Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 8

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 8


Hộ pháp 386
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch bính thân (1956) năm 0 2 nguyệt 0 4 nhật sửu lúc mộc tam cục thất tinh tại phụ ( tân mão ) >
1. [ bản mệnh ]( canh dần ) thái dương tự hóa lộc cự môn + thiên diêu
Cung mệnh tọa dần nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm nói chuyện hành động đều là từ người tạo hóa chỗ chủ đạo
Ngoại nhân không cách nào tả hữu
Bất luận độc đoạn độc hành là cát là hung hoặc nói tự thân mệnh cách rốt cuộc đều là từ thân hưởng
Mệnh can tự hóa lộc biểu hiện nhạc quan ( bên ngoài ) nhân duyên tốt cá tính độc lập trí tuệ cao
Cung mệnh tự hóa mệnh chủ làm việc khá là kinh không dậy nổi khảo nghiệm khá là hội bang mình tìm lý do có đầu không vĩ
Cung mệnh tự hóa lộc chủ có người duyên đa tình
Lộc xuất ấm hắn người đối xử xử sự tình khá là linh hoạt từ khiêm nói chuyện khá là hàm súc có kỹ xảo nhưng tự lập hơi tự tư


Thiên diêu biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt phản ứng linh mẫn phong thanh nhã hài hước văn thải nhã nhặn yêu thích nói chuyện phiếm
Có nghệ thuật ảnh nghệ thiên phú
Mệnh can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị cấu thành [ thối mã kị ]
Này hóa kị thối lui đến [ bản tài ]( mậu tuất ) hình thành [ mệnh can hóa kị nhập bản tài ] được giải thích
Biểu hiện mệnh chủ sâu nặng thị tiền vàng mặt khác cũng biểu hiện mệnh chủ tới tài vận không tốt, khó coi kiếm tiền khá là khó khăn
<[ kị chuyển lộc ] > tài can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh [( tân sửu ) biểu hiện mặc dù coi trọng tiền vàng
Nhưng đối với huynh đệ bằng hữu lại không keo kiệt
2. [ bản tài ]( mậu tuất ) không chủ tinh địa không + thiên hình
Tài bạch thất bại cung sợ tài đến tài mất lưu động tính quá nhiều
Tài cung cung vô chính diệu mượn thiên cơ thiên lương cơ lương lấy buôn bán có lời lấy dựa vào tự thân trí tuệ được tới tài cách
Địa không tọa cung tài bạch chủ thường thường tiêu phí nhiều oan uổng tiền không được thực tế giá trị cùng tiền tài không duyên
Tất thiếu bản hoặc phí của
[ bản tài ] mậu can tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh ]( tân sửu )
Trọng bằng hữu tình thiện đãi bằng hữu có tiền lúc có thể trợ giúp huynh đệ dễ dàng bị ngược lại sổ sách ( vui thích chia sẻ )
< huynh đệ là tài tới điền > tài can hóa lộc nhập [ tài tới khố ]
Biểu hiện mệnh chủ đối với mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt
[ bản tài ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm thìn ) gặp thiên cơ sinh ra quyền này quyền có đáng phi hóa kỵ nhập trùng
Có thị là [ nghịch thủy kị ] cát tượng đáng tiếc gặp thiên lương tự hóa lộc bỏ cuộc chống cự
Bởi vậy không cách nào cấu thành [ nghịch thủy kị ] mà là [ phá hao tổn kị ] là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều

// ]]>


3. [ bản quan ]( giáp ngọ ) không chủ tinh kình dương độc thủ
Nhược [ quan lộc cung ] biểu hiện mệnh chủ sự tình nghiệp
Thì [ cung phu thê ] là quan sát mệnh chủ sự tình nghiệp bên ngoài phát triển cùng kế hoạch năng lực
[ quan lộc cung ] là chúa tể tri thức chí tiết tình cảm sâu đậm các loại nội tu văn rõ ràng du quan tinh thần tầng mặt được cung vị
Lục sát nhập quan lộc cung việc nghiệp nhiều khó khăn trắc trở không được hài lòng
Kình dương nhập quan lộc ( giáp ngọ ) chủ cả đời sự tình nghiệp vận trình hội gặp thương hại hoặc trở ngại
Các loại thiếu điểm được thùy tượng bình thường hư danh có lợi cạnh tranh
Khác chủ tốt thắng vui mừng cạnh tranh ( bị động )
Quan lộc thất bại cung biểu hiện sự nghiệp được tính chất đặc biệt hoặc xử sự tình thủ pháp phần lớn mang theo điểm không được thật tại
Không phương hướng cảm giác hoặc thường nghe chờ phân công hoặc nói thường có thay ca ( ban đêm ) hoặc bốn bề không người được công việc
Nhược quan lộc cung gặp [ phá thể vị trí ] hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] quan lộc
Biểu hiện mệnh chủ chi hành sự tình có mới nhu tịnh tế tới tính chất vừa có nguyên tắc được hiệp nghị cũng rất được nhân duyên
Có linh hoạt biến thông nhưng tu lưu ý mọi việc không được thuận
Quan can giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu )
Quan can giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( canh dần ) sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm
Kể trên hóa tượng ngã cung ( quan ) hóa lộc nhập tật hóa kị nhập mệnh đều nhập ngã cung thuộc cát tượng
Tốt hoặc hoại tiếp bản thân tận tâm không liên quan hắn người
Nhược [ bản tật ]( đinh dậu ) có quan can tới lộc quyền đang [ lưu quan ] đi vào này năm có thể thăng quan chưởng quyền
Dương nam đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( giáp ngọ ) gặp [ phá thể vị trí ]
Này hạn phải tiểu tâm cẩn thận hết thảy thấp điều không thể cường xuất đầu
Này hạn sinh hoạt lấy sự nghiệp vận khí cùng mệnh tướng quan được vấn đề làm trọng điểm ( bởi vì [ thiên mệnh ]+[ bản quan ])
Quan can giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) < tật ách là điền tới quan > nhà vận không tệ
Quan can giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( canh dần )
Kể trên hóa tượng ngã cung ( quan ) hóa lộc nhập tật hóa kị nhập mệnh đều nhập ngã cung thuộc cát tượng
Tốt hoặc hoại tiếp bản thân tận tâm không liên quan hắn người
Nhược [ bản tật ]( đinh dậu ) có quan can tới lộc quyền đang [ lưu quan 46] đi vào này năm có thể thăng quan chưởng quyền
Bởi vì [ lưu mệnh 46] trùng điệp [ bổn điền ]( quý tị ) quan can tới lộc quyền nhập [ lưu quan 46] này năm thăng quan
Nhưng quan can giáp thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh [( canh dần ) /[ quan tới tài ] này là nội bộ sự tình
Bởi vì [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản quan ] cũng có thể thị là [ thiên mệnh ] tới hóa tượng
[ thiên mệnh ] can giáp liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( đinh dậu ) < tật ách là quan tới điền >
Này hạn được công việc đơn vị không tệ có chưởng quyền
[ thiên mệnh ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( canh dần ) này là [ quy vị trí ]

// ]]>