Dương quân

( sơn đông thiếu thanh đảo thị chính hiệp đảng tổ bí thư, chủ tịch )

Biên tập Tập trung
Dương quân, nam, hán tộc, 1959 năm 11 nguyệt sinh ra, Vân nam Lục lương người, nguyên quán Sơn đông Thanh đảo, 1983 năm 3 nguyệt gia nhập trung quốc đảng cộng sản, 1976 năm 11 nguyệt tham gia công tác, Bắc kinh Đại học kinh tế học viện tài chính học tốt nghiệp chuyên nghiệp, tại chức nghiên cứu sinh trình độ, kinh tế học bác sĩ.
Đương nhiệm sơn đông thiếu thanh đảo thị chính hiệp đảng tổ bí thư, chủ tịch.
Tên tiếng trung
Dương quân
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Vân nam lục lương
Ngày sinh
1959 năm 11 nguyệt
Chức      nghiệp
Công vụ viên
Tốt nghiệp viện giáo
Bắc kinh đại học, nam khai đại học
Thơ      ngửa
Chủ nghĩa cộng sản

Dương quân Nhân vật lý lịch

1976. 11——1977. 0 3, Thanh đảo thị Cục tài chánh cán bộ tài chính Lớp huấn luyện Học tập;
1977. 0 3——1977. 1 0, thanh đảo thị Cục tài chánh Thị bắc phân cục một cỗ chuyên quản viên;
1977. 1 0 ——1983. 0 9, thanh đảo thị cục tài chánh xí nghiệp tài vụ khoa cán sự, khoa viên;
1983. 0 9——1985. 0 7, sơn đông kinh tế học viện cán bộ chuyên tu khoa tài chính và kinh tế học chuyên nghiệp;
1985. 0 7——1986. 0 4, thanh đảo thị cục tài chánh xí nghiệp tài vụ khoa phó khoa trưởng;
1986. 0 4——1987. 0 1, thanh đảo thị cục tài chánh điều tra nghiên cứu thất chủ nhiệm;
1987. 0 1——1993. 12, thanh đảo thị chánh phủ nhân dân tài mậu văn phòng phó chủ nhiệm, loại tổ thành viên ( ở giữa: 1993. 0 9——1996. 0 8 tại nam khai đại học kinh tế học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tiểu đội học tập, lấy được kinh tế học bằng thạc sĩ );
1993. 12——1998. 0 4, thanh đảo giao dịch chứng khoán trung tâm giám đốc, đảng tổ phó thư kí;
1998. 0 2——1998. 0 4, sơn đông thiếu thanh đảo thị chánh phủ nhân dân phó thị trưởng;
1998. 0 4——1999. 11, sơn đông thiếu thanh đảo thị chánh phủ nhân dân phó thị trưởng, thị ủy kiến thiết công ủy thư nhớ;
1999. 11——2 0 0 1. 0 4, sơn đông thiếu thanh đảo thị chánh phủ nhân dân phó thị trưởng, thị ủy kiến thiết công ủy thư nhớ kiêm thanh đảo thị thổ địa cục quản lý cục trưởng, thị quy hoạch cục cục trưởng;
2 0 0 1. 0 4——2 0 0 3. 0 2, sơn đông thiếu thanh đảo thị chánh phủ nhân dân phó thị trưởng, thị ủy kiến thiết công ủy thư nhớ ( ở giữa: 2 0 0 2. 0 3——2 0 0 3. 0 1 ở chính giữa cộng trung ương trường đảng đệ 18 kỳ một năm chế trung thanh ban học tập );
2 0 0 3. 0 2——2 0 0 3. 0 4, sơn đông thiếu thanh đảo thị ủy thường ủy, thị ủy kiến thiết công ủy thư nhớ;
2 0 0 3. 0 4——2 0 0 6. 0 2, sơn đông thiếu thanh đảo thị ủy thường ủy, thị ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng (2 0 0 3. 0 6 kiêm thứ hai mươi chín giới Thế vận hội tổ ủy hội Thuyền bườm uỷ ban ( thanh đảo ) phó chủ tịch, ở giữa: 1999. 0 9——2 0 0 3. 0 7 tại bắc kinh đại học kinh tế học viện tài chính học học chuyên nghiệp, lấy được kinh tế học tiến sĩ học vị );
2 0 0 6. 0 2——2 0 0 6. 0 6, sơn đông thiếu Ánh sáng mặt trời thị Ủy phó thư kí, đại diện thị trưởng, chánh phủ thành phố đảng tổ bí thư,
2 0 0 6. 0 6——2 0 0 8. 0 2, sơn đông thiếu ánh sáng mặt trời thị ủy phó thư ký, thị trưởng, chánh phủ thành phố đảng tổ bí thư;
2 0 0 8. 0 2——2 0 0 8. 0 3, sơn đông thiếu ánh sáng mặt trời thị ủy thư ký, thị ủy trường đảng hiệu trưởng; [1]  
2 0 0 8. 0 3——2 0 0 8. 0 7, sơn đông thiếu ánh sáng mặt trời thị ủy thư ký, thị ủy trường đảng hiệu trưởng, ánh sáng mặt trời quân phân khu đảng uỷ thứ nhất bí thư;
2 0 0 8. 0 7——2 0 16. 0 9, sơn đông thiếu ánh sáng mặt trời thị ủy thư ký, thị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thường ủy hội chủ nhiệm, thị ủy trường đảng hiệu trưởng, ánh sáng mặt trời quân phân khu đảng uỷ thứ nhất bí thư. [2]  
2 0 16. 0 9——2 0 17. 0 4, sơn đông thiếu thanh đảo thị ủy phó thư ký. [3]  
2 0 17. 0 4—— sơn đông thiếu Thanh đảo thị Chánh hiệp đảng tổ bí thư, chủ tịch.

Dương quân Nhận đuổi tin tức

2 0 16 năm 9 nguyệt 2 0 nhật, ánh sáng mặt trời thị tổ chức toàn thị cán bộ lãnh đạo hội nghị, dương quân đồng chí điều nhiệm thanh đảo thị ủy phó thư ký. [3]  
2 0 17 năm 4 nguyệt 19 mặt trời lên cao ngọ, thanh đảo thị chính hiệp mười ba giới một lần hội nghị tại thành phố nhân dân hội đường bế mạc. Hội nghị tuyển cử dương quân là chính hiệp thứ mười ba giới thanh đảo thị ủy viên hội chủ tịch. [4]  
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Nhân vật chính trị , Quan viên , Nhân vật