Thăm dò [ tử vi đấu sổ mười hai cung vị ] địa tinh áo thăm dò [ sao tử vi diệu ] đi dạo các cung địa tinh tùy... . . . . . Nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều , hoan nghênh tiến vào

Tử vi đấu sổ lưu truyền ngàn năm sinh hoạt vạn tượng hết thảy đều có thể bốc trắc chỉ là phải hiểu được [ hiểu mã ]... . . . . . Nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều , hoan nghênh tiến vào