Đẹp trong nhà bảo tàng trân tàng vãn thanh trung quốc chiếu

2 0 11- 0 6-16   Ngỗng trời bắc phi 0. . .
Nước mỹ nam gia lợi phúc ni á châu thư viện trường đại học trân tàng trước đây trung quốc hình cũ, quay chụp thời gian 19 0 0 trong năm. Nhìn,trông coi những này cất giữ như nam gia lợi phúc ni á châu lập thư viện trường đại học mà ảnh chụp, tựa hồ có thể đụng chạm đến vậy xa xôi lịch sử thanh âm. Đại bộ phận ảnh chụp cầm đầu thật lộ ra ánh sáng.

Đẹp trong nhà bảo tàng trân tàng vãn thanh trung quốc chiếu

 

 

Ven đường chờ khách được xe kéo phu

 

 

Bên cạnh bến tàu được thợ làm giầy
 

 

Xe cút kít lên một nhà ba người

 

 

Bên đường tiếng rao hàng tiểu phiến

 

 

Kiểm kê hàng hóa

 

 

Sân bóng địa cầu đồng

 

 

Bán xứng được cửa hàng
 

 

Đầu đường quầy ăn vặt

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều