Thà rằng mới huyện

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Thà rằng mới huyện, cổ địa tên. Tấn thái khang nguyên niên (28 0 ), từ rộng thơ huyện phân đưa Nông thành huyện ( kim rồng vu trấn, tân địa trấn, rừng vùng sông nước địa ), huyện trị nông thành ( kim rồng vu trấn ), đồng niên mới ninh huyện đổi tên thà rằng mới huyện. Thời đông tấn Nông thành huyện Đổi tên toại thành huyện, lệ thương ngô quận. [1]  
Tên tiếng trung
Thà rằng mới huyện

Mục lục

Thà rằng mới huyện Kéo dài

Biên tập
Nam bắc triều kim thương ngô huyện cảnh nội có rộng thơ, mãnh lăng, toại thành, thà rằng mới 4 huyện, cùng lệ thương ngô quận. [1]  
Tùy mở hoàng ba năm (583) rộng thơ huyện thay tên thương ngô huyện. Đồng niên rút lui thà rằng mới huyện cũng người thương ngô huyện. Mở hoàng mười chín năm (599), toại thành huyện đổi tên nhung thành huyện. Đại nghiệp ba năm (6 0 7) rút lui mãnh lăng huyện nhập vào bắt đầu an quận hào tĩnh huyện. Kim huyện kỳ có thương ngô huyện, nhung thành huyện, cùng lệ thương ngô quận. Thương ngô huyện là thương ngô quận trị sở. [1]  
Tham khảo tư liệu