Kiếp sống quy hoạch Tình cảm bệnh viện Tài vận quản lý tài sản Trung y dưỡng sinh Chuyên nghiệp đặt tên Tử vi hai người cùng cưới Phi tinh cả đời tinh luận Bảy chỉ số toàn năng đường cong bức tranh
Tứ trụ bát tự tại tuyến sắp xếp bàn hệ thống
Tính danh: Nơi sinh: Giới tính: Nam Nữ nhân
Xuất sinh: Năm Nguyệt Nhật Lúc Phân
Phổ thông phương thức sắp xếp bàn không cần đưa vào địa khu kinh độ giá trị
     
   
Tứ trụ bát tự thường dùng thuật ngữ giản thả


Tỉ kiếp giúp thân:
Sánh vai cướp tiền cùng nhật can thuộc đồng loại chi vật, đều có thể trợ giúp nhật can chi lực, như giáp gặp giáp ( tỉ ), ất ( cướp ), dần ( lộc ), mão ( lưỡi ) loại hình, chính như một người đánh không lại người ta, có huynh đệ hỗ trợ hoặc tăng thêm lòng dũng cảm, liền có thể đánh thắng người ta. Nhật can yếu, không thể đảm nhiệm tài quan thương thực tới tiêu hao, trụ gặp tỉ kiếp tức là vui mừng, như trụ trung tài nhiều thân yếu, vui mừng tỉ kiếp giúp thân khắc tài; trụ trung quan giết vượng mà thân yếu, vui mừng tỉ kiếp giúp thân địch quan giết; trụ hãm hại lương vượng mà thân yếu, vui mừng tỉ kiếp giúp thân nhụt chí cũng, hành vận cũng như tới. Nhân mạng gặp tới, huynh đệ hữu tình, bằng hữu có trợ giúp, quan hệ xã hội tốt đẹp, phát đạt cũng là tất dựa vào huynh đệ bằng hữu trợ giúp. Nhật can bản mạnh, lại gặp tỉ kiếp đến giúp thân, tức là họa cũng.

Tỉ kiếp đoạt của:
Lại gọi "Tỉ kiếp tranh tài" . Nhật can mạnh, trụ lại có bao nhiêu tỉ kiếp, thì tỉ kiếp tới giúp thân lại vì điềm dử, đóng vượng càng thêm vượng, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại, trụ trung tài ngôi sao vốn là nhật can chỗ hưởng thụ, lại bị tỉ kiếp tranh đoạt mất, hành vận cũng như. Tỉ kiếp quá vượng, cần quan giết chế phục tỉ kiếp mới là phúc. Nhân mạng gặp tỉ kiếp đoạt của, cả đời tài vật mỗi lần nhiều nhất nhẹ hao tổn, kinh tế quan niệm không được, lãng phí thành tánh, lại cả đời lại nhiều gặp tiểu nhân đoạt của, huynh đệ vô tình nghĩa, hành vận gặp này, chủ nhiều hồi người mưu hại mà rách nát. Trụ trung nhật can mạnh, tỉ kiếp nhiều mà trở thành kị thần, cần trụ có quan giết chế tới, hành vận cũng nên quan giết vượng hương.


Tài nhiều thân yếu:
Lại gọi "Tài vượng thân suy" . Trụ trung nhật can yếu mà lệch chính tài chi lực cường, nhật chủ không thể đảm nhiệm tới, kỳ tài trái lại không thể hưởng thụ, như ba tuổi tiểu nhi muốn tìm năm mươi kg đồ vật. Phàm tài nhiều thân kẻ yếu, mà trụ trung lại có quan giết, thì tài sinh ra quan đánh tới kỳ kạn chủ, bên ngoài họa không thể thắng đạo. Hoặc trụ trung lại có lương tổn thương, tiết hết nhật can nguyên khí sanh ở tài bên trên, bên ngoài họa cũng trọng. Tài nhiều thân yếu, nên gặp trụ có tỉ kiếp giúp thân là phúc, hành vận gặp tỉ kiếp thì phát, hoặc trụ có ấn ngôi sao cũng cát, riêng chỉ cần tỉ kiếp chế tài lấy che chở ấn.


Tham tài xấu ấn:
Lại gọi "Tài ngôi sao phá ấn" . Nhật can yếu, vui mừng ấn ngôi sao sinh ra đở nhật can, thì không thích tài ngôi sao, bởi vì tài có khắc ấn cũng. Nhược trụ trung lấy ấn là dụng thần, mà gặp trụ bên trong có tài ngôi sao xung, khắc ấn ngôi sao, tức là không lành hiện ra, nhân mạng gặp này, một ly biệt quê hương, nhị nhân chức nghiệp không chừng, tam nhân việc học khó liền, bốn nhân bởi vì tài bạng châu họa, năm nhân sớm khắc mẹ thân, sáu nhân thể nhược bệnh nhiều, thất giả thường xuyên di chuyển, tám nhân làm người phù phiếm một chút cũng không có thực học, cửu giả bà tức không thuận, trở lên chư các loại, tất phạm một hai, lại nhìn này tài ấn ở cần gì phải trụ mà tường đạo tới. Hành vận gặp là, chủ nhiều có tai, hoặc vứt bỏ công chức ( có lẽ là xuống biển ), hoặc bởi vì tài mất mạng. Phàm tài ngôi sao phá ấn, sẽ có tỉ kiếp chế tài phương tốt, hành vận cũng cùng.

Ấn tín và dây đeo triện hộ thân:
Nhật can yếu, lúc kém chính lệch ấn ruột mà vượng. Phàm ấn ngôi sao hộ thân, kị tài ngôi sao khắc ấn, vui mừng quan sát sinh ấn. Nhược trụ trung nhật can bản mạnh, lại có ấn ngôi sao kiếp sau, hoặc gặp quá nhiều tới ấn sinh nhật, trái lại không vì cát, thì vừa vui tài ngôi sao khắc mất có thừa tới ấn. Lưu niên đại vận cùng.

Quan ấn tương sinh hoặc "Sát ấn tương sinh" :
Trụ trung quan giết kỳ kạn, cần ấn ngôi sao tiết quan giết đi lực mà sống thân, hoặc thân cường ấn yếu, vui mừng quan sát sinh ấn. Hữu vân: quan sinh ấn, ấn ruột, phú quý song toàn. Giết không rời ấn, ấn không rời giết, sát ấn tương sinh, công danh hiển đạt.

Tài vượng sinh ra quan:
Thân vượng, tài vượng, quan yếu, vui mừng tài phát lên quan ngôi sao là dụng cũng.

Quan ngôi sao vệ tài:
Trụ trung tài thần, bị tỉ kiếp đoạt đi, còn vui mừng quan giết khắc mất tỉ kiếp, khiến tài là nhật can chỗ hưởng thụ, này quan ngôi sao vệ tài cũng.

Quan giết hỗn tạp:
Trụ trung vừa có quan ngôi sao, lại có thất sát, lại quan giết thành loại, khắc phạt nhật can, thì hung không lường được. Nhật can vượng, tỉ kiếp nhiều, vui mừng quan giết bộ dạng hỗn, nhật can vượng, ấn ngôi sao nhiều, bất kị quan giết. Thân suy mà quan giết hỗn tạp, tất nhiên nghèo hèn, thân cường mà quan giết hỗn tạp, nên mất quan lưu giết, hoặc đi giết lưu quan, cụ thể mà định ra. Phàm quan giết hỗn tạp, vui mừng ấn tinh hóa quan giết mà sống nhật, vui mừng tỉ kiếp thay thế nhật can mà chịu đựng quan giết đi khắc. Nhược nhật can không kém, vừa vui lương tổn thương chế mất quan giết đi lực, nhược thân yếu thì vui mừng ấn tinh hóa quan sát sinh thân, không nên lương tổn thương cũng, biết được, thân yếu lại gặp khắc tiết giao tập, hạ mệnh không thể nghi ngờ.

Quan biến thành quỷ:
Lại gọi "Thân suy gặp quỷ" . Nhật can suy, có nặng nề quan ngôi sao đến kỳ kạn can, này không phải quan cũng, quả thật khắc thân tới quỷ cũng, quan nhiều không quan, cùng thất sát không khác, họa không lường được, riêng chỉ vui mừng ấn tinh hóa tới. Tối kỵ trụ bên trong có tài cùng vận gặp tài địa, tất gặp đại họa.

Thương thực tiết xuất sắc:
Nhật can mạnh, tỉ kiếp nhiều, không quan giết, cần tổn thương quan hoặc thực thần tiết nhật can chi lực, lấy hướng trung hoà, đây là tiết xuất sắc, mà càng thích trụ có tài ngôi sao, thì tỉ kiếp sinh ra thương thực, thương thực phát tài ngôi sao, tài cho ta hưởng thụ cũng. Nhật can suy yếu, lại không nên gặp thương thực trộm tiết nhật can khí độ, thì yếu hơn gia tăng yếu cũng, lại nên lấy tỉ kiếp đại thân nhụt chí, hoặc ấn ngôi sao chế mất thương thực. Tuổi quân đại vận cùng.

Lệch ấn đoạt thức ăn:
Lại gọi "Thực thần gặp cú" . Nhật can mạnh, không quan giết, nên thực thần nhụt chí lấy thành trung hoà, mà sống tài ngôi sao thành phúc, lại trụ có lệch ấn, khắc mất thực thần, lại khiến nhật can vượng hơn, đây là hung cũng. Này không những thực thần, lệch ấn cũng, tổn thương quan, chính ấn cũng như tới. Phàm thương thực tiết xuất sắc mà dụng, không nên gặp ấn ngôi sao cũng, nhược gặp là, lại nên tài ngôi sao khắc mất chính lệch ấn thành phúc.

Tổn thương quan gặp quan:
Trụ lấy tổn thương quan là dụng, hoặc trụ tổn thương giống hệt quan cách chín, thì không thích quan ngôi sao, duyên tổn thương quan cùng quan tinh tướng chiến đấu, bên ngoài họa không thể thắng đạo, hành vận cùng này. Phàm tổn thương quan gặp quan cách, khó phân nhất phân biệt, sau này lại tường thuật.

Thực thần chế giết:
Nhật can suy, có thực thần, lại có thất sát khắc thân, giết mặc dù không nên thấy vậy, diệu tại có thực thần chế mất thất sát cũng. Hoặc nhật can vượng, thất sát cũng mạnh, vô ấn ngôi sao, riêng chỉ lấy ăn thần chế phục thất sát, hóa thành quyền ngôi sao cũng. Thơ cổ mây: lệch quan có chế hóa thành quyền, thóa thủ đăng mây phát thiếu niên. Này không chỉ thực thần có chế giết, tổn thương quan cũng có thể chế giết, kỳ lý cùng. Riêng chỉ nhật can mạnh, thất sát yếu, không thể chế cũng, trái lại nên đi tài giết vượng hương trợ giúp bắt đầu thất sát cũng. Nhật can mạnh, thất sát mạnh, có chế, nhưng không thể chế quá mức, như trùng trùng điệp điệp thương thực, thất sát bị chế quá mức, lại là điềm dử, không thể phát đạt. Nhật can suy, thất sát quá mạnh, không thể chế cũng, trái lại nên ấn tín và dây đeo triện hóa sát sinh thân là bên trên.

Dương nhận giá giết:
Nhật can mạnh, trụ lại có dương nhận, vui mừng gặp thất sát, này bảy không thể không giết chế, tên dương nhận giá giết, binh quyền quý hiển. Như thất sát quá nặng, lại nên thoảng qua chế tới, chắc có ấn hóa tới, chế nhân nên đi chế phục vận, không nên ấn vận, hóa thì nên đi ấn vận, không nên đi tài vận khắc ấn. Phàm mệnh trung dương nhận giá sát giả, lấy chế giết là tốt, lấy ấn hóa giết cũng không nhất định rất tốt.

Quan tinh đái lưỡi:
Nhật can mạnh, trụ có dương nhận, vui mừng gặp chính quan, càng thích chính quan thông cây xuyên thấu qua can, chế phục dương nhận, tên quan tinh đái lưỡi, chưởng vạn đem uy quyền. Trụ trung dương nhận trọng mà quan yếu, vừa...lại nên tài sinh ra quan, hoặc giết hỗn quan, hành vận cũng như. Riêng chỉ dương nhận không thích chính quan trên mặt đất chi đến xung cũng, trái lại là điềm đại hung, tên dương nhận phản chiến, tất làm không đầu tới quỷ. Như giáp lấy mão là lưỡi, không thích dậu đến xung, bính lấy ngọ là lưỡi, không thích sắp tới xung, lưu niên đại vận cùng.Copyright © trung quốc tử vi đẩu số khoa học kỹ thuật liên minh lưới 1997-2 0 15
Nước miếng ICP11 0 0 3575 hào © Điện thoại 13 0 0 2224 0 48