Thời đại nhật lúc toi mạng thực chiến khẩu quyết nhị

2 0 17-12-29   Trời bị thư quán 9. . .
Nhị, niên thượng thiên tài:

Niên thượng thiên tài mặc dù tốt, nhật can vượng bộ dạng phúc lộc toàn;
Xứ khác cầu tài nhiều cơ hội, phụ đông tử tây trông nom việc nhà chuyển;
Niên thượng thiên tài chi sánh vai, phụ chết tha hương có dính líu;
Nếu muốn can chi thành một nhà, ném phụ ném mẫu tại còn nhỏ;
Năm chi chính tài có gia sản, năm chi chính quan tốt số nhìn;
Năm chi thực thần phú quý có, tổn thương quan thân thể phải có tàn;
Năm chi nếu muốn gặp sánh vai, huynh đệ nhiều liễu phần tài nguyên;
Năm chi cướp tiền thịnh vượng thiếu, nhược gặp chính ấn đời đời truyền;
Năm chi nếu muốn gặp lệch ấn, lấy nhỏ mà mất lớn không nói nổi;
Năm chi nếu muốn gặp lệch quan, phụ mẫu chỉ sợ khó đảm bảo toàn.

Nhị, trên mặt trăng thiên tài:
Nguyệt can thiên tài niên thượng cướp, trước bần hậu giàu có khoảng thu nhập thêm;
Nguyệt can thiên tài lúc can cướp, tiên phú hậu bần dần dần suy bại;
Nguyệt trụ thiên tài thành một nhà, ly hương xuất phát nơi khác tài;
Nguyệt chi thiên tài không thể nhiều, tận làm người tốt cũng thụ hại.

Nhị, mặt trời lên cao thiên tài:
Nhật đái thiên tài mệnh không được, phu thê dị mộng tại đồng sàng;
Nhẹ tài trọng nghĩa miệng lưỡi bắt đầu, thê yêu hư vinh trên đời này;
Muốn gặp tương sinh thê vợ, có thể lấy hào môn nữ kiều nương.

Nhị, lúc bên trên thiên tài:
Lúc bên trên thiên tài vận khí thông, tử nữ hợp ý có tài ngôi sao;
Lúc bên trên thiên tài vô xung phá, trung niên lúc tuổi già tài phú thăng;
Lúc bên trên thiên tài chi tỉ kiếp, khắc vợ bị thương đến già nghèo;
Nếu có lương tổn thương không sao, gặp xung hóa đi quá bằng.


    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều