Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 7

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 7


Hộ pháp 38 0
< bản mệnh lệ dương nam nông canh dần 195 0 /1 0 /18 dậu lúc sinh ra thổ ngũ cục thất tinh tại huynh ( kỷ sửu ) >
1. [ bản mệnh ]( mậu dần ) tham khảo [ dần cung tứ hóa ] tới hiểu dịch
Mệnh can mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( đinh hợi ) chủ cả đời mang theo dịch mã khác đối đãi tử nữ cổ đông tốt
Mệnh can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) là bận rộn với công việc
Mà trùng phu thê biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu không duyên hoặc tụ thiếu ly nhiều giống
Mệnh ( ngã cung ) hóa lộc nhập tử ( tha cung ) mà thay đổi phi hóa kỵ nhập quan ( ngã cung ) này hóa tượng biểu hiện: đưa chỗ tốt cấp hắn người
Mà đưa điều xấu từ mình hưởng


[ tử nữ ] biểu hiện 1. ) mệnh chủ tới tử nữ
2. ) < tử nữ là quan tới nô > hiện chủ cùng sự nghiệp có tương quan tới chúng sinh ra ( cổ đông hộ khách )
Này chủng [ mệnh cách ] tốt nhất đang hình chức
2. [ bản tài ]( bính tuất ) tọa thái âm sinh ra khoa + hoả tinh thiên diêu đối cung [ phúc đức ]( canh thìn ) thái dương sinh ra lộc tự hóa lộc
[ bản tài ] bính can thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh ra kị [ lộc nhập không đáy động ]
Đừng có phát tài mộng an phận là nên
[ bản tài ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( đinh hợi )
Tài can hóa kị nhập tử nữ biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp bạn bè
Nhưng ( trùng bổn điền ) nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản
3. [ bản quan ]( nhâm ngọ ) thiên cơ + thiên hình
Thiên cơ nhập quan lộc suy nghĩ linh hoạt ( kế hoạch tính toán ) lưu động tính đại lợi nhuận hình chúng sự nghiệp
Thiên cơ ở ngọ nhật nguyệt thừa vượng cho nên khá là tốt
Phu thê cự môn tại tí nhược có lộc quyền khoa phối ngẫu là cường người tên khí thành tựu cao
Thiên hình tọa quan lộc tốt nhất tiến hành cùng pháp luật tương quan chuyện của nghiệp ( như quân cảnh quan toà luật sư ) khá là là xưng chức
[ bản quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( mậu dần )
[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( kỷ mão )
Quan can phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất
Lòng được không một hư ngụy suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau

// ]]>


4. [ bản nô ]( quý vị ) tọa tử vi phá quân tự hóa lộc + thiên việt đà la
Cung nô bộc tử vi phá quân thủ đối chiếu thiên tướng nô bộc tử phá bạn quý bá đạo phản nghịch độc đoạn độc hành
Biểu thị sơ giao tới bạn bè tại không lợi hại quan hệ lúc có thể cùng có lợi hỗ trợ
Nhưng một mai thành hợp tác nhóm bạn bị tạo thành sự nghiệp cùng bằng hữu quan hệ không công bằng
Nô bộc gặp tử vi đế tinh biểu hiện mệnh chủ chỗ đối mặt tới chúng sinh ra ( trưởng quan cùng sài nhóm bạn bằng hữu ) đều rất cường thế
Cho nên mệnh chủ tự thân khó tránh lao lộc
Nô bộc tự hóa lộc biểu hiện 1. Bằng bối giữa đối đãi nhau hòa hài hỗ bất kể khá là thì bằng hữu thống khoái mà chi tiêu
2. Nhược cùng bạn bè hợp bạn bè lại từ bằng hữu phụ trách làm bàn khá là dễ có được lợi nhuận
Chủ mệnh chủ đối đãi bằng hữu rất tốt đúng là mượn tiền bất thường còn cũng không hội quá để ý

// ]]>