Thỉnh thâu nhập về các ngươi màn che hào được điện tử bưu kiện hộp thơ, xác nhận mã sẽ gửi xuất. Đang các ngươi thu được nghiệm chứng mã hậu, các ngươi đưa ghê gớm là ngươi màn che hào tuyển chọn mới mật mã.