"Thi từ bay lên cờ đảng phiêu" thi từ

2 0 14- 0 9-22   Giáo sư gió

Ngũ tuyệt nhị thủ   Đề trung quốc mộng

Một trong

Trăm năm cường quốc mộng,

Vạn mã chạy vọt về phía trước.

Khai sáng thời đại mới,

Nhân dân tụng loại ân.

Thứ hai

Thật kiền hưng bang nghiệp,

Phấn đấu trục mộng viên.

Nhân dân ca thịnh thế,

Loại xí diệu trời mới.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều