Tử vi đẩu số Lưu truyền ngàn năm Sinh hoạt vạn tượng Hết thảy đều có thể bốc trắc   Chỉ là   Phải hiểu được [ Hiểu mã ]