Thỉnh thâu nhập cùng ngươi màn che hào tương quan liên được điện tử bưu kiện hộp thơ, ngươi màn che hào tên xưng sẽ thấu qua điện tử bưu kiện gửi đưa cho các ngươi.