2 0 17 giữa năm nước đảng cộng sản trong đảng thống kê công báo

2 0 18- 0 9-15   Sơ lòng phòng đọc

Tân hoa xã bắc kinh 6 nguyệt 3 0 nhật điện 2 0 17 giữa năm nước đảng cộng sản trong đảng thống kê công báo

Trung cộng trung ương tổ chức bộ

Tính đến 2 0 17 năm 12 nguyệt 31 nhật, trung quốc đảng cộng sản đảng viên tổng số là 8956. 4 mười ngàn tên, so năm trước tịnh tăng 11. 7 mười ngàn tên, tăng phúc là 0. 1%.

Trung quốc đảng cộng sản hiện hữu cơ sở tổ chức 457. 2 vạn, so năm trước gia tăng 5. 3 vạn, tăng phúc là 1. 2%. Trong đó, cơ sở đảng uỷ 22. 8 vạn, tổng chi bộ phận 29. 1 vạn, chi bộ 4 0 5. 2 vạn.

  Một, đảng viên đội ngũ tình huống

Đảng viên được giới tính, dân tộc cùng trình độ. Nữ nhân đảng viên 2388. 8 mười ngàn tên, chiếm đảng viên tổng số được 26. 7%. Dân tộc thiểu số đảng viên 651. 4 mười ngàn tên, chiếm 7. 3%. Trường đại học trở lên trình độ đảng viên 4328. 6 mười ngàn tên, chiếm 48. 3%.

Đảng viên lứa tuổi. 3 0 tuổi trở xuống đảng viên 1331. 4 mười ngàn tên, 31 đến 35 tuổi đảng viên 9 0 2. 3 mười ngàn tên, 36 đến 4 0 tuổi đảng viên 823. 3 mười ngàn tên, 41 đến 45 tuổi đảng viên 89 0. 0 mười ngàn tên, 46 đến 5 0 tuổi đảng viên 888. 8 mười ngàn tên, 51 đến 55 tuổi đảng viên 941. 7 mười ngàn tên, 56 đến 6 0 tuổi đảng viên 66 0. 6 mười ngàn tên, 61 tuổi trở lên đảng viên 2518. 3 mười ngàn tên.

Đảng viên được chức nghiệp. Công nhân ( công cần kỹ năng nhân viên )664. 8 mười ngàn tên, nông mục ngư dân 2549. 9 mười ngàn tên, đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên 1355. 5 mười ngàn tên, đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị nhân viên quản lý 948. 7 mười ngàn tên, chính đảng cơ quan nhân viên công tác 754. 2 mười ngàn tên, học sinh 178. 8 mười ngàn tên, những nghề nghiệp khác nhân viên 75 0. 4 mười ngàn tên, cách về hưu nhân viên 1754. 0 mười ngàn tên.

  Nhị, phát triển đảng viên tình huống

2 0 17 năm, các nơi các bộ môn cộng phát triển đảng viên 198. 2 mười ngàn tên, so năm trước gia tăng 7. 1 mười ngàn tên.

Phát triển đảng viên được giới tính, dân tộc, tuổi tác và trình độ. Phát triển nữ nhân đảng viên 81. 0 mười ngàn tên, chiếm 4 0. 8%. Phát triển dân tộc thiểu số đảng viên 21. 0 mười ngàn tên, chiếm 1 0. 6%. Phát triển 35 tuổi trở xuống đảng viên 161. 3 mười ngàn tên, chiếm 81. 4%. Phát triển có trường đại học trở lên trình độ được đảng viên 86. 0 mười ngàn tên, chiếm 43. 4%.

Phát triển đảng viên được chức nghiệp cùng phân bố. Công nhân ( công cần kỹ năng nhân viên )12. 5 mười ngàn tên ( trong đó nông dân công 0. 9 mười ngàn tên ), đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên 26. 0 mười ngàn tên, đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị nhân viên quản lý 2 0. 3 mười ngàn tên, nông mục ngư dân 35. 8 mười ngàn tên ( trong đó ra ngoài ắt công kinh thương nhân viên 1. 4 mười ngàn tên ), chính đảng cơ quan nhân viên công tác 11. 3 mười ngàn tên, học sinh 69. 9 mười ngàn tên, những nghề nghiệp khác nhân viên 22. 4 mười ngàn tên. Tại sanh con, công việc một tuyến phát triển đảng viên 1 0 0. 6 mười ngàn tên.

  Tam, trong đảng khen ngợi tình huống

2 0 17 năm cả nước các cấp đảng tổ đan dệt cộng khen ngợi tiên tiến cơ sở đảng tổ đan dệt 17. 0 vạn, khen ngợi ưu tú đảng viên cộng sản 96. 6 mười ngàn tên, khen ngợi ưu tú công tác đảng người làm việc 16. 8 mười ngàn tên. Loại trung ương truy thụ liêu tuấn đám, hoàng tết đồng chí "Cả nước ưu tú đảng viên cộng sản" mệnh danh.

  Bốn, thân mời vào loại tình huống

Tính đến 2 0 17 cuối năm, cả nước vào đảng thân mời người 1927. 5 mười ngàn tên, vào đảng phần tử tích cực 916. 1 mười ngàn tên.

  Năm, đảng tổ đan dệt tình huống

Đảng địa phương uỷ ban. Cả nước tổng cộng có đảng các cấp địa phương uỷ ban 32 0 8 cái. Trong đó, thiếu ( khu, thị ) ủy 31 cái, thị ( châu ) ủy 397 cái, huyện ( thị, khu, cờ ) ủy 278 0 cái.

Thành thị đường đi, hương trấn, cộng đồng ( cư ủy hội ), xây dựng chế độ thôn đảng tổ đan dệt. Cả nước 8439 thành phố đường đi, 31726 cái hương trấn, 1 0 0 6 0 2 cái cộng đồng ( cư ủy hội ), 547152 cái xây dựng chế độ thôn đã thành lập đảng tổ đan dệt, bao trùm suất đồng đều vượt qua 99%.

Cơ quan, sự nghiệp đơn vị đảng tổ đan dệt. Cả nước 23. 2 vạn cơ quan đơn vị đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm cơ quan đơn vị tổng số được 99. 7%. 51. 6 vạn sự nghiệp đơn vị đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm sự nghiệp đơn vị tổng số được 95. 2%.

Xí nghiệp đảng tổ đan dệt. Cả nước 18. 5 vạn chế độ công hữu xí nghiệp đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm chế độ công hữu xí nghiệp tổng số được 91. 2%. 187. 7 vạn không phải chế độ công hữu xí nghiệp đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm không phải chế độ công hữu xí nghiệp tổng số được 73. 1%.

Xã hội tổ chức đảng tổ đan dệt. Cả nước 3 0. 3 vạn xã hội tổ chức đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm xã hội tổ chức tổng số được 61. 7%.

( chú: bản công báo bộ phận thảo luận số hoặc tương đối số bởi vì đơn vị lấy hay bỏ khác biệt mà sinh ra tính toán sai sót đồng đều vị làm máy móc điều chỉnh. )

  Đoán các ngươi thích
  Cùng loại luận án Càng nhiều
  Tinh tuyển luận án
  Phát biểu bình luận Bình luận công ước
  Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều