Ốc nước ngọt núi

( an huy đồng lăng ốc nước ngọt núi )

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Tường thuật tóm lược , Tin tức cột , Tường thuật tóm lược bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Ốc nước ngọt sơn cảnh khu ở vào an huy đồng lăng nội thành đầu đông, trường giang đông đường cánh bắc, chủ yếu từ ốc nước ngọt núi, đá xanh núi, văn sơn, võ sơn mấy cái sơn phong cấu thành, tổng diện tích 15 0 0 dư mẫu, đỉnh cao nhất đá xanh sơn hải người vượt trội độ 156 mễ, chủ cảnh điểm ốc nước ngọt sơn hải người vượt trội độ 111 mễ. Bản cảnh khu từ 1985 năm bắt đầu khởi công xây dựng "Thanh niên công viên" đến nay, bên trong vườn đã tuần tự có xây quỳnh lâu, điệp các, phong đình, quan nhật cái, trăm bộ vân bậc thang, hồng phong vườn cùng ốc nước ngọt núi quảng trường các loại cảnh điểm, cũng bị kiến thiết trở thành "Màu đồng đều công viên cây cối um tùm" được một bộ phận, trong đó có thông đuôi ngựa, gỗ sam, phong dương, cây keo, cây bào đồng, thanh đàn, thô lá du các loại cây cối mấy chục loại, sức sống mộc súc tích đạt đến 6 0 0 0 thước vuông. Toàn bộ cảnh khu cây cối che trời, xanh um tươi tốt, tạo hình khác nhau cảnh vật tô điểm tinh tế, có gợi cảm khác, đặc biệt là đăng "Quỳnh lâu" nhìn xuống bộ mặt thành phố, no bụng lãm trường giang cùng du ốc nước ngọt núi quảng trường ngắm cảnh nghịch nước, ngu nhạc hưu nhàn, đã trở thành nội thành hấp dẫn thị dân cùng du khách điểm nóng một trong.