Một bức tranh học được xương cổ vật lý trị liệu

2 0 16- 0 1-15   Đạo đức là ranh giới cuối cùng
Ngồi lâu chằm chằm máy tính, lúc nghỉ ngơi hoàn thủ cơ, tấm phẳng bất ly thân? Ngoại trừ màn hình mắt, con chuột tới tay, làm việc mông, máy tính cái cổ, ghế sa lon yêu. . . . . Các loại "Bạch lĩnh bệnh" tìm đến cửa! Nơi này chúng ta thông qua hiện bức tranh dạy ngươi học được xương cổ vật lý trị liệu, mau tới cùng một chỗ luyện một chút ba.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều