Nam đan sơn nhân / Manh phái cổ pháp / Lục đạo sinh tử cát hung chưởng

Chia sẻ

Lục đạo sinh tử cát hung chưởng

2 0 0 9- 0 7-2 0   Nam đan sơn nhân

Mười hai cung ngôi sao tổng luận

Phật đạo thiên quý ngôi sao ( Tử ) , quỷ đạo trời nạn ngôi sao ( Sửu ) .

Nhân đạo thiên quyền ngôi sao ( Dần ) , súc sinh đạo thiên phá ngôi sao ( Mão ) .

Tu la trời gian ngôi sao ( Thìn ) , tiên đạo thiên văn ngôi sao ( Tị ) .

Phật đạo thiên phúc ngôi sao ( Ngọ ) , quỷ đạo trời dịch ngôi sao ( Vị ) .

Nhân đạo trời cô tinh ( Thân ) , súc sinh đạo thiên lưỡi ngôi sao ( Dậu ) .

Tu la trời nghệ ngôi sao ( Tuất ) , tiên đạo thiên thọ ngôi sao ( Hợi ) .

Lục đạo sinh tử cát hung chưởng Phép tính này đây nam như ý nữ nhân nghịch , từ năm sinh tới cung bắt đầu số đến tháng sinh tới cung , lại từ tháng sinh tới cung bắt đầu số đến sinh nhật tới cung , cuối cùng từ sinh nhật tới cung bắt đầu số đến sinh thời tới cung.

Tỷ như: nam mệnh giáp tý năm ngày hai mươi tám tháng mười một buổi trưa. Năm Tý là tử cung thiên quý ngôi sao , tháng mười một thì từ tử cung bắt đầu thuận số thập nhất cung , là tuất cung trời nghệ ngôi sao , hai mươi tám ngày thì từ tuất cung bắt đầu thuận số hai mươi tám cung , là sửu cung trời nạn ngôi sao , buổi trưa thì từ sửu cung bắt đầu thuận số bảy cung , là vị cung trời dịch ngôi sao.

Tỷ như: nữ mệnh giáp thân năm mùng năm tháng một nhật giờ mão. Năm thân là cung thân trời cô tinh , một tháng thì từ cung thân khởi nghịch đếm một cung , là cung thân trời cô tinh , đầu năm nhật tắc từ cung thân khởi nghịch đếm năm cung , là thìn cung trời gian ngôi sao , giờ mão thì từ thìn cung khởi nghịch đếm bốn cung , là sửu cung trời nạn ngôi sao.

Mười hai cung cát hung chú giải

1 Phật đạo thiên quý ngôi sao:

Giờ rơi vào thiên quý ngôi sao , cả đời thanh quý sự tình cùng cùng ,

Chí khí không phàm nhân xuất loại , bình yên tự tại tính minh thông.

Ngôi sao này chủ nhân thanh cao hữu đức , có đi đại sự thành nhỏ, tai hoạ vô xâm , nhược càng được thiên quyền Lộc Mã ngôi sao trợ giúp nhân , vinh xương phú quý , nhược phạm trọng giả , chủ khóc thảm nuốt lời trung hạ tiểu nhân , nửa cát mệnh , nếu gặp cô nạn , phá lưỡi chiếu mệnh nhân , tất là triều đình chiết tỏa nhân , gặp quý mà vị là toàn cát cũng.

2 Quỷ đạo trời nạn ngôi sao

Lúc tại nạn cũng do một nghĩa ấy hỗn độn , tỉnh táo làm việc lại si ngốc ,

Người này mang tật phương duyên thọ , còn phải lao lực làm kiếp sống.

Ngôi sao này tại mệnh , chủ nhân mang tật , nếu gặp phá lưỡi xung đột , tai nạn bệnh tật tất trọng , nếu gặp quyền quý ngôi sao , chủ nhân nhẹ tật chính là trên trung bình mệnh dã , nếu gặp cô dịch gian ngôi sao , chủ làm việc chậm lệnh, cả đời lao lực , định chủ lận đận rơi xa quê hương chính là trung hạ mệnh dã.

3 Nhân đạo thiên quyền ngôi sao

Giờ rơi vào thiên quyền ngôi sao , tính cách giữ gìn chí khí hùng ,

Làm việc chênh lệch chậm người cũng vui mừng , thở một cái trăm ân có uy phong.

Ngôi sao này tại mệnh , chủ nhân thông minh , tuấn tú vẩy xuống , bụng dạ có quyền thế , đa trí đa năng , nếu gặp quý phúc văn thọ tinh tương trợ nhân , người người khâm phục tôn kính , quyền mà không có quyền chính là trung mệnh dã , nếu gặp nạn phá cô dịch tại mệnh nhân , làm việc lao lực , tài bạch không được tụ , chưa thể trước có thể , vị phải trước sẽ, phù lãng trung mệnh dã.

4 Súc sinh đạo thiên phá ngôi sao

Giờ rơi vào trời phá cung , tài sản vô số cũng thành không ,

Đêm ngủ tính toán đồ gia phú , tiền giấy túi ai ngờ có sâu mọt.

Ngôi sao này chủ tài bạch trống rỗng , tổ nghiệp tiêu tan , nhược có quyền quý phúc tinh tương trợ , cũng là trung mệnh , như gặp dịch lưỡi cô nạn phạm trọng giả , làm việc gian nan , nặng nề rách nát , phù lãng đồ vật phía dưới mệnh dã.

5 Tu la trời gian ngôi sao

To như biển cả mảnh như tóc , khẩu phật tâm xà hai mặt đao ,

Gian giảo hung ác mưu tàng chứa chất độc tính , ý nhiều lật đổ khó khăn nhất âm điệu.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ một đời người lao lực , thu tức bôn ba , chỉ đông nói tây , cơ biến khó dò , nhược có thiên quý phúc tinh tương trợ , tài bạch đẫy đà , cũng là bên trên mệnh , nếu gặp quyền lưỡi tinh giả , tất là gian quyền tàn nhẫn nhân , nói rõ đi trọc , cầm tính hung mưu , có thiện nhân lòng của , không biết dùng người tới số lượng , tham sân quá nặng , không phải thiện nhân vậy. Nếu gặp cô nạn phá dịch , định vì khan tham ghen tỵ nhỏ người , chính là hạ mệnh dã.

6 Tiên đạo thiên văn ngôi sao

Mệnh gặp thiên văn thanh tú rõ ràng , trí thông minh ý tỉnh táo ,

Nam tài nữ xuất sắc thân rõ ràng cát , đầy bụng luận án cẩm tú thành.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ nhân thông minh lanh lợi , học thức hơn người , làm việc và đẹp, nếu gặp thiên quý thiên phúc trời nghệ tinh tướng trợ giúp , định chủ ngao đầu độc chiếm , hổ bảng đăng tên , kim cấp ngọc bệ nhân vậy. Nhược gặp thiên quyền trời lưỡi tinh giả , văn võ đa tài , là bên trên mệnh , như gặp phá nạn cô dịch cùng phạm trọng giả , chính là học nhiều thiếu thành , không vì sách tính viết văn hạng người , tất là dạo chơi biển hồ nhân , chính là tay nghề thuật sĩ phía dưới mệnh dã.

7 Phật đạo thiên phúc ngôi sao

Mệnh gặp thiên phúc là sống lúc, tất nhiên nhà kho có lợi nhuận ,

Khoan hồng độ lượng căn cơ ổn , tài bạch ánh sáng chói chang trăm phúc đủ.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ nhân thụ phúc thanh rỗi rãnh , tính tình tự tại , độ lượng khoan hồng , căn cơ vững vàng , lại phải quyền lưỡi bộ dạng đở , áo gấm vóc sung túc , nhà kho lợi nhuận , tài sản vô số mệnh , nhược phạm trọng giả , áo lộc không nhiều , nhược dịch cô gian phá tinh giả , tất chủ tham khan ghen tỵ , áo lộc gian nan phía dưới mệnh dã.

8 Quỷ đạo trời dịch ngôi sao

Nhân đạo nếu gặp trời dịch ngôi sao , di chuyển rơi xa quê hương chưa từng ngừng,

Thể xác tinh thần không được khoảng cách tĩnh , đi khắp thiên nhai là vị thà rằng.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ nhân ly hương đừng giếng , cốt nhục tình làm phiền lục , thể xác tinh thần từ Thành Tự Lập mệnh , nếu gặp phúc quyền quý lưỡi thọ ngũ tinh nhân , tất chủ quan cung cấp , cho xe ngựa tương tùy chính là hiển vinh mệnh , nếu gặp cô phá nạn ngôi sao , còn như gió thổi lá cây trên nước lục bình , tâm viên ý mã , lao vụt không chừng , phương ngoại dạo chơi trên giang hồ phía dưới mệnh dã , nhược phạm trọng mà lưỡi nạn tương xung nhân tất là lưu đồ loại hình.

