Đức ngay cả nhà / Tùy ý / 【 tùy ý bí quyết 】 tới cứng tạo thiên

0 0

Nguyên 【 tùy ý bí quyết 】 tới cứng tạo thiên

Nguyên bản
2 0 B- 1 0 -2 0   Đức ngay cả nhà

 

【 tùy ý bí quyết 】 tới cứng tạo thiên

Tuyển lấy sơn gia làm gốc   Trạch lấy vượng bộ dạng là tông. Nguyên thần cùng sơn gia làm thể phụ tử cùng tài Quan là dụng.

1 . Cùng sơn gia so với cùng nhân nguyên thần muốn được khiến tương sinh nhiều vị trí nộ mới có thể đẩy đinh phát tài phúc trạch kéo dài. Như năm nguyên thần trong tháng tôn nhật lúc Thê tài hoặc năm tử tôn nguyệt Thê tài nhật nguyên thìn có Lộc Mã quý nhân đến núi tứ trụ tọa trường sinh tọa lộc quý hoặc Lộc Mã quý nhân cùng bôn ba chủ tròn năm bên trong sinh con trai tiến khế hoặc thời đại Thê tài nhật lúc nguyên thần muốn Thê tài có Lộc Mã quý nhân tại nguyên thần phía dưới chủ tròn năm bên trong bên ngoài tiền của phi nghĩa đại phát.

2 . Cái sinh ta vì cha mẹ ( ấn tín và dây đeo triện ) chính là khắc tử sinh ra nguyên nhân phiên hóa thành phá quỷ nên dùng cẩn thận nhược năm ấn tín và dây đeo triện sinh ra nhập nguyên thần lại mang lộc quý quy nguyên phía dưới phần kết quý tiến khế ấn tọa trường sinh gia trưởng thọ có văn công danh dụng cũng công danh hiển đạt có năm thất sát sinh ra nhập chủ văn võ song toàn.

3 . Cái ta sinh là tử tôn chính là phát tài khắc giết đi người muốn sơn gia vượng bộ dạng chỉ nên một vị nộ mới có thể mặc cho tài hoặc ngồi trường sinh hoặc ngồi quý lộc sinh ra nhập phát đinh xuất quý chẳng thế trộm tiết nguyên thần khí độ thì thêm phần thiếu nuôi nguyên thần muốn vượng tương tử tôn cũng phải vượng bộ dạng lại Lộc Mã quý nhân trường sinh tại trong cuộc mới là toàn mỹ.

4 . Ngã khắc nhân Thê tài chính là sinh ra Quan khắc ấn nhân tài là nuôi mệnh gốc tất yếu nguyên thần vượng bộ dạng mới có thể mặc cho tài   Nhược nguyên thần suy yếu lại dùng tài hướng lui ngược tài sách mây 【 tài nhiều thân yếu trái lại là phú phòng bần người 】 tài phải có khí có trường sinh quý nhân mới có thể hưng gia mập ra.

5 . Khắc ngã nhân làm quan giết ác nhất giết làm phúc làm họa đều là người này chớ vị đó vì vô dụng chi thần chỉ cần nguyên thần vượng bộ dạng hóa giết vì quyền nhược năm Quan quỷ tháng sinh ấn tín và dây đeo triện một mạch sinh ra nhập có quý lộc hoặc năm thất sát trong tháng tôn chế phục hoặc năm thất sát nguyệt Thê tài tài sinh sát có thể trở về lộc về quý ở nguyên thần phía dưới hoặc năm thất sát nguyệt nhật nguyên thìn thân vượng giết so với loại số nhân cường địch quả nhân thế yếu tại bỏ bên ngoài quả chủ võ sĩ hiển Vinh Phú Quý doanh môn.

 

  Đoán các ngươi thích

  0 Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụng Bình luận công ước

  Cùng loại luận án
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều