Người ba phải mộng đẹp

Đây là một Từ đa nghĩa , mời tại hạ liệt Mục nghĩa Bên trên lựa chọn lưu lãm ( cộng 4 cái mục nghĩa )