Thỉnh thâu nhập về các ngươi tài khoản được email hộp thơ , xác nhận mã sẽ gửi xuất. Khi ngươi thu được nghiệm chứng mã sau , các ngươi đưa ghê gớm là ngươi tài khoản tuyển chọn mới mật mã.