Chia sẻ đến:

Phật tượng hình ảnh

Phật giáo pháp tướng danh từ

2 0 13-1 0 -28 | nơi phát ra: quốc học nhà | sở thuộc chuyên mục: Phật tượng hình ảnh | điểm kích: Thật

Phật giáo pháp tướng danh từ

Phật đà da: tên gọi tắt phật đà hoặc phật, ý là giác giả, tức tự giác, giác hắn, giác đi tràn đầy. Cho nên phật đà là tam giác viên mãn đại thánh người.

Bồ đề tát long: ý là giác hữu tình, tức giác ngộ mão tình chúng sanh. Là bên trên cầu phật ngây người, hạ hóa chúng sinh thánh nhân.

La hán: tiếng phạn, dịch là vô sanh, phá ác, ứng cung tam nghĩa.

Bồ đề: ý là giác làm đạo, tức giác đạo chỗ chứng trí tuệ.

Tấm lòng bồ tát: tức phát "Bên trên cầu phật đạo, hạ hóa chúng sinh lòng ", gọi là tấm lòng bồ tát. Cây bồ đề: tránh phật đà tại dưới cây bồ đề kiểm chứng ngộ thành đạo, xưng là giác cây, lá cây hình trái tim, lá bưng dài nhọn.

Phương tây tam thánh: a di đà phật, quan thế âm bồ tát, đại thế chí bồ tát.

A di đà phật: dịch ý là vưu số lượng sáng, vô đồng thọ, cho nên cũng xưng vô lượng thọ phật.

Niết bàn: làm viên tịch hiểu, cũng làm tịch giảm hoặc không sinh bất diệt nghĩa.

Năm thừa: người, trời, âm thanh văn, duyên giác, bồ tát, hợp xưng là năm thừa. Trong đó, duyên giác là thính liễu mười hai nhân duyên mà giác ngộ nhân sinh chân lý được, âm thanh văn là thính phật nói bốn đế pháp âm thanh mà ngộ đạo.

Tam học: giới học, định học, tuệ học ( lại gọi là tam vô lọt học ).

Tam giới: dục giới, sắc giới, vưu sắc giới.

Tam tuệ: văn huệ, tư tuệ, tu hành.

Tam tạng: kinh tạng ( tu đa la ), quy tắc giấu ( tì nhịn da ), luận giấu ( a tì đạt đến mài ). Tam quy theo như: quy y phật, quy y pháp, quy y tăng, phật, pháp, tăng, tên tam bảo. Đại thừa: là bồ tát pháp môn, cứu thế lợi tha làm tôn chỉ. Đại thừa phật dạy ( bắc truyền phật dạy ) được khu vực là trung quốc, tây tạng, mông cổ, triều tiên, nhật bản các vùng.

Tiểu thừa: là âm thanh ngửi hả pháp môn, lấy tu thân tự lợi làm tôn chỉ. Tiểu thừa phật giáo ( nam truyền phật dạy ) được khu vực là tích lan, miễn điện, quá văn, giản bộ trại cùng miên các loại.

Tam pháp ấn: chư đi chết, chư pháp không ta, niết bàn yên tĩnh, là tiểu thừa được tam pháp ấn.

Bốn ân: ơn cha mẹ ( gia đình ), chúng sanh ân ( xã hội ), quốc thổ ân ( quốc gia ), tam bảo ân ( tông giáo ).

Bồ tát bốn nhiếp pháp: bố thí, yêu nói, lợi nhuận đi, cùng làm việc.

Tứ đức: thường, vui vẻ, ngã, tịnh.

Bốn họ giai cấp: bà la môn, sát đế lợi nhuận, phệ xá, thủ đà la.

Ngũ dục: tài, sắc, tên, lương, ngủ.

Ngũ đại: địa đại, thủy đại, nổi giận, gió lớn, không đại.

Ngũ nhãn: mắt thường, thiên nhãn, mắt huệ, pháp nhãn, phật nhãn.

Năm ác gặp: thân gặp ( tát già da gặp ), bên cạnh gặp ( cầm thường, cầm đoạn ý kiến ), tà gặp ( báng nhân quả, xấu việc thiện ), gặp lấy gặp ( không phải quả tính quả ), giới chịu đựng lấy gặp ( không phải bởi vì tính bởi vì ).

Sáu cái bản phiền não: tham, sân, si, chạp, nghi, ác gặp.

Mười tên nghi ngờ: tham, sân, si, chạp, nghi, thân gặp, bên cạnh gặp, tà gặp, gặp lấy gặp, giới chịu đựng lấy gặp, cũng tên mười tên khiến.

Sáu cái: mắt cây, bên tai, sống mũi, cuống lưỡi, thân cây, ý cây.

Sáu bụi: sắc bụi, âm thanh bụi, hương bụi, vị bụi, xúc bụi, pháp bụi.

Sáu suy: sắc, âm thanh, hương, vị, xúc, pháp sáu bụi, có thể suy hao tổn nhân chi thật. Lục đạo: trời, người, a tu la, súc sinh, quỷ đói, địa ngục.

Lục đạo tứ sinh: lục đạo bên trong có thai, trứng, hỗn, hóa bốn loại chúng sanh.

Lục thời: ban ngày tam lúc ( làm theo hướng, trong ngày, mặt trời lặn ), đêm tam lúc ( đêm đầu, trung dạ, hậu đêm ).

Sáu cùng: thân cùng cùng ở, miệng cùng vô tránh, ý cùng cùng duyệt, giới cùng đồng tu, lợi nhuận cùng cùng đồng đều, gặp cùng cùng hiểu.

Sáu đến bờ bên kia: tức lục độ được dị tên, là bố thí, cầm giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bàn nhược.

Mười tên pháp giới: phật đà, bồ tát, duyên giác, âm thanh văn, trời, người, a tu la, súc sinh kẹo sữa bò, quỷ đói, địa ngục.

Bài này xuất từ nước bị nhà, đăng lại mời ghi chú rõ xuất xứ http://www. guoyi36 0. co m / máy baytpdq/6216. ht m l


Phật tượng hình ảnh đề cử
四圣褅:佛说四条真理

Bốn thánh 褅: phật nói bốn đầu chân lý

Bốn thánh 褅: phật nói bốn đầu chân lý bốn thánh đế, tức bốn đầu chân lý. Đây là phật giáo hết thảy giáo lý. . .24小时热门点击排行榜

Tinh phẩm Đề cử Xếp hạng Mới nhất

Chu dịch đoán mệnh mới nhất
婚姻线的相法绝学:婚姻线长短清晰与下弯

Hôn nhân tuyến ý tưởng tuyệt học: hôn nhân tuyến trường

Hôn nhân tuyến ý tưởng tuyệt học: hôn nhân tuyến dài ngắn rõ ràng cùng hạ loan hôn nhân tuyến ý tưởng tổng luận đoạn. . .

手相成功线(太阳线)相法总论

Tướng tay thành công tuyến ( thái dương tuyến ) ý tưởng tổng

Tướng tay thành công tuyến ( thái dương tuyến ) ý tưởng tổng luận tướng tay thành công tuyến, thái dương tuyến ý tưởng tổng luận giải độc. . .

Nước bị nhà đọc xếp hạng

Điểm nóng chuyên đề
Copyright © www. guoyi36 0. co m . All Rights Re sắcrved bản quyền sở hữu: Nước bị nhà | Chu dịch đoán mệnh | Dịch kinh đoán mệnh | Ngày sinh tháng đẻ | Đoán mệnh chuẩn nhất được trang web | Trang web địa đồ | RSS | Kinh ICP bị 12 0 29563 hào -11 | Máy tính bản | Bản điện thoại di động