Trung quốc hình cũ lần đầu lộ ra ánh sáng

2 0 11- 0 1- 0 1   Giữ gìn lộc

Trung quốc hình cũ lần đầu lộ ra ánh sáng

Nước mỹ nam gia lợi phúc ni á châu thư viện trường đại học trân tàng trước đây trung quốc hình cũ, ảnh chụp đa số hậu kỳ cao cấp, quay chụp thời gian 19 0 0 -1923 trong năm. Nhìn,trông coi những này cất giữ như nam gia lợi phúc ni á châu lập thư viện trường đại học mà ảnh chụp, tựa hồ có thể đụng chạm đến vậy xa xôi lịch sử thanh âm. Đại bộ phận ảnh chụp cầm đầu thật lộ ra ánh sáng.

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  Đoán các ngươi thích
  Phát biểu bình luận Bình luận công ước
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều