Chúc mừng kiến đảng 93 tròn năm thi từ câu đối tác phẩm | câu đối

2 0 18- 0 2- 0 7   Tam hòe thế gia quán

Là chúc mừng trung quốc đảng cộng sản thành lập 93 tròn năm, tỉnh ủy bộ tuyên truyền, thiếu thi từ hiệp hội, thiếu câu đối hội nghiên cứu tổ chức khai triển,mở rộng thi từ, câu đối thu thập mua chuộc, cộng thu thập thi từ 31 0 0 thủ, câu đối 17 0 0 liên. Hiện tại tinh tuyển bộ phận ưu tú thi từ, câu đối tác phẩm, lấy hưởng độc giả.

Ưu tú thi từ tác phẩm

Nam kinh phương tổ kỳ

Cam lộ ca · hát trung quốc đảng cộng sản

Ám mạc thiên khai mới tích địa, trung hoa đủ trở lại. Viễn mạch sâu cây nhớ cửa đá, chinh đường trải qua gian khổ.

Sự nghiệp to lớn dao trình thiên bách chiết, lăng vân chí khí khoát. Máu nhuộm non sông hồng đầy trời, thắng được múa nhẹ nhàng.

Mở lại thế kỷ hùng vị bước, há sợ phong vân lại. Dựa vào loại hoa tiêu phá sóng đi, hoa hạ hát cao chót vót.

Nam kinh cố hạo

Truy mộng ca — thất nhất Lời nhắn

Tầm mắt văn tự, ngực gió biển mây, qua bao đau khổ hoạn nạn năm ngàn năm.

Viêm hoàng ra mắt, thần châu truy mộng, lĩnh cao đường hiểm khó khăn đạo.

Các đời thánh hiền, lũ đại nhi nữ, tiền phó hậu kế chế tạo hùng thiên.

Nhật nguyệt chuyển dời, nhân gian lật đổ, rồng cuốn hổ chồm hướng châu đỉnh!

Trung hoa nhất tộc, vòng quanh trái đất bỉ dực, mở mày mở mặt ngạo khôn càn.

Giang quyển ngân sóng lớn, núi hoành vững chắc, ác ma hung thần mời sang bên.

Quả lớn đầy rẫy, hoan ca doanh nhĩ, tiên hương quỳnh các phi hà khói.

Không trời ban, cũng không phải địa tặng, Mặc cho trọng Đường xa bằng vạn kiên.

Hoài an tuân đức lân

Kiến đảng 93 tròn năm cảm hoài

93 năm năm tháng đặc, chùy lưỡi hái đỏ xí lĩnh phong lưu.

Mặc cho dâng lên tiền đồ khoát, càng đạo trung hoa giải mộng chu!

Nam kinh trần vĩnh xương

Hồng thuyền — thần chu

Hồng thuyền lướt sóng xuất, phong vũ kèm hành trình.

Lục lực tam sơn ngược lại, đồng tâm bốn hại ngoại trừ.

Chấn hưng thường tâm nguyện, cải cách triển khai kế hoạch lớn.

Khắp thế gian đều kinh ngạc thán, thần chu hiện thái hư.

Dương châu lỗ khiến quân

Kỷ niệm trung quốc đảng cộng sản thành lập 93 tròn năm

Thượng hải vân phàm mở, hồng thuyền vạn dặm hàng.

Trường chinh tuân nghĩa chuyển, giải phóng cửu châu mạnh.

Lặn tầm long mộng, phi thiên lãm nguyệt bờ cõi.

Sát gió tân chính ổn, quần chúng vị khang trang.

Nam kinh gốm trữ hoa

Tán gia hưng nam hồ

Nam hồ khác kiều, thúy liễu đậy thuyền sao.

Đừng vị trong khoang thuyền nhỏ, kinh lôi quyển sóng dữ.

Nam kinh lưu gia cần

Mong ước trung quốc đảng cộng sản 93 hoa đản

Cao chót vót tuế nguyệt bao nhiêu thu, từ từ hành trình không biết mỏi mệt cầu.

Làm dân giàu cường quốc hoa hạ mộng, đồng tâm tụ lực bức tranh thần châu.

Nam thông xà điện

Kỷ niệm kiến đảng 93 tròn năm

Lồng lộng hải đăng chiếu hành trình, ca tràn đầy thần châu vạn tượng xuân.

Nhật nguyệt kinh thiên mở thịnh thế, giang hà đi địa phổ mới âm thanh.

Cờ huy cao ốc phong lôi phú, trạch bị thần châu mưa móc sâu.

Tài công hướng dẫn thiên nga chứ, cao khoa dẫn dắt cự long nhảy.

Dương châu từ học soái

Kỷ niệm kiến đảng 93 tròn năm

93 năm đeo quốc gia, đàn tinh cần gì phải lự sóng lớn đào sa.

Tiên phong máu đào trục cường lỗ, chữa nhân nhân lòng nhiếp quỷ xà.

Là có đường dài biết sức ngựa, hạnh cùng thịnh thế trạch trung hoa.

Chuyển nhìn đứt cổ tay chí lớn xử nữ, giải mộng thiên thu sự tình đáng khen.

Diêm thành lý hằng đàn

Kỷ niệm kiến đảng 93 tròn năm

Khiến sóng lớn thuyền nhẹ dựa vào đà ông, tinh kỳ tảo ai trục phi bồng.

Mỗi thất nhất sinh nhật nhật, lặp lại lời thề chính tác phong đảng.

Diêm thành tần thạch

Trung quốc đảng cộng sản thành lập 93 tròn năm cảm giác phú

Chùy lưỡi hái giơ cao ngự phong vân, thay đổi trời đất vạn tượng mới.

Chúng chí ngưng tụ thành trung quốc mộng, trăm hoa đua nở cả vườn xuân.

Diêm thành ngô văn nghiêu

Kỷ niệm trung quốc đảng cộng sản thành lập 93 tròn năm

Giơ cao chùy lưỡi hái gần trăm năm, thần châu vạn dặm thay mới trời.

Bổ sóng trảm biển thuyền hành ổn, sừng sững phương đông mộng đẹp viên!

Hà bắc như kiến minh

Hiến cho đảng Sinh nhật

Gió đông thái độ múa cờ đảng giương, đặc sắc huy hoàng nước phú cường.

Bắc đẩu hướng dẫn phương hướng chính, phục hưng mộng đẹp viễn bay lượn.

Hồ bắc phan thuận phúc

Nam hồ hồng thuyền

Buồm đi nam hồ phá sóng đi, sắt kiên đạo nghĩa tải quần anh.

Thuyền nhẹ một hạt tinh tinh hỏa, cửu đỉnh liệu nguyên thiên địa rõ ràng.

Hồ nam lữ có phu

Kiến đảng 93 tròn năm lúc ức vào đảng tuyên thệ

Nắm đấm nắm chặc lệ doanh tròng, ngưỡng vọng hồng kỳ máu sôi giương.

Xích đảm nam nhi âm thanh nện địa, chùy lưỡi hái cũng cộng hưởng âm vang.

Liên vân cảng từ huy

Tham gia đường lối quần chúng giáo dục thực tiễn mua chuộc có cảm giác

Nước sông nguyên đến giản hác trung, vạn xuyên quảng nạp khí thôn hồng.

Gặp khó khăn bình thường sự tình, một đường hát vang một mạch hướng đông.

Dương châu lý xương trước

Nhân dân tốt công bộc

Thâm tình nhớ lại ức tiêu hình, thanh chánh liêm minh lưỡng tay áo gió.

Muối kiềm bãi cát thiên địa biến, tấm bia đá nguy nga lập trong lòng.

Dương châu nhan một đường hoa

Đảng "Thất nhất" trữ nghi ngờ

Trong lòng bách tính một ngọn đèn, ánh sáng vạn trượng chiếu hành trình.

Nam hồ yên vũ sóng lớn gấp gáp, tuân nghĩa đầu tường húc nhật thăng.

Lập quốc điện cơ thành sự nghiệp to lớn, cách tân cách cho nên chuyển trời đất.

Gió đông hạo đãng giang sơn đẹp, thịnh thế hưng thịnh vạn hướng xuân.

Thường châu đằng hiệu quả hiền

Vĩ đại tích

Huy hoàng công trạng tán khó nghèo, người hoán tinh thần nước đổi dung.

Như vẽ giang sơn thêm cẩm tú, lại tựa như tiên thái vũ ngao thương khung.

Há thua tinh vệ hải viết chí, ứng đoạt nữ oa trời tu bổ công.

Sư tỉnh uy giương rõ thịnh thế, long đằng chí triển khai trình diễn miễn phí hưng thịnh.

Hoài an đỗ dần dần

Giáp ngọ "Thất nhất" trữ nghi ngờ

Khai thiên tích địa phá hồng mông, đở có nghiêng nguy muôn đời công.

Sáng chói kế hoạch xây dựng người phấn chấn, bốc lên khí tượng thế tôn sùng.

Ung dung tự có rộng rãi chí, thủ cố thường tồn khoáng đạt gió.

Cảm thấy an ủi tổ tiên cường quốc mộng, thương khung đã thấy vọt kim long.

Sơn tây liêm tông có phần

Kiến đảng 93 tròn năm phú

No bụng chấm nam hồ hàn mặc hương, trung hoa đại địa trứ rồng chương.

Quần nhau quân giặc trường chinh đau khổ, phá giải nghèo khó cải cách bận bịu.

Đi nhanh ngàn năm truy túc mộng, thần châu vạn dặm bố trí cảnh xuân.

Nên tướng Lời răn Thần hôn tụng, không thể kiêu xa học sấm vương.

Hoài an trương thuận mới

Đảng đường lối quần chúng giáo dục Học tập

Cùng năm đi thi đi mới kinh, vạn đóa hoa tươi ngã loại nghênh.

Kỳ đường thật dài cường quốc mộng, lòng trung nghĩa sáng là dân tình.

Chưa hề cần kiệm giang sơn vững chắc, tự cổ xa hoa lãng phí cao ốc nghiêng.

Quét ngang bốn gió ruồi hổ diệt, hùng quan vượt qua dựa vào liêm thanh!

Dương châu lý đồng nghĩa

Trình diễn miễn phí ca mười tám giới Tam trung toàn phải

Chúng mục kinh đô tụ đức hiền, tam trung cải cách xí treo cao.

Hình nhận mục nát lại thanh liêm xướng, phúc huệ bá tánh quốc sách ngọt.

Sanh thái trời xanh cỏ thơm diễm, lĩnh bờ cõi nước xanh mộng hồn khiên.

Phong tường trận ngựa hành trình viễn, đại triển hồng đồ hải phòng thêm.

Hồ nam nhan tĩnh

Nam hồ hồng thuyền

Lũ lụt sương khóa nửa lâu khói, phượng chứ long tường thái độ thả thuyền.

Kính thủy vui vẻ ca ngựa liệt, tuyết buồm vận động thủ trời cao.

Chùy lưỡi hái kiếm lập tinh kỳ múa, bức tranh sừng âm thanh thổi dông tố xuyên.

Một trạo mênh mông ngưng huyết sắc, doanh châu dẫn ánh sáng mặt trời thanh liên.

Dương châu vương điềm cây

Khiến mệnh

Mặt trời lên đông hải vén sóng cuồng, phong vũ nam hồ quyển cự lan.

Máu nhuộm hào hùng giơ cao bái xí, hỏa dung tín ngưỡng búa rèn lưỡi hái.

Đại sơn đẩy ngã khai thông đạo, nghèo cây chặt đứt đổi bích thiên.

Buồm quải hồng thuyền viên nước mộng, kiên nhận sứ mệnh dũng hướng phía trước.

Bắc kinh sinh cát lỵ

Vịnh loại 93 tròn năm hoa đản

Trải qua gió trải qua mưa cửu tam thu, tạo phúc bá tánh chí vị đừng.

Tinh hỏa lượt thiêu hồng thấu triệt, đại kỳ giơ cao triển khai thanh tù.

Trước phá mục nát mộc tua tủa vỡ, lại làm xuân triều hạo đãng lưu.

Nhược hỏi công huân dùng cái gì tải, lúc thư vọng mắt thấy thần châu.

Giang tây quả mận dân

Bói toán tử · tụng trung quốc đảng cộng sản

Đại thế bắt đầu nam hồ, cứu quốc hào hùng lập. Dũng nâng chùy lưỡi hái đoạt chánh quyền, từ đây trời đất bị.

Giấy trắng biến kế hoạch lớn, hy vọng thành chân thực. Tuế nguyệt cửu tam kỳ tích sinh ra, lại thi triển côn bằng cánh.

Từ châu hầu lập phẩm

Một kéo mai · vui mừng chúc mừng trung cộng kiến đảng 93 tròn năm

Tứ hải reo hò cười nói đặc, ca tràn đầy thần châu, múa tràn đầy thần châu. Nghiêu công thuấn tích lời nói từ thủ lĩnh, lập nghiệp phong lưu, kế thừa phong lưu.

Vạn chúng đồng tâm thẻ nghĩ xa, gió cũng cùng thuyền, mưa cũng cùng thuyền. Cách tân cách cho nên triển hồng tù, mồ hôi viết xuân thu, máu viết xuân thu.

Từ châu râu ngay thẳng

Hoán khê cát · chúc mừng kiến đảng 93 tròn năm

Một diệp hồng thuyền xáo chín xuyên, liệu nguyên tinh hỏa chế tạo chùy lưỡi hái. Là dân quyết chí thề tích trời mới.

Mưa thuận gió hoà tô đại địa, đào đỏ thúy yến oanh huyên. Hài hòa thịnh thế mộng bầu dục.

Sơn đông trương tăng tường

Sóng lớn đào sa · cờ đảng tụng

Đêm dài sương mênh mông, quốc sự hoang hoang. Chùy lưỡi hái giơ cao chiến kỳ giương. Dẫn dắt quần anh mây đùn tảo, nhật nguyệt trọng quang.

Phong vũ đường hà trường, mấy chuyến tang thương. Thiên uy như cũ thế hiên ngang. Dắt tay cùng viên trung quốc mộng, đại đạo khang trang.

Diêm thành uông dương

Lâm giang tiên · kiến đảng 93 tròn năm cảm giác phú

Tinh hỏa liệu nguyên thùy phú liền, hào hùng viết vào xuân khói. Giang sơn như vẽ thủ ngâm tiên. Gió dao trăm ngàn mẫu sóng lớn, phun ra nuốt vào năm châu thuyền.

Trường an trên đường hao phí lại tựa như cẩm, cờ đảng tung bay ở trời xanh. Lại tướng hạnh phúc tới tay đến dắt. Hài hòa ca tốt hát, trung quốc mộng có thể viên.

An huy trần minh thơ

Ức tần nga · kiến đảng 93 tròn năm trữ nghi ngờ

Gió đông liệt, lưỡi hái chùy rạng rỡ hồng kỳ săn. Hồng kỳ săn, ngoái nhìn lịch sử đảng, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy.

Hồng du viễn chúc ngưng tâm máu, trung hoa quật khởi mở trang mới. Mở trang mới, anh tài mồ hôi vẩy, khải ca thanh triệt.

Tô châu râu khải sơn

Chim chàng vịt trời · cửu tam tán dương

Một mạch quải vân phàm khiến dòng nước xiết, hồng thuyền phá sóng trứ hùng mưu. Phục hưng thanh mộng chùy lưỡi hái trúc, tiếp sức hành trình tuế nguyệt đặc.

Giơ cao đỏ xí, vững chắc xứ sở, tỉnh hoà bình quật khởi tráng thiên thu. Nhân dân dựa vào hứng quê cha đất tổ, xã tắc không lừa bịp tráng tuấn du.

Thái hưng mâu húc đông

Bói toán tử · ăn mừng kiến đảng 93 tròn năm

Vòi rồng bắc thần mây, trạo điểm nam hồ sóng lớn. Tích địa khai thiên từ đó lúc, nhật chói mắt chùy lưỡi hái bên trên.

Cải cách thế như hồng, phát triển kế hoạch lớn tráng. Hạnh phúc thần châu mộng đẹp ngọt, cho lực hài hòa trường.

Hoài an tuần quế sơn

Tràn đầy giang hồng · là kiến đảng 93 tròn năm mà làm

Gió táp mưa sa, muốn phá tận, thiên thu vĩ đại liệt. Hoàng phổ bờ, đèn đỏ đột nhiên diệu, trọng triệu anh kiệt. Tất đường duy gian tình không thay đổi, đồ đao lạnh lẽo máu trường nóng. Có quang minh chánh nghĩa bắt đầu nông công, chí như sắt.

Quốc thù phục, mạnh khấu diệt; loét _ chữa, bá tánh duyệt. Càng mây hình nấm bắt đầu, bá vương khí kiệt. Mang theo lấy cương phong trăm ngàn dặm, dọn sạch bụi bẩn cùng băng tuyết. Nhìn thần châu khắp nơi thay mới nhan, thù ngày hội.

Từ châu lý chấn mạnh

Chúc mừng tân lang · lịch sử đảng

Sử sách từ đầu duyệt. Trăm năm qua, loang lổ còn là, vết máu ngay cả hiệt. Nước mắt nước mũi thương đám trầm chu bờ, vạn dặm gió tanh thổi triệt. Thần châu đường, trống bề âm thanh liệt. Bắc vọng nhà núi về lỗ tới tay, càng gót sắt đạp vỡ lô kênh nguyệt. Ai là ngã, bổ thiên nứt.

Liều tướng 10 vạn đầu lâu máu. Khoác thiên hà, tanh nồng gột sạch, giang sơn thiên kiếp. Trên biển còn văn ngư long giận, điếu đảo phong vân khép mở. Thử ngày mai, vân phàm thiên điệp. Tràn đầy thuốc lá ngấn dưới đèn đọc, đến nay một tụng còn dính tiệp. Nghiêng }X, lỗi trăng sáng.

Dương châu tôn tiếng như

Hán cung thu · kỷ niệm trung quốc đảng cộng sản sinh nhật 93 tròn năm

Hạo đãng trường giang, xem thấu sườn núi xuất hạp, trọc lãng dứt bỏ. Lao nhanh vào biển, khí thế bàng bạc như rồng. Dân tộc trung hoa, tụ lòng người, lực lượng vô tận. Trung quốc mộng, tráng lệ, phục hưng bức tranh rộng rãi.

Sứ mệnh trong lồng ngực nhớ kỹ, đoán tỉnh hoà bình quật khởi, bình tĩnh dồi dào. Hành trình lũ kinh hiểm trở, không thay đổi dự tính ban đầu. Ngoại trừ ruồi phục hổ, tịnh trần hoàn, lại lập công mới. Sử sách tải, văn minh tiến bộ, thần châu thế hệ phồn vinh.

Dương châu trương đạo

Giang thành tử · chúc mừng loại 93 hoa đản

Vạn buồm cạnh tranh đưa chiến kỳ hồng. Sóng lớn minh, hào âm thanh hùng. Cửu tam hoa đản, huyện xích tụng gió đông. Nhà cao cửa rộng một đường tường gốc rễ vững chắc, ca không hết, vui vẻ vô tận.

Phù dung quốc bên trong tận cao chót vót. Nhìn trời cao, bay nhảy rồng. Bằng phi côn múa, hoa hạ diệu hà hồng. Hồng nhạn lăng vân âu thịnh thế, ngàn lĩnh bích, bách hoa vinh.

Nam kinh kỳ thọ tinh

庆祝建党93周年诗词楹联作品

Ức tần nga · kiến đảng 93 tròn năm cảm khái

Nam hồ triệt, trung hoa mộng tỉnh giang sơn nóng. Giang sơn nóng, tà dương như máu, tang thương thay đổi.

Làm dân giàu cường quốc tâm như sắt, thiên thu sự nghiệp to lớn từ đầu càng. Từ đầu càng, thần châu hiểu nguyệt, mộng đẹp thời tiết.

