Trên giếng thuần tai

Biên tập Tập trung
Trên giếng thuần tai (1971 năm 1 0 nguyệt 18 nhật -), nhật bản trò chơi người khai phá, tranh minh hoạ nhà, nhà vẽ tranh châm biếm. Tác phẩm tiêu biểu: 《 sợ nổ tung trò chơi 》( lại xưng 《BTOOOM! 》), 《 linh huyễn sứ giả 》, 《 yêu quái thợ săn 》( ngắn ). 2 0 12 năm 《 sợ nổ tung trò chơi 》 động bức tranh hóa.
Tên tiếng trung
Trên giếng thuần tai
Ngoại văn tên
Joker JUN
Nước      tịch
Nhật bản
Nơi sinh
Cao tri huyện 40 vạn thị
Ngày sinh
1971
Chức      nghiệp
Nhà vẽ tranh châm biếm
Tác phẩm tiêu biểu phẩm
《 sợ nổ tung trò chơi 》

Trên giếng thuần tai Nhỏ hồ sơ

Biên tập
Bản danh: trên giếng thuần tai
Bút danh: Joker JUN
Ngày sinh: 1971 năm 1 0 nguyệt 18 nhật
Nơi sinh: cao tri huyện 40 vạn thị
Nhóm máu: B
Nhất thành tích cao: nhật quyển điện tử chuyên môn học viện CG khoa
Tinh tọa: chòm sao thiên xứng
Đồ vật ưu thích: thịt hâm, sủi cảo, chim cánh cụt
Cầm tinh: trư
Không được đồ vật ưu thích: tôm, con cua, chi chu

Trên giếng thuần tai Tác phẩm mục lục

Biên tập
Tác phẩm Đăng nhiều kỳ thời gian Đăng nhiều kỳ tạp chí
  
Linh huyễn sứ giả 》 toàn 12 quyển [1]     2 0 0 1-2 0 0 8 COMIC GUM
Sợ nổ tung trò chơi 》1~22 quyển [2]   2 0 0 9-
Tuần san khắp nơi bức tranh BUNCH
Nguyệt san khắp nơi bức tranh @BUNCH
 
Yêu quái thợ săn 》 toàn 1 quyển ( nguyên tác: Chư tinh năm thứ hai đại học lang )
  
2 0 11 Nguyệt san khắp nơi bức tranh @BUNCH  
Con rối nhân sinh 》 toàn 4 quyển [3]     2 0 13-2 0 16
JUMP đổi
 

Trên giếng thuần tai Nhân vật lý lịch

Biên tập
( một )1992—1994 năm ( buội cây ) đông á pu ra n tại chức trong lúc đó:
『 do gi ュー n! (AC shi ュー te xi n gu )』 tham dự chế tác.
『 na k ku ru ba k shi ュ(AC a ku shi yo n )』 tham dự chế tác.
『BATSUGUN(AC shi ュー te xi n gu )』 tham dự chế tác.
( nhị )1994-1996 năm ( buội cây ) ga to ru tại chức thời kì:
『 mỹ nữ chiến sĩ se ー ra ー mu ー n (AC a ku shi yo n )』 tham dự chế tác.
『 a ku u gi ya re k to (AC shi ュー te xi n gu )』 tham dự chế tác
『 ge ー mu tất thắng ga i do ni te khắp nơi bức tranh 『TRUTH STORY BATSUGUN』 yết tải.
( tam )1996-2 0 0 1 năm ( buội cây ) ke i bu tại chức thời kì:
『 giận thủ lĩnh phong 』 de za i na ー to shi te nửa đường tham dự chế tác.
『 tạp MAX』 su to ー ri ー mo ー do tham dự chế tác.
『 yu ki bu ta ma n P』 de mo tham dự chế tác.
『 e su pu re i do 』 gu ra fu xi k ku de xi re ku ta ー to shi te tham dự chế tác.
『 tạp MAX2』 su to ー ri ー mo ー do wo đảm đương.
『ぐ wa n ge 』 gu ra fu xi k ku de xi re ku ta ー to shi te tham gia.
『 pu khẩu gi a no lam 』 gu ra fu xi k ku de xi re ku ta ー to shi te tham gia.
『 ya n ya ka ba ji su ta 』 de xi re ku ta ー to shi te trên đường tham gia.
『 cẩu no o sa n ぽ』 ta i to ru khẩu go de za i n các loại no o tới tay vân i tham gia.
( bốn )2 0 0 1-2 0 11 năm fu ri ー to shi te độc lập, nhà vẽ tranh châm biếm ( lại ) de bi ュー( lấy tư cách nhà vẽ tranh châm biếm xuất đạo ) thời kì:
* ko mi k ku GUM( wa ni bu k ku su )『 o to ぎ phụng ri 』 đăng nhiều kỳ ( toàn 12 quyển ).
( buội cây ) ke i bu 『 giận thủ lĩnh phong đại vãng sinh 』 i ra su to wo đảm đương.
Sừng xuyên ánh họa 『 yêu quái đại chiến cạnh tranh 』 ni te yêu quái de za i n đảm đương.
( buội cây ) ke i bu 『 de su su ma i ru zu (AC shi ュー te xi n gu ・XBOX36 0 )』 gu ra fu xi k ku pu re ji de n to to shi te tham gia.
( buội cây ) ke i bu 『 de su su ma i ru zu II(AC shi ュー te xi n gu ・XBOX36 0 )』 gu ra fu xi k ku pu re ji de n to to shi te tham gia.
( buội cây )5pb. 『 giận thủ lĩnh phong đại vãng sinh EX』 i ra su to to de mo chế tác đảm đương.
* tuần san ko mi k ku ba n chi ( ko a mi k ku su ・ tân triều xã )『BTOOOM! 』 đăng nhiều kỳ. (4 quyển ma de )
* nguyệt san ko mi k ku @ ba n chi ( tân triều xã )『BTOOOM! 』 đăng nhiều kỳ lại mở. (5 quyển ~)
* nguyệt san ko mi k ku @ ba n chi ( tân triều xã )『 yêu quái HUNTER ám no khách nhân ( nguyên tác: chư tinh năm thứ hai đại học lang )』 ngắn hạn tập trung đăng nhiều kỳ.
( năm )2 0 11 năm đến nay sáng lập STUDIO hi se ku ttsu ta công ty tnhh nhật bản, cũng lấy tư cách nhà vẽ tranh châm biếm lập nghiệp.
"BTOOOM!" Động bức tranh hóa.
[4-5]  
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Nghệ thuật gia , Nhân vật