Phỉ thúy

( thủy cầm )

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Tin tức cột , Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!

Phỉ thúy Giới thiệu vắn tắt

Biên tập
Thả tên
Sinh trưởng tại đông nam duyên hải. Tại cây trung làm ổ, thể tích tỉ chim bói cá đại. Giống đực là phỉ, giống cái là thúy, giống đực màu lông hồng, giống cái màu lông thanh. Nó cũng là ở hang.

Phỉ thúy Tính vị

Biên tập
Vị cam, tính bằng, không độc.

Phỉ thúy Công hiệu

Biên tập
Chủ trị bệnh phù bệnh, lợi nhuận tiểu tiện [1]   .
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Tự nhiên tài nguyên , Tự nhiên