9 Nhân đạo trời cô tinh

Giờ nếu gặp này trời cô , sáu thân huynh đệ giống như vô ,

Không làm không môn thanh tĩnh khách , luôn có vợ con tình cảm sơ.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ cả đời cô độc , nam nhân có được , lục thân không phân , nữ nhân có được , khắc tử trở ngại phu , cô tinh phạm trọng giả , trái lại không vì cô , tất là nửa tăng nửa tục , nhược có quyền Phúc Quý thọ tinh tương trợ , chính là bên trên mệnh dã , cũng không miễn thiếu niên hình khắc , nếu gặp phá dịch gian nạn lưỡi ngôi sao , tất là vân thủy phiêu lưu hạ mệnh dã , phàm tuyển cho nên xuất mệnh , muốn nhìn cô tinh làm chủ.

1 0 Súc sinh đạo thiên lưỡi ngôi sao

Trời lưỡi vi nhân tính đại cương , không phải là cả ngày muốn tranh cường ,

Cầm đao lộng phủ hình đặt nặng tâm vào , tựa như tướng quân nhập chiến trường.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ một đời người vừa rồi rất khó tính , nóng bạo tự làm , từ là không bị người xúc , chịu không nổi cơn giận không đâu , phong hỏa tính qua thẳng vô sự , nhược có quyền quý , phúc tinh làm người , không tầm thường lễ nghĩa , đủ để hóa cường bạo chính là bên trên mệnh dã , nếu gặp cô phá gian nạn , gan lớn lòng thô , hình thể tàn tật , không khỏi tóc gảy bỏ mình chính là hạ mệnh dã , ác tinh dịu dàng cát tinh đa giả , cũng là trung mệnh phạm trọng tất chủ tàn tật.

1 1 Tu la trời nghệ ngôi sao

Trời nghệ sinh ra tính linh nhất , tướng nam làm bắc sính đa năng ,

Húy là gặp linh cơ quan xảo , khắp nơi cùng cùng làm việc cần.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ nhân đa trí đa năng , nhanh nhẹn linh hoạt gần quý , nhược phạm trọng giả , chủ tư chất bất tỉnh cùn , lười biếng ngu muội ngoan cố , học nhiều thiếu thành , tượng tác dùng sức hạng người , nhược có thiên quyền quý phúc văn thọ đều đủ , kết hợp cương nhu , tuy là nghệ thuật , cũng có thể thành lập , nếu vì trời cô nhưng vì tăng đạo tới xuất loại nhân , chính là trung mệnh dã , nếu gặp phá nạn , thì nghệ nâng không làm nổi chung vi hạ mệnh.

12 Tiên đạo thiên thọ ngôi sao

Phu thê sinh thời mệnh dài nhất , bên trên cung hạ kính tính ôn lương ,

Vừa nghe ngàn ngộ tâm từ thiện , vui giận ở giữa có chủ trương.

Ngôi sao này chiếu mệnh , chủ nhân trường thọ khoẻ mạnh , trí tuệ thông minh , làm việc ôn lương có thể cứu nhân chi lòng , không bị thương nhân chi ý , ân trúng chiêu oán , làm việc giản dị , đám người khâm phục tôn kính , lúc thường yên tĩnh , đến nơi đến chốn , vui giận không được hình , nhược có thiên quyền Phúc Quý lưỡi tinh tướng trợ giúp , tất chủ khoan hồng độ lượng , phúc thọ rả rích , phạm trọng giả có tuổi thọ phúc , phạm cô phá nạn ngôi sao chính là trung mệnh dã.

