[hé]  

Cáp

Biên tập Tập trung Thảo luận 999
Cáp là hán ngữ từ ngữ, cũng là chữ đa âm, có cái âm đọc: hé cùng gé, đọc hé lúc chủ yếu thủ tạo thành khoang miệng được một bộ phận, cấu thành khoang miệng thượng bộ cùng phần dưới được xương cốt cùng bộ phận cơ thịt. Đọc gé lúc thời là một dòng họ.
Tên tiếng trung
Cáp
Liều      thanh âm
1. hé 2. gé
Chú      thanh âm
1. He ách ˊ 2. Cá ách ˊ
Giản      bộ phận
Hiệt, bộ phận bên ngoài bút họa:6, tổng bút họa:12

Cáp Tin tức cơ bản

Biên tập
颌 Cáp

Cáp Mã hóa

CJK: thống nhất chữ hán;Unihan: U+988C; Năm bút : WGKM; Thương hiệt : ORMBO; Trịnh mã : ODJG; Bốn góc : 81682 [1]  

Cáp Hình chữ kết cấu

Chữ hán đầu đuôi biết: bản lề
Bút thuận số hiệu:3412 5113 2534
Bút thuận đọc viết: quăng nại dù sao chiết khổ khổ quăng dựng thẳng chiết quăng nại [2]  

Cáp Cơ bản giải thích

Biên tập

Cáp Cơ bản tự nghĩa

Cáp
hé he ách ˊ
Cấu thành khoang miệng thượng bộ cùng phần dưới được xương cốt cùng bộ phận cơ thịt. Thượng bộ gọi Hàm trên , phần dưới gọi Càm . [2]  

Cáp Những chữ khác nghĩa

Cáp
gé cá ách ˊ
Miệng. [1]  

Cáp Hán anh hỗ dịch

Cáp
jaw jowl [1]  

Cáp Tiếng địa phương tập hội tụ

Tiếng quảng đông: hap6 [3]  

Cáp English

M outh; [1]   jaw

Cáp Giải thích cặn kẽ

Biên tập

Cáp Kỹ càng tự nghĩa

Cáp Gé
〈 tên 〉
(1) họ
(2) khác gặp hé [1]  

Cáp Cơ bản từ nghĩa

Cáp
Cáp hé
〈 tên 〉
(1) đa số động vật có xương sống cấu thành khoang miệng trên dưới bộ phận xương cốt của cùng bộ phận cơ thịt. Thượng bộ xưng được cáp; phần dưới xưng Càm .
Hạm, di, cáp cũng. Nam sở Gọi là hạm, Tần tấn Gọi là cáp. Di, bên ngoài thông nói cũng. ——《 Tiếng địa phương
【 dùng lộn phân tích rõ 】: "Hạm" tức ý là càm, như yến hạm râu hùm, gật đầu bộ dạng phục tùng, câu đối thứ hai trong luật thi. Nhưng "Cáp" chữ cũng không nên loại từ ngữ.
(2) khác gặp gé [1]  

Cáp Cổ tịch giải thích

Biên tập

Cáp Khang hi từ điển

【 tuất tập hạ 】【 hiệt chữ bộ phận 】 cáp
Rộng vận 》 cổ xấp tiếp xúc 《 Tập vận 》 cát hợp tiếp xúc, $ thanh âm cáp.
Ngọc thiên 》 miệng cũng. 《 Rộng vận 》 cáp hạm, di dựa.
Công dương truyền · tuyên sáu năm 》 ngao trừ giai mà từ tới, cầu di rõ ràng nghịch mà thuân tới, tuyệt bên ngoài hạm. 《 Ngọc thiên 》 dẫn làm cáp.
Dương tử · tiếng địa phương 》 hạm, di, cáp cũng. Tần tấn Gọi là cáp, di bên ngoài thông nói cũng.
Giương hùng · Trường dương phú 》 kê tảng cây cáp. 《 Chú 》 thanh âm cóc.
Lại 《 Tập vận 》 nhĩ hạ xương cũng.
Lại họ. 《 Tả truyện · trang mười bảy năm 》 hạ, toại bởi vì họ, cáp họ, công lâu thị, cần toại họ, hưởng đủ thú, túy mà giết đi, tề nhân tiêm thì mới.
Lại 《 Tập vận 》 khát hợp tiếp xúc, thanh âm khạp. Lại nén hợp tiếp xúc, thanh âm áp. Nghĩa $ cùng.
Lại hạt cáp tiếp xúc, thanh âm cớ sao. Cáp xa cũng.
Lại 《 Đường vận 》 râu cảm giác tiếp xúc 《 Tập vận 》 hộ cảm giác tiếp xúc, $ thanh âm hạm. 《 Thuyết văn 》顄 cũng.
Lại 《 Tập vận Râu nam Tiếp xúc, thanh âm chứa. Mặt vàng cũng. Cùng hạm. [4]  

Cáp Thuyết văn giải tự

【 quyển 9 】【 hiệt bộ phận 】 cáp
Quả cũng. Từ hiệt hợp âm thanh. Râu cảm giác tiếp xúc

Cáp Thuyết văn giải tự chú

顄 cũng. Công dương truyền . Hô ngao mà thuộc tới. Ngao cũng trừ giai mà từ tới. Kỳ di rõ ràng nghịch mà thuân tới. Tuyệt bên ngoài hạm. Hà vân. Lấy đủ nghịch 躢 nói thuân. Hạm, miệng cũng. Bình chú Ngọc thiên Dẫn làm tuyệt bên ngoài cáp. Này vị lấy đủ nghênh đạp tới. Toại khiến ngao tới di không thể cắn cũng. Tiếng địa phương. Hạm di cáp cũng. Nam sở Gọi là hạm. Tần tấn gọi là cáp. Di bên ngoài thông nói cũng. Từ 鑋. Hợp âm thanh. Râu cảm giác tiếp xúc. Bình chú theo như tiếng địa phương thì chậm đạo nói hạm. Gấp gáp đạo nói cáp. Cáp lúc đọc như hợp cũng. Ngọc thiên hình đáp tiếp xúc. Bảy bộ. [5]  

Cáp Khoa học ý nghĩa

Biên tập
Tại động vật có xương sống tiến hóa trung xuất hiện ý nghĩa
Miệng ở vào đầu tiền bộ, từ hoạt động bên trên, Càm Duy trì, đây là động vật có xương sống từ loài cá bắt đầu xuất hiện kết cấu. Cáp được xuất hiện ở động vật có xương sống lịch sử phát triển bên trên, là một cực kỳ trọng yếu được hình thái phát triển cùng tiến bộ, cũng bởi vậy gây nên cách sống được trọng đại cải biến: ① động vật có thể dùng bên trên, càm tạo thành miệng lấy tư cách sách lương công cụ, chủ động truy đuổi săn mồi đối tượng, gia tăng thu hoạch được thức ăn kỳ ngộ, cũng thông qua trong miệng răng cắn xé cùng ép mài tác dụng, khiến nguyên lai không thể trực tiếp lợi dụng vật chất chuyển biến làm đồ ăn, từ đó khai thác rộng khắp thu lấy lương nguyên được lĩnh vực;② cáp được xuất hiện cùng với dùng nhiều được mua chuộc cơ năng, còn chạm vào vận động khí quan, giác quan cùng cái khác tương quan khí quan phát triển, từ đó kéo theo động vật thể chế kết cấu toàn diện tiến hóa.
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Ngôn ngữ , Chữ từ