Phong bế thức

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Tin tức cột , Tường thuật tóm lược bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Phong bế thức: tức thường gọi được đinh ba thức. Bởi vì lỗ châm sắp xếp một đường phong bế trạng thái, toàn trương bốn phía bên cạnh giấy nhiều không đánh lỗ mà có tên. [1]  
Tham khảo tư liệu
  • 1.    Địch rộng biên soạn, tân biên sưu tập tem từ điển ( chỉnh sửa bản ), bắc kinh nhà xuất bản,1993 năm 0 4 nguyệt đệ 1 bản, đệ 122 hiệt