Thượng hải tống bân

Niệm nô kiều · chúc mừng kiến đảng 93 tròn năm

Hồng thuyền nhớ không, chính giang sơn phong vũ, khói lửa tràn ngập. Đỏ xí chùy lưỡi hái bay múa xử nữ, phấn khởi phẩm chất anh hùng ngàn vạn. Tinh hỏa liệu nguyên, lo liệu tín niệm, cần gì phải sợ trường chinh viễn. Cừu nhân di diệt, đổi sông Hải thanh Yến.

Kiên quyết cải cách cầu mới, rất nhanh thức thời, thiên địa hoàn toàn biến. 93 năm mặc dù long đong, thành tựu thế nhân đều gặp. Kinh tế bay lên, xã hội hài hòa, thắng được từng tiếng tán. Lại gặp tốt nhật, cửu châu cùng chúc mừng hoa đản.

Từ châu cừ phương tuệ

Tố nỗi lòng · kiến đảng 93 tròn năm cảm hoài

Hồng thuyền phong vũ hạ nam hồ, hôm ấy càng trời khác biệt. Lòng mang bang quốc lê dân, đuổi hổ báo, phục dư đồ.

Thế giới mới, cự long tô, vững chắc không phải sơ. Xin đi giết giặc cần kế, tráng lệ thần châu, còn đợi quân ngô!

Quá châu trình càng hoa

Thấm vườn xuân · trung quốc đảng cộng sản thành lập 93 tròn năm có cảm giác

Gọt đi tam sơn, hồng nhật đông thăng, lo lắng bắt đầu tiêu. Thuận thiên ân dân ý, xã tình thế cục, theo gió vượt sóng, tranh giành giáng giao. Vạn lý trường chinh, tám năm kháng chiến, cuối cùng khiến thần châu tận thuấn nghiêu. Khu ôn dịch, dám chùy mở cũ kỹ, lưỡi hái tảo xà yêu.

Long trời lỡ đất hôm nay, khiến hoa hạ thương sanh thẳng tắp yêu. Là an bang cường quốc, toàn dân làm giàu; mở đến kế đi qua, chí khí lăng tiêu. Kinh tế chạy vội, trời đất thay đổi, dâng lên oai hùng trên đời nhìn. Viên mộng mới, nguyện khỏe mạnh phát triển, hiệp lực cạnh tranh triều.

Dương châu hoàng thạch bàn

Thấm vườn xuân

Phong tuổi trời thu mát mẻ, nhật lệ phong thanh, lan hoa cúc trình diễn miễn phí hương. Vui mừng thần châu đại địa, canh ca to rõ; viêm hoàng nhi nữ, khí phách bay lên. Ngực có kế hoạch lớn, tầng lầu cao hơn, nam bắc đồ vật đạt đến thường thường bậc trung. Thơ động tình, tụng hài hòa màu mỡ, quốc vận kim xương.

Cầu thật phải thiết thực hưng bang, hạnh nhất đại tân khoa lập chính cương. Làm tám điều quy định, dẫn đầu rủ xuống loại; năm năm nhân chức, tuân thủ nghiêm ngặt kim chương. Dân bản rễ sâu, lòng trung nghĩa công bộc, hoa hạ tiền trình phóng nhãn số lượng. Viên mộng đẹp, kế phục hưng sự nghiệp to lớn, trách nhiệm đảm đương.

Quý châu trương tân dân

Tràn đầy giang hồng · thất nhất trữ nghi ngờ

Mênh mông nam hồ, kinh lôi động, điện quang diệp diệp. Tinh kỳ múa, phong vân tế hội, bao nhiêu hùng kiệt. Tranh giành trung nguyên thù chí khí, chỉ huy vũ điện tiêm tàn nghiệt. Càng lo lắng hết lòng xây thần châu, công hiển hách.

Cùng năm sự tình, khó quên lại; chiêm viễn cảnh, tình kịch liệt. Chế làm dân giàu cường quốc, hồng du thượng sách. Ngày xưa từng tính lên mặt trăng sự tình, bây giờ lại sáng tạo huy hoàng nghiệp. Khánh cửu như hoa đản phú phần mới, ca một khuyết.

Ưu tú câu đối tác phẩm

Giang tô trang đức cùng

Một chu tải mộng;

Tứ hải quy tâm.

Hồ nam đoạn cát hồng

Vén thiên nhất mái chèo nam hồ thủy;

Chỉ đường thiên thu sao bắc đẩu.

Sơn tây trương hưng quý

Là dân không thay đổi già truyền thống;

Cầu thị thường lưu mới cấu tư.

庆祝建党93周年诗词楹联作品

Giang tô thư quý sinh ra

Ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh chế tạo hồn, chùy lưỡi hái mở đất đường;

Thần châu tải mộng, nhật nguyệt huy trời.

Giang tô cốc vạn tường

Vạn lý trường chinh, đổi mới lịch ngày;

Ngàn năm đi thi, nhảy ra chu kỳ.

Hắc long giang trương đức mới

Loại là đèn tín hiệu, không mục đăng trường sáng;

Dân là công bình xứng, thanh liêm xứng từ hành.

Quảng tây khuất thiên hải

Vĩ đại lý do, bởi vì hiểu nhân dân vạn tuế;

Phú cường đường đi, chính xuôi theo xã tắc thiên thu.

Hồ bắc chu cảnh khôi

Ngưng loại lòng, tụ dân tâm, khiến tâm tâm hướng lên;

Nhà giàu mộng, cường quốc mộng, thúc mộng mộng trở thành sự thật.

Quảng đông lỗ khiến bân

Tuế nguyệt lưu kim, thất thải giang sơn thùy miêu tả?

Chùy lưỡi hái chiếu xuất sắc, cửu tam chín đản ngã trữ nghi ngờ.

Thiểm tây ngựa trăm toàn

Như thuyền chính là đà, tổng lấy la bàn tư đại hải;

Tại chính là dân, trường tướng trí tuệ hóa đèn sáng.

Hồ nam phương văn chuyên đề

Thiết tí nâng chùy lưỡi hái, cộng sáng chế mới thế giới;

Cờ đảng huy nhật nguyệt, cùng viên trong mộng đẹp hoa.

Thiên tân lý tuệ hinh

Hy vọng nhiên tình, tín niệm dạt dây phi diệu khúc;

Lưỡi hái chùy hoán thải, dân sanh tấu nhạc tráng tấm bia đá.

Hà bắc vương nguyệt hao phí

Quốc tuý giương oai, câu đối viết tại cờ đảng bên trên;

Thần châu giải mộng, đóa hoa nở rộ lúm đồng tiền trung.

Hồ bắc từ rồng giữ gìn

Từ một chiếc thuyền con, chế tạo trung hoa hàng không mẫu hạm;

Từ Tam trung toàn phải , sáng tạo cái mới đặc sắc kế hoạch lớn.

Hồ bắc vạn cao chót vót

Phú chùy phách lưỡi hái hồn, đỏ xí thơ từ máu tươi nhiễm;

Tải dân tâm nước mộng, tấm bia đá có thể thái sơn cao.

An huy tuần rộng chinh

Bản sắc không dính bụi, thanh liêm viết tại cờ đảng bên trên;

Chân kim không sợ hỏa, cường thịnh viên với đất nước trong mộng.

Hà nam vương trung bằng

93 năm, vì nước vì dân, hồng kỳ huy nhật nguyệt;

Tám chục triệu chúng, đồng tâm đồng đức, máu đào chế tạo xuân thu.

Liêu ninh triệu tân

Nhiệt huyết hóa châm ngôn, lại nâng hữu quyền, cấp cờ đảng thêm vinh dự;

Kích tình thiêu mộng tưởng, vui mừng gặp thịnh thế, là dân tộc chế tạo hồn.

Giang tô tưởng đông vĩnh cửu

Từ trong yên vũ cắt tới, hồng thuyền chứa đầy trung quốc mộng;

Tại phong vân ở giữa múa bắt đầu, đỏ xí vĩnh cửu tùy sao bắc đẩu.

Giang tô tần chí pháp

Lưỡi hái phủ hoa tiêu, trở lại công nông, khu khấu định bang kinh thế giới;

Đèn sáng cao chiếu, từ bỏ chế độ cũ, làm dân giàu trúc mộng định càn khôn.

Giang tô lâm gia tự

Nam hồ tảng sáng, bắc đẩu thủ hàng, mở chùy lưỡi hái thế giới mới;

Đông hải giương oai, hoàng sa bảo vệ, phục hưng hoa hạ triều cường lưu.

Hà nam ngựa kiếm bằng

Lưỡi hái chùy hoán thải, liên hắc thơm ngát, kế hoạch xây dựng vẽ liền thường thường bậc trung cảnh;

Dân giàu nước mạnh, phong thanh khí chính, chúng tới tay tưới hồng thịnh thế hao phí.

Giang tô râu khải sơn

Một đại chỉ huy, trảm cức phệ kinh, tuế nguyệt cao chót vót mở thắng cảnh;

Cửu tam tiếp sức, hưng bang quốc, chùy lưỡi hái xán lạn tráng mới trình.

Quảng đông vương bạn bè hoa

Câu đối viết tại cờ đảng bên trên, quỳ hoa hướng nhật, dân tâm hướng loại;

Tổ quốc dung vào ca khúc trung, bức tranh cảnh như thơ, sóng biển như ca.

Thiên tân vương gia tường

Loại vẽ kế hoạch lớn, cờ lĩnh thường thường bậc trung, lệ làm việc thiện chính đại lộ thân dân;

Nhà hứng phúc nghiệp, người truy mộng đẹp, tu dưỡng cao nghi ngờ lòng yêu nước.

Giang tô bốc dụng có

Nâng chùy lưỡi hái, cắt mục nát tham, như tay cụt cầu sinh, vị dung nương tay;

Hưng sự nghiệp, báo cáo quốc gia, nhược hóa lâm nhuận vật, chịu thán tình nồng.

Hà nam lý tiến chỉ có

Loại mở hồng thuyền, phá sương xuyên vân, phong vũ đi gấp truy viễn mộng;

Cờ giơ cao đặc sắc, cách tân cách cho nên, phú cường tại mắt trứ hoa chương.

Sơn tây cát oái vân

Chu thủy lưu rõ, tải tới phúc tới, tự cổ dân tâm kéo duyên nước mạch;

Hiên viên giải mộng, gió cũng mưa cũng, chưa hề cao ốc lại cường cơ.

Giang tây râu tiểu mẫn

Bao nhiêu hồi uống nước nhớ nguồn, muốn báo cáo mặt trời mùa xuân ngậm tấc cỏ;

Cửu tam tải là dân mưu phúc, khó tướng đại hải tỉ ân sâu.

Thượng hải trương phi hạc

Cầu tiên tiến tính, vẽ tương lai bức tranh, dân tộc mở rộng trường chữa đường;

Xáo thường thường bậc trung chu, viên trung quốc mộng, điều lệ đảng huyễn tịnh đại đồng thiên.

Giang tô râu bên ngoài nhạc

Chùy lưỡi hái nâng, 93 nóng lạnh, lúc nhớ tình là dân chỗ đeo;

Hoa hạ hứng, tám chục triệu tinh anh, đừng quên cờ bởi vì máu mà hồng.

Giang tây chu chí hoa

Ức nam hồ, cờ gió cuốn mây, hỏi đại địa mênh mông thùy làm chủ?

Ngửa bắc đẩu, xán lạn hà nhạc, nhìn trúng hoa cẩm thêu mộng nở hoa!

Giang tô cần gì phải nước hành

Phong vũ đi gấp, đảng quần lục lực, 93 năm sợ biến đổi lớn;

Trung hoa truy mộng, đại nghiệp lưu huy, ngàn vạn ức chúng phấn hùng tâm.

Bắc kinh vương đám

Tồi khô lạp hủ, thức tỉnh trung hoa, từng từ nam hồ tương hành động vĩ đại;

Cầm duệ phệ cứng, bay lên đại nghiệp, phục nhìn ta loại triển hùng uy.

Giang tô viên dụ lăng

Tận khư ném chuột sợ vỡ đồ, đừng cô phụ liệt sĩ tâm nguyện, nhân dân J nhìn;

Càng ứng thúc ngựa đằng long, cần cạnh tranh cái thường thường bậc trung chín có, đại mỹ trung hoa.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều