Chia sẻ

Càng nhiều

Nhảy tin tức QQ

2 0 12- 0 6-3 0   Không biết vì không. . .
QQ

Nhảy tin tức QQ Phần mềm chat

1 , lắp đặt QQ Phần mềm: song kích đã tải xuống QQ An chứa văn kiện . EXE — ngã đồng ý — bước kế tiếp — lưu lãm — chỉ định lắp đặt đường đi — lắp đặt — hoàn thành.

2 , đăng kí QQ Người sử dụng — song kích QQ Ô biểu tượng — đăng kí — miễn phí tài khoản — lập tức thân mời — QQ Dãy số — điền tin tức — đồng ý — bước kế tiếp — hoàn thành.

3 , đăng lục song kích QQ Ô biểu tượng — đưa vào tài khoản — mật mã — đăng lục.

4 , tăng thêm hảo hữu: chỉ đánh tra tìm — đưa vào hảo hữu tài khoản — tra tìm — tăng thêm hảo hữu — xác định --- Dưới góc phải còi bá lấp lóe chỉ đánh — đồng ý — xác định.

Phải đánh hảo hữu ảnh chân dung --- Xóa bỏ hảo hữu.

5 , nói chuyện phiếm: song kích hảo hữu ảnh chân dung — khung chít chát trung đưa vào nội dung ( văn tự, biểu lộ , hình ảnh

 
 

) -- Gởi. Thích trên nét mặt phải đánh — tăng thêm biểu lộ — xác định.

6 , giọng nói, thị tần nói chuyện phiếm: phân phối ống nói, máy quay phim — khung chít chát trung đan đánh đối ứng ô biểu tượng — đối phương tiếp nhận liền có thể.

7 , điểm QQ Bảng bên trên QQ Không gian đồ tiêu (☆) -- Mở ra QQ Không gian --- Tiến vào QQ Trung tâm cá nhân.

1 ) điểm kích trang phục không gian --- Giao diện phía trên xuất hiện trang phục không gian từng cái tuyển hạng

Đặc sắc đề cử: điểm kích miễn phí đề cử --- Bảo tồn liền có thể.

Trang trí thương thành: bốn bộ phận ( làn da, tiêu đề cột, máy chiếu phim, hướng dẫn )( động bức tranh có cũng được mà không có cũng không sao ) bảng pha màu: lựa chọn không gian bối cảnh chỉnh thể nhan sắc

Thêm bớt mô hình khối: mô hình khối là tại không gian "Trang chủ" biểu hiện --- Cần mô hình khối nói ngay tại mô hình khối phía trước phác thảo tuyển --- Như muốn xóa bỏ mô hình khối --- Giữ mô hình khối trước mặt" dò số" bỏ đi liền có thể ( xóa bỏ mô hình khối còn có một loại phương pháp: tại trang đầu muốn xóa bỏ được mô hình khối bên trên --- Điểm kích "Thiết trí " --- Gỡ ra mô hình khối )

Cao cấp thiết trí: sửa chữa không gian sắp xếp --- Lựa chọn tốt nhất "Rộng bản " --- Tự do sắp xếp. Mô hình khối độ trong suốt --- Trị số càng lớn càng trong suốt. Làn da --- Lưỡng chủng nhấp nhô hình thức.

Mỗi cái thiết trí sau khi hoàn thành --- Nhất định phải bảo tồn! !

2 ) điểm QQ Không gian "Nhật ký" cái nút ---- Phía bên phải điểm kích "Viết nhật ký " --- Đưa vào "Nhật ký tiêu đề" cùng "Nhật ký nội dung " --- Điểm kích phát biểu nhật ký.

3 ) chỉ đánh ảnh chân dung — điểm kích "Ảnh chân dung hình tượng " --- Thượng truyền của mình thích ảnh chân dung.

4 ) điểm album ảnh cái nút --- Sáng tạo QQ Album ảnh ( cấp album ảnh khởi danh tự hoặc là thiết trí viếng thăm quyền hạn ) --- Thượng truyền ảnh chụp ( tại trong máy vi tính tìm tới cần thượng truyền được ảnh chụp, điểm kích thượng truyền cái nút ) --- Thượng truyền sau khi thành công biểu hiện tại album ảnh trung -- Con chuột đặt ở muốn "Biên tập" hoặc là "Xóa bỏ" được album ảnh ở trên ( không muốn điểm kích ) --- Sẽ xuất hiện "Biên tập" hoặc là "Xóa bỏ" được cái nút, căn cứ cần sử dụng -- Chọn trúng muốn làm thành "Trang bìa" được ảnh chụp --- Điểm kích thiết trí album ảnh trang bìa --- Tấm hình biên tập ( ghê gớm sửa đổi tấm hình nhan sắc, lớn nhỏ, phương hướng các loại ) -- Chọn trúng muốn di động tấm hình danh tự --- Điểm di động --- Xác định --- Sửa đổi tấm hình "Danh tự" "Miêu tả" "Nhãn hiệu" điểm ảnh chụp phía dưới cùng nhất có ba chi nhỏ bút chì --- Căn cứ từ mấy muốn nội dung tiến hành sửa chữa --- Điểm album ảnh phía trên "Sắp xếp" cái nút --- Kéo lấy muốn sắp hàng ảnh chụp --- Bảo tồn.        5 ) chế tác sống động tập ảnh

8 , khai thông QQ Hòm thư:

Điểm QQ Bảng * Cái nút --- Khai thông QQ Hòm thư — gởi điện thơ cùng tăng thêm phụ kiện cùng với những cái khác hòm thư nhất trí — điểm kích "Viết thơ" — đưa vào người thu hàng được hòm thư địa chỉ, điền điện thơ "Chủ đề " --- Tăng thêm phụ kiện ( phụ kiện có thể là ảnh chụp, luận án, tiểu thuyết, điện ảnh các loại ) --- Điền trong thơ dung ---- Điểm kích "Gởi" ( cùng tân lãng, 126 Tương tự ).

9 , QQ Trò chơi:

Mở ra QQ Giao diện trung " QQ Trò chơi" cái nút --- Tại mở ra "Tại tuyến lắp đặt" khung chat trung đan đánh "Lắp đặt" cái nút --- Hệ thống bắt đầu hạ tải lắp đặt bao cũng biểu hiện hạ tải tiến độ --- Hạ tải sau khi hoàn thành bắn ra "Hoan nghênh sử dụng QQ Trò chơi lắp đặt dẫn đường --- Chỉ đánh bước kế tiếp --- Mở ra "Giấy phép hiệp nghị " --- Điểm kích" ngã tiếp nhận " --- Mở ra lựa chọn lắp đặt được vị trí ( không muốn lắp đặt tại C Bàn ) --- Sau đó hoàn thành --- Đổ bộ trò chơi hậu --- Điểm kích ngươi muốn chơi trò chơi ( tỉ như QQ Đấu địa chủ ) --- Song kích "Song kích sung sướng đấu địa chủ " --- Xác định --- Hạ tải sau khi hoàn thành lại xác định --- Lúc này trở về QQ Trò chơi đại sảnh tức có thể vào trò chơi ( tất cả trò chơi đều muốn song kích hạ tải lắp đặt ).

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều