Chữa gân cốt đau đớn liền phương

2 0 14- 0 8- 0 6   Nghiệp dư dưỡng sinh quán

Chữa gân cốt đau đớn liền phương

Phương 1

【 tạo thành 】  vỏ dừa, rượu đế mỗi bên số lượng vừa phải.
【 cách dùng 】 tướng  vỏ dừa xào chín ngâm rượu, nhật phục 1 0 khắc, lấy mồ hôi.
【 chủ trị 】 gân cốt đau đớn.

Phương 2

【 tạo thành 】 cây kê huyết đằng giao 25 0 khắc ( hoặc cây kê huyết đằng mảnh nhỏ 4 0 0 khắc ), say rượu 1 0 0 0 hào thăng.
【 cách dùng 】 đặt trong bình thấm tới, bịt kín. Trải qua 7 ngày sau mở lấy, mỗi ngày sớm tối mỗi bên 1 thật, mỗi lần bụng rỗng ấm uống 1~2 chén.
【 chủ trị 】 gân cốt đau đớn.

Phương 3

【 tạo thành 】 lộc giác ( đoán tồn tính ), hoàng tửu mỗi bên số lượng vừa phải.
【 cách dùng 】 tướng lộc giác mài là tế vị, mỗi phục 3 khắc, hoàng tửu tống phục, 1 nhật 2 thật.
【 chủ trị 】 gân cốt đau đớn.

Phương 4

【 tạo thành 】 thảo hoa rắn 5 điều, rượu đế 25 0 0 hào thăng (5 0 độ trở lên ).
【 cách dùng 】 thấm 1 tháng sau, mỗi ngày trước khi ăn cơm uống số lượng vừa phải.
【 chủ trị 】 phong thấp xương đau nhức.

Phương 5

【 tạo thành 】 cây đu đủ, rượu đế mỗi bên số lượng vừa phải.
【 cách dùng 】 rượu nửa này nửa kia nấu nát đảo mỡ, nhân lúc nóng phu như chỗ đau, lạnh thì đổi, mỗi ngày 1 thật.
【 chủ trị 】 gân chân luyên đau nhức.

Phương 6

【 tạo thành 】 lương dấm.
【 cách dùng 】 dụng cũ sợi bông chìm vào dấm trung, chưng nóng quả như chỗ đau.
【 chủ trị 】 tứ chi đau đớn, trên bàn chân chuột rút.

Phương 7

【 tạo thành 】 độc thủ lĩnh tỏi 1 bát, ong vàng ổ đại giả 1 cái ( tiểu giả 3~4 cái ) đốt xám, bách thảo sương 5 khắc.
【 cách dùng 】 cộng đảo phu chỗ đau, kị sanh lãnh thức ăn mặn.
【 chủ trị 】 tay chân đau đớn.

Phương 8

【 tạo thành 】 lỏng tiết 36 khắc, hoàng tửu 1 0 0 0 hào thăng.
【 cách dùng 】 ngâm 2 tuần, tùy số lượng uống, không câu nệ lúc.
【 chủ trị 】 trải qua tiết gió, tứ chi đau đớn như giải thoát.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều