Lưỡng vị thuốc chữa mất ngủ: lòng thận một phát, lập tức ngủ ngon

2 0 18- 0 4-14   Trung y tụ hội. . .

 

 

Tổ phương ——

Thuốc đắng 15 khắc, nhục quế lòng 1. 5 khắc, thủy tiên phục.


Chỉ đơn giản như vậy mạ? Biệt, chỉ đơn giản như vậy. Có thể trị liệu mất ngủ đơn thuốc nhiều như vậy, Giống như vậy chỉ dùng lưỡng vị thuốc được, Bây giờ không thấy nhiều.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều