Never? explain? you sắclf? to? any? one.

2 0 13- 0 7- 0 4   Tiêu tương cư sĩ

Never explain you sắclf to any one.

(2 0 13- 0 7- 0 3 23:25:36)
Nhãn hiệu:

Sinh nở

Phân loại: Đầu tư ghi chú

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều