Hang sinh chỉ số

Biên tập Tập trung Thảo luận 999
Hang sinh Chỉ số , Thị trường chứng khoán hương cảng Giá cả trọng yếu chỉ tiêu, chỉ số từ một số chỉ Thành phần cỗ ( tức Lam tính cỗ ) Thị giá trị Tính tính ra, đại biểu Hương cảng nơi giao dịch Tất cả Đưa ra thị trường công ty Được 12 tháng bình quân thị giá trị bao dung tỷ số 63%, hang sinh chỉ số từ Hang sinh ngân hàng Thuộc hạ hang sinh chỉ số công ty trách nhiệm hữu hạn phụ trách tính toán cùng bình chú cuối kỳ kiểm điểm, công bố thành phần cỗ điều chỉnh.
Hang sinh chỉ số, từ Hương cảng hang sinh ngân hàng Toàn tư chi nhánh hang sinh chỉ số phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn cơ cấu cán bộ, này đây hương cảng Thị trường cổ phiếu Trung được 5 0 nhà đưa ra thị trường Cổ phiếu Vì trở thành phần cỗ hàng mẫu, nó là phát hành số lượng vì quyền đếm gia tăng quyền bình quân Giá cổ phiếu chỉ số , là phản ứng thị trường chứng khoán hương cảng giá bức động xu thế có ảnh hưởng nhất được một loại giá cổ phiếu chỉ số. Nên chỉ số như 1969 năm 11 nguyệt 24 nhật lần đầu công khai tuyên bố, Cơ kỳ Là 1964 năm 7 nguyệt 31 nhật. Cơ kỳ chỉ số Định vì 1 0 0. [1]  
Tên tiếng trung
Hang sinh chỉ số
Làm      dụng
Cân nhắc Thị trường chứng khoán hương cảng Giá cả trọng yếu chỉ tiêu
Sáng tạo công ty
Hang sinh chỉ số phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn

Hang sinh chỉ số Giải thích

Biên tập
Hang sinh Chỉ số Hang Seng Index;Hang Seng. Tên. Dụng số lẻ. Viết tắt là: HSI . Từ Hương cảng hang sinh ngân hàng Toàn tư chi nhánh hang sinh chỉ số công ty biên chế chỉ số. Trúng tuyển Bản mẫu cỗ Là hương cảng Thị trường cổ phiếu 33 nhà Đưa ra thị trường công ty , này đây phát hành số lượng vì quyền đếm gia tăng quyền bình quân giá cổ phiếu chỉ số. Là hương cảng thị trường cổ phiếu có ảnh hưởng nhất được chỉ số. [2]  
Xí nghiệp nhà nước chỉ số, lại xưng H cỗ chỉ số , full name là Hang sinh trung quốc xí nghiệp chỉ số . Cũng là từ Hương cảng hang sinh chỉ số Phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn biên chế và ban bố. Nên chỉ số lấy tất cả tại liên giao chỗ đưa ra thị trường trung quốc H cỗ công ty cổ phiếu là Thành phần cỗ Tính được xuất gia tăng quyền bình quân giá cổ phiếu chỉ số. Xí nghiệp nhà nước chỉ số hạ 1994 năm 8 nguyệt 8 nhật lần đầu công bố, trở lên thị H cỗ công ty số lượng đạt tới 1 0 nhà được ngày, tức 1994 năm 7 nguyệt 8 nhật làm cơ số nhật. Hôm ấy tan chợ chỉ số định vì 1 0 0 0 điểm.

Hang sinh chỉ số Đại sự ký

Biên tập
Hang sinh chỉ số lấy 1964 năm 7 nguyệt 31 nhật làm cơ số nhật, cơ số điểm 1 0 0 điểm, cũng tuyển ra 3 0 ở giữa Đưa ra thị trường công ty Cổ phiếu là Thành phần cỗ , cận cung hang sinh
恒生指数 Hang sinh chỉ số
Ngân hàng nội bộ tham khảo, cho đến 1969 năm 11 nguyệt 24 nhật mới chánh thức hướng ra phía ngoài phát tin, bắt đầu điểm số là 15 0 điểm.
1967 năm 8 nguyệt 31 nhật, lập nên lịch sử thấp nhất tan chợ điểm số thì là được 58. 61 điểm, nguyên nhân là Sáu, bảy bạo động Đưa tới Khủng hoảng kinh tế .
1985 năm 1 nguyệt 2 nhật, hang sinh chỉ số gia tăng 4 chỉ phân loại chỉ số, giữ 33 chỉ Thành phần cỗ Lấy ngành nghề chia làm 4 cái phân loại:
Hang sinh tài chính phân loại Chỉ số
Hang sinh ngành phục vụ công cộng phân loại Chỉ số
Hang sinh địa sản phân loại Chỉ số
Hang sinh công thương phân loại Chỉ số
1986 năm 5 nguyệt 6 nhật, hương cảng kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch đẩy ra Hang sinh chỉ số kỳ hạn giao hàng giao kèo , 1993 năm 3 nguyệt đẩy ra hang sinh chỉ số Kỳ quyền Giao kèo, là người đầu tư cung cấp Vỏ đẳng Phương thức, phân tán đầu tư phong hiểm.
1992 năm 8 nguyệt 4 nhật, Trung tín quá phú Trở thành thủ chỉ tấn thân hang sinh chỉ số thành phần cổ Hồng trù cỗ .
1993 năm 12 nguyệt 1 0 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 1 0, 0 0 0 điểm cũng lấy 1 0,228. 1 0 kiểm nhận thị.
1993 năm 12 nguyệt 24 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 11, 0 0 0 điểm cũng lấy 11, 0 39. 8 0 kiểm nhận thị.
1994 năm 1 nguyệt 3 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu đột phá 12, 0 0 0 điểm.
1996 năm 11 nguyệt 18 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu đột phá 13, 0 0 0 điểm.
1997 năm 5 nguyệt 14 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 14, 0 0 0 điểm cũng lấy 14,153. 6 0 kiểm nhận thị.
1997 năm 6 nguyệt 2 0 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 15, 0 0 0 điểm cũng lấy 15,154. 4 0 kiểm nhận thị.
1997 năm 7 nguyệt 31 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 16, 0 0 0 điểm cũng lấy 16,365. 7 0 kiểm nhận thị.
2 0 0 0 năm 1 nguyệt 3 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 17, 0 0 0 điểm cũng lấy 17,369. 63 kiểm nhận thị.
2 0 0 0 năm 3 nguyệt 27 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu đột phá 18, 0 0 0 điểm.
2 0 0 0 năm 3 nguyệt 28 nhật, lập nên độ cao mới là 18397. 57 điểm, lúc ấy chủ phải bị bọt biển hóa khoa lưới cỗ dậy sóng chỗ kéo theo.
2 0 0 1 năm 1 0 nguyệt 3 nhật, hang sinh Tổng hợp chỉ số Thiết lập, cung cấp càng có rộng khắp đại biểu tính được thị trường chứng khoán chỉ tiêu, tổng hợp chỉ số bao quát tại Thị trường chứng khoán hương cảng Thị giá trị Thủ lĩnh 2 0 0 vị Đưa ra thị trường công ty , cộng đại biểu Hương cảng nơi giao dịch Đưa ra thị trường công ty 97% thị giá trị, thay thế 1998 năm 4 nguyệt 2 0 nhật thiết lập Hang sinh 1 0 0 chỉ số .
2 0 0 6 năm 9 nguyệt 11 nhật, Trung quốc kiến thiết ngân hàng Trở thành thủ chỉ tấn thân hang sinh chỉ số thành phần cổ Xí nghiệp nhà nước cỗ .
2 0 0 6 năm 11 nguyệt 7 nhật, hang sinh chỉ số lập nên lịch sử điểm cao nhất là 19161. 38 điểm, ngày đó thăng bức chủ phải bị hối phong ngân hàng đột nhiên tuyên bố giảm hơi thở, thế lên chủ yếu từ Trung quốc di động , Hối phong ngân hàng Chấm đất sản cỗ lên cao kéo theo. Mà ở tan chợ trước nửa giờ, thị trường truyền ra trung quốc di động phải tiến hành phối cỗ gom góp tài chính, trung quốc di động lập tức ngã xuống 3 nguyên, khiến hang sinh chỉ số tại 15 phút đồng hồ quá mót ngã vượt qua 25 0 điểm, một lần ngã xuống vượt qua 8 0 điểm, sau đó thành phố lớn lại lần nữa ngược lại thăng vượt qua 3 0 điểm, cuối cùng bình thường thủ tan chợ thăng 2. 76 điểm, Hương cảng nơi giao dịch Chu toàn giao gấp gáp tăng đến vượt qua 517 ức. 2 0 0 6 năm 11 nguyệt 9 nhật, lập nên lịch sử tối cao tan chợ điểm số thì là 18952. 86 điểm,, thăng bức chủ yếu từ Hối phong cổ phần khống chế , trung quốc di động lên cao kéo theo.
2 0 0 6 năm 11 nguyệt 15 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 19, 0 0 0 điểm cũng lấy 19, 0 93. 0 0 kiểm nhận thị.
2 0 0 6 năm 12 nguyệt 28 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 2 0, 0 0 0 điểm cũng lấy 2 0, 0 0 1. 91 kiểm nhận thị.
2 0 0 6 năm 11 nguyệt 7 nhật bởi vì hang sinh Chỉ số Như tan chợ trước vênh váo dữ dội, dẫn đến chỉ còn lại một con hang sinh chỉ số Gấu kiểm chứng Cũng bị thu hồi, tăng thêm phát hành
恒生指数 Hang sinh chỉ số
Thương lượng tăng phát cần lúc.
2 0 0 7 năm 1 0 nguyệt 18 nhật, hang sinh chỉ số lần đầu xung phá 3 0, 0 0 0 điểm, nhưng không thể tại 3 0, 0 0 0 điểm trở lên tan chợ, cho đến 1 0 nguyệt 26 nhật mới có thể lấy 3 0,4 0 5. 22 kiểm nhận thị, sau đó như 1 0 nguyệt 3 0 nhật thu vào báo cáo 31,638. 22 điểm, sáng tạo lịch sử độ cao mới.
2 0 0 8 năm 5 nguyệt 9 nhật, hang sinh chỉ số công ty tan chợ hậu công bố quý kiểm điểm, Trung quốc nhôm nghiệp ( 0 26 0 0 ) cùng nhảy tin tức cổ phần khống chế ( 0 0 7 0 0 ) trở thành thành phần cỗ thay thế Trường giang xây dựng cơ bản ( 0 1 0 38) cùng Tin điện doanh khoa ( 0 0 0 0 8), tại 2 0 0 8 năm 6 nguyệt 1 0 nhật có hiệu lực.
2 0 1 0 năm 2 nguyệt 5 nhật, hang sinh chỉ số công ty tan chợ hậu công bố quý kiểm điểm, hoa nhuận trí địa ( 0 11 0 9) trở thành thành phần cỗ, tại 2 0 1 0 năm 3 nguyệt 8 nhật có hiệu lực.
2 0 1 0 năm 8 nguyệt 13 nhật, hang sinh chỉ số công ty tan chợ hậu công bố quý kiểm điểm, trăm lệ quốc tế ( 0 188 0 ) cùng Trung than đá nguồn năng lượng ( 0 1898) trở thành thành phần cỗ, tại 2 0 1 0 năm 9 nguyệt 6 nhật có hiệu lực.
2 0 11 năm 11 nguyệt 11 nhật, hang sinh chỉ số công ty tan chợ hậu công bố quý kiểm điểm, Khang sư phó ( 0 0 322) đạt tới trạng thái tốt nhất tăng thêm ( 0 0 151) trở thành thành phần cỗ, là thật kiểm điểm không có loại bỏ bất luận cái gì thành phần cỗ, bình thường thủ thành phần cổ sổ nhãn phải từ hiện thời được 46 chỉ, tiến một bước gia tăng đến 48 chỉ tại 2 0 11 năm 12 nguyệt 5 nhật có hiệu lực.
2 0 12 năm 5 nguyệt 1 0 nhật tiến một bước gia tăng đến 49 chỉ, cát vàng trung quốc ( 0 1928) trở thành hang sinh chỉ số thành phần cỗ.
2 0 12 năm 11 nguyệt 17 nhật, hang sinh chỉ số công ty tan chợ hậu công bố quý kiểm điểm, côn lôn nguồn năng lượng ( 0 0 135) trở thành thành phần cỗ, tăng đến 5 0 chỉ được hạn mức cao nhất, tại 2 0 12 năm 12 nguyệt 1 0 nhật có hiệu lực.
2 0 13 năm 2 nguyệt 6 nhật, hang sinh chỉ số công ty tan chợ hậu công bố quý kiểm điểm, Liên tưởng tập đoàn ( 0 0 992) trở thành thành phần cỗ, Trung quốc nhôm nghiệp ( 0 26 0 0 ) thì giống nhau mong muốn bị loại bỏ ra, bình thường thủ thành phần cổ sổ nhãn duy trì tại 5 0 chỉ không thay đổi. Tại 2 0 13 năm 6 nguyệt 17 nhật có hiệu lực.
2 0 13 năm 5 nguyệt 1 0 nhật, hang sinh chỉ số công ty tan chợ hậu công bố quý kiểm điểm, ngân hà ngu nhạc ( 0 0 0 27) trở thành thành phần cỗ, nghĩ tiệp vòng quanh trái đất ( 0 0 33 0 ) thì giống nhau mong muốn bị loại bỏ ra, bình thường thủ thành phần cổ sổ nhãn duy trì tại 5 0 chỉ không thay đổi, tại 2 0 13 năm 3 nguyệt 4 nhật có hiệu lực.
PS : đơn vị tính toán là hồng kông đô la, giá trị cao nhất cùng thấp nhất giá trị này đây trong giao dịch xuất hiện cực trị làm chuẩn, biên độ sóng tính toán là cao nhất giá trị giảm thấp nhất giá trị.
Lịch sử điểm cao nhất số là 2 0 18 năm 1 nguyệt 17 nhật, hang sinh chỉ số đột phá 31,9 0 0 điểm, thăng đến 31,983. 41 điểm. Lịch sử số một
恒生指数 Hang sinh chỉ số
Lịch sử tối cao tan chợ điểm số là 2 0 18 năm 1 nguyệt 17 nhật, hang sinh chỉ số đột phá 31,9 0 0 điểm, lấy 31,983. 41 kiểm nhận thị.
Lịch sử thấp nhất tan chợ điểm số thì là 1967 năm 8 nguyệt 31 ngày 58. 61 điểm, nguyên nhân là Sáu, bảy bạo động Đưa tới Khủng hoảng kinh tế .
Lịch sử ngày lẻ lớn nhất giảm mức độ ( lấy tỉ lệ phần trăm tính ) là 1987 năm 1 0 nguyệt 26 nhật, hôm ấy tan chợ báo cáo 2,241. 69 điểm, ngã xuống 1,12 0. 7 điểm, giảm mức độ đạt đến 33. 33%, nguyên nhân là 1987 năm ngày thứ hai đen tối đưa tới 87 khủng hoảng kinh tế.
Lịch sử ngày lẻ lớn nhất giảm mức độ ( lấy điểm số tính ) thì là 2 0 0 8 năm 1 nguyệt 22 nhật, hôm ấy tan chợ báo cáo 21,757. 63 điểm, ngã 2, 0 61. 2 điểm, giảm mức độ đạt đến 8. 65%. Lần này giảm lớn được nguyên nhân chính là đẹp nước thật bình chú phong bạo không cách nào thụ khống mà đưa tới toàn cầu khủng hoảng kinh tế, hang sinh chỉ số từng một lần ngã xuống 2,1 0 9. 23 điểm, báo cáo 21,7 0 9. 63 điểm. Nên nhật mặc dù lấy lịch sử lớn nhất ngày lẻ điểm số giảm mức độ tan chợ, hôm sau lại lấy lịch sử lớn nhất ngày lẻ điểm số thăng bức tan chợ.
Lịch sử ngày lẻ nhỏ nhất giảm mức độ ( lấy điểm số, tỉ lệ phần trăm tính ) thì là 2 0 0 2 năm 1 0 nguyệt 9 nhật, hôm ấy tan chợ báo cáo 8,977. 35 điểm, ngã 0. 0 6 điểm, giảm mức độ chỉ có 0. 0 0 0 67%.
Lịch sử ngày lẻ lớn nhất thăng bức ( lấy tỉ lệ phần trăm tính ) là 1997 năm 1 0 nguyệt 29 nhật, ngày đó thăng bức 18. 82%(1,7 0 5. 41 điểm ), báo cáo 1 0,765. 3 điểm, chủ yếu là Đối trùng quỹ ngân sách Mua chuộc cùng một ngày trước sụt giảm hậu được bắn ngược gây ra. Tới một ngày trước bởi vì baht thái bị ngắm bắn, đối trùng quỹ ngân sách nói lung tung thị trường chứng khoán hương cảng, hang sinh chỉ số ngã xuống 1,438. 31 điểm, báo cáo 9, 0 59. 89 điểm, hôm ấy lớn nhất từng ngã xuống 1,722. 32 điểm.
Lịch sử ngày lẻ lớn nhất thăng bức ( lấy điểm số tính ) là 2 0 0 8 năm 1 nguyệt 23 nhật, hôm ấy tan chợ thăng 2,332. 54 điểm, báo cáo 24, 0 9 0. 17 điểm, hang sinh chỉ số từng một lần lên cao 2,482. 35 điểm, báo cáo 24,239. 98 điểm, nặng hơn 25 0 trời di động mặt bằng trung, chủ yếu là bởi vì nước mỹ đột nhiên giảm hơi thở bốn phần tam ly cứu thị cùng một ngày trước sụt giảm hậu được bắn ngược gây ra.
Lịch sử ngày lẻ nhỏ nhất thăng bức ( lấy điểm số, tỉ lệ phần trăm tính ) thì là 2 0 12 năm 3 nguyệt 26 nhật, hôm ấy tan chợ báo cáo 2 0,668. 86 điểm, thăng 0. 0 6 điểm, thăng bức chỉ có 0. 0 0 0 29%.
Tại 2 0 0 7 năm 1 0 nguyệt 3 nhật thị trường chứng khoán lập nên ngày lẻ lớn nhất thành giao số lượng, có 1,2 0 1,263 tông.
Lịch sử ngày lẻ lớn nhất thành giao kim ngạch là 2 0 0 7 năm 1 0 nguyệt 3 nhật, thành giao kim ngạch lần đầu đột phá 2, 0 0 0 ức, ghi âm có 2, 0 98. 0 8 ức. [1]  

