Biểu hiện rõ ràng bằng huyện

Biên tập Tập trung
Tuyên bố
Bản từ điều đã tham khảo Khu hành chính khu vực loại từ điều biên tập chỉ nam Tiến hành chỉnh lý ; nếu như ngài có đề nghị hoặc nghĩ tham dự chỉnh lý, chào mừng ngài cùng Bách khoa địa lý tổ Cùng một chỗ giao lưu.
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện là trung quốc Quảng tây dân tộc choang khu tự trị Chúc mừng châu Thị hạt huyện, chỗ quảng tây đông bộ, quế giang trung du, huyện khu vực diện tích 3273 cây số vuông, xen vào vĩ độ bắc 23°39′—24°24′, kinh độ đông 11 0 °34′ đến 111°19′ ở giữa, đông lân chúc mừng châu thị Tám vị khu , tây dựa vào ngô đồng châu thị Mông sơn huyện , đông nam cùng ngô đồng châu thị Thương ngô huyện Giáp giới, tây nam cùng ngô đồng châu thị Cây mây huyện Giao giới, bắc cùng quế lâm thị lệ bồ huyện, Bình nhạc huyện Cùng chúc mừng châu thị Núi chung huyện Gắn bó.
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện thành tuần tự vinh lấy được cả nước văn minh thành trấn, quảng tây dân tộc choang khu tự trị "Văn minh huyện thành" mệnh danh, cũng liên tục lưỡng giới vinh lấy được quảng tây bộ mặt thành phố "Nam châu chén" thi đua "Ưu tú thành thị" thưởng, liên tục 5 năm được bầu thành toàn khu trị an xã hội quản lý điển hình huyện. [1]  
Tên tiếng trung xưng
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện
Ngoại văn tên
Zhaoping County
Khu hành chính thuộc loại
Huyện
Sở thuộc địa khu
Trung quốc quảng tây dân tộc choang khu tự trị chúc mừng châu thị
Chánh phủ trụ sở
Biểu hiện rõ ràng bằng trấn
Điện thoại khu hào
0 774
Bưu chính khu mã
5468 0 0
Vị trí địa lý
Trung quốc Hoa nam , quảng tây đông bộ
Mặt      tích
3273 cây số vuông
Người      miệng
43 vạn (2 0 11 năm )
Phương      đạo
Tiếng quảng đông, người hẹ nói
Khí hậu điều kiện
Á nhiệt đới khí hậu gió mùa
Nổi tiếng cảnh điểm
Biểu hiện rõ ràng bằng Hoàng diêu cổ trấn Các loại
Biển số xe đại mã
Quế J
Đặc biệt      sản
Biểu hiện rõ ràng bằng ngân sam, biểu hiện rõ ràng bằng bát giác các loại
Hành chánh đại mã
451121

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Lịch sử

Biên tập

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Cổ đại

Biểu hiện rõ ràng bằng, cổ là bách việt địa, bởi vì chỗ lĩnh nam, cũng xưng Việt nam Địa. Tần thủy hoàng 33 năm ( trước 214), đưa quế lâm quận, huyện địa chúc tới.
Hán sơ 9 0 năm hơn, huyện địa chúc Việt nam nước . [2]  
Hán nguyên đỉnh sáu năm ( trước 111) võ đế bình định việt nam, đưa thương ngô quận, hạt lâm chúc mừng, mãnh lăng các huyện, huyện địa đại bộ phận thuộc lâm chúc mừng huyện, kim mã giang, mộc cách thuộc mãnh lăng huyện. Đông hán hiến đế xây an tám năm (2 0 3), huyện địa vẫn thuộc lâm chúc mừng, mãnh lăng 2 huyện, lệ thương ngô quận.
Tam quốc ngô hoàng võ năm năm (226), huyện địa vẫn lâm chúc mừng, mãnh lăng 2 huyện, lâm chúc mừng huyện thuộc lâm chúc mừng quận, mãnh lăng huyện thuộc thương ngô quận.
Lưỡng tấn cùng nam triều tống, bởi vì hán chế, huyện địa vẫn thuộc lâm chúc mừng, mãnh lăng 2 huyện.
Nam triều lương phổ thông nguyên niên (52 0 ), võ đế phân lâm chúc mừng huyện địa tại kim biểu hiện rõ ràng bằng huyện trên mặt đất bộ phận đưa tĩnh châu, cũng tuần tự đưa lương thọ, tĩnh an ủi 2 quận, long bình, an nhạc, thà rằng mới, bác làm, xáo núi 5 huyện. Tĩnh châu thống lương thọ, tĩnh an ủi 2 quận. Lương thọ quận hạt long bình, thà rằng mới 2 huyện; tĩnh an ủi quận hạt an nhạc, bác làm 2 huyện; xáo núi huyện lệ vui vẻ lương quận ( chữa kim núi chung huyện ), thuộc đông tĩnh châu ( chữa mở xây, tức kim quảng đông phong ấn mở huyện nam phong trấn ). Lại phân mãnh lăng huyện tại kim biểu hiện rõ ràng bằng huyện dưới mặt đất bộ phận đưa vũ thành, mở sông 2 quận cùng hào tĩnh, mở sông, mãnh lăng 3 huyện. Vũ thành quận thống hào tĩnh huyện, mở sông quận thống mở sông huyện, đều thuộc về đông tĩnh châu; mãnh lăng huyện lệ âm thạch quận, thuộc thạch châu. [2]  
Nam triều Trần vĩnh định hai năm (558), võ đế như chư quận bên ngoài lại lập tiêu dao quận, hạt mãnh lăng huyện, cũng đem lương thọ, tĩnh an ủi, vũ thành, mở sông, tiêu dao 5 quận thống về tĩnh châu quản hạt. [2]  
Tùy mở hoàng mười năm (59 0 ), huỷ bỏ lương thọ, tĩnh an ủi, mở sông, vũ thành, tiêu dao 5 quận, đổi thà rằng mới là quy thuận huyện, cùng long bình, an nhạc, bác làm cùng thuộc tĩnh châu; hào tĩnh, mở sông, mãnh lăng thuộc ngô đồng châu; xáo núi huyện thuộc phú châu ( kim núi chung huyện ), đều thụ quế châu tổng quản phủ giám sát. Dương đế đại nghiệp ba năm (6 0 7), đổi châu là quận, huỷ bỏ tĩnh châu cùng mở sông, an nhạc, bác làm, quy thuận, xáo sơn đẳng huyện, mở sông nhập vào hào tĩnh huyện; an nhạc, bác làm, quy thuận nhập vào long bình huyện; xáo núi nhập vào chúc mừng xuyên huyện, đều thuộc bắt đầu an quận. [2]  
Đường võ đức bốn năm (621), cao tổ phục đưa tĩnh châu, cũng phân long bình huyện địa phục đưa bác làm, quy thuận, an nhạc các huyện, thuộc tĩnh châu. Phân hào tĩnh huyện phục đưa mở sông huyện, thuộc ngô đồng châu; chín năm (626), huỷ bỏ quy thuận, an nhạc, bác làm 3 huyện nhập long bình huyện, mở sông, hào tĩnh từ ngô đồng châu đổi thuộc tĩnh châu. Lúc này, tĩnh châu hạt long bình, mở sông, hào tĩnh 8 huyện. Trinh quán nguyên niên (627), thái tông thiết lập đạo, tĩnh châu thuộc lĩnh nam đạo; tám năm (634) đổi tĩnh châu là phú châu; mười hai năm huỷ bỏ hào tĩnh huyện, nó đất nhập vào Thương ngô huyện . Thánh lịch nguyên niên (698), Võ Tắc Thiên phân phú châu long bình huyện địa đưa nghĩ cần huyện ( chữa kim núi chung huyện thanh đường hương gốm đường thôn ). Lúc này, phú châu hạt long bình, mở sông, nghĩ cần 8 huyện. Thiên bảo (742—758) hậu, huyền tông phục đưa xáo núi huyện, thuộc chúc mừng châu. Trường khánh hai năm (822), mục tông đổi mở sông huyện là mã giang huyện, lấy chí mã viên chi công. Mặn thông ba năm (862), ý tông phân lĩnh nam đạo là đông, tây hai đạo, phú châu thuộc lĩnh nam tây đạo quế quản.
Ngũ đại thập quốc phú châu lĩnh huyện như đường. Hậu lương mở bằng hai năm (9 0 8), hồ nam tiết độ sứ ngựa ân tự xưng sở vương, cát cứ lĩnh nam, phú châu thuộc sở, nam hán càn cùng sáu năm (948), nam hán vương lưu thịnh đánh bại ngựa sở, lĩnh nam tất cả thuộc về nam hán, phú châu thuộc nam hán. [2]  
Tống sơ; thái tổ thiết lập quảng nam đường, mở tiền tệ năm năm (972), phí phú châu, huỷ bỏ mã giang, nghĩ cần 2 huyện, nhập vào long bình huyện, lệ biểu hiện rõ ràng châu; huỷ bỏ xáo núi huyện nhập vào lâm chúc mừng huyện, thuộc quảng nam đường. Chí đạo ba năm (997), thái tông phân quảng nam là đông, tây hai đường, biểu hiện rõ ràng châu thuộc quảng nam mặt tây. Thần tông hi trữ tám năm (1 0 75), long bình huyện đổi lệ ngô đồng châu. Nguyên phong tám năm (1 0 85), phục lệ biểu hiện rõ ràng châu, vẫn thuộc quảng nam mặt tây. Huy tông tuyên hòa sáu năm (1124), long bình huyện đổi tên tuyển bằng huyện, ý vị chiêu an bình định."Tuyển" chữ bất nhã, lấy dùng quang minh, sáng ngời "Biểu hiện rõ ràng" thay thế "Tuyển ", định danh là biểu hiện rõ ràng bằng huyện, vẫn lệ biểu hiện rõ ràng châu, đây là biểu hiện rõ ràng bằng huyện gọi tên chi thủy. Hiếu tông thuần hi sáu năm (1179), biểu hiện rõ ràng bằng huyện phục tên long bình huyện, vẫn lệ biểu hiện rõ ràng châu, thuộc quảng nam mặt tây.
Nguyên sơ, long bình huyện vẫn lệ biểu hiện rõ ràng châu, đến nguyên mười ba năm (1276), thế tổ lập quảng tây đạo tuyên phủ tư, biểu hiện rõ ràng châu thuộc hồ quảng đi tỉnh trung thư quảng tây đạo. Thành tông nguyên trinh nguyên niên (1295), cũng tả hữu lưỡng giang đạo là quảng tây lưỡng giang đạo, biểu hiện rõ ràng châu đổi thuộc hồ quảng hành tỉnh quảng tây lưỡng giang đạo. Đại đức năm năm (13 0 1), đổi biểu hiện rõ ràng châu là bình nhạc phủ, đến chính lúc (1341—1368), như ý đế đưa quảng tây đi tỉnh trung thư, long bình huyện lệ bình nhạc phủ, thuộc quảng tây đi tỉnh trung thư. [2]  
Rõ ràng hồng vũ mười tám năm (1395), thái tổ huỷ bỏ long bình huyện nhập vào bình nhạc huyện, nó đất thiết lập biểu hiện rõ ràng bằng bên trong cùng mã giang bên trong. Vạn lịch bốn năm (1576), thần tông phân bình nhạc, phú xuyên lưỡng huyện một bộ phận phục đưa biểu hiện rõ ràng bằng huyện. Từ ban đầu, biểu hiện rõ ràng bằng huyện tên dùng cho tới nay. Vạn lịch năm năm, lại hoạch chúc mừng huyện chiêu hiền bên trong tới tây thủy phàn gia 4 truân cùng thương ngô, cây mây huyện một phần nhỏ nhập biểu hiện rõ ràng bằng, vẫn lệ bình nhạc phủ thuộc quảng tây bố chánh sử tư. [2]  
Đầu nhà thanh, biểu hiện rõ ràng bằng huyện thuộc triều đại nam minh vĩnh lịch. Đời nhà thanh, biểu hiện rõ ràng bằng huyện vẫn lệ bình nhạc phủ. Quang tự mười ba năm (1887) trước, thụ quế bình ngô đồng âu đạo giám sát, là năm úc lâm trực lệ châu đổi thuộc trái giang đạo, quế bình ngô đồng âu đạo đổi tên quế bình ngô đồng đạo, bình nhạc phủ thụ quế bình ngô đồng đạo giám sát, thuộc quảng tây hành tỉnh. [2]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Cận đại

Dân quốc sơ, biểu hiện rõ ràng bằng huyện thuộc quảng tây thiếu quế lâm đạo. Dân quốc 5 năm (1916)9 kinh nguyệt tỉnh chánh phủ phê chuẩn, như 6 năm (1917) dạt biểu hiện rõ ràng bằng phẳng phòng, vui vẻ 2 khu về núi chung huyện. Dân quốc 23 năm (1934), biểu hiện rõ ràng bằng huyện thuộc bình nhạc hành chánh đôn đốc khu. [2]  
Giải phóng sơ, biểu hiện rõ ràng bằng huyện lệ bình nhạc chuyên khu thuộc quảng tây thiếu chánh phủ nhân dân. 1958 năm 3 nguyệt, quảng tây dân tộc choang khu tự trị thành lập, biểu hiện rõ ràng bằng huyện lệ bình nhạc chuyên khu thuộc quảng tây dân tộc choang khu tự trị. 1958 năm 7 nguyệt, huỷ bỏ bình nhạc chuyên khu, biểu hiện rõ ràng bằng huyện đổi thuộc ngô đồng châu chuyên khu. 1971 năm chuyên khu cải thành địa khu, biểu hiện rõ ràng bằng huyện thuộc ngô đồng châu địa khu.
1996 năm, biểu hiện rõ ràng bằng huyện diện tích 3273 bình phương ngàn mễ, nhân khẩu ước 37 vạn người. Hạt 8 cái trấn, 9 cái hương ( trong đó 1 cái dân tộc hương ): biểu hiện rõ ràng bằng trấn, văn trúc trấn, hoàng diêu trấn, phú la trấn, bắc đà trấn, mã giang trấn, cổ bào trấn, ngũ tướng trấn, giàu có hương, tiên về dao tộc hương, cưỡi ngựa hương, che chở sông hương, củng càu hương, chương mộc rừng hương, phượng hoàng hương, cửu long hương, mộc cách hương. Huyện chánh phủ trú biểu hiện rõ ràng bằng trấn.
2 0 0 0 năm lần thứ năm nhân khẩu tổng điều tra, biểu hiện rõ ràng bằng huyện tổng nhân khẩu 353298 người. Trong đó: biểu hiện rõ ràng bằng trấn 49169 người, văn trúc trấn 9 0 68 người, hoàng diêu trấn 1 0 5 0 3 người, phú la trấn 23 0 82 người, bắc đà trấn 217 0 3 người, mã giang trấn 14525 người, cổ bào trấn 18378 người, ngũ tướng trấn 29718 người, giàu có hương 16317 người, tiên về dao tộc hương 13435 người, cưỡi ngựa hương 12226 người, che chở sông hương 13165 người, củng càu hương 38869 người, chương mộc rừng hương 3 0 2 0 9 người, phượng hoàng hương 253 0 8 người, cửu long hương 9419 người, mộc cách hương 182 0 4 người.
2 0 0 5 năm 6 nguyệt 13 nhật, quảng tây dân tộc choang khu tự trị chánh phủ ( quế chính văn kiện [2 0 0 5]17 0 hào ) đồng ý điều chỉnh biểu hiện rõ ràng bằng huyện bộ phận hương trấn khu hành chính hoạch: huỷ bỏ giàu có hương, cả xây dựng chế độ nhập vào biểu hiện rõ ràng bằng trấn, biểu hiện rõ ràng bằng trấn chánh phủ trụ sở không thay đổi; huỷ bỏ che chở sông hương, cả xây dựng chế độ nhập vào cưỡi ngựa hương, cưỡi ngựa hương chánh phủ trụ sở không thay đổi; huỷ bỏ củng càu hương, cả xây dựng chế độ nhập vào hoàng diêu trấn, hoàng diêu trấn chánh phủ trú nguyên củng càu hương củng càu thôn; huỷ bỏ cửu long hương, cả xây dựng chế độ nhập vào bắc đà trấn, bắc đà trấn chánh phủ trụ sở không thay đổi; huỷ bỏ cổ bào trấn, cả xây dựng chế độ nhập vào mã giang trấn, mã giang trấn chánh phủ trụ sở không thay đổi.
Toàn huyện hiện tại hạt 7 cái trấn, 5 cái hương ( trong đó 1 cái dân tộc hương ): biểu hiện rõ ràng bằng trấn, văn trúc trấn, hoàng diêu trấn, phú la trấn, bắc đà trấn, mã giang trấn, ngũ tướng trấn, tiên về dao tộc hương, cưỡi ngựa hương, chương mộc rừng hương, phượng hoàng hương, mộc cách hương. [3]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Khu hành chính hoạch

Biên tập
1983 năm 7 nguyệt (1982 năm 11 nguyệt, khu tự trị chánh phủ nhân dân gửi công văn đi phê chuẩn ), hoạch biểu hiện rõ ràng bằng huyện chương mộc công xã bốn cùng đại đội khu nhà mới mảnh nhỏ 11 cái đội sản xuất về chúc mừng huyện công hội trấn khu nhà mới đại đội quản hạt.
1996 năm, biểu hiện rõ ràng bằng huyện hạt 8 cái trấn, 9 cái hương ( trong đó 1 cái dân tộc hương ): biểu hiện rõ ràng bằng trấn, văn trúc trấn, hoàng diêu trấn, phú la trấn, bắc đà trấn, mã giang trấn, cổ bào trấn, ngũ tướng trấn, giàu có hương, tiên về dao tộc hương, cưỡi ngựa hương, che chở sông hương, củng càu hương, chương mộc rừng hương, phượng hoàng hương, cửu long hương, mộc cách hương.
2 0 0 5 năm 6 nguyệt 13 nhật, quảng tây dân tộc choang khu tự trị chánh phủ đồng ý điều chỉnh biểu hiện rõ ràng bằng huyện bộ phận hương trấn khu hành chính hoạch: huỷ bỏ giàu có hương, cả xây dựng chế độ nhập vào biểu hiện rõ ràng bằng trấn, biểu hiện rõ ràng bằng trấn chánh phủ trụ sở không thay đổi; huỷ bỏ che chở sông hương, cả xây dựng chế độ nhập vào cưỡi ngựa hương, cưỡi ngựa hương chánh phủ trụ sở không thay đổi; huỷ bỏ củng càu hương, cả xây dựng chế độ nhập vào hoàng diêu trấn, hoàng diêu trấn chánh phủ trú nguyên củng càu hương củng càu thôn; huỷ bỏ cửu long hương, cả xây dựng chế độ nhập vào bắc đà trấn, bắc đà trấn chánh phủ trụ sở không thay đổi; huỷ bỏ cổ bào trấn, cả xây dựng chế độ nhập vào mã giang trấn, mã giang trấn chánh phủ trụ sở không thay đổi.

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Địa lý

Biên tập

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Địa hình địa vật

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện cảnh nội địa chất nhiều lần biến thiên, đại địa cấu tạo ở bên trong bên ngoài doanh lực trường kỳ tác dụng dưới, đến kỷ đệ tứ, dần dần hình thành sơn lĩnh liên miên, đất bằng thu hẹp hình dạng mặt đất cảnh quan. [4]  
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện hình dạng mặt đất được rõ rệt đặc thù là: dãy núi chập trùng, lòng chảo sông sâu sắc, đất bằng nhỏ hẹp, địa thế tây bắc cao đông nam thấp. Cảnh nội núi diện tích đất đai chiếm toàn huyện tổng diện tích được 87. 6%, riêng có "Biểu hiện rõ ràng bằng phẫn nộ vì sự bất công" mà nói: trong đó độ cao so với mặt biển 8 0 0 mễ trở lên trung sơn chủ yếu phân bố tại huyện tây bắc bộ, trung bộ cùng đồ vật biên cảnh xử nữ, chiếm tổng diện tích 2. 7%;5 0 0 đến 8 0 0 mễ thấp núi là cảnh nội chủ yếu hình dạng mặt đất loại hình, chiếm tổng diện tích 32%, đa phần bố tại phú la, cửu long, giàu có, rồng bãi, ngựa thánh các loại nông thôn;5 0 0 mễ trở xuống đích đồi núi chủ yếu phân bố tại huyện nam bộ quế giang hai bên bờ được ngũ tướng, cổ bào, mã giang, mộc cách các loại hương trấn. Đông bắc bộ đích Hoàng diêu , chương thuật lâm vi nham động đất trũng; tây bắc bộ cùng trung bộ được dãy núi ở giữa có tam cái hẹp dài trong núi bồn địa. Độ cao so với mặt biển 5 0 0 mễ trở xuống đích đồi núi cùng oa diện tích đất đai phổ biến nhất, ước chiếm toàn huyện tổng diện tích hai phần ba, tây bắc biên giới cùng đông nam bộ được mộc cách hương trụ sở bình quân độ cao so với mặt biển chênh lệch 943 mễ, cảnh nội đại bộ phận dòng sông từ thiên bắc hướng nam hợp dòng. [5]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Khí hậu đặc thù

七冲原始森林
Bảy xung rừng rậm nguyên thủy (8 trương )
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện huyện hoàn cảnh xử nữ nam khí hậu cận nhiệt đới khu, thuộc Á nhiệt đới gió mùa tính ướt át khí hậu . Bốn mùa cơ bản đặc thù là: hạ trường đông ngắn, xuân ẩm ướt đông can, hạ lạo thu hạn, đông có sương tuyết. [6]  
Khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào. Năm bình quân nhiệt độ không khí 19. 8 độ c, năm lượng mưa là 2 0 46 hào mễ, là quảng tây nhiều mưa, bạo mưa giải đất trung tâm một trong. Thời kì không có sương muối bình quân tại 31 0 trời trở lên. [7]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Nhân khẩu

Biên tập
2 0 0 0 năm lần thứ năm nhân khẩu tổng điều tra, biểu hiện rõ ràng bằng huyện tổng nhân khẩu 353298 người. Trong đó: biểu hiện rõ ràng bằng trấn 49169 người, văn trúc trấn 9 0 68 người, hoàng diêu trấn 1 0 5 0 3 người, phú la trấn 23 0 82 người, bắc đà trấn 217 0 3 người, mã giang trấn 14525 người, cổ bào trấn 18378 người, ngũ tướng trấn 29718 người, giàu có hương 16317 người, tiên về dao tộc hương 13435 người, cưỡi ngựa hương 12226 người, che chở sông hương 13165 người, củng càu hương 38869 người, chương mộc rừng hương 3 0 2 0 9 người, phượng hoàng hương 253 0 8 người, cửu long hương 9419 người, mộc cách hương 182 0 4 người. [8]  
Có di tộc, bạch tộc, dân tộc thái, dân tộc choang, miêu tộc, hồi tộc, lật túc tộc, dân tộc la hô, ngõa tộc, nạp tây tộc, dao tộc, tạng tộc, dân tộc cảnh pha, dân tộc bố lãng, dân tộc bố y, dân tộc a xương, cáp ni tộc, tích bá tộc, dân tộc phổ mễ, dân tộc mông cổ, nộ tộc, dân tộc cơ nặc, dân tộc đức ngang, dân tộc thuỷ, mãn tộc, dân tộc độc long các loại dân tộc phân bố.

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Tài nguyên

Biên tập

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Động thực vật

黄姚古镇
Hoàng diêu cổ trấn (9 trương )
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện rừng rậm bao trùm suất 8 0. 7%, xanh hoá suất 98. 18%, có thực vật hoang dã 17 0 0 nhiều loại, loài thú, loài chim, loài bò sát động vật gần ngàn loại, trong đó có thế giới hi hữu loại cây tiểu diệp đậu đỏ, tứ phương trúc cùng được vinh dự "Hoá thạch sống" được động vật quý hiếm ngạc tích dịch cùng kỳ nhông các loại. Quảng tây lớn nhất rừng rậm nguyên thủy một trong biểu hiện rõ ràng bằng đại rộng rừng rậm nguyên thủy có rừng diện tích 74. 8 cây số vuông, rừng rậm bao trùm suất 95%, 2 0 0 2 năm 6 nguyệt, biểu hiện rõ ràng bằng huyện bị quốc gia bảo vệ môi trường tổng cục xếp vào cả nước sanh thái kiến thiết làm mẫu huyện. [9]  
Biểu hiện rõ ràng bằng là toàn nước thập đại sản chi căn cứ, quảng tây tứ đại lâm nghiệp huyện một trong cùng cả nước tạo rừng xanh hóa tiên tiến huyện, cả nước tạo rừng xanh hóa trăm giai huyện, quảng tây đám đầu tiên xanh hoá điển hình huyện. Toàn huyện lâm nghiệp dụng diện tích đất đai 27. 53 vạn công khoảnh, có rừng diện tích 26. 26 vạn công khoảnh, sanh thái công ích khu rừng 9. 32 vạn công khoảnh, thương phẩm khu rừng 18. 3 vạn công khoảnh, sống lập mộc súc tích số lượng 1 0 0 3. 99 vạn thước vuông, người cũng có rừng diện tích, người đồng đều sống lập mộc súc tích số lượng đồng đều ở quảng tây hàng đầu. Chủ yếu loại cây có lỏng, sam, tre bương, vĩ lá án, trong đó: bãi phi lao 1 0. 27 vạn công khoảnh, súc tích số lượng 599. 77 vạn thước vuông; trúc lâm 0. 58 vạn công khoảnh; vĩ lá án 0. 35 vạn công khoảnh."Mười lăm" trong lúc đó năm rừng rậm đốn củi hạn ngạch 47. 13 vạn thước vuông ( súc tích ), trong đó thương phẩm phẩm có thể ra phẩm 15. 59 vạn thước vuông. [9]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Sức nước

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện tổng lưu vực diện tích 14395 cây số vuông, tuyệt đại bộ phận thuộc quế giang hệ sông, năm bình quân lưu lượng 45. 35 ức thước vuông, trong vực dòng sông tổng trưởng 1624 cây số. [7]   Quế giang từ bắc xuống nam chảy qua toàn huyện 7 cái hương trấn, có nghĩ cần sông, hoa quế sông, cửu long sông, phú bầy sông, lâm giang sông các loại 14 điều giác đại nhánh sông. Toàn huyện sức nước tài nguyên lý luận chất chứa số lượng là 38. 5 ngàn vạn ngói, kỹ thuật có khai phát số lượng 25. 2 ngàn vạn ngói, cảnh nội quy hoạch kiến thiết trạm phát điện 44 kỵ. [9]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Khoáng sản

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản, trọng yếu khoáng sản có kim, ngân, sắt, magiê, mãnh, chì, kẽm, bạch vân thạch, thạch anh thạch, đá cẩm thạch, đá hoa cương, tinh thạch nặng baso4 các loại 2 0 dư loại. [9]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Giao thông

Biên tập
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện cách chúc mừng châu nội thành 128 cây số, ngô đồng châu thị 2 0 0 cây số, quế lâm thị 21 0 cây số. Đường thủy giao thông tiện lợi, quế giang từ bắc triều nam từ nam chí bắc toàn cảnh, quế giang bên trên ngay cả ly giang, hạ tiếp tây giang, có xây biểu hiện rõ ràng bằng, mã giang các loại bến cảng. Vận tải đường thuỷ lâu dài thông tàu thuyền, trên đội thuyền thông bình vui vẻ, quế lâm, hạ đạt ngô đồng châu, quảng châu, thâm quyến, hương cảng, áo môn. [1 0 ]  
Chủ yếu quốc lộ có trải qua biểu hiện rõ ràng bằng huyện thành phân biệt cùng 323 quốc lộ ( núi chung đoạn ) cùng 321 quốc lộ ( mông sơn đoạn ) tương tiếp đích cấp ba dầu mặt quốc lộ cùng cùng chúc mừng châu, núi chung, thương ngô các huyện thị tương thông huyện cấp quốc lộ, sắp đặt biểu hiện rõ ràng bằng xe hơi tổng trạm. Chính đang xây được quế ( rừng ) ngô đồng ( châu ) đường cao tốc từ bắc triều nam từ nam chí bắc nên huyện khu vực đông bộ, cũng tại hoàng diêu phụ cận hoàng trúc, chương mộc rừng hương triều sông, phú la trấn tam hợp, văn đầm kiến thiết tứ đại đều theo nghĩa ấy cả. [1 0 ]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Chính trị

Biên tập
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện đương nhiệm lãnh đạo chủ yếu có:
Huyện ủy thư ký: trương danh tiếng phu, nam.
Huyện trưởng: lưu thu mai, nữ nhân, mãn tộc, 1964 năm 8 nguyệt xuất sinh, 1985 năm 7 nguyệt tham gia công tác, 2 0 11 năm 6 nguyệt mặc cho trung cộng biểu hiện rõ ràng bằng huyện ủy phó thư ký, đại diện huyện trưởng;2 0 11 năm 8 nguyệt mặc cho biểu hiện rõ ràng bằng huyện chánh phủ nhân dân huyện trưởng.

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Kinh tế

Biên tập

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Tổng hợp

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện nông nghiệp từ trước lấy trồng trọt nghiệp làm chủ. Sau giải phóng, tiến hành quan hệ sản xuất được biến đổi cùng từng bước cải thiện sanh con điều kiện, nhất là đảng thập nhất giới tam trung toàn sau đó, lạc thật nhận thầu trách nhiệm chế, điều chỉnh sản nghiệp kết cấu, khiến nông, rừng, nuôi, phó, cá phát triển toàn diện. 1989 năm toàn huyện nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 1 0 3 0 9 vạn nguyên, tỉ 1952 năm tăng trưởng 4. 38 lần, tỉ 1978 năm tăng trưởng 0. 78 lần, trong đó nông, nuôi, phó, cá được giá trị sản lượng chiếm 76. 42%, nông nghiệp giá trị tổng sản lượng chiếm toàn huyện công nông nghiệp giá trị tổng sản lượng được 68. 17%. ( bình chú 198 0 năm không đổi giá bán ). [11]  
2 0 1 0 năm toàn huyện thực hiện sanh con tổng giá trị 38. 41 ức nguyên, tỉ 2 0 0 5 năm gia tăng 12. 9 ức nguyên, năm đồng đều tăng trưởng 1 0. 11%; tài chánh thu nhập 1. 89 ức nguyên, tỉ 2 0 0 5 năm gia tăng 0. 67 ức nguyên, năm đồng đều tăng trưởng 9. 15%; toàn xã hội tài sản cố định đầu tư 5 0. 33 ức nguyên, tỉ 2 0 0 5 năm gia tăng 36. 45 ức nguyên, năm đồng đều tăng trưởng 29. 39%; dân thành phố người đồng đều có thể chi phối thu nhập 15186 nguyên, tỉ 2 0 0 5 năm gia tăng 8 0 96 nguyên, năm đồng đều tăng trưởng 16. 46%; nông dân người đồng đều thuần thu nhập 3965 nguyên, tỉ 2 0 0 5 năm gia tăng 18 0 9 nguyên, năm đồng đều tăng trưởng 12. 96%. [12]  
2 0 11 năm cả năm hoàn thành địa khu sanh con tổng giá trị 46. 85 ức nguyên, cùng tỉ tăng trưởng 11. 4%; toàn xã hội tài sản cố định đầu tư 65. 28 ức nguyên, tăng trưởng 31. 1%; tài chánh thu nhập 2. 17 ức nguyên, tăng trưởng 14. 6%; xã hội hàng tiêu dùng bán lẻ tổng ngạch 13. 97 ức nguyên, tăng trưởng 17. 38%; dân thành phố người đồng đều có thể chi phối thu nhập 16999 nguyên, tăng trưởng 11. 9%; nông dân người đồng đều thuần thu nhập 456 0 nguyên, tăng trưởng 15%; thành hương cư dân cuối năm khoản tiền gửi tiết kiệm số dư còn lại 24. 63 ức nguyên, tăng trưởng 18. 7%. [13]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Công nghiệp

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện lấy lâm sản công nghiệp làm đột phá khẩu, lấy thuỷ điện nghiệp là điểm chống đỡ, phát triển trong vòng ( cao ) mật độ ván sợi ép, gỗ dán cùng chất lượng tốt giấy các loại làm chủ đạo nhân tạo tấm nghiệp cùng tạo giấy nghiệp, đến 2 0 0 7 năm, toàn huyện có lớn nhỏ công nghiệp xí nghiệp gần 1 0 0 nhà, trong đó quy mô trở lên lâm sản công nghiệp 2 0 nhà, trung tiêm tấm các loại tấm vật liệu sản lượng đạt đến 15 vạn thước vuông. Làm lớn thuỷ điện nghiệp. Trọng điểm nắm chắc đầu tư 4. 2 ức nguyên, cài máy dung lượng 4. 95 ngàn vạn miếng ngói hạ phúc trạm phát điện, đầu tư 5. 2 ức nguyên, cài máy dung lượng 5. 4 ngàn vạn miếng ngói kim ngưu bãi trạm phát điện hai cái này trung cỡ lớn trạm thuỷ điện kiến thiết. [14]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Nông nghiệp

Biểu hiện rõ ràng bằng lấy kiến thiết trà nghiệp công trình làm đột phá khẩu, thúc đẩy nông nghiệp xí nghiệp tự hạch toán, có gần ngàn năm loại trà lịch sử biểu hiện rõ ràng bằng huyện phát triển lá trà sanh con, khai thác "Xí nghiệp + căn cứ + nông dân" được hình thức không ngừng mở rộng lá trà trồng trọt quy mô. Biểu hiện rõ ràng bằng đồ uống trà có loạt trà nhãn hiệu, như tướng quân sơn ngân bân, cờ tướng núi cao núi đá sườn núi trà, ngưng hương thúy trà các loại, 2 0 13 năm, toàn huyện lá trà trồng trọt diện tích lấy hàng năm 2 0 % được tốc độ tăng lên, hiện tại đã có vườn trà 5 hơn vạn mẫu, lớn nhỏ cửa hàng trà 7 0 nhiều nhà, năm sản trà khô 3 0 0 0 nhiều tấn. [15]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Xã hội

Biên tập

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Giáo dục

Rõ ràng vạn lịch lúc, tức có huyện học. Cuối nhà thanh, phí khoa cử, chấn hưng giáo dục nhà, bắt đầu xử lý tiểu học. Dân quốc 26 năm (1937), khởi đầu thứ nhất chỗ trung học. Sau giải phóng, biệt cựu giáo dục tiến hành chỉnh đốn cải tạo, giáo dục phát triển sự nghiệp cấp tốc, đến 1957 năm, toàn huyện có trung tiểu học 246 nhiều, tại bình chú học sinh 19357 người. Đến 1989 năm, toàn huyện có trung học 23 chỗ, học sinh đang học 1 0 915 người; tiểu học 48 0 chỗ ( chứa phân hiệu ), học sinh đang học 43891 người. [16]  
2 0 13 năm mùa xuân học kỳ, toàn huyện có các cấp các loại trường học 273 chỗ, trong đó văn phòng huyện nhà trẻ 1 chỗ, chính giữa hương trấn nhà trẻ 4 chỗ, tư nhân nhà trẻ 37 chỗ, giáo dục mầm non tại vườn tại tiểu đội 8974 người; toàn nhật chế tiểu học 211 chỗ ( trong đó huyện một mạch tiểu học 2 chỗ, đặc biệt dạy học giáo 1 chỗ, trung tâm tiểu học 17 chỗ, thôn nhỏ 13 0 chỗ, dạy học điểm 61 cái ); tiểu học ở trường sinh ra 31993 người, vừa độ tuổi nhi đồng nhập học tỷ số là 99. 6%, vừa độ tuổi tàn tật nhi đồng thiếu niên nhập học tỷ số là 83. 2%; trung học sơ cấp 17 chỗ, sơ trung ở trường sinh ra 13149 người, sơ trung giai đoạn nhập học tỷ số là 98. 2 0 %, chín năm giáo dục bắt buộc củng cố tỷ số là 84. 1%; tốt nghiệp tiểu học sinh ra tỉ lệ lên lớp là 1 0 0 %, tốt nghiệp trung học sinh ra thăng nhập thời cấp ba tỉ lệ lên lớp đạt tới 89. 4%; phổ thông cao trung 2 chỗ, ở trường học sinh cấp ba 566 0 người; giáo dục nghề nghiệp trung tâm 1 chỗ, toàn nhật chế ở trường sinh ra 883 người. Toàn huyện tiểu học và trung học giáo chức 3784 người, trung tiểu học chuyên nhiệm giáo sư tỉ lệ hợp lệ là 1 0 0 %.

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Vệ sinh

2 0 thế kỷ 3 0 đầu thập niên, trong huyện mới có thiết bị đơn sơ chữa bệnh cơ cấu. 1951 năm, thiết lập vệ sinh khoa. 1972 năm, đổi thiết lập cục vệ sinh. Đến 1989 năm, toàn hệ thống có cán bộ công nhân viên chức 546 người, cũng từng bước kiện toàn chữa bệnh cơ cấu. [17]  
Đến 2 0 0 9 năm, toàn huyện thiết lập công lập chữa bệnh cơ cấu 22 cái, trong đó cấp hai giáp đẳng bệnh viện một nhà, Cấp một giáp đẳng bệnh viện 4 nhà, cấp một cấp b bệnh viện 5 nhà. Toàn huyện hệ thống vệ sinh lấy được kỹ thuật chức danh 684 người. Có giường ngủ 325 trương, Vệ sinh nhân viên kỹ thuật 8 0 0 người. Toàn huyện có 153 cái hành chính thôn ấp thiết lập vệ sinh chỗ, có nông thôn bác sĩ, nhân viên vệ sinh 328 người, kiện toàn huyện, hương, thôn cấp ba chữa bệnh vệ sinh bảo vệ sức khoẻ in tờ nết. [18]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Văn hóa

2 0 1 0 năm qua, biểu hiện rõ ràng bằng huyện toàn huyện tuần tự khởi công xây dựng liễu giàu có hương, hoàng diêu trấn, cưỡi ngựa hương tuyên truyền trung tâm văn hóa, thực hiện hương hương xây lên thư viện ( thất ) cùng thôn thôn thông loa phóng thanh ti vi mục tiêu. Khai triển,mở rộng sáng tạo văn hóa tiên tiến huyện mua chuộc, không ngừng hoàn thiện huyện hương văn hóa cơ sở thiết thi, tại huyện thành xây xong chiếm diện tích 28 mẫu văn hóa quảng trường; khởi công xây dựng liễu huyện nhà bảo tàng cao ốc cùng trung tâm hoạt động người già; điều chỉnh phong phú huyện đoàn ca múa, gây dựng 15 cái nông thôn nghiệp dư đoàn kịch; thư viện huyện từng năm hoàn thiện, cố gắng đề cao cấp bậc, hiện hữu tàng thư 9 vạn sách, được bầu thành khu tự trị cấp một quán, quốc gia cấp hai quán, quốc gia văn minh thư viện. [19]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Du lịch

Biên tập

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Đặc sản

昭平沙田柚
Biểu hiện rõ ràng bằng ruộng cát dữu (3 trương )
昭平八角
Biểu hiện rõ ràng bằng bát giác (4 trương )
Biểu hiện rõ ràng bằng huyện chủ muốn thừa thải lá trà, hoàng diêu đậu thị, Ruộng cát dữu , kén tằm, thuốc lá khô, bát giác, mật ong, dầu chè, tùng hương, mộc giá áo, cây mơ, ngọc quế, linh chi các loại, lá trà, là biểu hiện rõ ràng bằng huyện mới phát lục sắc trụ cột sản nghiệp một trong."Tướng quân sơn ngân sam ", "Ngưng hương thúy trà ", "Quế giang bích ngọc xuân ", "Cờ tướng trà" các loại "Biểu hiện rõ ràng bằng trà" loạt nhãn hiệu, tăng vinh lấy được trung quốc "Lục vũ chén" tên ưu trà bình xét hạng nhất thưởng, cả nước kỹ thuật mới sản phẩm mới giao dịch hội kim tưởng, trung quốc ( quốc tế ) lần thứ nhất danh trà hội chợ kim tưởng, thu hoạch được quốc gia bộ nông nghiệp trung quốc thực phẩm xanh đang phát triển lòng "Thực phẩm xanh" chứng nhận. Tướng quân sơn cửa hàng trà bị quốc gia bộ nông nghiệp định vì lá trà sanh con định điểm xí nghiệp. [2 0 ]  

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Phong cảnh

Hoàng diêu cổ trấn là ngàn năm cổ trấn, riêng có "Mộng cảnh gia viên" danh xưng, huyện cảnh nội còn có đại rộng rừng rậm nguyên thủy, năm điệp suối thác nước, mã tam nhà thác nước, hoa cúc núi suối nước nóng, khổng minh mỏm đá, xuất khí mỏm đá, cửu như động, bắc đà cổ mộ bầy, thiên nhiên ngủ phật, quế giang phong quang các loại cảnh khu. [9]  
Hoàng diêu cổ trấn , chỗ Quế lâm ly giang Hạ du, cách quế lâm 2 0 0 cây số, toàn trấn phương viên 3. 6 cây số vuông, là điển hình Rắc tư đặc hình dạng mặt đất .
Bảy xung rừng rậm nguyên thủy Ở vào biểu hiện rõ ràng bằng huyện văn trúc trấn cảnh nội, có rừng diện tích 74. 8 cây số vuông, là quảng tây đông bộ thiên nhiên lâm bảo tồn tốt nhất, thảm thực vật chủng loại phong phú nhất nguyên sinh tính thiên nhiên khu rừng, cũng là hoa nam địa khu hoàn chỉnh nhất được rừng rậm sanh thái hệ thống, là cấp tỉnh khu bảo hộ thiên nhiên.

Biểu hiện rõ ràng bằng huyện Danh nhân

Biên tập
Rừng làm tiếp (1721—1778), chữ tế khách, một chiêu tế xuyên, hào cát đường. Hoàng diêu trấn liền cành đường phố cát đường cuối cùng người, 18 tuổi tu bổ huyện học sinh viên, 28 tuổi tốt nghiệp ở quế lâm tú phong thư viện, trải qua thi hương cập đệ 18 tên cử nhân, 51 tuổi bị dùng thử là tỉnh giang tây đều xương, phân phòng huyện, nam khang phủ tham quân, 52 tuổi thăng lên làm tỉnh giang tây chương châu phủ an viễn huyện tri huyện. [21]  
Lê dân triệu nguyên (186 0 —1912), chữ thọ thương, biểu hiện rõ ràng bằng trấn người, có văn tài thông võ nghệ. Sơ người hầu như vân nam phủ tổng đốc trung, hậu bởi vì quân công tiến cử hiền tài, trải qua thự nguyên mưu, nhảy, giang xuyên, rộng vừa, cảnh đông, vĩnh cửu bắc, nghĩ mao các loại phòng châu. [21]  
Khâu ngải quân (192 0 —1986), nguyên danh nhà xước, cổ bào hương nhân. 194 0 năm, tuần tự tại quế lâm văn hiệp, độc giả tiệm sách, 《 tân hoa nhật báo 》 quế lâm ban phát hành công việc. 1942 năm thu, thi vào trung sơn đại học triết học hệ đào tạo sâu. 1946 năm xuân, gia nhập trung quốc dân chủ trung quốc đồng minh hội, cũng tham dự biên tập tiến bộ sách báo 《 sinh hoạt đạo báo cáo 》. 1949 năm hồi xuân biểu hiện rõ ràng bằng khởi đầu tư nhân mã giang trung học sơ cấp, cũng đảm nhiệm hiệu trưởng. Biểu hiện rõ ràng bằng sau giải phóng, hắn ở đây quân quản phải phụ trách tiếp quản văn giáo công việc, hậu điều nhiệm 《 ngô đồng châu nhật báo 》 biên tập, ngô đồng châu cao trung, ngô đồng châu một trung phó hiệu trưởng. [21]  
Bối hướng phê chuẩn (1923—1949), củng kiều hương khách đường thôn nhân. 1945 năm tại quế lâm trung học tốt nghiệp, tại cảng trong lúc đó từ trần đại lương giới thiệu gia nhập trung quốc đảng cộng sản, hậu từng nhận chức đội du kích được trung đội chính trị viên. 1949 năm 6 nguyệt, tại quảng đông đức khánh huyện giải phóng trong chiến đấu bất hạnh hi sinh. [22]  
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Tham khảo tư liệu
Triển khai toàn bộ Thu hồi