Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 14

E. Điều tra hậu thiên tứ hóa tới điều đạt 14


Hộ pháp 442
< bản mệnh lệ dương nam âm lịch nhâm dần ( 1962) năm 0 3 nguyệt 26 nhật dần giờ sinh kim tứ cục thất tinh tại tí ( tân hợi ) >
1. [ bản mệnh ] tứ hóa tới rơi cung
A. Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( tân hợi ) gặp thiên lương lộc năm sinh
Biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế tiếp khách gặp thiên lương lộc năm sinh không hề biết trân quý giống
B. Mệnh làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( canh tuất ) < bản tài là điền tới nô >
Biểu hiện mệnh chủ tích cực tranh thủ gia đình thu nhập
C. Mệnh làm nhâm tả phụ hóa khoa vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ )


D. Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) gặp vũ khúc sinh kỵ tả phụ sinh ra khoa
Mệnh làm hóa khoa cùng hóa kị như nhập Quan lộc biểu thị hảo học không biết mỏi mệt hoặc biểu hiện đối với kỹ thuật công việc chuyên tinh
Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] biểu hiện đối với công việc rất dụng tâm bản thân ý thức mãnh liệt ( Quan tọa sinh kỵ )
Sinh ra khoa sinh kỵ nhập Quan hình thành [ phu Quan tuyến khoa kị kéo mài ] sự nghiệp tình cảm kéo bùn mang theo thủy
2. [ bản tài ] tứ hóa tới rơi cung
A. Tài làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh mùi ) gặp thái âm tự hóa lộc
Tài làm hóa lộc nhập nô bộc biểu hiện trọng thị bằng hữu tình tốn tiền mời khách hoặc biểu hiện bị ngược lại tiền
< nô bộc là điền tới phúc > tài can lộc nhập nô [ điền tới phúc ] cũng nói rõ tiêu phí nhiều ở gia đình được hạnh phúc
B. Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất tị ) trùng [ vở ]( tân hợi ) trùng phá thiên lương lộc năm sinh
Tài làm hóa lộc nhập nô bộc ( tha cung ) mà tài làm hóa kị nhập điền trạch ( ngã cung ) này là lộc xuất
Tượng này mệnh chủ lấy gia sản đầu nhập kinh doanh lại đưa tài bạch đưa cho bằng hữu ( hoặc hộ khách ) mà tự thân tổn điền sinh
Xem [ lộc chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )/[ điền tới Quan ]
Nói rõ mệnh chủ cùng chúng sinh chi giao hảo cuối cùng nhất hội thương đến [ điền tới Quan ] gia đình vận khí
3. [ bản quan ] tứ hóa tới rơi cung
[ Quan lộc ]( bính ngọ ) vũ khúc sinh kỵ thiên phủ + tả phụ sinh ra khoa văn khúc
Này mệnh thiếu khuyết xã hội bối cảnh

// ]]>


A. Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất tị )
Can của quan hóa lộc nhập điền trạch ( lộc nhập cùng loại ) < điền trạch là Quan tới Huynh > bên ngoài làm đau đớn lục địa công việc
Nó mục đích là vì tăng mua điền sinh
Can của quan lộc nhập [ Quan tới Huynh ] biểu hiện cố gắng làm việc là gia tăng sự nghiệp tư kim khố tồn
B. Can của quan bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) < tật ách là điền tới Quan >
Sự nghiệp cố gắng nằm ở gia tăng gia đình khí số để gia đình tốt hơn
C. Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mệnh ]( nhâm dần )
Can của quan hóa kị nhập [ bản mệnh ] biểu hiện sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm
Xem Quan ( ngã cung ) hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) mà hóa kỵ nhập mệnh ( ngã cung ) này là cát tượng
Biểu thị mệnh chủ chuyện của nghiệp đối với gia đình có trợ giúp dù rất khổ cực nhưng không thể không làm
4. [ bổn điền ] tứ hóa tới rơi cung
A. Điền làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )[ điền tới Quan ]
Đang dương nam thuận hành thứ ba đại hạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền
Này hạn mệnh chủ được sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng lòng
[ bản tật ] trùng điệp [ đại nô ]/[ cánh đồng tới phúc ] có điền can lộc nhập nói rõ này hạn có mua phòng tới phúc khí cùng hòa hợp duyên
B. Điền làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại tật ] gặp thiên lương lộc năm sinh
Điền làm quyền nhập [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] mệnh chủ tâm thái bên trên là gia đình tranh thủ gia đình chuyện tốt vận đạo
C. Điền làm ất tử vi hóa khoa nhập [ bản tài ]( canh tuất ) trùng điệp [ đại thiên ] gặp tử vi sinh ra quyền
Biểu hiện mệnh chủ nghĩ ở bên ngoài tốn tiền tìm thoải mái có khí phái ( tử vi hóa khoa ) được phòng sinh
D. Điền làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]( đinh mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc
Điền làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] biểu hiện này hạn hội mua phòng sinh
Điền làm hóa kị nhập [ bản nô ] gặp tự hóa lộc biểu hiện mua phòng sự tình vẫn tu cùng chúng sinh ra kiều một kiều
( mặc cả giá cả )
< bởi vì điền làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc thì tu quan sát [ cánh đồng ] tới hóa kị rơi cung >
[ cánh đồng ] can đinh thiên cơ hóa khoa cự môn hóa kị cùng nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )/ trùng điệp [ đại nô ]
[ bản tật ] trùng điệp [ đại nô ] nói rõ mệnh chủ lòng của thái cùng chúng sinh ra ( người bán ) giữa chuyện trò ( khoa kị )
[ cánh đồng ] làm khoa kị cùng nhập [ đại nô ] nói rõ gia sản sự tình cùng chúng sinh chi giữa trước đau khổ sau cam
Trải qua mặc cả giá cả về sau cuối cùng thuận lợi nhuận thành giao

// ]]>