Hang sinh chỉ số Hiện huống

Biên tập
Từ 2 0 0 3 mỗi năm trung bắt đầu, hang sinh Chỉ số Dần dần từ 2 0 0 3 năm 4 nguyệt 25 nhật đê vị 8,331 điểm bắn ngược, tiến vào dài đến bốn năm rưỡi được Thị trường chứng khoán tăng giá . Như 2 0 0 3 năm 6 nguyệt 17 nhật Nặng hơn 1 0, 0 0 0 điểm hậu, càng tuần tự như 2 0 0 6 năm 12 nguyệt 28 nhật cùng 2 0 0 7 năm 1 0 nguyệt 18 nhật phân biệt đột phá 2 0, 0 0 0 điểm cùng 3 0, 0 0 0 điểm, cũng như 2 0 0 7 năm 1 0 nguyệt 3 0 nhật lập nên lịch sử độ cao mới 31,958. 41 điểm.
Nhưng thụ "Khai triển,mở rộng cảnh nội người Trực tiếp đầu tư Ngoại cảnh Thị trường chứng khoán Làm thí điểm nơi làm thí điểm phương án" ( Thị trường chứng khoán hương cảng link kết nối đến ) chứng thực xa xa khó vời, nội địa thị trường chứng khoán từ cao vị trên diện rộng điều chỉnh cùng nước mỹ thật bình chú phong bạo chuyển biến xấu các loại lợi nhuận nhạt nhân tố liên lụy, hang sinh chỉ số từ cao vị trùng lặp ngã xuống, như 2 0 0 8 năm 1 nguyệt 22 nhật ngã xuyên bị coi là Kẹo sữa bò gấu đường ranh giới Được 25 0 trời Di động mặt bằng trung , rơi xuống 2 0 0 8 năm 3 nguyệt 14 ngày Đê vị 21, 0 41. 25 điểm, cùng hậu mặc dù từng một lần bắn ngược đến 26, 0 0 0 chút trình độ, nhưng tùy đợi nước mỹ Thật thải phong bạo Mới một đợt nguy cơ bộc phát, thụ ngân hàng đầu tư Phách man huynh đệ Thân mời phá sản bảo hộ, Nước mỹ quốc tế tập đoàn Lâm vào tài chánh khó khăn đợi tin tức liên lụy, hang sinh chỉ số ngày càng sa sút, càng như 2 0 0 8 năm 1 0 nguyệt 27 nhật báo xuất vị trí thấp nhất 1 0,676. 29 điểm, là 0 4 năm 5 nguyệt tới nay mới thấp, phía sau mặc dù bắn ngược bên trên 15, 0 0 0 chút trình độ, chẳng qua ở 2 0 0 9 năm 3 nguyệt 9 nhật lại lần nữa rơi xuống 11,344. 58 điểm, phía sau triển khai thăng sóng lớn, tuần tự như 5 tháng lại đột phá lần nữa kẹo sữa bò gấu đường ranh giới cùng 7 nguyệt 27 nhật trọng bên trên 2 0, 0 0 0 chút trình độ. Riêng chỉ lo lắng châu âu nợ nần nguy cơ cùng đồng euro ngã xuống, khiến bình thường thủ tại 2 0 1 0 năm 5 nguyệt 17 nhật lần nữa thất thủ 2 0, 0 0 0 hơi lớn quan, tại 19, 0 0 0 đến 2 0, 0 0 0 chút trình độ bên trên rơi. Cho đến 6 nguyệt 14 nhật chỉ có nặng hơn 2 0, 0 0 0 kiểm nhận bàn. Phía sau thị trường chứng khoán một đường giơ lên, 2 0 1 0 năm 1 0 nguyệt, hang sinh chỉ số bởi vì tài chính thôi động, như 1 0 nguyệt 11 mặt trời lên phá 23, 0 0 0 điểm, hậu như 1 0 nguyệt 14 nhật sáng tạo bên trên 2 0 0 8 năm đến nay được tối cao tan chợ điểm 23,852. 17 điểm. 2 0 1 0 năm 11 nguyệt đệ một tuần, thụ đại lượng lợi nhuận tin tức tốt, bao quát Cao chín Nâng cao bình thường thủ 12 tháng mục tiêu đến 29, 0 0 0 điểm, nội địa PMI số liệu tốt hơn mong muốn, cùng mỹ quốc định lượng rộng lỏng số lượng lớn quá dự trù tin tức kéo theo, hang sinh chỉ số 1 cuối tuần bên trong từ 23, 0 96. 32 điểm thăng đến 24,876. 82 chút trình độ, là một năm rưỡi đến nay thăng được nhanh nhất một tuần lễ.

Hang sinh chỉ số Tính toán

Biên tập
Hôm nay hang sinh chỉ số tính toán công thức:
  • CI(Current Index): hiện thời chỉ số
  • YCI(Yesterday's Closing Index): bên trên nhật tan chợ chỉ số
  • P(t): hiện thời Giá cổ phiếu
  • P(t-1): bên trên nhật tan chợ giá cổ phiếu
  • IS: đã phát hành số lượng cổ phiếu
  • FAF: lưu thông hệ số
  • CF: tỉ trọng hạn mức cao nhất hệ số
Hang sinh chỉ số tính toán công thức nói rõ là:
恒生指数 Hang sinh chỉ số
Hiện thời chỉ số = ( hiện thời Thành phần cỗ Được tổng thị giá trị )/( bên trên nhật tan chợ lúc thành phần cổ tổng thị giá trị )* bên trên nhật tan chợ chỉ số chỉ số bị giao dịch toàn cầu Đại bàn Hang sinh chỉ số, T+ 0 nhanh chóng giao dịch, trướng điệt song hướng lợi nhuận.
( tỷ như tỉ trọng hạn mức cao nhất hệ số là 4 0 %, tức thủ tại chỉ số đan tính cả, chỉ tính toán nên thành phần cỗ 4 0 % tới Lượng lưu thông Cổ quyền. )
Tiêu chuẩn cơ bản nhật Là 1964 năm 7 nguyệt 31 nhật, tiêu chuẩn cơ bản nhật chỉ số là 1 0 0 điểm.
Cái phân loại chỉ số phương pháp tính toán cùng công thức cùng hang sinh chỉ số giống nhau.
2 0 0 6 năm 6 nguyệt 3 0 nhật Bình thường thủ phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn Tuyên bố sửa đổi hang sinh chỉ số gia nhập H cỗ hậu được phương pháp tính toán cùng biệt hiện hữu Thành phần cỗ Được số lượng cùng ảnh hưởng:
Hang sinh chỉ số phân tam giai đoạn sửa đổi thành phần cỗ như chỉ số tỉ trọng hạn mức cao nhất, giai đoạn thứ nhất từ 2 0 0 6 năm 9 nguyệt 8 nhật bắt đầu, hang sinh chỉ số phương pháp tính toán cải thành lấy lưu thông thị giá trị điều chỉnh tính toán. Mỗi cái thành phần cổ tỉ trọng thượng hạn là 25%. Giai đoạn thứ hai từ 2 0 0 7 năm 3 nguyệt 9 nhật áp dụng 2/3 được lưu thông điều chỉnh, lưu thông hệ số =1 0 0 -2/3(1 0 0 %- lưu thông hệ số ) cũng bên trên âm điệu đến gần gũi nhất 5% bội số, tỉ trọng thượng hạn là 2 0 %. Giai đoạn thứ 3 từ 2 0 0 7 năm 9 nguyệt 7 nhật áp dụng toàn lưu thông điều chỉnh, tỉ trọng thượng hạn là 15%. Hành động này chủ yếu là vì để tránh cho chỉ số thụ cá biệt thành phố lớn giá trị thành phần cỗ ( như Hối phong cổ phần khống chế ) tả hữu mà mất đi đại biểu tính. Thị trường chánh truyền tương lai nửa tái hạ âm điệu lưu thông thị giá trị tỉ trọng chí thượng hạn 1 0 %, cùng hang sinh xí nghiệp nhà nước chỉ số làm chuẩn.
Trước mắt biệt hang sinh chỉ số ảnh hưởng lớn nhất thành phần cỗ là hối phong cổ phần khống chế (15%), tiếp theo là Trung quốc kiến thiết ngân hàng (7. 46%), Trung quốc di động (6. 97%), Nước bạn bảo hiểm (5. 79%). [3]  

Hang sinh chỉ số Thời gian giao dịch

Biên tập
Hang sinh chỉ số là cảng giao chỗ chỉ số cổ phiếu, tùy cảng giao lái bàn mà bung ra bàn, cảng giao chỗ mỗi ngày giao dịch bắt đầu phiên giao dịch thời gian là cố định, nguyên trước thời gian giao dịch làm đầu ngọ 1 0: 0 0 -12: 3 0, buổi chiều 14: 3 0 -16: 0 0, từ 2 0 11 năm 3 nguyệt 7 mặt trời mọc, hang sinh chỉ số giao dịch giai đoạn tướng phân giai đoạn cùng nội địa kết nối, giai đoạn thứ nhất tướng buổi sáng khai trương thời gian trước thời gian đến 9 lúc 15 phân, giữa trưa 12 lúc cả đừng thị 1 giờ, 13: 0 0 giao dịch bắt đầu, 16: 15 phân báo cáo cuối ngày. 17: 15 tách ra bắt đầu buổi chiều giao dịch, 23: 45 phân quan bế toàn bộ thị trường.
Nhất mới thời gian giao dịch là 9: 15-12: 0 0, 13: 0 0 -16: 3 0, 17: 15- 0 1: 0 0.

Hang sinh chỉ số Thành phần cỗ

Biên tập

Hang sinh chỉ số Giới thiệu vắn tắt

Hang sinh chỉ số Thành phần cỗ Có rộng rãi thị trường đại biểu tính, bên ngoài Tổng thị giá trị Chiếm Hương cảng liên hợp nơi giao dịch Thị trường vốn liếng trán tổng cộng 9 0 % tả hữu. Vì tiến một bước phản ứng trong chợ các loại cổ phiếu được giá cả xu thế, hang sinh chỉ số như 1985 năm bắt đầu công bố cái phân loại chỉ số, giữ 33 loại thành phần cổ phần đừng đặt vào công thương nghiệp, tài chính, địa sản cùng công cộng sự nghiệp cái phân loại chỉ số trung.

Hang sinh chỉ số Lựa chọn sử dụng nguyên tắc

Hang sinh Chỉ số Thành phần cỗ Được lựa chọn sử dụng nguyên tắc như sau.
(1) bình chú cổ phiếu Thị giá trị Lớn nhỏ lựa chọn, nhất định phải thuộc về chiếm liên giao chỗ tất cả đưa ra thị trường Cổ phiếu thường Phần tổng thị giá trị 9 0 % được sắp xếp bảng cổ phiếu liệt kê ( thị giá trị thủ tạ thế 12 tháng giá trị trung bình ).
(2) bình chú Thành giao trán Lớn nhỏ lựa chọn, nhất định phải thuộc về chiếm liên giao chỗ đưa ra thị trường tất cả cổ phiếu thường phần thành giao trán 9 0 % được sắp xếp bảng cổ phiếu liệt kê ( thành giao trán chính là thủ tạ thế 24 tháng thành giao tổng ngạch ).
(3) nhất định phải tại liên giao chỗ đưa ra thị trường tràn đầy 24 tháng trở lên.
恒生指数 Hang sinh chỉ số
Căn cứ trở lên tiêu chuẩn sơ tuyển xuất hợp cách cổ phiếu hậu, lại bình chú trở xuống chuẩn tắc cuối cùng tuyển định Hàng mẫu cỗ :
(1) công ty Thị giá trị Cùng thành giao trán tới xếp hạng.
(2) cái phân loại chỉ số tại hang sinh chỉ số bên trong đều chiếm được tỉ trọng cần đại thể phản ứng thị trường tình huống.
(3) công ty tại hương cảng có khổng lồ nghiệp vụ.
(4) công ty tài chánh tình trạng.

Hang sinh chỉ số Tuyển cỗ phạm trù

Hang sinh Chỉ số Thành phần cỗ Thiết yếu này đây chủ tấm cùng như hương cảng làm thứ nhất đưa ra thị trường địa điểm. Như là Xí nghiệp nhà nước cỗ Chỉ cần phù hợp trở xuống trong đó một điểm cũng có thể.
恒生指数 Hang sinh chỉ số
· nên H cỗ công ty vốn cổ phần lấy cả nước xí nghiệp cỗ như Hương cảng nơi giao dịch Đưa ra thị trường.
· nên H cỗ công ty cần hoàn thành Cổ quyền phân đưa cải cách Cũng không có không phải Lưu thông vốn cổ phần .
· mới đưa ra thị trường H cỗ công ty không có không phải đưa ra thị trường Vốn cổ phần .
· nhất định phải đứng hàng tại liên giao chỗ đưa ra thị trường tất cả Cổ phiếu thường Phần (H cỗ ngoại trừ ) tổng thị giá trị tại thủ 9 0 % liệt kê ( thị giá trị thủ đè tới trong một năm được giá trị trung bình );
· nhất định phải đứng hàng tại liên giao chỗ đưa ra thị trường tất cả cổ phiếu thường phần (H cỗ ngoại trừ ) Thành giao trán Tại thủ 9 0 % liệt kê ( thành giao trán thủ bình chú tương quá mất trong vòng hai năm thành giao tổng ngạch phân thành tám cái quý riêng phần mình làm ra ước định ); hoặc cần tại liên giao chỗ đưa ra thị trường tràn đầy hai năm hoặc phù hợp tương quan đưa ra thị trường ít hơn so với hai năm được cỡ lớn cỗ lấy được đặt vào hang sinh chỉ số chỉ dẫn.

Hang sinh chỉ số Mới cổ sổ nhãn

Bình thường thủ phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn Như 2 0 0 6 năm 6 nguyệt 3 0 nhật tuyên bố trí sắp thành phần cổ sổ nhãn từ 33 chỉ gia tăng đến 38 chỉ ( ở trong bao quát 33 chỉ không phải H cỗ cùng 5 chỉ H cỗ ), cũng như 2 0 0 7 năm 2 nguyệt 9 nhật tuyên bố trí sắp thành phần cỗ dần dần gia tăng đến 5 0 chỉ, ở trong H cỗ cùng không phải H cổ sổ nhãn tướng sẽ không bị cố định như cầm định trình độ. [4]  
Đưa ra thị trường ít hơn so với hai năm được cỡ lớn cỗ lấy được đặt vào hang sinh chỉ số chỉ dẫn
Như kiểm điểm chỉ số lúc cỡ lớn cỗ bình quân thị giá trị xếp hạng Ít nhất đưa ra thị trường thời gian
Thứ năm hoặc trở lên
3 tháng
Thứ sáu đến mười lăm
6 tháng
Thứ mười sáu đến hai mươi
12 tháng
Thứ hai mươi mốt đến hai mươi lăm
18 tháng
Thứ hai mươi lăm trở xuống
24 tháng
Trải qua thẩm định tuyển chọn phù hợp tư cách hậu, lại bình chú trở xuống ba loại chuẩn tắc tiếp nhận cuối cùng bình chọn:
· công ty Thị giá trị Cùng Thành giao trán Tới xếp hạng;
· không đồng hành nghiệp tại hang sinh Chỉ số Bên trong chiếm đoạt được tỉ trọng có thể hay không phản ứng thị trường chứng khoán phân bố;
· công ty tài chánh tình trạng.
Hang sinh chỉ số bất luận cái gì một chỉ số Thành phần cỗ Như liên tục Dừng bài Một tháng, nên thành phần cỗ sẽ từ chỉ số trung loại bỏ. Tại phi thường tình huống đặc biệt hạ, tỷ như nên thành phần cỗ bị cho rằng vô cùng có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn Phục nhãn hiệu , mới có khả năng lấy được giữ lại tại chỉ số bên trong. [5]  
Bình thường thủ thành phần cỗ ( chứa đại mã )( tính đến 2 0 15 năm 4 nguyệt 9 nhật )
[6]   Chỉ số cùng thành phần cỗ - hương cảng chỉ số thành phần cỗ hang sinh chỉ số .
Danh hiệu Tên
0 0 0 0 1. HK Trường cùng
0 0 0 0 2. HK Trung điện cổ phần khống chế
0 0 0 0 3. HK Hương cảng trung hoa khí ga
0 0 0 0 4. HK Cửu long thương tập đoàn
0 0 0 0 5. HK Hối phong cổ phần khống chế
0 0 0 0 6. HK Điện năng thực nghiệp
0 0 0 11. HK Hang sinh ngân hàng
0 0 0 12. HK Bình thường căn cứ sản
0 0 0 13. HK Cùng nhớ hoàng bộ
0 0 0 16. HK Mới hòn gai địa sản
0 0 0 17. HK Thế giới mới phát triển
0 0 0 19. HK Thái cổ công ty cổ phần Α
0 0 0 23. HK Đông á ngân hàng
0 0 0 27. HK Ngân hà ngu nhạc
0 0 0 66. HK Cảng sắt Công ty
0 0 0 83. HK Thơ cùng trí nghiệp
0 0 1 0 1. HK Bình thường long địa sản
0 0 135. HK Côn lôn nguồn năng lượng
0 0 144. HK Chiêu thương cục quốc tế
0 0 151. HK Trung quốc tăng thêm
0 0 267. HK Trung tín cổ phần
0 0 291. HK Hoa nhuận lập nghiệp
0 0 293. HK Nước quá hàng không
0 0 322. HK Khang sư phó cổ phần khống chế
0 0 386. HK Trung quốc dầu hỏa hóa chất cổ phần
0 0 388. HK Hương cảng nơi giao dịch
0 0 494. HK Lợi nhuận phong
0 0 688. HK Trung quốc hải ngoại phát triển
0 0 7 0 0. HK Nhảy tin tức cổ phần khống chế
0 0 762. HK Trung quốc liên thông
0 0 823. HK Lĩnh hội tụ bất động sản quỹ ngân sách
0 0 836. HK Hoa nhuận điện lực
0 0 857. HK Trung quốc dầu hỏa cổ phần
0 0 883. HK Trung quốc hải dương dầu hỏa
0 0 939. HK Kiến thiết ngân hàng
0 0 941. HK Trung quốc di động
0 1 0 44. HK Hằng an quốc tế
0 1 0 88. HK Trung quốc thần hoa
0 11 0 9. HK Hoa nhuận trí địa
0 1299. HK Nước bạn bảo hiểm
0 1398. HK Ngân hàng công thương
0 188 0. HK Trăm lệ quốc tế
0 1928. HK Cát vàng trung quốc công ty trách nhiệm hữu hạn
0 2318. HK Trung quốc bình an
0 2319. HK Trùm sữa trâu nghiệp
0 2388. HK Trung ngân hương cảng
0 2628. HK Người trung quốc thọ
0 3328. HK Giao thông ngân hàng
0 3988. HK Trung quốc ngân hàng
[1]  
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Tham khảo tư liệu