Nhanh chóng định vị bóng hai màu lam mã

2 0 1 0 - 0 6-11   Xổ số phòng làm việc
Nhanh chóng định vị bóng hai màu lam mã
Tác giả: lâm kiệt    gia nhập thời gian:2 0 0 6- 0 1-11 21:48:31   đến từ: bóng hai màu tuần san điểm số: 0

Nhanh chóng định vị bóng hai màu lam mã, cần chú ý hai vấn đề, một là tiền tam kỳ xuất được lam mã cùng bên trên kỳ chủ nhật khoái hoạt dãy số; hai là tướng 16 cái lam hào dụng 5 đã trừ, bình chú tiền tam kỳ rời khỏi cửa hàng mã được tương quan vị trí hào cấp dư bài trừ. Dụng 5 đã trừ đạt được 5 hàng đơn vị hào, 0 vị trí hào ( 0 5, 15, 1 0 );1 vị trí hào ( 0 1, 11, 0 6, 16);2 vị trí hào ( 0 2, 12, 0 7);3 vị trí hào ( 0 3, 13, 0 8);4 vị trí hào ( 0 4, 14, 0 9).

Tại bài trừ quá trình bên trong cần phải nắm giữ nguyên tắc là: bên trên kỳ rời khỏi cửa hàng bỏ sót giá trị càng lớn ( lấy 1 0 là chu kỳ ), thì hạ kỳ lấy bỏ sót giá trị lúc thiên thiếu, đối đầu kỳ rời khỏi cửa hàng mã được nép một bên hào ứng cấp dư bài trừ, nguyên nhân là bóng hai màu nép một bên hào rời khỏi cửa hàng thiên thiếu, bóng hai màu từ 0 5 0 0 1- 0 5 0 75 kỳ nép một bên hào gần xuất hiện 12 thật; nhược bên trên tam kỳ con số nhỏ ( toàn cục ) nhiều, thì hạ kỳ ứng lấy toàn cục ( con số nhỏ ), bóng hai màu 0 5 0 0 1 kỳ đến nay, đại, con số nhỏ tỉ lệ là 45: 3 0, đối đầu kỳ chủ nhật khoái hoạt hào, bản kỳ ứng giúp cho bài trừ. Thí dụ như: 0 5 0 67 kỳ đến 0 5 0 69 kỳ, tiền tam kỳ lam mã phân biệt là 16, 13, 12, chủ nhật khoái hoạt xưng là 0 2, thì biệt 1 vị trí hào ( 0 1, 11, 0 6, 16), 3 vị trí hào ( 0 3, 13, 0 8) cùng 2 vị trí hào ( 0 2, 12, 0 7) ứng cấp dư bài trừ, lúc này tính gộp lại bài trừ 1 0 cái lam hào, lý luận đồng ý 0 vị trí hào cùng 4 vị trí hào bên trên lấy hào, bên ngoài phạm vi có thể khóa định tại 0 4, 0 5, 15, 0 9, 1 0, 14 các loại 6 cái dãy số trung, trước tam kỳ rời khỏi cửa hàng hơi lớn số, đến 0 5 0 7 0 kỳ lúc lam mã ứng lấy con số nhỏ, con số nhỏ gần 2 cái, bởi vậy 0 4, 0 5 bị cuối cùng đã định.

    Đoán các ngươi thích
    Cùng loại luận án Càng nhiều
    Tinh tuyển luận án
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều