Chia sẻ

Càng nhiều

Sông tô ngô sông được cổ kiều ( nhị )【 đồ văn 】

2 0 19- 0 1-27   Còn cựu lâu chủ.


七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều lý gia cảng thôn - song tháp càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều đinh gia vịnh thôn dân - trời đến càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều nhìn hồ thôn - hồng ân càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - bác sĩ càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - từ sơn miếu càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - từ sơn miếu cạnh cầu phú quý càu ( hỗn thôn càu )

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - từ sơn miếu cạnh cầu kiều gia đẩu càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - đại thiện cảng càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - đại thiện đường càu

七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - càng trải càu

 
七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - lăng cung càu
 
七都古桥知多少——上
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - lăng cung cầu mới

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn đông miếu càu thôn giao giới cầu mới
 
七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - dưới cầu 1 hào càu ( cầu này đã phá hủy )

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - dưới cầu 2 hào càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - thanh long càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - cấp ba sóng lớn đẩu già càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - vĩnh xương càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - vĩnh xương cạnh cầu thôn đường càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - vĩnh xương cạnh cầu tiểu lương càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ngô việt thôn - cổ hữu thành càu ( ngô lâu kính càu )

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều miếu cảng vui vẻ càu thôn - tích đám càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ẩn đọc thôn - mặt trời mới mọc càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ẩn đọc thôn - mọc lên ở phương đông càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ẩn đọc thôn - rộng phúc càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ẩn đọc thôn - ẩn đọc càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều ẩn đọc thôn - vĩnh khang càu ( hồng tâm càu )

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn đông miếu càu thôn trưởng thôn - thọ rồng càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn đông miếu càu thôn trưởng thôn - như ý rồng càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn đông miếu càu thôn vô danh càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn lý gia cảng thôn lá cảng - báo ân càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng hợp quần thôn nam chín cảng - bắc chín càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng hợp quần thôn trương gia cảng - trương công càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng lục gia cảng thôn - vừa bên trong càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng lục gia cảng thôn ngũ giới đình - nho rừng đường càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng lục gia cảng thôn ngũ giới đình - vạn tái càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng lục gia cảng thôn ngũ giới đình - thịnh vượng,may mắn càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng nhìn hồ thôn - ngay cả nhảy càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng nhìn hồ thôn - dư khánh càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng nhìn hồ thôn - dư hòa hợp càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng nhìn hồ thôn - nhảy vào càu

七都古桥知多少——下
Ngô giang bảy đều trấn miếu cảng trấn khu - sư tử càu
Hoan nghênh tiến vào
Còn cựu lâu chủ Cá nhân đồ thư quán >>>

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều