Học tập bát tự đoán mệnh: yểu tới cách nhìn

2 0 15- 0 1-13   johnney9 0 8
Yểu tới cách nhìn:
Một, dụng thần yếu mà chịu đựng khắc, kị thần hữu lực.
Nhị, kị thần cùng dụng thần hỗn chiến.
Tam, thân quá vượng mà hoàn toàn không có khắc, tiết, hao tổn.
Bốn, thân quá yếu lúc:
1   thân quá yếu, mà ấn quá nặng. Đây là nhật nguyên không có rễ, ruột quá mức mà phiêu dao.
2   tài giết quá vượng, nhật chủ không nơi nương tựa dựa vào. Nhật quá yếu vô ấn tỉ kiếp đến thắng tài giết.
3   thân quá yếu có cây, trọng dụng ấn,, mà tài ngôi sao xấu ấn.
4   thân yếu vô ấn, mà nặng điệp thương thực.
Năm, xung hợp không thoả đáng, không được xung hợp kị thần, phản xung dùng được thần hoặc chỗ vui chi thần.
Sáu, thân yếu, đi không lợi dụng thần hỉ thần tới vận, trái lại cùng kị như thần đều lấy tư cách xấu vận khắc, hao tổn, tiết, hành ở thân bất lợi tới vận.
Bảy, kim hàn thủy lạnh mà thổ đông lạnh; hoặc hỏa viêm thổ khô mà mộc khô.
Tám, tứ trụ liệt nửa người hỗn tạp nhân, đều phải yểu.
Tóm lại, phú quý cát thọ hoặc nghèo hèn hung yểu nó là cách cục luận định, đại vận tốt thì vạn sự suông sẻ, phú thì phát đạt, quý thì cưỡi ngựa thiên thăng hiển quý, cát thọ nhân vạn thọ vô cương. Trái lại, đại vận xấu, hình trùng khắc sát hại tính mệnh cục nhược điểm trí mạng, đều hung. Bình thường đại vận tốt Lưu niên Không tốt, đại vận không tốt lưu niên tốt đều còn có thể cứu. Trái lại đại vận không tốt lưu niên cũng không tốt, là vô cứu. Kỳ lý cùng Tứ trụ Tuổi vận luận suy đoán bệnh nặng thì cần ở trước mặt dự đoán, nhất định phải kết hợp mặt Tướng tay , khí sắc làm cuối cùng luận.
Phú quý cát thọ cùng nghèo hèn hung yểu được dự đoán yếu điểm là:
Phú: nhật chủ mạnh, tài ngôi sao là dụng, tài ngôi sao bình phục vượng, bình phục phú.
Nhật chủ yếu, tỉ kiếp là dụng, tỉ kiếp bình phục vượng, bình phục phú.
Quý: nhật chủ mạnh, quan giết là dụng, quan giết bình phục vượng, bình phục quý.
Nhật chủ yếu, ấn ngôi sao là dụng, ấn ngôi sao bình phục vượng, bình phục quý.
Cát: nhật chủ mạnh, ức hao tổn tiết là dụng, dụng thần sinh vượng, bình phục cát.
Nhật chủ yếu, là dụng, Dụng thần Sinh vượng, bình phục cát.
Thọ: nhật chủ mạnh, lương tổn thương là dụng, lương khỏi bệnh vượng, bình phục thọ.
Nhật chủ yếu, ấn ngôi sao là dụng, ấn ngôi sao bình phục vượng, bình phục thọ.
Bần: nhật chủ mạnh, tỉ kiếp là kị, tỉ kiếp bình phục vượng, bình phục bần.
Nhật chủ yếu, tài ngôi sao là kị, tài ngôi sao bình phục vượng, bình phục bần.
Tiện: nhật chủ mạnh, ấn ngôi sao là kị, ấn ngôi sao bình phục vượng, bình phục tiện.
Nhật chủ yếu, quan giết là kị, quan giết bình phục vượng, bình phục tiện.
Hung: nhật chủ mạnh, sinh ra đở là kị, kị thần bình phục vượng, bình phục hung.
Nhật chủ yếu, khắc hao tổn tiết là kị, kị thần bình phục vượng, bình phục hung.
Yểu: nhật chủ mạnh, ấn ngôi sao là kị, ấn ngôi sao bình phục vượng, bình phục yểu.
Nhật chủ yếu, lương tổn thương là kị, lương khỏi bệnh vượng, bình phục yểu.
Trở lên là tập cổ kim tinh hoa chi đại thành, thực tiễn Kiểm nghiệm Tới Kết tinh , nhìn Độc giả Có thể bắt được yếu lĩnh.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều