Thăm dò [ tử vi đẩu số mười hai cung vị ] địa tinh áo thăm dò [ sao tử vi diệu ] đi dạo các cung địa tinh tùy... . . . . . Nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, hoan nghênh tiến vào

Tử vi đẩu số lưu truyền ngàn năm sinh hoạt vạn tượng hết thảy đều có thể bốc trắc chỉ là phải hiểu được [ hiểu mã ]... . . . . . Nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, hoan nghênh tiến vào