miền nam; mậu kỉ làm trung bộ người; canh tân làm người phương tây; Nhâm Quý làm người phương bắc.

Thập nhất , kết hôn muộn:

1 , hóa kị nhập mệnh cung hoặc cung phu thê , kết hôn muộn là nên (3 0 —35 tuổi ).

2 , cung phu thê hóa kị xung cung mệnh hoặc nhập cung quan lộc , kết hôn muộn (35—4 0 tuổi ).

Mười hai , lên xe:

1 , cung điền trạch hóa lộc nhập cung mệnh , lại chuyển hóa kị nhập cung phu thê , làm đầu giường.

2 , cung phu thê hóa lộc nhập cung điền trạch , lại chuyển hóa kị nhập cung tật ách , lên xe như trước hôn nhân.

Cung tật ách hóa lộc nhập cung điền trạch , lại chuyển hóa kị nhập cung phu thê , lên xe như trước hôn nhân.

3 , đại ngẫu nhiên hóa kị nhập lưu niên , lên giường ( lưu niên tại đại ngẫu nhiên hóa kị về sau ).

Đại ngẫu nhiên hóa kị nhập lưu tật , lên giường ( lưu niên tại đại ngẫu nhiên kị xung hậu ).

4 , tham lang , liêm trinh , thái âm nhập đại tật , nữ mệnh dễ bị lên xe.

Mười ba , đào hoa tướng(tướng số) xử nữ tình huống:

1 , cung tật ách hóa lộc nhập cung nô bộc ( tự hóa kị ) , muốn khác phái , khác phái không được vung ngã.

Cung nô bộc hóa lộc nhập cung tật ách ( tự hóa kị ) , khác phái muốn ta , ngã không được vung hắn.

2 , cung tử nữ hóa lộc nhập cung tật ách , muốn có quan hệ tới phát sinh. Cung tử nữ hóa quyền nhập cung tật ách , động tay chân.

Cung tử nữ hóa khoa nhập cung tật ách , có phong độ. Cung tử nữ hóa kị nhập cung tật ách , lên giường.

3 , cung mệnh hóa lộc nhập cung nô bộc , lại chuyển hóa lộc nhập cung mệnh , hôn.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung nô bộc , lại chuyển hóa kị nhập mệnh cung , lên giường.

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Xin chú ý phân biệt trong nội dung được phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kích Một kiện báo cáo.
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa ( 0 )

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều