Thỉnh thâu nhập cùng ngươi tài khoản tương quan liên được email hộp thơ , ngươi tài khoản tên xưng sẽ thấu qua email gửi đưa cho các ngươi.