Khắp nơi bức tranh 《 dịch kinh 》, xem hiểu dịch kinh liền xem hiểu nhân sinh

2 0 15-11-24   Văn điền chủ nguyệt

Khắp nơi bức tranh 《 dịch kinh 》 áp dụng thông tục, sinh động đồ văn, hóa giản vi bị, toàn diện giải thích hà đồ, lạc thư, bát quái cùng 64 quẻ khởi nguyên cùng nguyên lý, khác biệt dịch học sinh ra bối cảnh và trung y dưỡng sinh học cũng làm tường thực khảo chứng.


Xem hiểu 《 dịch kinh 》 cũng liền xem hiểu nhân sinh.
    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều