Đang load. . .
Chánh văn Kiểu chữ lớn nhỏ: Đại Trung Nhỏ

《 thế kỷ thơ điển 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách

(2 0 18-1 0 -12 0 8:11:28)
《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

《 thế kỷ thơ điển 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách


Kính báo: hiện tại tướng 《 thế kỷ thơ điển 》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) danh sách công kỳ như sau, như có sai lầm cùng bỏ sót mời kịp thời liên hệ:

1, thông báo tuyển dụng mua chuộc ngay tại lửa nóng đang tiến hành, muốn ứng viên mời tốc Cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ ;
2, nếu như có bỏ sót hoặc lỗi lầm, mời trực tiếp cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
1, trình lập văn

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
2, vương thư tiêu

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
3, leng keng sáng

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
4, lưu khánh trân

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
5, quách tuấn

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
6, vương bân

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
7, điền thả

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
8, dương dũng dũng

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
9, triệu lỗ tần

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
1 0, vương yêu dân

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
11, vương cây lương

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
12, tôn đánh cuộc

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
13, lạnh quyền trung

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
14, thành thành

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
15, tô vĩnh sinh

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
16, chu yến vinh

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
17, quản tiểu minh

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
18, trần tử mân

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
19, lâm lâm

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
2 0, tôn thành kỷ

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
21, trương hỉ học

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
22, lương thiền

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
23, vương kiến sinh ra

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
24, lý lan thu

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
25, thủy mạt phấn

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
26, tuần điện rừng

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
27, lưu phong

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
28, tạ mỹ lệ

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
29, triệu triệu bình thường

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
3 0, lý thế tòa nhà

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
31, lão quân

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
32, vương vĩnh cửu sơn

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
33, trương cảnh sâm

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
34, tiếu quế lâm

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
35, vương đông núi

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
36, triệu quý phượng

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

37, Phó xây


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

38, Lỗ băng mai


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

39, ấm hâm


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

4 0, lưu chí siêu


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

41, cố hồng can


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

42, ngô cương


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

43, hoa cúc mở một đêm sương ( trần anh )


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

44, đường bảo mây

 

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

45, vương kế an


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

46, mộc tiêu hạ


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

47, trương vì nước


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

48, hình diễm hà


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
49, lý khánh thật


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

5 0, Tô chí nước

 

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

51, lận văn huy


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

  52, dương lam


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

53, Vũ lạc sơ đồng


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

54, phan sùng sông


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

55, trần hồng diễm


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

56, Lưu hồng rừng


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

57, trác minh


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

58, vương sống lại


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

59, như lý do


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

6 0, Ngựa tái anh


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

61, Cát hà

 

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

62, trương bảo điền ( hiểu đinh )


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

63, triều tử


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

64, Thôi trân


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

65, thơm thơm

 

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

66, lương quế sâm

 

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

67, thi đức đông


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

68, lịch sử tú cầm


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
69, triệu bạn bè


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单
7 0, rõ ràng kiếm thu


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

71, hứa minh tường


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

72 , lô tập hồng


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

73, từ còn anh


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

74, tần cẩm xuyên


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

75, trương vọt hà


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

76, hạ bảo an


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

77, lưu chấn hán《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单


《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

Trọng muốn thông tri 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》《 thời đại mới thơ điển 》 Ngũ đại vi san Thông báo tuyển dụng ký kết tác gia ( Ký kết thi nhân ) Thông báo

 

Hậu đãi danh gia, không tệ tân nhân . Một mực là ngũ đại vi san xử lý san tôn chỉ, vi san thành tích lấy được là cùng Rộng rãi Tác giả Cẩn thận chu đáo che chở , Duy trì, tín nhiệm, trợ giúp, yêu mến cùng đặc sắc xuất hiện được tác phẩm Không phân ra, Nếu như không có một nhóm cố định tác giả cũ, vi san liền sẽ trở thành không có nước tới chu, đồng dạng, nếu như không có mới tác giả gia nhập, vi san cũng sẽ trở thành nước không nguồn. Vì thế, trải qua Ngũ đại Vi san ban biên tập nghiên cứu quyết định, Tại 《 văn học cùng nghệ thuật 》 Cả nước lần thứ nhất Ký kết tác gia Thành công kinh nghiệm trên căn bản, từ ngày này trở đi tiếp tục mặt hướng hải nội ngoại hán ngữ tác giả Thông báo tuyển dụng 《 văn học cùng nghệ thuật 》《 thế kỷ thơ điển 》《 trung ngoại hán ngữ tác gia 》《 thế giới thi nhân 》 《 thời đại mới thơ điển 》 ngũ đại vi san Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) .

Số người có hạn, bình chú báo danh tuần tự xét duyệt, trán tràn đầy mới thôi.

Mời ứng viên tương tác phẩm ( thể loại không giới hạn, tiểu thuyết, văn xuôi không cao hơn năm ngàn chữ, thơ ca mười tên thủ trong vòng ), tác giả giới thiệu vắn tắt ( chứa kỹ càng thông tin địa chỉ, số điện thoại di động, điện tử hòm thư, vi tín hào ), ảnh chụp hiện ( xin đem tất cả văn tự phóng tới cái văn kiện bên trong, ảnh chụp dụng phụ kiện gởi ), gởi đến trở xuống Điện tử hòm thư: M ingjie175 0 @126. co m

Gửi bản thảo lúc mời nhất định tại chủ đề cột ghi chú rõ "Tính danh + nhận lời mời 《xxxx》 ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) "

Tư liệu gởi xong tất hậu mời kịp thời cùng minh kiệt chủ biên vi tín liên hệ.

Minh kiệt vi tín hào: Mingjiedeweixin123

Ngũ đại vi san ban biên tập tướng hướng nhận lời mời thành công ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Thưởng giấy chứng nhận cùng huy chương, huy chương thượng tướng tuyên khắc Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được danh tự cùng ảnh chụp, Huy chương là 24K nạm vàng in màu, tinh mỹ tuyệt luân, ánh sáng bắn ra bốn phía, vô luận là đặt tủ sách bên trong, còn là đặt ở trên bàn dài, cũng sẽ không nói gì địa thể hiện đợi Ký kết tác gia ( ký kết thi nhân ) Được chí cao vinh quang.

《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

 《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单《世纪诗典》签约作家(签约诗人)名单

0

 • Bình luận đang load, mời chờ một chút. . .
Phát bình luận

  Phát bình luận

  Trở lên dân mạng phát biểu chỉ đại biểu bên ngoài quan điểm cá nhân, không có nghĩa là tân lãng lưới quan điểm hoặc đứng hùng.

    

  Tân lãng BLOG ý kiến phản hồi nhắn lại tấm Điện thoại: 4 0 0 69 0 0 0 0 0 thanh âm nhắc nhở hậu bình chú 1 kiện ( bình chú nơi đó thị nói tiêu chuẩn tính phí ) hoan nghênh phê bình chỉ chánh

  Tân lãng giới thiệu vắn tắt | About Sina | Quảng cáo phục vụ | Liên hệ chúng ta | Thông báo tuyển dụng tin tức | Trang web luật sư | SINA English | Hội viên đăng kí | Sản phẩm giải đáp nghi vấn

  Tân lãng công ty Bản quyền sở hữu