Trung y tổ truyền tuyệt kỹ tới năm bệnh lý mạch tượng

2 0 15- 0 8-12   Chung gia cái

Trung y tổ truyền tuyệt kỹ tới năm bệnh lý mạch tượng  

  1 , di chuyển mạch: thắng lợi dễ dàng tức có, trọng bình chú hơi yếu, như nước nổi lên mộc. Hữu lực vi biểu thật, bất lực vi biểu nhẹ, di chuyển mà kiêm chặc, là ngoại cảm bệnh thương hàn, di chuyển mà kiêm chậm là trong mặt trời gió; di chuyển mà kiêm số là gió nóng biểu hiện chứng; di chuyển mà kiêm chậm bất lực, bởi vì bệnh lâu nội thương, khí huyết giảm mất, hư dương bên ngoài càng. Di chuyển sáp là khí hư, di chuyển khâu là mất máu.

2 , trầm mạch: thắng lợi dễ dàng không lẽ, trọng bình chú bắt đầu có, như đá trầm thủy cuối cùng, chủ bệnh là triệu chứng bệnh lý. Hữu lực là bên trong thật, bất lực là bên trong nhẹ. Trầm là dương khí bị tà vây khốn, cho nên doanh khí không thể trống khiến mạch khí bên ngoài hiện tại mà bạng châu. Tà âu ở đâu, khí huyết khốn trệ, thì mạch trầm mà hữu lực; dương khí nhẹ hãm, không thể bên ngoài nâng, thì mạch trầm mà bất lực.

3 , mạch đập chậm: một hơi tam đến, mạch tới lui cực chậm, chủ hàn chứng. Hữu lực là hàn thật đau đớn, bất lực là dương nhẹ hàn. Bệnh lạnh ngưng trệ, dương mất kiện vận, cho nên mạch chậm. Chậm mà hữu lực là lạnh tích tụ kết thành thật, khí trệ bất thông, cho nên hàn thật đau đớn tới chinh; chậm mà bất lực là dương khí không đủ, mất như kiện vận, cho nên thành dương tổn hại nhẹ hàn chi kiểm chứng. Ngoài ra tà tụ nóng kết liễu, cản trở huyết mạch lưu hành, cũng gặp mạch đập chậm, nhưng tất chậm mà hữu lực, bình chú tới tất thật, như bệnh thương hàn dương minh bệnh mạch chậm có hạ loại hình, thì lại không thể nhất loạt lấy chậm là hàn.

4 , số mạch: một hơi sáu đến, mạch lưu gầy tật, chủ chứng nhiệt. Hữu lực là thật nóng, bất lực là giả nóng. Số là dương khí cang chín, âm dịch cơ thể thiếu dinh dưỡng nên suy yếu bệnh biến. Dương nhiệt tràn đầy, thì máu chảy gầy tật, cho nên khiến mạch số, loại này số mạch, nhưng tất số mà hữu lực. Mạch số vi biểu nóng, trầm số là bên trong nóng. Âm dịch cơ thể thiếu dinh dưỡng nên suy yếu, dương khí lệch cang, bên ngoài mạch cũng số, nhưng tất số mà hữu lực. Mạch số là có nóng bệnh. Nhưng nhi đồng trẻ con dương, mạch đến góc trưởng thành khoái, một hơi sáu đến là vì bình thường, không làm nóng đối đãi.

5 , nhẹ mạch: khẽ ấn đại mà chậm chạp, thêm chút sinh ra bình chú xốp bất lực, thậm chí có một loại cực độ trống rỗng cảm giác, chủ chứng hư. Như thự tổn thương nguyên khí, chột dạ máu thiếu các loại. Khí huyết không đủ thì nhẹ. Phàm nhẹ mạch gặp thân nóng, mà ở mùa hè là thử tổn thương nguyên khí. Khí đi thì máu đi, mạch giả xuất hiện chính là từ nguyên khí không đủ. Lệ vệ khí không được vững chắc được ra mồ hôi trộm, chột dạ máu thiếu giật mình lo lắng, tâm thần nhẹ khiếp hồi hộp, đều là bởi vì nguyên khí không đủ mà thành. Nhẹ mạch là tức không đủ để vận kỳ huyết, thì mạch đến bất lực; máu không đủ để nuôi bên ngoài khí, thì mạch thể trống rỗng; nhẹ mạch lại bao quát khí huyết câu nhẹ.

6 , thật mạch: thắng lợi dễ dàng trọng bình chú, mạch đại lại trường, cứng thái độ hữu lực. Chủ chứng thực, nóng súc tích tam tiêu. Chánh tà tương bác, mạch đạo cứng tràn đầy, cho nên mạch lai kính thật hữu lực. Bên ngoài cho nên thành thật, chủ yếu là tam tiêu được tà nóng uẩn kết quá mức mà thành. Nóng ủng ở trong đó, lấy nghèo nàn tả hạ lấy thanh nhiệt; nóng kết liễu vu biểu, dụng tân mát đổ mồ hôi để giải biểu hiện giải nhiệt; khư tà chính an, mới có thể khôi phục bình thường.

7 , sáp mạch: vãng lai không lưu loát, tham gia ngũ không hòa hợp, như nhẹ đao gọt trúc. Chủ máu thiếu, tổn thương tinh, buồn nôn, vong dương, máu tý. Máu thiếu, tổn thương tinh, không thể nhu nuôi kinh mạch, cho nên mạch khí lui tới không lưu loát. Cho nên thấy ở buồn nôn, vong dương, đại hãn xuất về sau. Cũng có lạnh lẽo ẩm ướt ngưng trệ máu phần đích máu tý, máu đi cản trở khó thông, cho nên mạch hiện tại sáp tượng.

8 , trượt mạch: vãng lai lưu loát, ứng thủ khéo đưa đẩy, như châu đi bàn. Chủ đàm, lương, thật nóng, thai nhâm. Trượt dương khí có thừa biểu tượng. Khí thịnh máu chảy, mạch tượng phong phú, vãng lai lưu loát, cho nên mạch đến ứng thủ khéo đưa đẩy. Đàm uống bên trong chín, ẩm thực đình trệ, tà thật thành nóng, thấy nhiều trượt mạch. Nhưng có hay không khí suy thiếu, không thể nhiếp cầm nóng tính, cho nên máu phân có nóng, mà mạch gặp trượt tượng được. Ngoài ra phụ nữ đã lập gia đình ngừng trải qua vô bệnh mà trượt mạch, nhưng vì có bầu triệu chứng.

9 , trường mạch: không lớn không nhỏ, vượt qua tấc xích hai bộ, xa xôi tự nhiên, như bóc trường can cuối. Chủ có thừa chứng nhận. Như mặt trời độc, chứng động kinh, dương minh nóng nồng nhiệt. Mạch trường xa xôi hòa hoãn, là trung khí vị sung mãn, lên xuống lưu thông suông sẻ, cái gọi là "Lâu là khí chữa" là khỏe mạnh mạch tượng. Nếu như mạch trường căng gấp gáp có lại tựa như dắt thằng là quy tắc là bệnh mạch, như máu nóng dương độc, gió đàm được chứng động kinh, cùng dương minh bệnh dương nhiệt hừng hực, đều có thể gặp được khác thường trường mạch.

1 0 , hồng mạch: chỉ xuống cực lớn, đến chín mất suy, thế như sóng cả mãnh liệt. Chủ dương nhiệt cang chín. Xuân thu mùa đông bệnh gặp mạch hồng là dương nhiệt được cang chín bệnh biến. Nóng mỗi tổn thương âm, âm khí nhẹ vào trong, mà dương nhiệt phù ở bên ngoài, thì mạch cũng hồng. Hồng đại quá mức lại có âm dương ly quyết mà lo lắng. Tại bệnh hậu cửu nhẹ, nhẹ làm mất máu, tả, mạch gặp hồng chín càng là nguy chờ.

11 , vi mạch: cực nhỏ mà mềm, bình chú tới nhược tuyệt, như có như không, lại tựa như tuyệt không phải tuyệt. Một dạng, khí huyết hơi yếu, mạch tượng cũng nên tới mà nguy. Bởi vì khí suy vi, vệ bên ngoài không được vững chắc, có ngoại cảm hiện tại ác hàn, nóng lên, phát nhiệt, mồ hôi xuất quá nhiều biểu hiện chứng hư chờ. Hết thẩy nam tử làm tổn thương, chư nhẹ cùng phụ nữ nứt trung, mang xuống mạch tượng gặp hơi, đều là khí huyết câu nhẹ nguyên nhân.

12 , chặc mạch: mạch đến căng gấp gáp, vãng lai hữu lực đàn đánh ngón tay, dáng như dắt thằng lạp sách. Chủ hàn, đau nhức, ở lại lương. Chặc là âm nhiều dương thiếu, là âm tà khiến kết liễu giống, không phải biểu hiện hàn bên ngoài buộc, chính là bên trong hàn độc chín. Bệnh lạnh được đặc điểm là thít chặt ngưng trệ, cho nên bệnh lạnh xâm nhập, khí ngưng ở bên trong, tức là đau bụng; khí ngưng ở bên ngoài, kinh lạc khẩn cấp tức là thân đau nhức. Về phần ở lại lương bên trong ngừng cũng là bệnh lạnh xâm nhập, khí ngưng ở bên trong, tức là đau bụng; khí ngưng ở bên ngoài, kinh lạc khẩn cấp, tức là thân đau nhức. Về phần ở lại lương bên trong ngừng, cũng là bệnh lạnh tích tụ, ủng trệ như trung không được thông tiết, trở ngại dương hòa chi khí, không được thông tiết sướng, gây nên tà chính tranh chấp bố trí. Ngoài ra phổi tà mà bạng châu được thở khục, lá gan bởi vì hàn kết liễu mà bạng châu được gió giản, tỳ bởi vì hàn trệ mà bạng châu được lạnh đàm, đều có thể xuất hiện chặc mạch.

13 , chậm mạch: thư giản đều đều, một hơi bốn bề giáp giới, như đầu mùa xuân dương liễu múa phong chi tượng. Hoặc mạch chậm lười biếng nhỏ chạy như chậm chủ ẩm ướt bệnh. Mạch đến thư giản dồi dào, biểu hiện ra nhẹ nhàng nhu thuận tư thái. Nhược kiêm hòa hoãn, chính là thần khí dư thừa biểu tượng, cũng là người bình thường sinh lý mạch tượng. Như ẩm ướt âu kinh lạc, mạch trầm kiêm chậm; tính khí suy yếu, ẩm ướt trở như trung, mạch chậm chạp mà yếu; phong thấp ở trên, thái độ gáy cường ngạnh, mạch đến di chuyển chậm hữu lực; phong thấp tại hạ, chi dưới liệt tý, mạch đến chầm chậm hữu lực.

14 , ngắn mạch: không kịp bản bộ, ứng thủ mà quay về, không thể tràn đầy bộ phận. Chủ khí huyết hư tổn không thể vận hành như mạch phản ứng. Cho nên vị "Ngắn thì tức bệnh" thị dã. Dù rằng cũng có tổn thương như rượu độc, hoặc ẩm ướt bên trong thịnh thấy ở ngắn mạch, nhưng nhiều kiêm trượt số. Máu sáp không được sung mãn, thấy nhiều trượt ngắn; ngực bụng tràn đầy bĩ, thấy nhiều trầm ngắn. Dương nhẹ vu thượng mà nhức đầu tấc mạch bao ngắn, dương suy ở dưới mà đau bụng được, xích mạch bao ngắn.

15 , dây mạch: ngay thẳng lấy trường, như giương cung dây, từ đó một mạch quá, đỉnh nhiên chỉ xuống. Chủ bệnh gan, ngực uy hiếp căng đau, bệnh sốt rét các loại. Dây mạch chủ yếu bởi vì bệnh can khí cang chín, xâm phạm tính khí, cho nên thụ thương hình thành, bệnh can khí thô bạo bị khiến người ngực uy hiếp căng đau căng đầy. Ngược mạch từ dây, dây số là nóng, dây chặc là hàn, dây trượt là đàm, nhược dây mà tế thái độ, như tuân lưỡi đao chính là hoàn toàn không có dạ dày khí, bệnh nhiều khó khăn chữa.

16 , mạch khâu: di chuyển đại mà mềm, bình chú bên trong huyệt, dáng như từ hành. Chủ mất máu, tổn thương âm. Mạch khâu chủ yếu là bởi vì âm hư vào trong, dương khí không chỗ nào phụ mà tán thấy ở bên ngoài tạo thành. Mà mất máu được tồn tại tức là lửa nóng tới tà xâm phạm tam dương kinh mạch, cho nên nóng thương dương lạc thì máu bên trên tràn mà nôn nục; nóng tổn thương âm lạc thì máu hạ tràn mà tiêu ra máu. Một dạng, tấc mạch gặp khâu, là mất máu hậu máu không được vinh lòng giật mình lo lắng; quan mạch gặp khâu, thường thường đầy máu lâm, máu lỵ, sót xuống, nứt trung được bệnh.

17 , cách mạch: di chuyển mà khiến thủ, trống rỗng bên ngoài cứng, như bình chú cổ bì, chủ vong máu, mất tinh, nửa sản, nứt lọt. Cách mạch là bên ngoài mạnh trống rỗng tới chờ, là khâu dây kết hợp với nhau mạch tượng. Là bởi vì tinh nhẹ bệnh thiếu máu lại cảm giác bệnh lạnh tạo thành. Phàm nữ tử nửa sản, nứt lọt, nam tử doanh bệnh thiếu máu nhẹ, mộng tinh các loại bệnh phần lớn có thể thấy cách mạch.

18 , lao mạch: lại tựa như trầm, lại tựa như nằm, thật đại dây trường. Chủ trầm hàn cố lạnh, sán, điên, chinh hà, tà thật lao cứng bên trong có thừa chứng bệnh. Phàm tâm bụng bệnh lạnh, lạnh tích, đau đớn, can mộc thừa tỳ các loại bệnh, đều có thể xuất hiện lao mạch. Như mất máu, âm hư mà mạch lao, làm chứng nhẹ mạch thật, ứng phòng đột biến.

19 , nhu mạch: cực nhỏ mà di chuyển tế, nhẹ tướng tay có, bình chú tới không có, như bông trong nước, như nước nổi lên ẩu. Chủ chứng hư, cùng ẩm ướt tà là bệnh. Nhu là khí huyết không đủ, cho nên chủ chứng hư. Bệnh nặng hậu hoặc phụ nhân sản trung gặp nhu mạch là tức máu song mệt, lúc này chứng nhẹ mạch nhẹ, mạch chứng tương hợp, không khó chữa trị. Nhược nhu mạch thấy ở người bình thường, là mạch tức giận không có rễ, chính là thận khí giảm mất được dấu hiệu. Ngoài ra ẩm ướt tà ức mạch đạo, mạch đạo mềm mà vì chứng hư.

2 0 , yếu mạch: cực mềm mà trầm tế, bình chú tới chính là có, nâng tới không có. Chủ khí huyết không đủ cùng âm tinh dương khí giảm mất, loại này khí huyết âm dương câu giả mạch tượng, thấy ở người già còn có lý giải, nhược gặp tại thiếu niên tiện đương gây nên chú ý. Bởi vì âm dương khí huyết không đủ, thường thường dễ dàng cảm mạo, loại bệnh này người tuy có ác hàn nóng lên, phát nhiệt ngoại hạng chứng, bên ngoài mạch cũng không di chuyển mà trái lại yếu. Dương khí âm tinh thật lâu không thể khôi phục, liền sẽ khiến cái khác chứng bệnh. Tỷ như âm tinh không đủ, không thể tẩm bổ cơ bắp, liền bệnh cân liệt; doanh máu không đủ không thể dưỡng tâm an thần, liền bệnh hồi hộp; vệ khí không đủ, không thể sung mãn phu vững chắc suy, liền bệnh ra mồ hôi trộm; tính khí suy yếu, trung khí không phấn chấn, liền bệnh tinh thần mệt mỏi. Phàm mỗi một loại này đều có thể xuất hiện yếu mạch, chỉ có thể lấy bổ khí huyết, trợ giúp dương tư âm là chữa.

21 , tế mạch: tế một mạch mà mềm, ứng thủ hình như châu tơ tằm, trầm lấy vẫn không dứt. Chủ chư nhẹ vất vả mà sinh bệnh, thất tình nội thương. Ngoài ra, dương khí hư tổn, khí ẩm xâm ngưng yêu thận hoặc âm tinh nội thương, dương không được vững chắc bên ngoài mà ra mồ hôi trộm các loại cũng gặp tế mạch. Nhược hình chín mạch tế, thiếu khí không đủ để hơi thở, hoặc sốt cao đột ngột thần bất tỉnh mạch tế, là mạch chứng không tương ứng, là vì nghịch chứng. Bằng nhân mạch đến nhỏ bé yếu ớt, là ưu tư quá độ, nội thương chân nguyên bố trí.

22 , nằm mạch: mạch vị trí sâu nằm, gần sát gân cốt, trọng bình chú mới có thể chạm đến mạch đập. Chủ tà bế, quyết kiểm chứng, lạnh đau nhức. Nằm mạch nhiều bởi vì bệnh lạnh ngưng trệ kinh lạc tạng phủ bố trí. Như bệnh thương hàn biểu hiện chứng, hàn ngưng kinh lạc, dương khí không được phát càng, mạch gặp nằm tượng. Đãi dương khí có duỗi, liền có thể mồ hôi xuất mà hiểu, cho nên bệnh thương hàn mạch nằm là làm mồ hôi dấu hiệu. Về phần tứ chi quyết nghịch, tề bụng lạnh đau nhức mà gặp nằm mạch là âm hàn bên trong chín được bệnh.

23 , động mạch: mạch hình như đậu, bĩu bĩu dao động, trượt số hữu lực. Chủ đau nhức cùng sợ, tiết lỵ, luyên bệnh. Động là âm dương lưỡng khí tương bác đánh tạo thành. Đau nhức là âm dương không êm thấm, khí là máu trệ; sợ thì khí huyết nghịch loạn, hoặc tính khí không êm thấm, nóng lạnh xen lẫn tiêu chảy, tạng phủ chuyển hóa thất trách, khí huyết muốn làm kiết lỵ; âm hàn tà chín, kinh lạc bị thương sài kinh, những bệnh này chứng được tổng bệnh cơ đều không có gì hơn âm dương vật nhau, lệch chín lệch suy, cho nên đều có thể xuất hiện động mạch.

24 , mạch nhảy: mạch chuyện gấp số mà lúc ngưng một cái, ngăn vô định số. Chủ dương nhiệt cực thịnh, âm dịch tiêu vong, thở khục cuồng bớt các loại. Thúc số lượng mà nghỉ ngăn, là do tam tiêu âu hỏa viêm chín, âm dịch tiêu vong, khí huyết vận hành nhận ngăn trở bố trí. Như nghỉ ngăn được số lần tăng nhiều, cho thấy bệnh tình sự phân cực; nghỉ ngăn số lần giảm bớt là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Nhiên thúc là tam tiêu tích tụ, bên ngoài bởi vì có năm. Như lửa nóng cùng đàm tích bộ dạng kết liễu, tức là thở là khục; lửa nóng tích tụ an tâm lá gan, thì thần thức dị thường, mà mạch phát cuồng; hỏa kết liễu khắp cơ thể, khí huyết âu mục nát, mạch thúc, phát sinh độc thư; lửa nóng nhập doanh nhập máu, thì doanh máu nóng nồng nhiệt mà mạch xúc phát bớt.

25 , mạch yếu không đều: mạch đến chậm chạp lúc ngưng một cái, ngăn vô định số. Chủ âm hàn lệch chín, tà kết liễu, khí huyết ngưng trệ. Đàm tích dành dụm, ung sưng, sán hà. Kết làm chậm mà nghỉ ngăn, chủ yếu là từ âm hàn lệch chín, tà kết liễu ở trong đó; dương nhiệt không đủ, chánh khí giảm mất bố trí. Nhược di chuyển mạch hữu lực mà kết liễu, là bởi vì âm tà ngưng kết kinh mạch; nhược mạch trầm hữu lực mà kết liễu, tức là âm hàn cố kết, bởi vì già đàm kết liễu trệ, các loại dành dụm, ung sưng, sán hà, đều là do khí huyết ngưng trệ xuất hiện mạch yếu không đều. Nhiên kết liễu cùng thúc so sánh, thúc chủ nóng, kết liễu chủ hàn, cho nên thúc thuần dương, kết liễu thuần âm.

