Đinh phụ tới

Biên tập Tập trung
Đinh phụ tới (1879 năm 8 nguyệt 14 nhật ~1949 năm 7 nguyệt 12 nhật ), cận đại khắc dấu nhà, thư hoạ nhà. Nguyên danh nhân bạn bè, hậu đổi tên nhân, chữ phụ tới, hào hạc lư, lại gọi thủ hàn ổ chủ, hậu lấy chữ đi. Chiết giang hàng châu người, đeo vãn thanh nổi tiếng tàng thư nhà "8000 quyển chủ topic người" đinh lỏng sinh ra Từ tôn . Bên ngoài nhà lấy tàng thư phong phú nghe tiếng vu hải bên trong. Nghiện giáp cốt văn, nếm lấy giáp cốt văn soạn sách câu đối tập kết sách, vừa vui khắc dấu, tên ấn kim thạch, đời nào cũng có thu nạp, đặc biệt Tây linh tám nhà Ấn lấy tư cách nhiều. Cũng thiện bức tranh hoa cỏ trái cây, cực kỳ sáng chói mùi thơm. Ấu nhận nhà học. Một lần cùng Vương đề Đảm nhiệm chức vụ như hỗ hàng cục đường sắt. Giờ nghỉ tới hạ, nghiên cứu thảo luận Kim thạch Thư hoạ.
Tên tiếng trung
Đinh phụ tới
Ngoại văn tên
ding phụzhi
Đừng      tên
Đinh nhân
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Chiết giang
Ngày sinh
1879 năm 8 nguyệt 14 nhật
Tạ thế ngày
1949 năm 7 nguyệt 12 nhật
Chức      nghiệp
Kim thạch thư hoạ nhà

Đinh phụ tới Cuộc đời giới thiệu vắn tắt

Biên tập
19 0 4 năm cùng Vương đề , Ngô ẩn , Nghiêm ngặt lương ngọc , diệp chu các loại khởi xướng khởi đầu Tây linh ấn xã Như Hàng châu cô sơn . Xã chỉ tức thiết lập như đinh thị còn nhỏ đọc sách xử nữ. Nên xã lấy "Bảo tồn kim thạch, nghiên cứu ấn học" làm tôn chỉ, biệt lúc ấy cùng sau này khắc dấu, thư hoạ nghệ thuật sáng tác, nghiên cứu và phát triển lên tích cực tác dụng. Ngụ cư Thượng hải Hậu, 1916 năm trước hậu thay vì đệ cộng sáng tạo hình vuông tụ trân phỏng tống bản khuôn chữ, cung cấp thượng hải Trung hoa thư cục Dùng cho sắp chữ và in thơ văn tập,
丁辅之画作 Đinh phụ chi họa làm
1921 năm quy về nên thư cục sắp chữ và in cỡ lớn tùng thư 《 bốn bộ bị muốn 》. Thường xuyên cùng Ngô xương to lớn , Vương nhất đình , Đồng tết , Hoàng bảo việt Các loại gặp nhau vu hải bên trên đề khâm quán kim thạch thư hoạ phải, luận bàn nghiên cứu thảo luận kim thạch thư hoạ. Hòa hợp vẽ hoa cỏ trái cây, vưu trường hoa mai. Tác phẩm hình tượng sắc thái nồng lệ, người trong nghề vị "Cực thôi chói mắt mùi thơm tới diệu" . Nghiện ấn thành ưa thích. Khắc dấu dụng đao kình kiện, sắp xếp an tường, tông pháp tần hán, kiêm lấy chúng trường, rất được chiết phái diệu đế. Như thương lượng bốc văn từ thăm dò có làm, từng tại La chấn ngọc Bọn người trên căn bản, tập từ soạn liên nói, thi tác, như 1928 tập san năm có dấu 《 thương lượng bốc văn tập liên ( phụ tập thơ )》, 1938 tập san năm có 《 thương lượng bốc văn phân vận 》 cùng 《 đường tống ba trăm thủ tập liên 》, 《 toàn vận bức tranh mai thơ 》, tập thương lượng bốc văn 《 quan thủy du núi tập 》. Công sách, dài hơn giáp xương chữ triện, kết liễu chữ đều, dụng bút sáng sủa gầy thái độ, biến tuỳ tiện thiên nhiên cổ phác bốc văn thư gió là chỉnh tề công lệ lại mang theo trang trí hiệu quả, rất có chỉnh thể cảm giác. Từng đem nhà giấu cùng từ giấu tới con dấu, tuần tự tập thành 《 tây linh tám nhà sách sưu tập ấn triện cổ 》 ba mươi quyển (19 0 4) cùng 4 quyển (1925), 《 hàng quận ấn tập 》, 《 bi thương am ấn thứng 》 cùng sách bỏ túi 《 đinh thị tần hán sách sưu tập ấn triện cổ 》 2 quyển.

Đinh phụ tới Họa tác thưởng thức

Biên tập
谢之光绘《丁辅之夫妇像》 Tạ chi quang vẽ 《 đinh phụ phu quân phụ như 》
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Từ điều nhãn hiệu:
Nghệ thuật gia , Nhân vật