Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 6

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 6


< bản mệnh lệ âm nữ nhân âm lịch đinh dậu (1957) năm 0 7 nguyệt 19 thời gian lúc thổ ngũ cục thất tinh tại mệnh ( mậu thân ) >
[ bản mệnh ]( mậu thân ) liêm trinh độc tọa
Mệnh can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) mệnh chủ một lòng muốn hướng bên ngoài cầu khai mở đất cùng phát triển
Mệnh can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý mão ) gặp cự môn sinh ra kị hình thành song kị trùng [ bản phụ ]/[ nô tới tài ]
Này chủng mệnh cách không nên kinh doanh kiếm tiền ( buôn bán có lời không tới chúng sinh chi tài )
[ lộc chuyển lộc ] thiên can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) có biết mệnh chủ nghĩ tạ đầu tư giao tế tiếp khách đức lộc
[ lộc chuyển kị ] thiên can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành [ thối mã kị ]
Này kị thối lui đến ] bản phúc ]( canh tuất ) trùng [ bản tài ]( giáp thìn )


Mệnh can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( nhâm dần )
Lộc nhập [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] trùng điệp thứ hai đại hạn tới [ đại nô ] chiếu [ đại huynh ]
Lộc nhập [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] trùng điệp thứ ba đại hạn tới [ đại quan ] chiếu [ đại phu ]
Lộc nhập [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] trùng điệp lớn thứ tư hạn tới [ cánh đồng ] chiếu [ thái tử ]
Lộc nhập [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] trùng điệp thứ năm đại hạn tới [ đại phúc ] chiếu [ đại tài ]
Mệnh can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý mão ) gặp cự môn sinh ra kị hình thành song kị
Phi hóa kỵ nhập [ bản tật ]/[ quan tới điền ] trùng điệp thứ hai đại hạn tới [ đại thiên ] song kị trùng [ thiên mệnh ]
Phi hóa kỵ nhập [ bản tật ]/[ quan tới điền ] trùng điệp thứ ba đại hạn tới [ đại nô ] song kị trùng [ đại huynh ]
Phi hóa kỵ nhập [ bản tật ]/[ quan tới điền ] trùng điệp lớn thứ tư hạn tới [ đại quan ] song kị trùng [ đại phu ]
Phi hóa kỵ nhập [ bản tật ]/[ quan tới điền ] trùng điệp thứ năm đại hạn tới [ cánh đồng ] song kị trùng [ thái tử ]
Âm nữ nhân thuận hành thứ hai đại hạn (15~24) mệnh can lộc nhập [ đại nô ] mệnh can kị trùng [ thiên mệnh ]
Âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại hạn (25~34) mệnh can lộc nhập [ đại quan ] mệnh can kị trùng [ đại huynh ]
Âm nữ nhân thuận hành lớn thứ tư hạn (35~44) mệnh can lộc nhập [ cánh đồng ] mệnh can kị trùng [ đại phu ]
Âm nữ nhân thuận hành thứ năm đại hạn (15~24) mệnh can lộc nhập [ đại phúc ] mệnh can kị trùng [ thái tử ]

// ]]>