Đang load. . .
Chánh văn Kiểu chữ lớn nhỏ: Đại Trung Nhỏ

《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách

(2 0 18-1 0 -12 0 8:14:37)
《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách


Kính báo: hiện tại tướng 《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách công kỳ như sau, như có sai lầm cùng bỏ sót mời kịp thời liên hệ:

1, thông báo tuyển dụng mua chuộc ngay tại lửa nóng đang tiến hành, muốn ứng viên mời tốc Cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ ;
2, nếu như có bỏ sót hoặc lỗi lầm, mời trực tiếp cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
1, ngựa hồng mỏm đá

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
2, ngựa khắc thúy

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
3, kinh tùy định

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
4, đổng giai giai

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
5, đường thu đồng

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
6, uông nước hổ vằn

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
7, vương dịch hâm

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
8, quan đông nguyệt

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
9, dương thắng hổ vằn

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
1 0, nghiệp vân

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
11, đường lâm

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
12, đặng đá dày

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
13, lưu trạch rừng

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
14, trương quyên

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
15, chiêm nghĩa thanh

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
16, lưu phát xuất sắc

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
17, ngựa thế ngọc


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
18, trương minh ngân

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
19, triệu lệ đám

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
2 0, hỏi thải cầm

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
21, mục đại vĩ

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
22, địch cảnh văn

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
23, lý hướng hoa cúc

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
24, vương nhất ưng

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
25, trương chính hồng

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
26, trần hoa đẹp

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
27, hàn băng

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
28, cố đình cầm

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
29, dương bảo lâm

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
3 0, đinh bưng phương

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
31, triệu thục quyên

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
32, kiếm đảm cầm tâm

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
33, lý ngọc văn

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
34, ngô hiểu đàn

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
35, lý quân coi giữ

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
36, lý thế tòa nhà

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
37, râu màu quá

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
38, tóc cắt ngang trán hà

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
39, lục thiên phong

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

4 0 , Làm theo huy


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
41, hoàng hạnh trung

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

42, Dương mộc

 

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

43, kỷ quân thanh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

44, dương vĩ sinh ra


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

45, hoàng phúc trạch


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

46, di công chúa

 

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

47, mạch kiện hoa


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
48, Tôn chiếm hồng


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

49, Tôn khải doanh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

5 0, Hướng hắc


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

51, linh hầu vấn thiên


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

52, trương chí sông


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

53, thôi trân


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

54, vương hưng trung


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

55, đổng khánh nguyệt


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

56, lưu tông khánh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

57, trầm ngư


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

58, Bành tràn đầy anh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

59, thư phàm


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

6 0, Doãn đức chói mắt


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

61, dương kim diễm


 

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

62, đỗ tĩnh vũ


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

63, chu trí


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

64, triều tử


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

65, vương cây nhân


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

66, Lưu sóc


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

67, hoàng viên úy


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

68, hứa kiền sinh

 

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

69, âu dương tại trung


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

7 0, lâu ca


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
71, triệu bạn bè


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
72, rõ ràng kiếm thu


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

73, vương trí bân


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单
74, đại binh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

75 , triệu thế đồng đều


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

76, mã anh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

77, thư cuối kỳ


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

78, quản thủ báo


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

 

79 , lá xuân rõ ràng


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

8 0, hãn luận án

 《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

81, lưu khắc hoa cúc


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

82, Thượng quan lan cờ


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

  83, mây hoành tần lĩnh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

84, trướng chinh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

85, âu thông gia


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

86, tô tiêu y


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

87, dương tiểu vinh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

88, bạch chí vinh


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

89, nghê gia long


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

9 0, chu du sáng


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

91, giọt nước trong biển cả


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

92, ngựa văn nhu


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

93, chu lập nâng


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

94, trương vọt hà


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

95, loại lý hồng


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

96, mã ngọc xuân

 

 《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

97, hạ bảo an


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

98, trương toàn chi


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

99, la thanh nhã bác


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

1 0 0, lương quốc hùng


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

1 0 1 , quan ải chăn ngựa

 

 

 

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单


《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

Trọng muốn thông tri 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》《 thời đại mới thơ điển 》 Ngũ đại vi san Thông báo tuyển dụng ký kết tác gia ( Ký kết thi nhân ) Thông báo

 

Hậu đãi danh gia, không tệ tân nhân . Một mực là ngũ đại vi san xử lý san tôn chỉ, vi san thành tích lấy được là cùng Rộng rãi Tác giả Cẩn thận chu đáo che chở , Duy trì, tín nhiệm, trợ giúp, yêu mến cùng đặc sắc xuất hiện được tác phẩm Không phân ra, Nếu như không có một nhóm cố định tác giả cũ, vi san liền sẽ trở thành không có nước tới chu, đồng dạng, nếu như không có mới tác giả gia nhập, vi san cũng sẽ trở thành nước không nguồn. Vì thế, trải qua Ngũ đại Vi san ban biên tập nghiên cứu quyết định, Tại 《 văn học cùng nghệ thuật 》 Cả nước lần thứ nhất Ký kết tác gia Thành công kinh nghiệm trên căn bản, từ ngày này trở đi tiếp tục mặt hướng hải nội ngoại hán ngữ tác giả Thông báo tuyển dụng 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》 《 thời đại mới thơ điển 》 ngũ đại vi san Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) .

Số người có hạn, bình chú báo danh tuần tự xét duyệt, trán tràn đầy mới thôi.

Mời ứng viên tương tác phẩm ( thể loại không giới hạn, tiểu thuyết, văn xuôi không cao hơn năm ngàn chữ, thơ ca mười tên thủ trong vòng ), tác giả giới thiệu vắn tắt ( chứa kỹ càng thông tin địa chỉ, số điện thoại di động, điện tử hòm thư, vi tín hào ), ảnh chụp hiện ( xin đem tất cả văn tự phóng tới cái văn kiện bên trong, ảnh chụp dụng phụ kiện gởi ), gởi đến trở xuống Điện tử hòm thư: M ingjie175 0 @126. co m

Gửi bản thảo lúc mời nhất định tại chủ đề cột ghi chú rõ "Tính danh + nhận lời mời 《xxxx》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) "

Tư liệu gởi xong tất hậu mời kịp thời cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.

Minh kiệt vi tín hào: Mingjiedeweixin123

Ngũ đại vi san ban biên tập tướng hướng nhận lời mời thành công ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Thưởng giấy chứng nhận cùng huy chương, huy chương thượng tướng tuyên khắc Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được danh tự cùng ảnh chụp, Huy chương là 24K nạm vàng in màu, tinh mỹ tuyệt luân, ánh sáng bắn ra bốn phía, vô luận là đặt tủ sách bên trong, còn là đặt ở trên bàn dài, cũng sẽ không nói gì địa thể hiện đợi Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được chí cao vinh quang.

《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

  《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单《中外华语作家》签约作家(签约诗人)名单

0

 • Bình luận đang load, mời chờ một chút. . .
Phát bình luận

  Phát bình luận

  Trở lên dân mạng phát biểu chỉ đại biểu bên ngoài quan điểm cá nhân, không có nghĩa là tân lãng lưới quan điểm hoặc đứng hùng.

    

  Tân lãng BLOG ý kiến phản hồi nhắn lại tấm Điện thoại: 4 0 0 69 0 0 0 0 0 thanh âm nhắc nhở hậu bình chú 1 kiện ( bình chú nơi đó thị nói tiêu chuẩn tính phí ) hoan nghênh phê bình chỉ chánh

  Tân lãng giới thiệu vắn tắt | About Sina | Quảng cáo phục vụ | Liên hệ chúng ta | Thông báo tuyển dụng tin tức | Trang web luật sư | SINA English | Hội viên đăng kí | Sản phẩm giải đáp nghi vấn

  Tân lãng công ty Bản quyền sở hữu