Mười hai sao tổng luận tường phu xem mệnh chi pháp , lúc tất tra cung hạn số vi tiên , nam sợ cô dịch hung tinh , có ngày phúc thiên quý nhân không ngại , nữ nhân sợ phá lưỡi nạn ngôi sao , có ngày quyền tinh giả trợ giúp phu vượng tử , có ngày văn trời nghệ tinh giả tính xảo , có ngày phúc thiên quý thiên thọ tinh giả , mệnh vững vàng , có ngày văn tinh mà phạm trọng giả , định chủ nghèo hèn dâm dơ , làm nhục tổ tông , hành vận mà gặp hai trọng nhân , mệnh hạn đại hối , nguyệt phân mà gặp cô phá nạn tinh giả , này nguyệt cũng chủ hung tai họa , nam mệnh lưỡng trọng thiên quý nhân quý là quý , lưỡng trọng thiên quyền giả đoạn mà không có quyền , thiên văn trọng giả nam nữ tràn lan , nữ mệnh thiên quý trọng giả , cuối cùng hứa gặp quý nhược gặp tứ trọng quý nhân , khắc mà áo lộc đẫy đà , thiên phúc trọng giả áo lộc tự nhiên , nạn tại thời gian trọng giả , trái lại không vì nạn , gặp ba nạn nhân không được riêng chỉ ký nạn , mà áo lộc có thừa , mệnh hạn thiên quyền tinh giả , hư thực mà hình thê khắc tử , bốn nạn tinh giả chủ nhị tử , áo lộc có thừa , mệnh có hai quyền tinh giả , trang trọng chánh đại , mệnh có ba quyền tinh giả , tất chủ uy quyền , có hai ngày phá tinh giả , áo lộc trái lại ổn , có ba phá tinh giả , rách nát hạ mệnh , có bốn phá tinh giả , không có quần áo lộc mà thọ không dài , gian ngôi sao gặp trọng giả , trái lại không gian dối mà chánh đại , có ba gian tinh giả , xảo trá hạ lưu nhân , có bốn gian tinh giả , cũng chủ đồ lưu rách nát , văn tinh trọng giả chủ phú quý , văn tinh ba cái áo lộc dịu dàng nhiều văn học , bốn văn tinh nhân khắc vợ mà tổn hại nhãn , hai phúc tinh nhân khắc vợ mà trước quý , ba phúc tinh có thọ mà vô phúc , bốn phúc tinh nhân áo lộc sung dụ , hai dịch ngôi sao ngược lại chủ nữ quý , ba dịch tinh giả chủ thấp hèn , bốn dịch tinh giả có nô bộc lực , hai cô tinh nhân có con tôn , ba cô tinh nhân nữ nhân khắc chồng nam khắc tử , bốn cô tinh nhân thê tham nghèo, hai lưỡi tinh giả chủ từ thiện , ba lưỡi tinh giả chính là quý nhân có quyền mệnh , bốn lưỡi tinh giả quyền quý mà thọ yểu , hai nghệ tinh giả hình thê khắc tử , ba nghệ tinh giả trùm đồng mà bất tỉnh ngu , tứ nghệ tinh giả lận đận mà không làm nổi , hai thọ tinh nhân tính ngu dốt , ba thọ tinh nhân xuất gia mà thọ , bốn thọ tinh nhân rơi xa quê hương mà nghèo hòa hợp , quý dịch nhị trọng làm phiền lục , rách nát gặp văn tất chết trẻ , quyền nhược gặp cô nhiều hình khắc , nhị trọng thiên thọ nhân năm tuy cao mà rách nát tuyển không phải , thiếu niên trọng gian nhân tính khan tham mà thọ cũng không vĩnh cửu , nghệ nếu gặp gian , hình tổn thương rách nát , lưỡi nhược gặp nạn , tật bệnh nghèo khó , sinh thời gặp hai nạn , sớm tuổi hung vong , tứ trụ có ba cô trung niên rách nát , lưỡi nạn đồng cung , tổn hại mình mà tổn thương tay chân , quý thọ quyền năm sinh nguyệt , tất phong tổ nghiệp mà hiển cửa lư , phá lưỡi cô nạn gặp ở lúc thì... lúc thì , khó làm phu thê con nối dõi , mười hai sao lý lẽ , như tư bị vậy luận , cả đời mệnh , ai có nghi thì mới , trí giả tường xem xét , mà tế suy ra , có thể tự cứu họa phúc như biết trước cũng.

  

  Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian , tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Xin chú ý phân biệt trong nội dung được phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kích Một kiện báo cáo.

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều

  ×
  ×

  ¥ . 0 0

  Vi tín hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý 《 cái bức tranh VIP phục vụ hiệp nghị 》

  Toàn bộ >>