26 , đại mạch: động mà bỏ dở, có năng lực từ còn, thật lâu phục động. Chủ tạng khí suy vi, nguyên dương không đủ bố trí. Đại mạch là tỳ mệt lả biểu tượng. Ngoài ra, phàm hạ nguyên giảm mất được đau bụng, tiết lỵ, cùng trung dương không đủ, tính khí hư nhược ọe tiết cũng nhưng xuất hiện đại mạch. Gió chứng, đau nhức chứng mà thấy nhiều đại mạch. Thì là bởi vì gió, bởi vì đau nhức mà bạng châu nhịp đập khí bất tương dính liền bố trí. Phụ nữ mang thai ba tháng về sau, như gặp đại mạch, tức là thai nguyên hư nhược biểu tượng.

27 , tật mạch: mạch đến tật gấp gáp, một hơi bảy đến tám đến. Chủ bệnh dương cực âm kiệt. Nguyên khí tướng thoát. Tật mạch nhiều bởi vì chân âm suy kiệt ở dưới, cô dương cang cực vu thượng, hư dương di chuyển càng bố trí. Bệnh thương hàn ấm bệnh tại nóng cực lúc, thường thường xuất hiện tật mạch, lao sái cũng nhưng xuất hiện tật mạch, phần lớn là nguy chờ. Tật mạch có âm dương lệch thịnh chi phân, tật mạch bình chú tới ích cứng, tật mà khô, rất là dương cang vô chế, chân âm trọng tuyệt triệu chứng. Mạch tật bình chú tới là trống thủ, tật mà suy yếu, lại là âm tà bạo ngược, hư dương bên ngoài càng tới chinh, cả hai cũng không có trùng hòa giống, là bệnh đã lâm nguy. Nếu như tật mạch không lớn không nhỏ, thế tới nhu hòa thì dạ dày khí vẫn còn tồn tại, bệnh chính là trị được.

28 , quái mạch: mạch đến hoàn toàn không có dạ dày, thần, cây thể hiện nhân xưng là quái mạch. Chính là tạng phủ chân nguyên sắp bôi xấu bố trí, cho nên lại xưng "Bại mạch ", quái mạch phân mười loại, hiện tại tường thuật tóm lược như sau.

( 1 ) tước mổ: mạch gặp cơ bắp ở giữa, liên tục khiến thủ, ba năm không hòa hợp, ngăn mà phục làm, như tước mổ hình dạng, là bệnh can khí tướng tuyệt chi điềm.

( 2 ) nhà dột: như phòng bên trên tàn lậu hạ nhỏ, thật lâu một giọt, tung tóe địa bất lực, là dạ dày khí doanh vệ câu tuyệt.

( 3 ) đàn thạch: mạch tại cân dưới thịt, bổ bổ gấp gáp cứng rắn, như thủ đàn thạch, là thận tuyệt.

( 4 ) hiểu sách: mạch tại cân trên thịt, chỉ xuống tán loạn, chợt số chợt sơ, là hiểu sách hình dạng, là tính tình tuyệt.

( 5 ) cá liệng: mạch tại làn da, vốn không động mà vị mạnh dao, như có như không, như cá liệng trạng thái, làm tâm tuyệt.

( 6 ) tôm du: mạch tại làn da, phù ở chỉ xuống, đến thì ẩn ẩn kỳ hình, mất thì đột nhiên nhảy lên, tiến thối khó tìm như tôm du. Hơi lớn tràng ruột khí tuyệt.

( 7 ) phủ phí: mạch tại làn da, di chuyển số đến cực điểm, có xuất vô nhập, vô phục ngăn số, như phủ phí thang, tuyệt không nền móng, lại vì phổi tuyệt.

( 8 ) yển đao: như phủ lưỡi đao, di chuyển nhỏ tuyệt, bình chú tới cứng đại mà gấp gáp, là lá gan tuyệt chi mạch.

( 9 ) tê dại đậu: mạch đến như ma tử phân loạn, nhỏ bé đến quá mức, là vệ khô doanh máu độc sáp được nguy chờ.

( 1 0 ) chuyển đậu: mạch đến từng đống, như tuân cây ý dĩ nhân hình dạng, là lòng tuyệt chi mạch.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều