Mã minh viễn

( kim tháp huyện chánh phủ nhân dân nguyên huyện trưởng )

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Mã minh viễn, hán tộc, nguyên quán tửu tuyền thị, 1956 năm 12 nguyệt sinh ra ở Kim tháp huyện Thành quan trấn , trường đại học văn hóa.
Tên tiếng trung
Mã minh viễn
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán tộc
Chính trị diện mạo
Trung cộng đảng viên
Thuở nhỏ đọc sách, 1973 năm tốt nghiệp trung học tại huyện triều hồ công việc trên lâm trường chen ngang, 1974 năm 12 nguyệt gia nhập trung quốc đoàn thanh niên cộng sản, 1976 năm 1 0 nguyệt mặc cho huyện cục tài chánh làm việc, người phụ trách phòng, 1984 năm 6 nguyệt làm phó cục trưởng, đồng nguyệt gia nhập trung quốc đảng cộng sản, 1986 năm 1 nguyệt nhâm cục trưởng, 1988 năm 2 nguyệt mặc cho huyện chánh phủ nhân dân phó huyện trưởng, 1992 năm 6 nguyệt tại cương vị tham gia trung ương trường đảng hàm thụ học viện chính đảng quản lý học chuyên nghiệp cũng tốt nghiệp, đồng niên 12 nguyệt mặc cho huyện ủy thường ủy, phó huyện trưởng, 1995 năm 1 nguyệt mặc cho huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng, 1996 năm 11 nguyệt điều nhiệm tửu tuyền địa khu cơ quan hành chính kinh mậu ủy chủ nhiệm, 1998 năm 6 nguyệt kiêm nhiệm kinh mậu ủy đảng ủy thư ký. Là trung cộng Kim tháp huyện Thứ tám, chín, mười lần đại biểu đại hội đại biểu, thứ chín, mười tên giới huyện ủy uỷ viên, thứ mười giới huyện ủy thường ủy, kim tháp huyện thứ mười một giới đại hội đại biểu nhân dân đại biểu,
Trăm độ bách khoa nội dung từ dân mạng cộng đồng biên tập, như ngài phát hiện mình được từ điều nội dung không chính xác hoặc không hoàn thiện, hoan nghênh sử dụng bản nhân từ điều biên tập phục vụ ( miễn phí ) tham dự tu chánh. Lập tức tiến về >>
Từ điều nhãn hiệu:
Nhân vật