Ngẫu nhiên cực cự

Biên tập Tập trung
Ngẫu nhiên cực cự là chính, điện tích âm trung trái tim khoảng cách cùng điện tích trung tâm chỗ có điện lượng tích số, nó là một vectơ, phương hướng quy định là từ điện dương trung tâm chỉ hướng điện âm trung tâm, dụng ký hiệu μ biểu thị, đơn vị là D( đức bái ).
Tên tiếng trung
Ngẫu nhiên cực cự
Ngoại văn tên
dipole m o m ent
Biểu đạt thức
μ = qd
Ứng dụng ngành học
Vật lý học , Hóa học
Áp dụng lĩnh vực phạm vi
Điện học , chất điện môi vật lý học, Kết cấu hóa học

Ngẫu nhiên cực cự Giới thiệu vắn tắt

Biên tập

Ngẫu nhiên cực cự Tường thuật tóm lược

Tướng chính, điện tích âm trung trái tim khoảng cách d cùng điện tích trung tâm chỗ có điện số lượng q được tích số, gọi là ngẫu nhiên cực cự (dipole m o m ent), toán học biểu đạt thức là μ= q d. Nó là một vectơ, phương hướng quy định là từ điện dương trung tâm chỉ hướng điện âm trung tâm. Ngẫu nhiên cực cự đơn vị là D( đức bái ). Căn cứ thảo luận đối tượng khác biệt, ngẫu nhiên cực cự ghê gớm thủ kiện ngẫu nhiên cực cự, cũng có thể là phần tử ngẫu nhiên cực cự. Phần tử ngẫu nhiên cực cự có từ kiện ngẫu nhiên cực cự trải qua vectơ toán cộng hậu đạt được. Thí nghiệm suy đoán có được ngẫu nhiên cực cự có thể dùng đến phán đoán phân tử không gian cấu hình.
Ngẫu nhiên cực cự được SI đơn vị là C· m ( khố luân · mễ ). Nhưng trên truyền thống dùng cho độ lượng liên kết hoá học được ngẫu nhiên cực cự đơn vị là đức bái, ký hiệu D. Đây là bởi vì điện tử điện tích e=1. 6 0 22×1 0 -19 C, mà kiện ngẫu nhiên cực cự được lượng điện q được số lượng cấp là 1 0 -1 0 esu, esu là tĩnh điện đơn vị ký hiệu, 1esu=3. 335×1 0 -1 0 C, kiện ngẫu nhiên cực cự được chiều dài l được số lượng cấp là 1 0 -8 , cả hai tăng theo cấp số nhân được số lượng cấp là 1 0 -18 esu·c m, cho nên đạt được liên kết hoá học được ngẫu nhiên cực cự đơn vị —— đức bái, 1D=1 0 -18 esu·c m.

Ngẫu nhiên cực cự Tương quan vận dụng

Phần tử bởi vì bên ngoài không gian Cấu hình Khác biệt bên ngoài âm dương điện tích trung tâm ghê gớm trùng hợp, cũng có thể không trùng hợp, cái trước xưng là không phải tính có cực phần tử, cái sau xưng là tính có cực phần tử, phân tử tính có cực có thể dùng ngẫu nhiên cực cự đến biểu thị. Ngẫu nhiên cực cự là vật lý học trung được tầm quan trọng chất, thường dùng để phán đoán phân tử không gian cấu hình. Ghê gớm phán đoán phần tử bên trong nguyên tử sắp hàng bao nhiêu hình dạng, liên kết hoá học giữa góc độ, mà lại tại hoá học hữu cơ trên lý luận cũng rất trọng yếu. [1]  

Ngẫu nhiên cực cự Tài liệu tương quan

Biên tập

Ngẫu nhiên cực cự Phổ biến tham số

Phổ biến kiện được ngẫu nhiên cực cự trị số (μ/1 0 -3 0 C· m ).
C—N C—O C—F C—Cl C—Br
C—I
1. 34 2. 87 5. 0 4 5. 21 4. 94 4. 31
H—C H—N H—O C═N C═O C≡N
1. 0 0 4. 38 5. 11 4. 67 8. 0 2 12. 0 2

Ngẫu nhiên cực cự Đo đạc phương pháp

Dung dịch pháp là đo đạc ngẫu nhiên cực cự được một loại giản tiện dịch hành phương pháp, nó lợi dụng hi dung dịch được điện dung, mật độ, cùng chiết xạ suất cùng chất hoà tan mài nhĩ số điểm đường nét quan hệ tới. Trong thí nghiệm thông qua đo đạc vĩ mô thực tế số lượng đến suy tính xuất hy vọng trạng thái dưới vô tận số lượng, suy đoán xuất một nhiệt độ hạ dung dịch cùng thuần dung môi được cái này tam cái lượng vật lý, liền có thể được chất hoà tan phân tử ngẫu nhiên cực cự. [2]  
Tham khảo tư liệu
  • 1.    Quách yến văn. Giáp bổn tiêu cơ hoá chất được ngẫu nhiên cực cự cùng giới điện đặc tính [J]. Hỏa thuốc nổ học báo, 1999, 22(3).
  • 2.    Khương trạch huy, hứa làm quyên, trần riêng chỉ, các loại. Như ngẫu nhiên cực tử pháp tính toán chất dẫn hột đám đoàn ngẫu nhiên cực cự [J]. Vật lý học báo cáo, 2 0 0 0, 49(8):1457-1463.
Từ điều nhãn hiệu:
Tự nhiên , Văn học , Văn hóa