Ngầm lộc không được bần, rõ ràng lộc không giàu

2 0 14- 0 4-1 0   w59n
Năm nhìn phụ mẫu ưu khuyết, nguyệt sát đồng bào liên quan.

Nhật trụ tình vợ chồng phần, lúc nhìn tử nữ hiếu ngại.

Năm nhìn đồng thiếu mười năm, nguyệt luận thanh tuổi ba mươi xuân,

Nhật trong quan năm bốn hai lăm, lúc từ bốn mươi sáu trọng.

Rất có tam nguyên định hạn thứ ba, sơ hạn một tới hai mươi lăm,

Trung hạn tuổi đến năm mươi lăm, mạt hạn năm mươi sáu lên đường.

Mệnh chủ cả đời vinh khô, đại vận lưu niên thấy rõ.

Sát lành dữ chi tôn, mà đứng ở năm.

Rõ ràng vận khí gốc rể, nguyệt đẩy hư thực tới cơ.

Nhật là đau khổ vui vẻ tới nguyên, an nguy hiện ra.

Lúc định quý tiện là cư, quyết sinh tử kỳ hạn.

Càng phải trù tính chung chiếu cố.

 

Thân yếu quỷ càn rỡ gặp kim tai, phá mệnh trường thọ.

Thuộc lòng lộc không được bần, rõ ràng lộc không giàu.

Nguyệt đái quan lộc đến lộc hương, phát tài hiển hách.

Giết tới lộc địa tiến lộc nhà, nước mắt rưng rưng.

Sinh ra gặp chính ấn, vô xúc phạm tức vinh xương.

Ấn bị khắc chết, gặp tài vượng họa lập chí.

Thực thần nôn xuất sắc chế phục giết, phúc lộc cao chiếu.

Thực thần gặp niểu tổn thương giáp giết, tai hoạ liên miên.

Tổn thương quan tổn thương tận nhật chủ cứng rắn, thông minh có quyền thế.

Tổn thương quan gặp quan nhật chủ mềm, quan không phải họa sinh ra bưng.

 

Tài có thật giả, thân yếu gặp có dấu tai, thân vượng gặp quan thu nhập tiền tài.

Dương nhận nặng nề lại đái lộc, phú quý làm thật phúc.

Đào hoa tọa quan hương, phu thê ân ái tình ý trường.

Nhật tọa chuyên lộc, thân vượng thắng tài, phú quý vui khoẻ.

Nhật can chi cùng, xuyên thấu qua can là kị, hôn nhân không thuận.

Lúc gặp quý ngựa, danh dương tứ hải.

Thất sát lúc bên trên một vị quý, kị gặp quan ngôi sao đến.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều