2 0 16 giữa năm nước đảng cộng sản trong đảng thống kê công báo

2 0 18- 0 9-15   Sơ lòng phòng đọc
Trung cộng trung ương tổ chức bộ

Tính đến 2 0 16 năm 12 nguyệt 31 nhật, trung quốc đảng cộng sản đảng viên tổng số là 8944. 7 mười ngàn tên, so năm trước tịnh tăng 68. 8 mười ngàn tên, tăng phúc là 0. 8%.

Trung quốc đảng cộng sản hiện hữu cơ sở tổ chức 451. 8 vạn, so năm trước gia tăng 1 0. 5 vạn, tăng phúc là 2. 4%. Trong đó cơ sở đảng uỷ 22. 0 vạn, tổng chi bộ phận 27. 7 vạn, chi bộ 4 0 2. 1 vạn.

Một, đảng viên đội ngũ tình huống

Đảng viên được giới tính, dân tộc cùng trình độ. Nữ nhân đảng viên 2298. 2 mười ngàn tên, chiếm đảng viên tổng số được 25. 7%, so năm trước đề cao 0. 6 phần trăm. Dân tộc thiểu số đảng viên 63 0. 0 mười ngàn tên, chiếm 7. 0 %, cùng năm ngoái ngang hàng. Trường đại học trở lên trình độ đảng viên 41 0 3. 1 mười ngàn tên, chiếm 45. 9%, đề cao 1. 6 phần trăm.

Đảng viên lứa tuổi. 3 0 tuổi trở xuống đảng viên 1369. 0 mười ngàn tên, 31 đến 35 tuổi đảng viên 9 0 3. 5 mười ngàn tên, 36 đến 4 0 tuổi đảng viên 839. 2 mười ngàn tên, 41 đến 45 tuổi đảng viên 918. 0 mười ngàn tên, 46 đến 5 0 tuổi đảng viên 879. 3 mười ngàn tên, 51 đến 55 tuổi đảng viên 878. 4 mười ngàn tên, 56 đến 6 0 tuổi đảng viên 744. 7 mười ngàn tên, 61 đến 65 tuổi đảng viên 778. 7 mười ngàn tên, 66 đến 7 0 tuổi đảng viên 6 0 9. 2 mười ngàn tên, 71 tuổi trở lên đảng viên 1 0 24. 6 mười ngàn tên.

Đảng viên được vào đảng thời gian. Mới trung quốc thành lập trước vào đảng được 29. 3 mười ngàn tên, mới trung quốc thành lập hậu đến "Văn cách" trước vào đảng được 538. 4 mười ngàn tên, "Văn cách" trong lúc đó vào đảng được 1 0 39. 5 mười ngàn tên, vỡ nát "Bốn người giúp" đến đảng thập nhất giới tam trung toàn phải trước vào đảng được 245. 9 mười ngàn tên, đảng thập nhất giới tam trung toàn sau đó đến đảng mười sáu đại trước vào đảng được 3513. 1 mười ngàn tên, đảng mười sáu đại hậu đến đảng mười tám đại trước vào đảng được 2685. 0 mười ngàn tên, đảng mười tám đại đến nay vào đảng được 893. 5 mười ngàn tên.

Đảng viên được chức nghiệp. Công nhân ( công cần kỹ năng nhân viên )7 0 9. 2 mười ngàn tên, nông mục ngư dân 2596. 0 mười ngàn tên, đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên 1324. 1 mười ngàn tên, đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị nhân viên quản lý 931. 0 mười ngàn tên, chính đảng cơ quan nhân viên công tác 756. 2 mười ngàn tên, học sinh 187. 0 mười ngàn tên, những nghề nghiệp khác nhân viên 748. 5 mười ngàn tên, cách về hưu nhân viên 1692. 7 mười ngàn tên.

Nhị, phát triển đảng viên tình huống

2 0 16 năm, các nơi các bộ môn dựa theo "Khống chế tổng lượng, ưu hóa kết cấu, xách chất lượng cao, phát huy tác dụng" được cũng nên cầu, tại bảo đảm phát triển đảng viên chất lượng điều kiện tiên quyết, tiếp tục khống chế đảng viên số lượng tốc độ tăng trưởng. Cả năm cộng phát triển đảng viên 191. 1 mười ngàn tên, so năm trước giảm bớt 5. 4 mười ngàn tên, giáng bức là 2. 7%.

Phát triển đảng viên được giới tính, dân tộc, tuổi tác và trình độ. Phát triển nữ nhân đảng viên 77. 2 mười ngàn tên, chiếm 4 0. 4%, so năm trước đề cao 0. 8 phần trăm. Phát triển dân tộc thiểu số đảng viên 17. 9 mười ngàn tên, chiếm 9. 4%, đề cao 0. 5 phần trăm. Phát triển 35 tuổi trở xuống đảng viên 157. 1 mười ngàn tên, chiếm 82. 2%, đề cao 0. 4 phần trăm. Phát triển có trường đại học trở lên trình độ được đảng viên 78. 5 mười ngàn tên, chiếm 41. 1%, đề cao 1. 5 phần trăm.

Phát triển đảng viên được chức nghiệp. Công nhân ( công cần kỹ năng nhân viên )13. 3 mười ngàn tên ( trong đó nông dân công 71 0 1 tên ), đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên 23. 7 mười ngàn tên, đơn vị xí nghiệp, dân xử lý không phải xí nghiệp đơn vị nhân viên quản lý 17. 7 mười ngàn tên, nông mục ngư dân 34. 1 mười ngàn tên ( trong đó ra ngoài ắt công kinh thương nhân viên 1. 3 mười ngàn tên ), chính đảng cơ quan nhân viên công tác 1 0. 8 mười ngàn tên, học sinh 68. 9 mười ngàn tên, những nghề nghiệp khác nhân viên 22. 6 mười ngàn tên.

Tại sanh con, công việc một tuyến cùng mới xã hội giai tầng trung phát triển đảng viên. Tại sanh con, công việc một tuyến phát triển đảng viên 95. 3 mười ngàn tên, chiếm phát triển đảng viên tổng số được 49. 9%, so năm trước đề cao 0. 2 phần trăm; tại chống lũ giải nguy, cứu tế sốt ruột chờ, khó, hiểm, trọng tình huống đặc biệt hạ phát triển khai đảng viên 123 tên; tại mới xã hội giai tầng trung phát triển đảng viên 1. 4 mười ngàn tên.

Tam, trong đảng khen ngợi tình huống

2 0 16 năm cả nước các cấp đảng tổ đan dệt cộng khen ngợi tiên tiến cơ sở đảng tổ đan dệt 3 0. 4 vạn, khen ngợi ưu tú đảng viên cộng sản 14 0. 0 mười ngàn tên, khen ngợi ưu tú công tác đảng người làm việc 28. 1 mười ngàn tên.

Bốn, thân mời vào loại tình huống

Tính đến 2 0 16 cuối năm, cả nước vào đảng thân mời người 2 0 26. 4 mười ngàn tên, trong đó vào đảng phần tử tích cực 94 0. 2 mười ngàn tên.

Năm, đảng tổ đan dệt tình huống

Đảng địa phương uỷ ban. Cả nước tổng cộng có đảng các cấp địa phương uỷ ban 32 0 7 cái. Trong đó, thiếu ( khu, thị ) ủy 31 cái, thị ( châu ) ủy 396 cái, huyện ( thị, khu, cờ ) ủy 278 0 cái.

Thành thị đường đi, hương trấn, cộng đồng ( cư ủy hội ), xây dựng chế độ thôn đảng tổ đan dệt. Cả nước 8138 thành phố đường đi, 31819 cái hương trấn, 97911 cái cộng đồng ( cư ủy hội ), 55 0 636 cái xây dựng chế độ thôn đã thành lập đảng tổ đan dệt, bao trùm suất đồng đều vượt qua 99%.

Cơ quan, sự nghiệp đơn vị đảng tổ đan dệt. Cả nước 23. 2 vạn cơ quan đơn vị đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm cơ quan đơn vị tổng số được 99. 6%, chỗ chiếm tỉ lệ cùng năm ngoái ngang hàng. 51. 5 vạn sự nghiệp đơn vị đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm sự nghiệp đơn vị tổng số được 94. 7%, đề cao 1. 0 phần trăm.

Xí nghiệp đảng tổ đan dệt. Cả nước 18. 9 vạn chế độ công hữu xí nghiệp đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm chế độ công hữu xí nghiệp tổng số được 91. 3%, so năm trước đề cao 0. 4 phần trăm. 185. 5 vạn không phải chế độ công hữu xí nghiệp đã thành lập đảng tổ đan dệt, chiếm không phải chế độ công hữu xí nghiệp tổng số được 67. 9%, đề cao 16. 1 phần trăm.

Xã hội tổ chức đảng tổ đan dệt. Cả nước xã hội tổ chức pháp nhân trong đơn vị đã thành lập loại tổ chức 28. 9 vạn, so năm trước gia tăng 8. 5 vạn, chiếm xã hội tổ chức pháp nhân đơn vị tổng số được 58. 9%, đề cao 17. 3 phần trăm.

( chú: bản công báo bộ phận thảo luận số hoặc tương đối số bởi vì đơn vị lấy hay bỏ khác biệt mà sinh ra tính toán sai sót đồng đều vị làm máy móc điều chỉnh. )

( tân hoa xã bắc kinh 6 nguyệt 3 0 nhật điện )

    Đoán các ngươi thích
    Cùng loại luận án Càng nhiều
    Tinh tuyển luận án
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều