Đặc thù ký tự bách khoa toàn thư ( đánh không ra, chỉ cần phục chế, dán liền có thể )

2 0 12-12-2 0   Nhân sinh ssss

Ký hiệu đặc thù bách khoa toàn thư

          ! " # $ % & ' ( ) * +, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¢ £ ¤ ¥ | § ¨ a - ˉ ° ± 2 3 ′ μ · 1 o à á è é ê ì í D ò ó × ù ú ü Y T à á a è é ê ì í e ò ó ÷ ù ú ü y t ā ā ē ē ě ě ī ī ń ň ō ō ū ū ∥ ǎ ǎ ǐ ǐ ǒ ǒ ǔ ǔ ǖ ǖ ǘ ǘ ǚ ǚ ǜ ǜ ɑ ɡ ˇ ˉ ˊ ˋ ˙ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ё‐ – — ― ‖ ‘ ’ " " ‥ . . . ‰ ′ ″ ‵ ※ ̄ € ℃ ℅ ℉ № ℡ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ← ↑ → ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ∈ ∏ ∑ ∕ ° √ ∝ ∞ ∟ ∠ ∣ ∥ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∮ ∴ ∵ ∶ ∷ ~ ∽ ≈ ≌ ≒ ≠ ≡ ≤ ≥ ≦ ≧ ≮ ≯ ⊕ ⊙ ⊥ ⊿ ⌒ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇ ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◢ ◣ ◤ ◥ ★ ☆ ☉ ♀ ♂, . 〃 đồng 〆 〇 〈 〉 《 》 " " 『 』 【 】 〒 〓 〔 〕 〖 〗 〝 〞 〡 〢 〣 〤 〥 〦〧 〨 〩 a a i i ぅ u ぇ e ai o ka ga ki ぎ ku ぐ ke ge ko go sa za shi ji su zu se ze so zo ta da chi ぢ ttsu tsu du te de to do na ni nu ne no ha ba ba hi bi ぴ fu bu ぷ he be ぺ ho bo ぽ ma mi mu me mo ゃ ya y yu yo yo ra ri ru re ro ゎ wa wi we wo n ゛ ゜ ゝ ゞ ァ a xi i ゥ u ェ e wo o ka ga ki gi ku gu ke ge ko go sa za shi ji su zu se to so ゾ ta da chi ヂ k tsu ヅ te de to do na ni nu ne no ha ba pa hi bi pi fu bu pu ヘ be pe ho bo po ma mi mu me mo ya ya ュ yu yo yo ra ri ru re khẩu ヮ wa wi we wo n ヴ ヵ ヶ ー ヽ ヾ bao ㄆ sao ㄈ đích đột nãi lực cá khốc he cưu ㄑ ㄒ ㄓ ㄔ thi ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ nha ồ ách dã ㄞ đích ngạnh ㄡ ㄢ ân a ㄥ er một u ㄩ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㈱ ㊣ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    ? ? ?  ? ?    ?   ? ? ? ? ?  ?  ? ︰ ︱ ︳ ︴ ︵ ︶ ︷ ︸ ︹︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹉ ﹊ ﹋ ﹌ ﹍ ﹎ ﹏ ﹐ ﹑ ﹒ ﹔ ﹕ ﹖ ﹗ ﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹟ ﹠ ﹡ ﹢ ﹣﹤ ﹥ ﹦ ﹨ ﹩ ﹪ ﹫ ! 34 35 36 37 38 39 ( ) 42 43, - . 47 48 49 5 0 51 52 53 54 55 56 57 : ; 6 0 6162 ? 64 65 66 67 68 69 7 0 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 0 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 0 91 92 93 94 95 96 9798 99 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 11 0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 0 121 122 123 124 125 ~ ¢ £ ¬ ̄ ¦ 

Đặc thù chữ hán bách khoa toàn thư

Cổn cưu tường chủ bát phiệt phật cập nghệ ngũ cửu 乛 quyết đầu nhân quynh băng mịch khảm đao ngôn sước kim kim phụ thực 牜 thực tiết tiết 厸 khư 厽 củng miên xuyên quái xích dẫn sam ký xích tâm thủ phác thủy hỏa trảo khuyển nạch bát thị 糹 mịch võng võng 耂 thảo hô ngôn á ? ? ?    ?  ? ?  ?   ? ? ? ? ?  ? ? ? ? Vong tập tập tứ tuế 吂 đột lõm khoáng vạn vạn hệ bức ký ngọc tiết kiên mộc hồi nhân tù bốn 囜 kiển về tín bởi vì niếp đoàn đoàn độn khang uyên xui xẻo 囨 囩 song hốt hồi vườn ngoa quốc khốn song vi đồ vây luân quốc khuân 囸 linh vững chắc 囻 囼 nước bức tranh câu nệ quốc ngân hoạn phố ngữ hàm viên luân quay vòng ngữ thanh quốc chùy vây 圎 vòng khố 圑 viên viên 圔 đồ đồ đồ đoàn lư 圚 dịch viên loan loan

  Đoán các ngươi thích
  Phát biểu bình luận Bình luận công ước
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều