Trung y bắt mạch 28 mạch tượng động thái đồ - mạch nhảy

2 0 18- 0 5-1 0   Không tiếng động vòng tuổi

中医诊脉28脉象动态图-促脉

28 mạch tượng động - mạch nhảy


Mạch tượng:

Thúc là gấp rút, số lúc ngưng một cái; như hướng mà quyết, tiến thì hẳn phải chết.

Chủ bệnh:

Thúc bởi vì hỏa cang, cũng từ vật ngừng. Trái tấc gặp thúc, tâm hỏa chói chang; phải tấc gặp thúc, phổi minh khanh khách. Thúc gặp trái quan, máu trệ là ương; thúc ở phải quan, tỳ cung lương trệ. Trái xích gặp tới, di trượt đáng lo; phải xích gặp tới, nóng rực là tai.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều