Bên trên hàng huyện

Biên tập Tập trung
Tuyên bố
Bản từ điều đã tham khảo Khu hành chính khu vực loại từ điều biên tập chỉ nam Tiến hành chỉnh lý ; nếu như ngài có đề nghị hoặc nghĩ tham dự chỉnh lý, chào mừng ngài cùng Bách khoa địa lý tổ Cùng một chỗ giao lưu.
Bên trên hàng huyện ( cổ thuộc Đinh châu phủ Bên trên hàng huyện ) trung quốc tỉnh phúc kiến Long nham Thị hạt huyện, bắc tiếp Trường đinh huyện , Liên thành huyện , nam giới Vĩnh cửu định khu Cùng quảng đông thiếu Tiêu lĩnh huyện , đông lâm Tân la Khu, tây cùng Vũ bình huyện Giáp giới. Địa lý tọa độ: vĩ độ bắc 24°46′~25°28′, kinh độ đông 116°16′~116°57′. Chỗ đinh trong nước du, địa thế từ hướng đông bắc tây nam nghiêng. Đinh sông Cùng Cũ huyện sông , Hoàng đầm sông 2 đại nhánh sông lưu xâu cảnh nội. Năm đồng đều nhiệt độ không khí 19. 8℃, năm mưa số lượng 1537. 2 hào mễ. 2 0 5, 319 quốc lộ từ nam chí bắc cảnh nội. Bên trên hàng, lời nói ra 《 Kinh thi · Vệ phong · Hà quảng 》 "Thùy vị hà quảng, một vĩ hàng tới" . Riêng có "Kiến trúc tới hương ", "Thi họa tới hương ", "Sơn ca tới hương" được thanh danh tốt đẹp.
Nên huyện là trung quốc 23 cái tô khu huyện một trong, là Chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở trung quốc thời kì Trung ương tô khu được trọng yếu tạo thành bộ phận, là nổi tiếng được cách mạng vùng giải phóng cũ. 1955 năm được trao tặng thiếu tướng trở lên cấp bậc tướng quân có 27 người, chiếm tỉnh phúc kiến một phần ba; là trung quốc phương nam trọng điểm khu rừng huyện một trong, trung quốc thổ giấy sanh con trọng điểm huyện, trung quốc trọng yếu kim loại hiếm căn cứ, quốc gia thuốc lá sấy đều theo nghĩa ấy cả căn cứ cùng dùng ăn nấm nơi sản sinh; là trung quốc ưu tú huyện du lịch, là mân, việt, cống ba tỉnh Đề tuyến con rối Được nơi phát nguyên, có Cổ điền hội nghị địa chỉ hiệp hội Cảnh khu ( là Quốc gia AAAA cấp du lịch cảnh khu Một trong ), Hoa mai sơn quốc nhà khu bảo hộ thiên nhiên , Bên trên hàng quốc gia công viên cây cối um tùm Các loại.
Có cả nước trọng điểm bảo vệ văn vật đơn vị Cổ điền hội nghị Địa chỉ hiệp hội, cấp quốc gia rừng rậm cùng động vật hoang dã tài nguyên khu bảo hộ thiên nhiên Hoa mai núi khu bảo hộ thiên nhiên . Di tích cổ có đại minh vương thủ nhân tự viết 《 lúc mưa nhớ 》 nét khắc trên bia, đời nhà thanh phỏng tống trùng tu được khổng miếu, đời nhà thanh từ đường kiến trúc " Lý thị đại tông từ " . Đinh thuộc tám huyện xã biết vận động nhân viên dưỡng thành chỗ địa điểm cũ, trung cộng mân tây một đại địa chỉ hiệp hội giao dương văn xương các, tóc trạch đông nơi ở cũ lâm giang lâu, Chỉ có khê hương điều tra Địa chỉ hiệp hội, chỉ có khê quang vinh đình các loại là cấp tỉnh bảo vệ văn vật đơn vị.
2 0 16 năm 12 nguyệt, các nhóm thứ ba quốc gia kiểu mới thành trấn hóa tổng hợp làm thí điểm nơi làm thí điểm địa khu. [1]  
Tên tiếng trung xưng
Bên trên hàng huyện
Ngoại văn tên
Shanghang County
Đừng      tên
Hàng châu, hàng xuyên, kim hàng
Khu hành chính thuộc loại
Huyện
Sở thuộc địa khu
Trung quốc hoa đông
Hạ hạt địa khu
Lâm giang trấn , Lâm thành trấn , Cổ điền trấn Các loại
Chánh phủ trụ sở
Lâm giang trấn
Điện thoại khu hào
0 597
Bưu chính khu mã
3642 0 0
Vị trí địa lý
Tỉnh phúc kiến tây bộ long nham thị
Mặt      tích
2879. 0 bình phương ngàn mễ
Người      miệng
37. 4 vạn người (2 0 1 0 năm )
Phương      đạo
Người hẹ nói Đinh châu nói
Khí hậu điều kiện
Á nhiệt đới khí hậu gió mùa
Nổi tiếng cảnh điểm
Cổ điền hội nghị địa chỉ hiệp hội / Hoa mai sơn quốc nhà khu bảo hộ thiên nhiên / Bên trên hàng quốc gia công viên cây cối um tùm / Ngói tử đường phố Các loại
Cơ      hùng
Long nham quán bọ núi sân bay
Nhà ga
Cổ điền địa chỉ hiệp hội đứng , Bên trên hàng nhà ga , Long nham đứng
Biển số xe đại mã
Mân F
Thành thị đại mã
35 0 823

Bên trên hàng huyện Lịch sử duyên cách

Biên tập
上杭县城区一角(图1) Bên trên hàng huyện thành khu một góc ( bức tranh 1)
Cư 《 bên trên hàng địa phương chí 》 có tải, 769 năm ( đường đại trải qua bốn năm ), tích long nham hồ phách hạ bảo thiết lập hùng, bởi vì hùng hình tượng bè gỗ lơ lửng ở trên nước, ngụ 《 kinh thi · vệ phong · hà quảng 》 "Thùy vị hà quảng, một vĩ hàng tới" nghĩa, xưng được hàng hùng. 994 năm ( tống thuần hóa năm năm ), thăng hùng là huyện, tiếp tục sử dụng hùng tên, xưng được hàng huyện, lệ đinh châu. Huyện trị sơ thiết lập như 秇 tử bảo ( kim Vĩnh cửu định huyện Cao pha hương bắc sơn ), từng tuần tự thiên đến miết cát ( kim bạch cát hương bích hố cát ), nói miệng thị ( cũ huyện toàn phường bến đò ), chuông lều, cuối cùng như 1168 năm ( tống càn đạo bốn năm ) thiên đến quách phường ( kim lâm giang trấn ), bởi vì địa "Có tam cương, là chữ xuyên nứt hồng ", cho nên cũng xưng hàng xuyên. Nguyên sơ là thế tổ hốt tất liệt nhi nữ lỗ quốc công món chính ấp. Rõ ràng thành hóa chí thanh khang hi trong năm, là tuần chương nam đạo, phân thủ sông chương đạo trụ sở. Thanh là Đinh châu phủ Hạt huyện. 1913 năm ( dân quốc 2 năm ), là đinh chương đạo hạt huyện;1926 năm ( dân quốc 15 năm ), huỷ bỏ con đường chế, bên trên hàng huyện lệ thuộc trực tiếp tỉnh phúc kiến. 1934 năm ( dân quốc 23 năm ), bên trên hàng huyện thuộc hàng thứ bảy chính đôn đốc khu. Chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở trung quốc thời kì, bên trên hàng huyện là trung ương tô khu được tạo thành bộ phận. 1926 năm 12 nguyệt, trung cộng bên trên hàng chi bộ thành lập;1928 năm 3 nguyệt, trung cộng bên trên hàng huyện ủy chính thức thành lập. 1928 năm 6 nguyệt 25 nhật, ở chính giữa cộng bên trên hàng huyện ủy lãnh đạo hạ, giao dương nông dân cử hành vũ trang bạo động. 1929 năm 1 0 nguyệt, bên trên hàng huyện tô duy ai chánh phủ chính thức thành lập. 1929 năm 7 nguyệt 2 0 nhật, trung quốc đảng cộng sản mân tây lần thứ nhất đại biểu đại hội, tại giao dương văn xương các long trọng tổ chức. Huyện đông bắc trung quốc cổ điền trấn tổ chức qua được tên " Cổ điền hội nghị ", huyện bắc chỉ có khê hương từng được trao tặng trung ương tô khu điển hình hương. 1929~1934 năm, toàn huyện tham gia hồng quân cùng ra ngoài tham gia cách mạng công tác có 15254 người, kiến quốc hậu bị định vì liệt sĩ được gần 6 0 0 0 tên. Nên huyện chỉ có khê hương có "Chín quân mười tám sư" tới vinh xưng ( kiến quốc hậu, nên huyện chỉ có khê hương tại quân giải phóng nhân dân trung quốc trung định giá quân một cấp tướng quân 9 người, sư một cấp tướng quân 18 người ), là nổi danh cả nước được tướng quân tới hương.
2 0 12 năm 1 nguyệt 9 nhật, tỉnh chánh phủ ( mân chính văn [2 0 12]2 hào ) trả lời đồng ý huỷ bỏ giao dương hương cùng cũ huyện hương, thiết lập giao dương trấn cùng cũ huyện trấn. 2 0 12 năm 12 nguyệt 24 nhật, tỉnh chánh phủ ( mân chính văn [2 0 12]477 hào ) trả lời đồng ý huỷ bỏ khê miệng hương cùng hồ dương hương, thiết lập khê miệng trấn cùng hồ dương trấn. 2 0 14 năm 2 nguyệt 14 nhật, tỉnh phúc kiến chánh phủ ( mân chính văn [2 0 14]46 hào ) trả lời đồng ý huỷ bỏ quá nhổ hương, thông hiền hương, thiết lập quá nhổ trấn, thông hiền trấn. 2 0 15 năm 5 nguyệt 11 nhật, tỉnh chánh phủ ( mân chính văn [2 0 15]148 hào ) trả lời đồng ý huỷ bỏ hạ đều hương, trà địa hương, thiết lập hạ đều trấn, trà địa trấn. Đến tận đây, toàn huyện hạt 17 cái trấn, 5 cái hương ( trong đó 2 cái dân tộc hương ). [2]  

Bên trên hàng huyện Khu hành chính hoạch

Biên tập
1998 năm, toàn huyện hạt 9 cái trấn, 11 cái hương, 2 cái dân tộc hương, 11 cái cư ủy hội, 333 cái thôn ủy hội.
2 0 0 0 năm, Giao dương trấn Chánh phủ nhân dân trụ sở từ khâu phường thôn thiên di đến muỗi dương thôn. 2 0 0 0 cuối năm, bên trên hàng huyện hạt 9 trấn 11 hương 2 dân tộc hương: lâm giang viết, lan khê trấn, cổ điền trấn, nam dương trấn, lâm thành trấn, chỉ có khê trấn, trung đô trấn, nhẫm điền trấn, bạch cát trấn, hồ dương trấn, cũ huyện hương, thông hiền hương, trà địa hương, phán kỳ hương, hạ đều hương, quá nhổ hương, khê miệng hương, giao dương hương, bộ vân hương, san hô hương, quan trang dân tộc xa hương, lư phong dân tộc xa hương.
2 0 12 năm 1 nguyệt 9 nhật, huỷ bỏ giao dương hương cùng cũ huyện hương, thiết lập giao dương trấn cùng cũ huyện trấn, lấy nguyên giao dương hương, cũ huyện xã khu hành chính khu vực phân biệt là lưỡng trấn khu hành chính khu vực, chánh phủ trụ sở không thay đổi. 2 0 12 cuối năm, bên trên hàng huyện hạt 11 trấn 2 hương 2 dân tộc hương.

Bên trên hàng huyện Hoàn cảnh địa lý

Biên tập

Bên trên hàng huyện Khí hậu ấm áp

Bên trên hàng huyện chỗ vũ di sơn mạch chân núi phía nam cùng bác bằng lĩnh dãy núi ở giữa, thuộc về "Đông vô giá lạnh, hạ vô khốc nhiệt" được trung á nhiệt đới khí hậu gió mùa. Bốn mùa rõ ràng, khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào. Bên trên hàng châu khu năm bình quân nhiệt độ không khí 2 0. 1℃, năm lượng mưa 1646 hào mễ, năm chiếu lúc số 18 0 1 giờ, thời kì không có sương muối 277 trời. Xuân hạ ướt át nhiều mưa, lượng mưa tương đối tập trung.

Bên trên hàng huyện Địa hình địa vật

Bên trên hàng huyện địa thế từ hướng đông bắc tây nam nghiêng. Cũ huyện sông theo phiá đông thuộc đồi mồi dãy núi chủ thể, theo phía tây thuộc vũ di sơn mạch nam đoạn phía đông, đại bộ phận thuộc trung thấp núi, thấp núi, một số nhỏ là đồi núi. Vài tòa ngàn mễ trở lên núi cao sừng sững, đỉnh cao nhất hoa mai sơn hải nhổ 1778 m, địa hình cắt chém khá mạnh, tương đối cao chênh lệch cách xa, một dạng, tương đối cao chênh lệch 2 0 0 ~8 0 0 m, bộ phận địa khu vượt ngàn mễ. Thế núi hùng vĩ, sườn núi đột ngột cốc sâu, thảm thực vật mười phần phát dục; vả lại đất mặt che giấu khá nhiều, thò đầu ra không nối tục, đi ngược chiều triển khai địa chất công việc tương đối bất lợi.

Bên trên hàng huyện Tài nguyên

Biên tập

Bên trên hàng huyện Thổ địa rộng lớn

Bên trên hàng huyện cảnh nội đồi núi vùng núi chiếm 79. 9%, đất cày chiếm 8. 9%, mặt nước cùng cái khác chiếm 11. 2%, đại khái là "Tám núi một thủy một phần điền" . Địa thế từ hướng đông bắc tây nam nghiêng. Thuộc gò cao thấp núi loại hình, lấy gò cao làm chủ hình dạng mặt đất, cảnh nội lấy đinh nước sông đeo làm chủ, từ bắc xuống nam xuyên qua toàn huyện. 2 0 0 8 cuối năm, toàn huyện thổ địa tổng diện tích 431854 0. 2 mẫu, trong đó nông dụng địa 39413 0 6. 4 mẫu, kiến thiết dùng 166579. 3 mẫu, vị lợi dụng địa 21 0 654. 5 mẫu.

Bên trên hàng huyện Khoáng sản phong phú

上杭县第二黄金冶炼厂(图3) Bên trên hàng huyện thứ hai hoàng kim dã luyện nhà máy ( bức tranh 3)
Bên trên hàng huyện là toàn thiếu số lượng không nhiều có sắc cùng kim loại hiếm trọng yếu khoáng sản địa, tài nguyên tương đối phong phú, mỏ loại góc đầy đủ, trữ lượng tiềm tàng khá lớn. Hết hạn 2 0 0 8 năm 12 nguyệt, đã phát hiện có kim, màu đồng, do, hi thổ, mục, sắt, mãnh, chì kẽm, đá vôi, mây trắng mỏm đá, nước khoáng cùng địa nhiệt các loại 43 cái mỏ loại. Thông qua cơ sở địa chất điều tra phát hiện có hầm mỏ ( điểm )355 xử nữ khoáng sản địa, trong đó mỏ kim loại giường ( điểm )122 xử nữ ( cỡ lớn hầm mỏ 2 xử nữ, cỡ trung 4 xử nữ, cỡ nhỏ 5 xử nữ, điểm đào quáng 5 0 xử nữ, mỏ hóa điểm 61 xử nữ ), phi kim loại giường ( điểm )225 xử nữ ( cỡ trung hầm mỏ 1 xử nữ, cỡ nhỏ 3 xử nữ, điểm đào quáng 2 0 5 xử nữ, mỏ hóa điểm 16 xử nữ ), nguồn năng lượng khoáng sản 8 xử nữ, đã sơ bộ xác minh tài nguyên số lượng dự trữ được hầm mỏ ( điểm )53 xử nữ, tiềm ẩn kinh tế giá trị mấy chục tỉ nguyên.
Hết hạn 2 0 0 8 năm 12 nguyệt, trong vùng đã phát hiện hầm mỏ, mỏ ( hóa ) điểm 234 xử nữ, mỏ có trồng 42 loại, tra ra tài nguyên khoáng sản lượng có màu đồng, kim, do, đá vôi, mục, sắt, mãnh, huỳnh thạch, hi thổ, đại lý mỏm đá, luyện kim dụng thạch anh, gạch ngói đất sét, kiến trúc dụng thạch các loại 13 loại. Từ tra ra được tài nguyên khoáng sản số lượng nhìn, màu đồng, kim, do, nham thạch vôi, gạch ngói đất sét, kiến trúc dụng thạch là trong huyện chủ yếu ưu thế mỏ loại.
1, kim: xuất lộ như tử kim sơn một vùng, đã xác minh được khoáng sản địa 2 xử nữ, trong đó cỡ lớn hầm mỏ 2 xử nữ; trải qua địa chất công tác khoáng sản địa 13 xử nữ. Tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 17376. 15 vạn tấn, bình quân phẩm vị 1. 0 12~1. 6g/t.
2, màu đồng: chủ yếu phân bố như tử kim sơn địa khu. Xác minh được khoáng sản địa 3 xử nữ, trong đó khảo sát 1 xử nữ, xét rõ 1 xử nữ, tổng điều tra 1 xử nữ. Hầm mỏ quy mô có cỡ lớn hầm mỏ 1 xử nữ, cỡ trung hầm mỏ 1 xử nữ; trong vùng phát hiện mỏ ( hóa ) điểm 5 xử nữ. Tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 172457. 6 vạn tấn, màu đồng phẩm vị 0. 44~ 0. 63%.
3, ngân: tử kim sơn mỏ đồng xác minh xen lẫn ngân kinh tế cơ sở số lượng dự trữ ( kim loại số lượng )468 tấn.
4, sắt: quặng sắt có cỡ nhỏ hầm mỏ 2 xử nữ, mỏ ( hóa ) điểm 18 xử nữ. Quặng sắt chủ yếu phân bố như lư phong hồ dương một vùng, hầm mỏ một đường lại tựa như tầng trạng sinh tại trải qua xa tổ trung; mỏ sắt phẩm vị TFe43. 89%. Tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 155. 5 vạn tấn.
5, mãnh: mỏ mangan chủ yếu sinh tại cổ điền thường thường bậc trung, cũ huyện tê dại đập, lư phong an hương lập anh một vùng, có cỡ nhỏ hầm mỏ 1 xử nữ, mỏ ( hóa ) điểm 1 0 xử nữ. Cổ điền thường thường bậc trung mỏ mangan thuộc lâm tích hình hầm mỏ, chủ yếu là mềm mãnh hình, phẩm vị Mn27. 39~54. 69%; cũ huyện tê dại đập mỏ mangan thuộc tầng khống — lâm tích hình, khoáng vật thành phần là quặng ô xít mangan, cứng rắn mỏ mangan, phẩm vị Mn23. 18%. Tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 8. 995 vạn tấn.
6, chì kẽm, tiền nhiều thuộc: chủ yếu phân bố như cổ điền đại nguyên, thái sơn thủ lĩnh một vùng, hầm mỏ loại hình thuộc nóng dịch hình. Có cỡ nhỏ hầm mỏ 1 xử nữ, điểm đào quáng 4 xử nữ, mỏ hóa điểm 14 xử nữ. Trong đó thái sơn thủ lĩnh Pb+Zn kim loại số lượng nhiều như 1 0. 8 tấn.
7, do: chủ yếu xuất lộ như cũ huyện cổ thạch thuộc lòng một vùng, thuộc nóng dịch hình hầm mỏ, sinh tại trại hạ tổ lưu văn bớt mỏm đá cùng núi lửa sừng lịch mỏm đá trung. Có cỡ trung hầm mỏ 1 xử nữ, cỡ nhỏ hầm mỏ 1 xử nữ, mỏ ( hóa ) điểm 4 xử nữ.
8, hi thổ: nên huyện hi thổ mỏ thuộc đá hoa cương phong hoá xác ly tử hấp thụ hình, góc tập trung phân bố như hồ dương, cát trắng cùng nam dương, thông hiền một vùng. Phát hiện có hi thổ khoáng sản địa 18 xử nữ, trong đó tổng điều tra 1 xử nữ, kiểm tra 8 xử nữ, hầm mỏ quy mô cỡ trung 1 xử nữ, cỡ nhỏ 3 xử nữ, mỏ ( hóa ) điểm 14 xử nữ. Hi thổ dưỡng hóa vật tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 3855. 4 vạn tấn.
9, đá vôi: đá vôi mỏ góc tập trung phân bố như cổ điền, quan trang, lâm thành cùng lư phong các vùng, hầm mỏ quy mô cỡ trung 1 xử nữ, cỡ nhỏ 2 xử nữ, điểm đào quáng 4 xử nữ. Tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 1748. 8 vạn tấn. Lấy cổ điền chuông treo mỏm đá là nhiều nhất, đá vôi mỏ phẩm vị: CaO54. 5%, MgO 0. 0 46%, SiO2 0. 34%, là chất lượng tốt hóa chất đá xám.
1 0, đá cẩm thạch: thấy ở quan trang chu bảo, quy mô đạt đến cỡ trung, công việc trình độ là tổng điều tra. Mỏ sắt có màu trắng cùng màu xám lưỡng chủng, CaO≥52%, MgO≥26%, tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 1932. 9 vạn tấn.
11, mây trắng mỏm đá: chủ yếu sinh tại lâm thành cùng lư phong lưỡng cái hương trấn. Có cỡ nhỏ hầm mỏ 1 xử nữ, mỏ ( hóa ) điểm 5 xử nữ, tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 173 vạn tấn.
12, huỳnh thạch: huỳnh khoáng thạch chủ yếu phân bố như phán kính hương phong thôn, trong gió đình, nhìn mai đình cùng Giao dương trấn Định hố, thuộc nóng dịch hình. Có cỡ nhỏ hầm mỏ 3 xử nữ, điểm đào quáng 1 xử nữ, tài nguyên số lượng dự trữ mỏ sắt số lượng 43. 5 vạn tấn.
13, kiến trúc dụng thạch: huyện trong vực nham thạch cứng rộng khắp phân bố, có thể dùng làm kiến trúc vật liệu đá tài nguyên mười phần phong phú, đặc biệt là yên sơn kỳ đá hoa cương vật liệu đá chất lượng rốt tốt, tài nguyên số lượng nhiều, có thể cung cấp kiến trúc dụng vật liệu đá điểm đào quáng rất nhiều, tiếp theo là sớm đá phấn trắng thế hỏa sơn nham cùng muộn bùn chậu thế an cát bầy thạch anh sa mỏm đá kiến trúc vật liệu đá cũng rất phong phú. Huyện cảnh nội kiến trúc dụng thạch tài nguyên số lượng đạt đến 47 0 6 vạn thước vuông trở lên.
14, gạch ngói đất sét: huyện cảnh nội gạch ngói đất sét mỏ tài nguyên phong phú, chủ yếu xuất lộ như muộn đá phấn trắng thế sa huyện tổ cùng hoa cương tránh trường mỏm đá, đá hoa cương, thạch anh tránh trường mỏm đá phân bố khu được tàn sườn núi tích dính trong lớp đất, cùng đinh giang hà cốc giai địa hoặc bãi bồi ven sông được á dính trong lớp đất, lấy lâm thành trấn phong phú màu đỏ tím bùn mỏm đá cho thỏa đáng. Huyện cảnh nội đất sét mỏ tài nguyên số lượng đạt đến 9 0 2 vạn thước vuông trở lên, là sản xuất gạch, ngói các loại loạt sản phẩm hy vọng nguyên liệu.

Bên trên hàng huyện Hệ sông dày đặc

Bên trên hàng huyện cảnh nội hệ sông dày đặc, mỗi bên giòng suối một đường nhánh cây trạng phân bố, tuyệt đại bộ phận thuộc đinh nước sông đeo, lưu vực diện tích 5 0 bình phương ngàn mễ trở lên dòng sông có 26 điều, chủ yếu giang hà có đinh sông, cũ huyện sông, hoàng đầm sông. Đinh sông là tỉnh phúc kiến được tứ đại dòng sông một trong, phát nguyên như Ninh hóa huyện Cảnh nội ngựa gỗ núi bắc sườn núi, trải qua trường đinh huyện như về rồng nhập cảnh, từ bắc xuống nam từ nam chí bắc toàn huyện, cảnh nội sông trường 1 0 5 cây số, có cũ huyện sông tụ vào, nhiều năm bình quân dòng chảy số lượng là 28. 41 ức thước vuông. Cũ huyện sông làm đầu hàng thứ hai sông lớn, phát nguyên ngay cả thành huyện bằng miệng tất hoa sơn nam chân núi, trải qua liên thành đầu xe nhập huyện cảnh nội nam dương, cũ huyện, tại lâm thành trấn cửu châu cùng đinh bờ sông lưu tụ hợp; cũ huyện sông tập mưa diện tích 17 0 1 cây số vuông, sông trường 111 cây số, huyện cảnh nội chiều dài 45. 9 cây số, nhiều năm bình quân dòng chảy số lượng 14. 9 ức thước vuông. Hoàng đầm sông làm đầu hàng thứ ba sông lớn, phát nguyên như cổ điền cao trại sơn nam chân núi cùng giao dương đại người đông, phân biệt lưu chí cổ ruộng tô gia sườn núi tụ hợp bắt đầu xưng hoàng đầm sông; trải qua chuông treo mỏm đá nhập long nham kỳ, tại dưới cầu bãi lại quay trở lại bên trên hàng khê miệng, quá nhổ, lam khê, nhẫm điền, đến vĩnh cửu định trì khê hương xuống sông cửa và đinh bờ sông lưu tụ hợp. Hoàng đầm sông tập mặt nước tích 1222 cây số vuông, sông trường 139 cây số, bên trên hàng huyện cảnh nội chiều dài 98 cây số, nhiều năm bình quân dòng chảy số lượng 11. 78 ức thước vuông. Toàn huyện cảnh nội nhiều năm bình quân tư nguyên nước số lượng 29. 92 ức thước vuông, người đồng đều tư nguyên nước số lượng là 6193 thước vuông ( ước là toàn tỉnh người đồng đều được 1. 8 lần ); nhập cảnh tư nguyên nước tổng lượng là 5 0. 82 ức thước vuông; toàn huyện có khai phát sức nước tài nguyên lý luận chất chứa số lượng 24. 12 vạn kw, đến 2 0 0 7 năm, toàn huyện đã xây thành lớn nhỏ trạm thuỷ điện 229 kỵ, cài máy dung lượng 2 0. 3264 vạn kw.

Bên trên hàng huyện Động thực vật

Bên trên hàng huyện là trung quốc phương nam tập thể khu rừng 48 cái trọng điểm huyện một trong, riêng có "Tám
Bên trên hàng huyện
Núi một thủy một phần điền" danh xưng. Toàn huyện thổ địa tổng diện tích 27. 74 vạn mét vuông, lâm nghiệp dụng diện tích đất đai 22. 3 vạn mét vuông, chiếm thổ địa tổng diện tích 8 0. 2%. Lâm nghiệp dùng trung, có cánh rừng 21. 1 vạn mét vuông, chiếm 94. 4%, rừng thưa địa 761. 3 mét vuông, chiếm 0. 3%, cây cối địa 12 0 6. 8 mét vuông, chiếm 0. 6%, chưa rừng trồng rừng địa 1821. 6 mét vuông, chiếm 0. 8%, vườm ươm địa 8. 7 mét vuông, vô cánh rừng 8614. 8 mét vuông, chiếm 3. 9%. Phân loại rừng diện tích 18. 58 vạn mét vuông, trong đó ấu linh rừng 3. 74 vạn mét vuông, chiếm 2 0. 1%, trung linh rừng 7. 83 vạn mét vuông, chiếm 42. 1%, gần thành thục rừng 3. 73 vạn mét vuông, chiếm 2 0. 1%, thành chín muồi rừng 3. 28 vạn mét vuông, chiếm 17. 7%. Tập thể rừng diện tích 26. 56 vạn mét vuông, chiếm 95. 7%, quốc hữu rừng diện tích 11. 79 mét vuông, chiếm 4. 3%. Toàn huyện sanh thái công ích rừng diện tích 5. 24 vạn mét vuông, chiếm lâm nghiệp dụng diện tích đất đai được 23. 5%.
2 0 0 4 năm toàn huyện sống lập mộc tổng súc tích số lượng 9 0 4 vạn thước vuông, tỉ 2 0 0 3 năm tịnh tăng 63 vạn thước vuông, tăng trưởng 7%, rừng rậm bao trùm suất 74. 5%, tỉ 2 0 0 3 năm đề cao 0. 2 phần trăm. 2 0 0 0 ~2 0 0 4 năm nên huyện thương phẩm phẩm đốn củi súc tích số lượng phân biệt là 6. 97, 9. 0 2, 1 0. 95, 1 0. 65, 11. 0 4 vạn thước vuông, tùy đợi xã hội phát triển kinh tế cùng cần phẩm số lượng tăng lớn, hàng năm thương phẩm phẩm đốn củi số lượng đã ở từng năm gia tăng. 2 0 0 1~2 0 0 4 năm nên huyện mộc tài gia công số lượng theo thứ tự là 1. 89, 1. 95, 2. 15, 2. 32 vạn thước vuông, hết hạn 2 0 0 9 năm 3 nguyệt, toàn huyện mộc tài gia công năng lực đã đạt đến 5 vạn thước vuông.
Nên huyện rừng rậm tài nguyên đặc điểm là:
⑴ hậu bị tài nguyên phong phú, rừng rậm bao trùm suất cao; thông qua "Ba năm bảy" tạo rừng công trình xanh cùng thế đi cho vay trồng rừng bộ môn áp dụng, có rừng diện tích đất đai các loại lâm nghiệp dụng diện tích đất đai được 94. 4%, rừng lấy gỗ trung rừng non diện tích chiếm 54. 8%, bên ngoài súc tích số lượng cũng đạt đến 181. 9 vạn thước vuông, chiếm 3 0. 2%, toàn huyện rừng rậm bao trùm suất 74. 5%, xanh hoá trình độ đạt đến 96%.
⑵ linh tổ kết cấu hướng tới hợp lý; rừng lấy gỗ trung rừng non diện tích, súc tích phân biệt chiếm 54. 8% cùng 3 0. 2%, gần thành thục rừng diện tích, súc tích phân biệt chiếm 24% cùng 34. 5%, thành chín muồi rừng diện tích cùng súc tích phân biệt chiếm 21. 2% cùng 35. 9%.
⑶ rừng rậm tài nguyên phân bố không đồng đều; chủ yếu phân bố tại đông bộ cùng đông bắc trung quốc bộ phận, mỗi bên hương ( trấn ) tài nguyên khác biệt khá lớn, cây rừng súc tích số lượng nhiều nhất dạng dương hương, đạt đến 68. 98 vạn thước vuông, đại bộ phận hương trấn tại 4 0 vạn thước vuông trở xuống, san hô hương nhỏ nhất, chỉ vẹn vẹn có 5. 6 vạn thước vuông, đinh giang lưu khu vực tài nguyên tình trạng độ chênh lệch.
⑷ cây lá kim nhiều cây lá to thiếu, loại cây kết cấu đơn nhất; toàn huyện bãi phi lao diện tích cùng súc tích phân biệt chiếm phân loại rừng tổng diện tích cùng tổng súc tích được 85. 2% cùng 78. 1%, lá cây to bè lâm cận chiếm 14. 8% cùng 21. 9%, rừng lấy gỗ mỗi bên ưu thế loại cây diện tích tỉ là: thông đuôi ngựa chiếm 69. 4%, gỗ sam chiếm 2 0. 7%, cây lá to chiếm 9. 9%, súc tích số lượng tỉ là: thông đuôi ngựa chiếm 67. 6%, gỗ sam chiếm 18. 5%, cây lá to chiếm 13. 9%, đinh giang lưu khu vực tài nguyên kết cấu "Châm nhiều cậu ấm" càng thêm đột xuất.
⑸ kinh doanh thô phóng, sản lượng thấp phân loại rừng nhiều. Toàn huyện lâm nghiệp dùng bình quân mỗi mẫu súc tích số lượng là 2. 53 thước vuông, phân loại rừng bình quân mỗi mẫu súc tích số lượng là 2. 85 thước vuông, rừng lấy gỗ bình quân mỗi mẫu súc tích là 2. 93 thước vuông, từ chỉnh thể mà nói, sản lượng đồng đều tại tài nghệ thấp bồi hồi. Toàn huyện sản lượng thấp phân loại rừng diện tích chiếm phân loại rừng tổng diện tích được 61. 9%.
Rừng rậm thảm thực vật: cảnh nội thực vật tài nguyên phong phú, quần lạc phức tạp. Đã tra ra có quản thúc thực vật 184 khoa 734 thuộc 1628 loại. Liệt vì quốc gia trọng điểm bảo hộ thực vật hoang dã có 25 loại, như phương nam hồng đậu sam, phúc kiến bách, trường bao sắt sam các loại.
Mà ở động vật hoang dã phương diện, toàn huyện lục sinh động vật có xương sống 3 0 nhãn 78 khoa 362 loại. Trong đó: lưỡng cư loại 2 nhãn 8 khoa 29 loại; loài bò sát 3 nhãn 1 0 khoa 4 0 thuộc 69 loại; loài chim 17 nhãn 4 0 khoa 198 loại; loài thú 8 nhãn 2 0 khoa 66 loại; các loại loại mấy phần đừng chiếm toàn tỉnh loại đếm 65. 9%, 6 0 %, 36. 5% cùng 6 0 %, tổng hợp chiếm toàn tỉnh 812 loại 44. 6%, là động vật hoang dã tài nguyên tương đối phong phú huyện một trong.
Động vật chủ yếu có: Hổ hoa nam , Vân báo , báo gấm, hươu sao, Hoàng bụng chim trĩ có mào , mãng xà, Kim chồn , mi khỉ, Đuôi ngắn khỉ , tê tê, rái cá, Linh miêu , Tô môn linh , thuỷ lộc, Bạch nhàn , Hồng chim cắt , Chim ưng , Nhỏ nha quyên , cỏ ngạc, hổ muỗi con ếch, rắn hổ mang, kính mắt vương xà các loại.
Nên huyện động vật hoang dã thuần dưỡng sinh sôi nẩy nở phương diện thời gian rõ dài lại có kích thước nhất định được xí nghiệp có tỉnh phúc kiến hoa hàng xạ hương nghiệp khoa học kỹ thuật khai phát công ty trách nhiệm hữu hạn, cai công ty như 1998 năm khởi đầu, có bên trên hàng châu quan, bên trên hàng giao dương, cam túc lan châu tam cái nuôi dưỡng điểm, tổng đầu tư 3 0 0 0 dư vạn nguyên, năm sản xạ hương 8 0 0 dư khắc. Mặt khác còn nuôi có hươu sao, tái khổng tước, mi khỉ, Heo mọi , Thiên nga đen , bạch nhàn, Hồng bụng gà cảnh , vẹt các loại quý hiếm động vật hoang dã.

Bên trên hàng huyện Giao thông

Biên tập
2 0 0 7 năm, huyện cảnh nội có quốc lộ tổng chặng đường 1688. 51 cây số, trong đó quốc lộ 2 điều (2 0 5, 319 tuyến )1 0 3. 8 cây số, tỉnh đạo 2 điều (3 0 8, 3 0 9 tuyến )94. 61 cây số, huyện đạo 273. 8 cây số, nông thôn đạo 1216. 3 cây số, toàn huyện hình thành tương đối hoàn thiện quốc lộ giao thông in tờ nết.
Giao thành đường cao tốc tổng trưởng ước 36 cây số, điểm xuất phát ở vào bên trên hàng huyện giao dương nông thôn đạo hồ thôn, điểm cuối cùng là lâm thành trấn cổ thạch thôn, dọc đường giao dương hương, bạch cát trấn, lâm thành trấn 3 cái hương trấn 21 cái hành chính thôn ấp.
Giao thành đường cao tốc Như 2 0 0 9 năm 7 nguyệt chính thức khởi công kiến thiết, là tỉnh phúc kiến cái thứ nhất từ địa phương chánh phủ chủ đạo khai thác đường cao tốc hạng mục, cuối cùng 3 năm 5 tháng hoàn thành toàn bộ công trình nghiệm thu, bên ngoài thiết trí hạ đạo hồ đầu mối then chốt liên hệ, bạch cát liên hệ, cổ thạch đầu mối then chốt nửa liên hệ 3 cái cao tốc liên hệ, để dành giao dương khu công nghiệp liên hệ.
Vĩnh vũ đường cao tốc Bên trên hàng đến vũ bình đoạn ( mân việt giới ) xây thành thông xe. Bên trên hàng đến vũ bình đoạn là trung quốc đường cao tốc lưới G25 trường xuân sâu vô cùng quyến tuyến tạo thành bộ phận, cũng là tỉnh phúc kiến "Tam tung tám hoành" đường cao tốc quy hoạch lưới trọng yếu tạo thành bộ phận.
Trong hoạch định Hàng rộng cao tốc đường sắt Tướng từ bên trên hàng thông qua, đến lúc đó đối ngoại giao thông tướng càng thêm tiện lợi.

Bên trên hàng huyện Nhân khẩu

Biên tập

Bên trên hàng huyện Nhân khẩu số liệu

Bên trên hàng huyện 2 0 0 8 hàng năm số lượng dân số, phân bố:
Đơn vị
Số lượng dân số ( người )
Toàn huyện
4938 0 9
Lâm giang
38945
Lâm thành
42645
Trung đô
18676
Lam khê
19665
Nhẫm điền
24899
Bạch cát
2552 0
Cổ điền
1886 0
Chỉ có khê
25112
Nam dương
44579
Hồ dương
3 0 318
Hạ đều
114 0 0
Lư phong
29537
Trà địa
9 0 72
Khê miệng
1291 0
Quá nhổ
18988
Phán kỳ
643 0
Giao dương
24 0 0 4
Bộ vân
4225
Cũ huyện
28694
Thông hiền
2 0 87 0
Quan trang
3 0 613
San hô
7847

Bên trên hàng huyện Dân tộc cấu thành

Bên trên hàng huyện là dân tộc công tác trọng điểm huyện. 1987 năm 12 nguyệt, phân bố tại toàn huyện 21 cái hương trấn 1 0 8 cái thôn trang 6 0 6 0 hộ nguyên thuộc hán tộc được lam, phách, họ chung quần chúng 3 0, 889 người, khôi phục là Dân tộc xa , dân tộc xa quần chúng chiếm toàn huyện tổng hộ đếm 7. 6%, tổng nhân khẩu được 7. 48%. Hết hạn 2 0 0 9 năm 2 nguyệt, toàn huyện có 2 cái dân tộc hương, dân tộc nhân khẩu 1 0 0 0 người trở lên hương trấn có 11 cái, 4 0 cái dân tộc hành chính thôn ấp, 2 0 5 cái dân tộc thôn, 18 cái dân tộc thiểu số, dân tộc nhân khẩu 3. 4 hơn vạn người, chiếm long nham thị dân tộc dân 94% nhiều, phân bố tại toàn huyện 22 cái hương ( trấn ), 87 cái hành chính thôn ấp, 6 cái cư ủy hội, 2 0 5 cái thôn.
Cư số liệu có liên quan biểu hiện, nên huyện dân tộc thiểu số thôn cùng dân tộc nhân khẩu tình huống gặp hạ biểu hiện:
Số thứ tự
Dân tộc tên
Phân bố hương trấn
Ghi chú
1
Lư phong, quan trang, lâm giang, lâm thành, chỉ có khê, nam dương, cũ huyện, hồ dương, nhẫm điền, quá nhổ, trà địa, lam khê, trung đô, hạ đều, giao dương, cổ điền, bạch cát, khê miệng, phán kỳ, thông hiền, bộ vân, san hô
Lam, chuông, họ lôi nhân khẩu
2
Hồi tộc
Cổ điền, chỉ có khê
3
Dân tộc choang
Lâm giang, cổ điền, nam dương, lâm thành, chỉ có khê, thông hiền, bạch cát, giao dương, quan trang, san hô
4
Tạng tộc
Thông hiền
5
Miêu tộc
Cổ điền, chỉ có khê, khê miệng, bạch cát, giao dương
6
Di tộc
Nam dương, hồ dương, thông hiền, quá nhổ
7
Dân tộc thổ gia
Cổ điền, nam dương, cũ huyện, phán kỳ, bạch cát, giao dương
8
Lâm giang, trà địa
9
Mãn tộc
Lâm giang, giao dương
1 0
Dân tộc động
Khê miệng, bạch cát, giao dương
11
Dao tộc
Cổ điền, bạch cát, giao dương
12
Bạch tộc
Nam dương
13
Nam dương
14
Dân tộc thái
Hạ đều
15
Thông hiền
16
Khất già tộc
Giao dương
17
Mậu già tộc
Giao dương
18
Dân tộc mông cổ
Giao dương

Bên trên hàng huyện Kinh tế

Biên tập

Bên trên hàng huyện Tổng hợp

2 0 0 2 năm, 2 0 0 6 năm được bầu thành "Tỉnh phúc kiến phát triển kinh tế mười tên giai huyện" . 2 0 0 6 năm bị tỉnh chánh phủ định giá "Ưu tú kiến trúc tới hương" . 2 0 0 6 năm lương thực sanh con ổn trung khuếch trương ưu, được bầu thành cả nước lương thực sanh con tiên tiến huyện; thu mua lá cây thuốc lá 12. 97 vạn nhận, sáng tạo mười hai năm qua độ cao mới, ở toàn tỉnh thứ tư; lá trà, trái lại mùa rau quả, hoa cỏ các sản nghiệp quy mô tiến một bước mở rộng, mới tăng thêm lá trà gia công xí nghiệp 28 nhà.
2 0 0 9 năm, giao thành cao tốc hoàn thành đầu tư 6 ức nguyên, bên trên hàng đại đạo đồng thời công trình cùng vĩnh vũ cao tốc vũ bình chí thượng hàng đoạn tại quốc khánh thực hiện đồng bộ thông xe, long tường đại đạo toàn tuyến quán thông. Nam dương 11 0 ngàn nằm trạm biến thế xây thành vận hành, cổ điền, bộ vân nông lưới cải tạo tiến triển tăng tốc, giao dương 22 0 ngàn nằm trạm biến thế sơ kỳ công việc suông sẻ thúc đẩy, quách xa 11 0 ngàn nằm trạm biến thế kỹ cải tăng dung, kỳ rồng 11 0 ngàn nằm trạm biến thế khởi công kiến thiết. Cái công nghiệp huyện khu hoàn thành cơ sở thiết thi đầu tư 3. 68 ức nguyên, mới đưa vào hạng mục 14 cái, mới tăng thêm tài sản cố định đầu tư 15. 51 ức nguyên. 2 0 vạn tấn màu đồng dã luyện hạng mục hoàn thành đầu tư 6 ức nguyên, tử kim sơn mỏ đồng tài nguyên lợi dụng tổng hợp kỹ cải công trình, liên quá thép cấu năm sản 3 vạn tấn thép cấu sản phẩm các loại hạng mục khởi công kiến thiết, thái dương đồng nghiệp đồng thời 3 vạn tấn màu đồng can, cửu châu khuê nghiệp 12 0 0 tấn 5N cấp nhiều tinh khuê các loại hạng mục làm xong đầu tư. [3]  
2 0 1 0 năm thực hiện địa khu sanh con tổng giá trị 131. 8 ức nguyên, so năm trước tăng trưởng 13. 3%. Trong đó, nông nghiệp gia tăng giá trị 2 0. 7 ức nguyên, tăng trưởng 2. 8%; công nghiệp và kiến trúc gia tăng giá trị 78. 7 ức nguyên, tăng trưởng 18. 2%; ngành dịch vụ gia tăng giá trị 32. 5 ức nguyên, tăng trưởng 13. 2%. Sản nghiệp kết cấu tiếp tục điều chỉnh. Toàn huyện kinh tế quốc dân ba lần sản nghiệp kết cấu tỉ từ năm ngoái được 17. 7: 56. 4: 25. 9 ưu hóa là 15. 7: 59. 7: 24. 6, nông nghiệp tỉ trọng so năm trước thấp xuống 2 phần trăm, công nghiệp và kiến trúc tỉ trọng so năm trước đề cao 3. 3 phần trăm, ngành dịch vụ tỉ trọng tương đối hạ xuống 1. 3 phần trăm.
2 0 11 năm, toàn huyện địa khu sanh con tổng giá trị 174. 9 ức nguyên, tăng trưởng 14. 0 %; tài chánh tổng thu nhập 18. 7 ức nguyên, tăng trưởng 28. 9%; thành hương tài sản cố định đầu tư 1 0 1 ức nguyên, tăng trưởng 58. 5%; dân thành phố người đồng đều có thể chi phối thu nhập 1. 8 vạn nguyên, tăng trưởng 14. 5%; nông dân người đồng đều thuần thu nhập 74 0 2 nguyên, tăng trưởng 19. 1%, nông dân người đồng đều thuần thu nhập tăng trưởng biên độ lần đầu vượt qua dân thành phố. Tại 2 0 1 0 năm quy mô trở lên công nghiệp giá trị sản lượng, vườn kỹ nghệ khu giá trị sản lượng, kiến trúc nghiệp giá trị sản lượng, khoáng sản luyện kim sản nghiệp giá trị sản lượng lần lượt đột phá hơn trăm ức quan được trên căn bản, 2 0 11 năm lại thực hiện thành hương tài sản cố định đầu tư, màu đồng sản nghiệp giá trị sản lượng, tử kim bản thổ hạng mục giá trị sản lượng, thị trường chủ thể đăng kí vốn liếng đồng đều đột phá mười tỷ nguyên, quy mô trở lên công nghiệp giá trị sản lượng cùng cuối năm cơ quan tài chính cho vay số dư còn lại ( chứa biểu hiện bên ngoài ) đột phá 2 0 0 ức nguyên, tuần tự thu được cả nước tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến huyện các loại mười lăm cái cấp quốc gia vinh dự cùng nhãn hiệu.

Bên trên hàng huyện Nông nghiệp

Đời đường trước kia, bên trên hàng cảnh nội đã có người tòng tự sản xuất nông nghiệp, trồng trọt lúa nước các loại cây nông nghiệp. Bởi vì trường kỳ thụ phong xây quan hệ sản xuất trói buộc, tai hại tấp nập, nông thôn kinh tế tiêu điều, lương thực sản lượng thấp, nông dân không thể thoát khỏi nghèo khó. 1949 năm, toàn huyện lương thực tổng sản lượng 5. 33 vạn tấn ( không chứa đậu nành, như trên ), mẫu sản 8 0. 5 kí lô, mỗi cái toàn nửa lao lực bình quân sản lương 559 kí lô, heo hơi chưa xuất chuồng 5 vạn con, bình quân hộ gia đình 1 thủ lĩnh, nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 24 0 4 vạn nguyên, chiếm công nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 93. 4%, nông nghiệp nhân khẩu bình quân giá trị sản lượng 136. 2 0 nguyên.
Sau giải phóng, trải qua cải cách ruộng đất, hỗ trợ hợp tác vận động, cải biến quan hệ sản xuất, giải phóng sức sản xuất, sản xuất nông nghiệp vững bước phát triển. 1957 năm, lương thực tổng sản lượng tỉ 1949 năm tăng trưởng 53. 5%, năm đồng đều tăng lên 5. 5%; heo hơi chưa xuất chuồng số tăng trưởng 64. 1%; nông nghiệp giá trị tổng sản lượng tăng trưởng 54. 4%.
1958 năm làm "Kế hoạch đại nhảy vọt" cùng "Công xã nhân dân hóa ", xuất hiện chỉ huy bậy bạ, lời đồn cùng "Cộng sản gió ", tỏa thương nông dân sanh con tính tích cực, tăng thêm nghiêm trọng thiên tai, sản xuất nông nghiệp nhận nghiêm trọng ngăn trở, lương thực sản lượng mấy năm liên tục hạ xuống. 1961 năm lương thực tổng sản lượng tỉ 1957 năm còn thấp; nông nghiệp giá trị tổng sản lượng tỉ 1957 ngày tết giáng 13. 6%; heo hơi chưa xuất chuồng mấy cái giáng 87. 4%. Là năm, quán triệt trung cộng trung ương 《 nông thôn công xã nhân dân công việc điều lệ ( bản dự thảo )》, điều chỉnh quan hệ sản xuất, thực hành đội sản xuất làm căn bản hạch toán đơn vị, điều động đội sản xuất cùng xã viên được tính tích cực. 1965 năm lương thực tổng sản cùng nông nghiệp giá trị tổng sản lượng phân biệt tỉ 1961 năm tăng trưởng 43. 6% cùng 45. 4%, heo hơi sanh con cũng cấp tốc khôi phục phát triển.
"Cách mạng văn hóa" sơ kỳ, sản xuất nông nghiệp lần nữa nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. 1972 năm sau, quán triệt trung cộng trung ương 《 liên quan tới nông thôn công xã nhân dân vấn đề phân phối được chỉ thị 》, từ mọi phương diện điều động nông dân sanh con tính tích cực, đồng thời đại lực mở rộng giống tốt, tăng thi phân hóa học, khởi công xây dựng thuỷ lợi, khiến sản xuất nông nghiệp từng bước lên cao. Đặc biệt là 1976 năm diện tích lớn mở rộng tạp giao lúa nước hậu, lương thực sản lượng rõ rệt đề cao. 1978 năm tổng sản lượng cùng nông nghiệp giá trị tổng sản lượng phân biệt tỉ 1968 năm tăng trưởng 1. 35 lần cùng 62. 6%; heo hơi chưa xuất chuồng số tăng trưởng 1. 48 lần. Nhưng trong lúc này phiến diện cường điệu "Lấy lương là cương ", không để ý đến nhiều loại kinh doanh, phát triển toàn diện.
1981 năm toàn huyện nông thôn từng bước phổ biến gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế hậu, lương thực sản xuất và rừng, nuôi, phó, cá nhiều loại kinh doanh cấp tốc phát triển, xuất hiện rất nhiều loại, nuôi hộ chuyên nghiệp, kinh tế kết hợp lại, tòng tự ngành dịch vụ nhân tăng nhiều, cải biến lương thực sản xuất chỉ một cục diện. 1983 năm, toàn huyện lương thực tổng sản sáng tạo lịch sử kỷ lục cao nhất, nông nghiệp giá trị tổng sản lượng đột phá ức nguyên đại quan, heo hơi chưa xuất chuồng số tỉ 1978 năm tăng trưởng 34. 7%.
1983 năm lương thực tăng nhiều thời kỳ sau khi sanh, sinh ra tê liệt xả hơi tư tưởng, nông nghiệp đầu nhập giảm bớt, khoa học kỹ thuật hứng nông biện pháp bất lực, dẫn đến 1984 năm về sau lương thực sanh con liên tục ba năm đất lỡ. 1986 năm lương thực tổng sản tỉ 1983 ngày tết giáng 17. 5%.
1987 năm, sanh con bắt đầu tăng trở lại. Lương thực tổng sản lượng 17. 0 1 vạn tấn, tỉ 1949 năm tăng trưởng 2. 19 lần, tỉ 1978 năm tăng trưởng 2 0 %, mỗi cái toàn nửa lao lực bình quân sản lương 1 0 0 6 kí lô. Nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 11918 vạn nguyên, chiếm công nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 53. 1 0 %, tỉ 1949 năm tăng trưởng 3. 96 lần, tỉ 1978 năm tăng trưởng 6 0. 6%, nông nghiệp nhân khẩu bình quân giá trị sản lượng 316. 5 0 nguyên. Heo hơi chưa xuất chuồng 22. 65 vạn con, bình quân hộ gia đình 3. 11 thủ lĩnh, chưa xuất chuồng số tỉ 1949 năm tăng trưởng 3. 49 lần. Nông thôn nghèo khó lạc hậu tình trạng đạt được cải biến.
2 0 1 0 năm toàn huyện nông sản phẩm gia công xí nghiệp phát triển đến 194 nhà, trong đó quy mô nông sản phẩm gia công xí nghiệp 42 nhà, 2 0 1 0 năm nông sản phẩm gia công sản nghiệp thực hiện giá trị sản lượng 1 0. 72 ức nguyên, tỉ tăng 1 0. 5%. Tăng lớn nhãn hiệu bồi dưỡng sáng tạo cường độ, mới tăng thêm nông sản phẩm đăng kí nhãn hiệu 19 kiện, toàn huyện tính gộp lại nông sản phẩm nhãn hiệu đăng kí 94 kiện.

Bên trên hàng huyện Công nghiệp

Đường đại bao năm qua ở giữa cảnh nội thì có thủ công luyện sắt. Đến cuối nhà thanh, tòng tự luyện kim, tạo giấy, trúc mộc gia công, thực phẩm, in ấn, dệt các thứ nghề được tác phường lần lượt hưng khởi. Loại, chủng loại ngày càng phong phú, nhiên thiết bị đơn sơ, sanh con nguyên thủy. Dân quốc thời kì, có thức chi sĩ mưu cầu "Chấn hưng thực nghiệp ", dân quốc 14 năm (1925 năm ), tập cỗ sáng lập "Phúc diệu đèn điện công ty" là trong huyện công nghiệp hiện đại chi thủy, nhiên bởi vì kỹ thuật lạc hậu khó mà duy trì, mấy chuyến gần như đóng cửa. Cái khác công nghiệp tác phường cũng bởi vì chánh cục náo động, ở vào đình trệ trạng thái.
Chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở trung quốc thời kì, trung hoa tô duy ai chánh phủ hợp nghiệp thực hành bảo hộ cùng nâng đở chánh sách, tới tay công nghiệp sản suất thịnh vượng lúc thì... lúc thì. Hồng quân trường chinh hậu, cách mạng căn cứ địa gặp tàn phá, công nghiệp ngày càng suy sụp.
Sau giải phóng, trung quốc cộng sản đảng cùng nhân dân chánh phủ coi trọng phát triển công nghiệp, 1949 năm 12 nguyệt, huyện tại thành quan xây dựng ép mễ hợp tác xã, cũng chữa trị đèn điện công ty. Về sau, từng bước khôi phục cùng trợ giúp in ấn, thực phẩm, nhiễm đan dệt mấy nhà xí nghiệp tư doanh. Đến 1952 cuối năm, toàn huyện có công nghiệp, thủ công nghiệp người làm 1981 người, sáng tạo giá trị sản lượng 276 vạn nguyên, tỉ 1949 năm 171 vạn nguyên tăng trưởng 61. 4%, tại công nông nghiệp giá trị tổng sản lượng trung chiếm đoạt tỉ trọng cũng từ 1949 năm 6. 6% đề cao đến 7. 4%.
1953 năm, bắt đầu quán triệt quá độ thời kì đường lối chung, chánh phủ biệt tư doanh công nghiệp khai thác lấy lại chánh sách, biệt thủ công nghiệp thì quán triệt "Tích cực lãnh đạo, vững bước tiến lên" phương châm, từng bước thực hành cải tạo xã hội chủ nghĩa. 1955 năm bắt đầu, tư doanh công nghiệp chuyển thành chế độ sở hữu toàn dân cùng công tư hợp doanh xí nghiệp. Thủ công nghiệp nhân thì bình chú nguyên tắc tự nguyện tổ chức 21 cái hợp tác xã sản xuất ( tổ ). Là năm, công nghiệp, thủ công nghiệp giá trị tổng sản lượng đạt đến 5 0 6 vạn nguyên, tỉ 1949 năm tăng trưởng 1. 96 lần. 1956 năm, hoàn thành hợp nghiệp cùng thủ công nghiệp được cải tạo xã hội chủ nghĩa, cuối năm công nghiệp, thủ công nghiệp công nhân viên chức tổng số đạt đến 2313 người.
1958 năm tại "Kế hoạch đại nhảy vọt" trung, ồ một cái mà lên "Tổ chức lớn công nghiệp ", huyện thuộc mới xử lý xí nghiệp 61 nhà, tính cả vốn có xí nghiệp cộng 76 nhà, công nhân viên chức tổng số tăng mạnh đến 693 0 người. Công xã, đại đội, đội sản xuất cũng phổ biến xử lý nhà máy. Thành quan địa khu đích thủ công nghiệp hợp tác xã sản xuất ( tổ ) "Sớm quá độ" thành 15 địa phương xí nghiệp quốc doanh. Bởi vì vi phạm khách quan kinh tế quy luật, công nghiệp sản suất nhận ngăn trở. 1961 năm, bắt đầu quán triệt "Điều chỉnh, củng cố, phong phú, đề cao" phương châm, đến 1965 năm, toàn huyện có toàn dân xí nghiệp 13 nhà, huyện thuộc tập thể xí nghiệp 21 nhà, xã đội xí nghiệp 2 0 nhà. Toàn dân cùng tập thể công nhân viên chức nhân số cũng phân biệt tinh giản là 975 nhân cùng 668 người. Công nghiệp giá trị tổng sản lượng 744 vạn nguyên, tỉ 1957 năm tăng trưởng 29. 8%, trong đó tập thể xí nghiệp giá trị tổng sản lượng thì hạ xuống 56. 3%.
1966 năm bắt đầu "Cách mạng văn hóa ", công nghiệp hệ thống cũng thụ đánh vào, sanh con đất lỡ. 1968 năm giá trị tổng sản lượng gần 67 0 vạn nguyên, tỉ 1965 ngày tết giáng ước 1 0 %. 1971 năm bắt đầu, quán triệt trung ương chỉnh đốn quản lí xí nghiệp được chỉ thị, sanh con có chút chuyển biến tốt đẹp, toàn lại nổi lên phê phán "Riêng chỉ sức sản xuất luận" chi phong, coi nhẹ hạch toán kinh tế, sản lượng giá trị sản lượng tuy có tăng trưởng, nhưng hiệu ích kinh tế cực thấp. 1966~1976 năm, quốc gia hợp nghiệp được kiến thiết cơ bản đầu tư 3356 vạn nguyên, mà công nghiệp xí nghiệp chỉ nộp lên thuế lợi nhuận 1257 vạn nguyên, gần thu hồi đầu tư 37. 5%.
Trung cộng thập nhất giới tam trung toàn sau đó, quán triệt kinh tế thể chế cải cách phương châm, từng bước thực hành lợi nhuận đổi thuế, công nghiệp xí nghiệp từ sanh con hình chuyển thành sanh con kinh doanh hình, phổ biến lấy đề cao hiệu ích kinh tế làm trung tâm, trách, quyền, lợi nhuận bộ dạng thống nhất sanh con kinh doanh trách nhiệm chế. Chánh phủ biệt xí nghiệp mở rộng chỉ đạo tính kế hoạch, thu nhỏ chỉ lệnh tính kế hoạch phạm vi, khuếch trương xí nghiệp lớn quyền tự chủ, tăng xí nghiệp mạnh sức sống, thực hành kinh tế có kế hoạch cùng thị trường điều tiết kết hợp với nhau cơ chế, công nghiệp sản suất thu hoạch được góc phát triển tốt. 1979~1987 năm, quốc gia hợp nghiệp được cải tạo kỹ thuật đầu tư 4485 vạn nguyên, tương đương với tạ thế 3 0 năm đầu tư tổng cộng, mà 9 năm mới tăng thêm giá trị sản lượng tính gộp lại đạt đến 7215 vạn nguyên, là đầu tư trán được 1. 61 lần, thực hiện thuế lợi nhuận 6483 vạn nguyên, vượt qua đầu tư đếm 44. 5%. Thông qua kỹ cải, công nghiệp trang bị kỹ thuật đạt được tăng cường, cư 1985 năm công nghiệp tổng điều tra thống kê, toàn huyện công nghiệp sở hữu 52 chủng loại hình 3 0 67 cái ( vỏ ) được dụng cụ cơ giới, tổng động lực 36 0 41 ngàn ngói, lấy nguyên giá trị tính cộng 3226. 2 vạn nguyên. Trong đó chế độ sở hữu toàn dân xí nghiệp 1822. 1 vạn nguyên, chiếm 56. 5%; huyện thuộc tập thể tất cả xí nghiệp cùng hương trấn công nghiệp phân biệt chiếm 15. 2% cùng 28. 3%.
1987 năm, toàn huyện có hương trấn trở lên công nghiệp xí nghiệp 151 nhà, chứa 13 cái chủ yếu loại, 76 cái ngành nghề nhỏ loại, giá trị tổng sản lượng 8414 vạn nguyên ( trong đó công nghiệp nặng 5435 vạn nguyên, chiếm 64. 6%; công nghiệp nhẹ 2979 vạn nguyên, chiếm 35. 4%), tài sản cố định ( nguyên giá trị )11299 vạn nguyên, cuối năm công nhân viên chức số là 939 0 người. Là năm, toàn bộ công nghiệp giá trị tổng sản lượng 1 0 525 vạn nguyên ( chứa thôn trở xuống công nghiệp ), tỉ 1949 năm tăng trưởng 6 0. 5 lần, tỉ 1978 năm tăng trưởng 2. 0 6 lần, năm đồng đều tăng lên 13. 25%, vượt qua cả nước bình quân 11. 8% được trình độ. Huyện thuộc xí nghiệp tất cả nhân viên năng suất lao động cũng từ 1978 năm 623 0 nguyên đề cao đến 1 0 25 0 nguyên, tăng trưởng 64. 5%. Công nghiệp giá trị tổng sản lượng tại công nông nghiệp giá trị tổng sản lượng trung chiếm đoạt tỉ trọng từ 1949 năm 6. 6% lên cao đến 46. 9%. Người đồng đều công nghiệp giá trị sản lượng 258 nguyên, tỉ 1949 năm 8 nguyên tăng trưởng 31. 3 lần. Toàn huyện sơ bộ hình thành từ hóa chất, nhẹ phưởng, lâm sản, máy móc, vật liệu xây dựng tổ hợp công nghiệp hệ thống. Lại cảnh nội tài nguyên khoáng sản, sức nước, cây rừng tài nguyên phong phú, là phát triển công nghiệp cung cấp ưu việt điều kiện. Huyện chánh phủ nhân dân đã nhập gia tuỳ tục phòng khai thác phân hạng mục, bởi vì tài chính, kỹ thuật không đủ, quản lý trình độ cùng tất cả nhân viên tố chất không cao, cho nên hiệu ích kinh tế khá thấp. 1987 năm, công nông nghiệp giá trị tổng sản lượng trung được công nghiệp tỉ trọng cùng người đồng đều công nghiệp giá trị sản lượng lưỡng gáy chỉ tiêu tại toàn tỉnh 68 huyện ( thị ) trung, phân biệt các đệ 48 vị trí cùng 57 vị trí, tại long nham địa khu 7 huyện ( thị ) trung, đồng đều các đệ 6 vị trí.
2 0 1 0 năm toàn huyện công nghiệp giá trị tổng sản lượng 151. 1 ức nguyên, so năm trước tăng trưởng 3 0. 7%, trong đó quy mô trở lên công nghiệp giá trị tổng sản lượng 142. 5 ức nguyên, tăng trưởng 32. 1%. Quy mô trở lên công nghiệp sản phẩm tiêu thụ suất 95. 1%, so năm trước hạ xuống 1. 4 phần trăm. Quy mô trở lên công nghiệp gia tăng giá trị 63. 2 ức nguyên, tăng trưởng 19. 3%. Tại quy mô trở lên công nghiệp xí nghiệp trung, xí nghiệp quốc hữu, ngoại thương cùng hong kong cái đầu tư xí nghiệp cùng hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp phân biệt hoàn thành giá trị tổng sản lượng 4. 7 ức nguyên, 18. 7 ức nguyên hòa 116. 7 ức nguyên, phân biệt tăng trưởng 32. 1%, 113. 5% cùng 56. 7%. Quy mô trở lên công nghiệp trung tam đại chủ đạo sản nghiệp thực hiện giá trị tổng sản lượng 12 0. 6 ức nguyên, tăng trưởng 185. 3%. Trong đó, khoáng sản luyện kim sản nghiệp thực hiện giá trị tổng sản lượng 115. 8 ức nguyên, tăng trưởng 76. 1%; quang điện sản nghiệp thực hiện giá trị tổng sản lượng 4. 8 ức nguyên, tăng trưởng 146. 3%; hạch tâm sản nghiệp màu đồng sản nghiệp thực hiện giá trị tổng sản lượng 58. 1 ức nguyên, tăng trưởng 8 0. 2%.

Bên trên hàng huyện Xã hội

Biên tập

Bên trên hàng huyện Thành hương kiến thiết

上杭县城区二环路小区(图7) Bên trên hàng huyện thành khu nhị hoàn đường cư xá ( bức tranh 7)
Tống thuần hóa năm năm (994 năm ) bên trên hàng xây huyện. Huyện trị trải qua ba lần di chuyển hậu, vu càn đạo bốn năm (1168 năm ) dời vào quách phường ( kim lâm giang trấn ). Từ giữ thăng bằng nguyên niên (1234 năm ) kiến trúc tường thành bắt đầu đến trước giải phóng, lịch đại chánh phủ biệt huyện thành kinh doanh 716 năm. 1949 năm, thành khu công cộng công trình kiến trúc ngoại trừ một tòa tường thành bên ngoài, có một điều nhỏ hẹp "Đường lớn ", hai bên sắp hàng hai tầng trở xuống chiều cao trôi qua một cách vô ích được cửa hàng. Ngoài ra, từ đường, miếu thờ trải rộng như đường phố dân trạch ở giữa. Toàn bộ thành khu diện tích gần 0. 9 cây số vuông. Tại nông thôn, thanh trước kia công cộng kiến trúc chỉ vẹn vẹn có tộc từ, am miếu, chùa tháp. Dân quốc thời kì, hương trấn chánh phủ sở tại bắt đầu trúc công sự thức cơ quan trú chỗ. Nông hộ thì dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, tụ tộc mà ở. Kiến trúc kết cấu nhiều tường đất đỉnh ngói, thấp bé ẩm thấp, cả người lẫn vật hỗn hợp. Dân quốc 23 năm (1934 năm ) hậu, cách mạng căn cứ địa gặp tàn phá, khắp nơi đổ nát thê lương, một mảnh thê lương cảnh tượng.
1987 năm, công cộng trong kiến trúc được phòng ốc làm xong diện tích 42. 6 vạn mét vuông, trong đó nơi ở kiến trúc 12. 7 vạn mét vuông, thành hương diện mạo đã xảy ra biến hóa to lớn. Huyện thành trải qua cải biến, mới xây, đường đi tung hoành có thứ tự, độ rộng từ nguyên lai 2~3 mễ phát triển đến 1 0 mễ trở lên. Mới tích bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố dài đến 3. 4 cây số, rộng 36 mễ, đường đi bên trồng có thường xanh phong cảnh cây. Vào đêm, đèn đường như ban ngày, bóng cây lắc lư. Tòa nhà dãy nhà lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉnh tề đứng sửng ở hai bên đường phố. Trải qua 38 năm xây dựng thêm, 1987 năm thành khu quy hoạch diện tích đã mở rộng đến 4. 9 cây số vuông, tỉ 1949 năm mở rộng 4 lần. Đông khởi bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố đầu đông cùng đông đại càu dính liền; tây đến bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố đầu tây cùng tây hoàn đường giao tiếp; nam đến nam cương khu công nghiệp, có nam đại càu tương liên; bắc đến bắc phong núi cư dân khu nhà mới. Bây giờ, bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố đã trở thành mới khu náo nhiệt, từ đông đến tây có đi hướng nam bắc được đông đường vòng bao quanh vòng thành phố, bắc đại đường, kiến thiết đường, tây hoàn đường cùng nguyên nội thành giải phóng đường quán thông. Tại nông thôn, thị trấn kiến thiết biến chuyển từng ngày. Hương trấn chánh phủ sở tại, cơ quan, trường học, bệnh viện các loại đơn vị xí nghiệp nhà lầu san sát. Hương trấn xí nghiệp nhà máy thì phân bố như tài nguyên phong phú sơn thôn. Nông thôn tư nhân nhà ở điều kiện cũng nhận được rõ rệt cải thiện. Trước giải phóng, nông hộ xây dựng nhà ở mặc dù trải qua mấy đời tích lũy cũng khó thực hiện, sau giải phóng được 38 trong năm, kiến thiết nhà ở tấn mãnh phát triển. Tại nhân khẩu không ngừng tăng trưởng dưới tình huống, 1987 năm dân quê đồng đều nhà ở đạt đến 1. 72 ở giữa, người đồng đều kiến trúc diện tích 23. 8 mét vuông.
1987 năm đến nay, huyện thành quy hoạch tiến hành 3 thật điều chỉnh, quy hoạch khu diện tích mở rộng là 72 cây số vuông. Đến 2 0 0 2 năm, huyện thành xây thành trì khu diện tích đạt đến 7 cây số vuông, tỉ 1987 năm gia tăng 4. 7 cây số vuông, thành khu hình thành năm tung năm hoành chủ yếu con đường sắp xếp, xây thành giang tân công viên cùng giang tân quảng trường, người đồng đều tái diện tích đất đai đạt đến 9. 4 mét vuông, thành khu xanh hoá bao trùm suất đạt đến 29. 2%, giang tân lâm viên thành thị hiển hiện sồ hình. Huyện thành không khí hoàn cảnh chất lượng bảo trì quốc gia cấp một tiêu chuẩn.
2 0 0 1 năm 1 0 nguyệt, bên trên hàng huyện bị trung ương bộ tuyên truyền, trung ương văn minh xử lý, quốc gia bộ xây dựng, quốc gia bộ nông nghiệp, quốc gia bảo vệ môi trường tổng cục định giá "Cả nước sáng tạo thành phố văn minh công việc tiên tiến thành thị" .
2 0 0 7 năm, rồng cao ra tốc ( bên trên hàng đoạn ) trưng thu đất phá dỡ toàn diện hoàn thành, quốc lộ 2 0 5 tuyến cùng tỉnh đạo 3 0 8 tuyến xây dựng thêm công trình tiến vào kết thúc giai đoạn, hàng vĩnh cửu tuyến thành quan đến nhẫm điền 4 0 cây số cải biến công trình cơ bản hoàn thành; áp dụng nông thôn quốc lộ kiến thiết 23 0 cây số, tại
航拍上杭城东(图5) Hàng phách bên trên hàng châu đông ( bức tranh 5)
Toàn tỉnh vùng núi huyện ( thị ) dẫn đầu thực hiện thông xây dựng chế độ thôn con đường toàn bộ cứng lại. Thành hương lưới điện kiến thiết cường độ tăng lớn, hoàng trúc đến lư phong 11 0 ngàn phục bút đường công trình, thành khu lưới điện cải tạo cùng thành quan, quách xa, giao dương trạm biến thế kỹ cải hạng mục toàn diện làm xong, hoàng trúc 11 0 ngàn chịu thua biến khoa điện công trình tiến vào thiết bị lắp đặt, nam dương 11 0 ngàn chịu thua biến khoa điện công trình theo kế hoạch thúc đẩy. Thành lớn quan kiến thiết tiếp tục thúc đẩy, huyện khu vực thành thị quy hoạch không ngừng hoàn thiện, hoàn thành bắc bộ thành trì mới khống chế tính tường quy, thành cũ khu khống quy cùng bên trên hàng đại đạo dọc tuyến thành thị thiết kế, thành khu đinh sông hai bên bờ phong cảnh thành phố, thành khu con đường hệ thống các loại quy hoạch thiết kế chuyên gia giám khảo cùng thành quả cơ cấu cán bộ; thành khu xanh hoá, mỹ hóa, sáng hóa kiến thiết cường độ tiến một bước tăng lớn. Loa phóng thanh điện thị "Thôn thôn thông" công trình cùng với con số điện thị chỉnh thể bình di chuyển đổi việc tăng tốc thúc đẩy.

Bên trên hàng huyện Vệ sinh sự nghiệp

Nguyên đến chính trong năm (1341~1368 năm ), huyện trị thiết lập "Huệ dân thuốc cục ", làm đầu hàng sớm nhất nhà nước dược nghiệp. Từ đại minh bắt đầu, dân gian y dược nghiệp dần dần phát triển, chí thanh mạt dân sơ, cảnh nội có thuốc đông y nhà, điếm 2 0 0 dư gia.
Thanh quang tự ba mươi năm (19 0 4 năm ), tây y, thuốc tây truyền vào. Dân quốc nguyên niên (1912 năm ) mới có bên ngoài quốc giáo hội tại cảnh nội xử lý y.
Trước giải phóng, bên trên hàng kinh tế lạc hậu, dân chúng lầm than, y thuật thấp, thuốc nguyên khan hiếm, dụng cụ chữa bệnh đơn sơ, thiếu bác sĩ thiếu thuốc cực kỳ đột xuất, thường có dịch bệnh lưu hành, tạo thành nhân khẩu cao tỉ lệ tử vong, thấp tỉ lệ sống sót. Dân quốc 25 năm, toàn bệnh viện huyện chỉ 5 xử nữ, vô bệnh giường, có vệ sinh nhân viên 14 người ( trong đó y sư 7 người, dược tề sư 7 người ), bình quân 3 vạn người mới có 1 cái y sư. Đồng niên, toàn huyện dịch chuột, thiên hoa, kiết lị, bệnh bạch hầu các loại tật bệnh người bệnh 1153 người, tử vong 1 0 2 người. 38 năm, thiên hoa, bệnh sởi đại lưu đi, toàn huyện tử vong 1 0 0 0 nhiều người. Đêm trước giải phóng, cảnh nội có vệ sinh viện 1 chỗ, tư doanh thuốc đông y nhà, điếm 156 nhà, tây y hiệu thuốc, phòng khám bệnh 42 nhà, trung tây y người làm 381 người.
Chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở trung quốc thời kì, hồng quân tại cảnh nội xử lý có giao thuốc màu hồng phấn quân y viện, tỉnh phúc kiến quân đội xưởng chế thuốc các loại, huyện, khu, hương tô duy ai chánh phủ thiết lập "Công cộng xem bệnh chỗ ", "Dược liệu hợp tác xã" các loại vệ sinh cơ cấu, đại tiểu tiện quần chúng chạy chữa mua thuốc.
Sau giải phóng, chánh phủ nhân dân coi trọng phát triển chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp, đến 1965 năm, sơ bộ xây thành huyện, xã, đội cấp ba chữa bệnh vệ sinh bảo vệ sức khoẻ lưới, hóa giải phổ biến tồn tại thiếu bác sĩ thiếu thuốc tình trạng. 7 0 niên đại, phổ biến mở rộng đại đội ( thôn ) cấp hợp tác chữa bệnh chế độ, đồng thời coi trọng nắm chắc y đức giáo dục cùng tài nghệ y thuật được đề cao. Trung cộng thập nhất giới tam trung toàn sau đó, cấp ba vệ sinh bảo vệ sức khoẻ lưới phát triển đến mới trình độ, cơ cấu kiện toàn, thiết bị đổi mới, lực lượng gia tăng, tố chất đề cao. Đến 1987 năm, có huyện cấp chữa bệnh phòng dịch đơn vị 7 cái, chính giữa hương trấn vệ sinh viện 4 chỗ, vệ sinh viện 16 chỗ, 95% trở lên hành chính thôn ấp sắp đặt trạm y tế ( điểm ). Phát triển chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp, bảo hộ người dân thân thể khỏe mạnh, chạm vào xây dựng kinh tế bồng bột phát triển cùng cải cách mở ra tiến hành thuận lợi.
2 0 0 7 năm, toàn huyện hệ thống vệ sinh có chữa bệnh vệ sinh cơ cấu 3 0 cái, trong đó huyện một mạch chữa bệnh vệ sinh đơn vị 8 cái, trung tâm vệ sinh viện 3 cái, hương trấn vệ sinh viện 19 cái. Toàn huyện thiết trí giường ngủ 938 trương, thực tế mở giường ngủ 7 0 4 trương, nhân viên công tác 9 0 5 người, trong đó vệ kỹ nhân viên 793 người, vệ kỹ trong số nhân viên có cao cấp chức danh 51 người, trung cấp chức danh 211 người, sơ cấp chức danh 485 người. Toàn huyện có cộng đồng vệ sinh trạm phục vụ 5 cái, nông thôn vệ sinh chỗ ( thất )564 cái, thôn cấp vệ sinh nhân viên kỹ thuật 675 người, cá thể gầy dựng bác sĩ 29 người. Toàn huyện chữa bệnh nghiệp vụ dụng phòng 6. 65 vạn mét vuông, sinh hoạt dụng phòng 4. 5 vạn mét vuông, dụng cụ chữa bệnh 3546. 73 vạn nguyên. Toàn huyện chữa bệnh đơn vị nghiệp vụ thu nhập 7565. 67 vạn nguyên, trong đó chữa bệnh thu nhập 4 0 17. 56 vạn nguyên, dược phẩm thu nhập 3184. 36 vạn nguyên, cái khác thu nhập 363. 75 vạn nguyên.
2 0 0 7 năm, bên trên hàng huyện tiếp tục động viên cùng cổ vũ tại chức vệ sinh nhân viên kỹ thuật tham gia nghiệp vụ huấn luyện cùng trình độ giáo dục. Cả năm tiến cử 16 0 hơn người thật tham gia các cấp huấn luyện, 56 người tham gia các loại trình độ giáo dục, 4 0 0 dư tên vệ kỹ nhân viên tham gia thiếu thông tin y học tiếp tục giáo dục, 115 người tham gia hành nghề y sư tư cách khảo thí. Khai triển,mở rộng nông thôn bác sĩ huấn luyện, tổ chức nông thôn bác sĩ quy phạm hoá lớp huấn luyện 7 kỳ, cộng 65 0 người tham gia.

Bên trên hàng huyện Khoa học kỹ thuật công việc

Triều tấn bên trên hàng có cổ điền ngũ long rượu bánh phối phương; đời đường có quy mô tương đối trồng trọt nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp; bắc tống khang định trong năm (1 0 4 0 năm ), huyện người từng tại tử kim sơn khai thác hoàng kim; triều đại nam tống thời kì cổ điền mày trắng núi đã xây lô luyện sắt, chế tạo nông cụ, binh khí; gia quá hai năm (12 0 2 năm ), dụng khắc gỗ in ấn bộ thứ nhất 《 bên trên hàng huyện chí 》; minh mạt có cỏ giấy tác phường; đời nhà thanh có thổ ép dầu phường, càn long mười sáu năm (1751 năm ) huyện thành trâu thị chế được "Trúc khóa" cứng trạch như màu đồng, tuyển làm cống phẩm đưa kinh; đồng trị trong năm từng ở trên vườn núi khai thác mỏ bạc; quang tự trong năm lư phong hương đã có mộc lan cơ dệt vải.
Tùy đợi khoa học kỹ thuật truyền bá cùng ứng dụng, dân quốc trong lúc đó cảnh nội mới có phát điện nhiệt điện, chữ in in ấn, máy móc ép mễ, thuyền chế tạo cùng xe hơi vận chuyển nghiệp. Sau giải phóng, đảng cùng nhân dân chánh phủ coi trọng khoa học kỹ thuật công việc, 195 0 năm tại huyện thành thiết lập nông nghiệp kỹ thuật mở rộng chỗ, khai triển,mở rộng canh tác chế độ cải cách cùng chủng loại cải tiến. Sau đó, dã luyện, máy móc, dệt, in ấn, hóa chất, công nghiệp thực phẩm cũng có phát triển. 1959 năm 1 nguyệt, toàn huyện khai triển,mở rộng cải tiến kỹ thuật cùng cách mạng kỹ thuật vận động, nhưng không thực tế địa "Đại phóng thiên thể quay quanh hành tinh, bản thân nó không thể phát sáng, như mặt trăng là vệ tinh của trái đất ", xuất hiện khoa học kỹ thuật lĩnh vực lời đồn cùng chỉ huy bậy bạ. 196 0 năm 2 nguyệt, huyện thành lập khoa ủy. 1962 năm quán triệt trung ương "Điều chỉnh, củng cố, phong phú, đề cao" phương châm hậu, khoa học kỹ thuật công việc khôi phục thực sự cầu thị được tác phong."Cách mạng văn hóa" trong lúc đó, khoa ủy, khoa hiệp bị triệt tiêu, khoa học kỹ thuật mở rộng đơn vị bị tháo dỡ cũng, khoa học kỹ thuật công việc gặp phải ngăn trở. Tại khó khăn dưới điều kiện, rộng rãi khoa học kỹ thuật nhân viên vẫn cẩn trọng, chuyên tâm nghiên cứu, thôi động khoa học kỹ thuật sự nghiệp hướng về phía trước phát triển. 1969 năm xây thành tòa thứ nhất vượt qua đinh sông được bệ đá đôn song khúc củng vĩnh cửu thức nam môn cầu lớn cùng chặn đường đinh sông được chi đặng đập —— về rồng thủy luân bơm đứng;197 0 năm toàn huyện nông thôn thực hiện thấp thân giống tốt hóa cùng hạt lúa chế liên tác hóa;1971 năm huyện máy nông nghiệp nhà máy thiết kế chế tạo "Một gánh chọn" thoát cốc cơ, đồng niên huyện nhà máy phân hóa học xây thành đầu tư, cũng như năm tới 6 nguyệt nghiên cứu chế tạo thành công than hoá than nắm mới công nghệ.
1978 giữa năm cộng thập nhất giới tam trung toàn sau đó, khôi phục cùng tăng cường khoa học kỹ thuật hành chánh quản lý cùng xã hội đoàn thể cơ cấu, khoa học kỹ thuật đội ngũ ngày càng lớn mạnh, học thuật giao lưu ngày càng sinh động, khoa học kỹ thuật sự nghiệp khỏe mạnh phát triển. Đến 1987 cuối năm, toàn huyện có khoa học kỹ thuật nhân viên 5191 người ( chứa chuyên nghiệp giáo sư ), tỉ 1949 năm gia tăng thêm 6 lần, nông nghiệp cùng công nghiệp nhân viên kỹ thuật 883 người ( trong đó trực tiếp tham gia công sản xuất nông nghiệp tuyến đầu tiên có 72 0 người ), có trung tâm chuyên trình độ được khoa học kỹ thuật nhân viên đảm nhiệm phó cục cấp trở lên lãnh đạo chức vụ có 185 người. 1987 năm, toàn huyện khoa học kỹ thuật xã hội đoàn thể có hương ( trấn ), huyện một mạch hiệp hội 27 cái, hội viên 1188 người; các loại chuyên nghiệp học được 18 cái, hội viên 3 0 8 người. Từ 1978 năm 3 nguyệt cả nước khoa học đại hội đến nay đến 1987 năm, toàn huyện lấy được địa khu trở lên khoa học kỹ thuật thành quả thưởng 36 gáy, trong đó cấp tỉnh 23 gáy, địa khu cấp 13 gáy, lấy được huyện cấp trở lên tưởng thưởng mỗi khoa học thuật luận văn 38 thiên. 1986 năm bắt đầu áp dụng 5 gáy quốc gia khoa học kỹ thuật "Tinh hỏa kế hoạch" đã đúng hạn hoàn thành, tiến bộ khoa học kỹ thuật chạm vào phát triển kinh tế. 1987 năm toàn huyện công nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 2. 1 ức nguyên, huyện tài chánh thu nhập 18 0 0 vạn nguyên, trong đó dựa vào tiến bộ khoa học kỹ thuật nhân tố ước chiếm 2 0 %.
2 0 0 7 năm, tăng lớn nông nghiệp khoa học kỹ thuật đầu nhập, an bài nông nghiệp khoa học kỹ thuật kinh phí 4 0 vạn nguyên, chiếm huyện khoa học kỹ thuật ba loại kinh phí được 53%. Tăng tốc nông nghiệp kỹ thuật mới được mở rộng ứng dụng, quay chung quanh phát triển "Một hương một sản nghiệp ", "Một thôn nhất phẩm" mục lục tiêu, trọng điểm nắm chắc chất lượng tốt hạt lúa, chất lượng tốt quả trà, chất lượng tốt dùng ăn nấm, chất lượng tốt rau quả tứ đại sản nghiệp, cả năm đưa vào các loại loại sản phẩm mới 85 cái, mở rộng chất lượng tốt hạt lúa 48 vạn mẫu, lúa nước miễn cày vun trồng 9 vạn mẫu, mở rộng siêu cấp hạt lúa 15 vạn mẫu. Tăng cường nông nghiệp khoa học kỹ thuật làm mẫu căn cứ kiến thiết, trọng điểm nắm chắc chỉ có khê cam tề, nam dương quýt vàng, hồ dương cây mơ, khê miệng lô cam, cổ điền rau quả, hạ đều ruộng cát dữu, bộ vân cùng quá nhổ lá trà các loại căn cứ kiến thiết.

Bên trên hàng huyện Thể dục sự nghiệp

Bên trên hàng huyện thiếu trường thể thao là tỉnh phúc kiến cao cấp thể dục hậu bị người
林丹 Lâm đan
Chỉ có trụ sở huấn luyện, vì quốc gia đội chuyển vận Tuần kim xán , dư lập chí, Lâm đan , Lưu kỳ bằng Các loại một nhóm ưu tú cầu lông cùng vận động viên thể thao. Hết hạn 2 0 0 9 năm, bên trên hàng tịch vận động viên tại các cấp trong thi đua thu hoạch được áo vận quán quân 1 đợt người, thế giới giải thi đấu quán quân 56 đợt người, cả nước giải thi đấu quán quân 63 đợt người, thiếu tái quán quân 186 đợt người. Trong đó, lâm đan thu hoạch được bắc kinh 2 0 0 8 năm đệ 29 giới thế vận hội cầu lông nam chỉ quán quân. Đinh trên sông hàng châu khu đoạn là tỉnh phúc kiến trên nước trong vận động lòng, từng tổ chức lưỡng giới eo biển hai bên bờ trường cao đẳng thuyền chèo long nham thi đấu theo lời mời, bắc kinh đại học, thanh hoa đại học, đài loan phụ nhân đại học, hương cảng tiếng trung đại học các loại đại biểu đội tham gia trận đấu. Bên trên hàng được bầu thành nhóm thứ hai "Cả nước thể dục tiên tiến huyện" .

Bên trên hàng huyện Bưu điện

Thanh trước kia, công sở công văn từ nhà nước dịch truyền. Dân gian phong thơ phần lớn là quần chúng phó thù sai người sao chuyển, đường xa phong thơ thác gửi cực kỳ khó khăn. Thanh quang tự ba mươi mốt năm (19 0 5 năm ) bắt đầu thiết lập bưu chính làm thay chỗ, năm sau cải thành nhị đẳng cục bưu chính, cũng tuần tự tại lam gia đưa, phong nhẫm, trung đô, về rồng, bạch cát, cổ điền các loại 18 xử nữ sắp đặt bưu chính làm thay chỗ cùng thơ quỹ. Lúc huyện thành năm thu nhập điện thơ 9. 6 vạn cái, phát ra điện thơ 6 vạn cái.
Dân quốc về sau, dịch trạm toàn bộ xoá, nha thự văn kiện đồng đều từ bưu cục chuyển. 3 năm (1914 năm ), long nham trải qua bên trên hàng đến trường đinh điện báo tuyến đường đỡ thông, bên trên hàng mở trung tâm điện báo, trung tâm điện báo lợi dụng báo cáo tuyến liên thông long nham, trường đinh được điện thoại đường dài, nhưng trường nói cận cung nội bộ sử dụng, không được mở cửa bán. 7 năm 4 nguyệt, xây thành bên trên hàng đến vĩnh cửu định điện báo tuyến đường. 13 năm, thương nhân góp vốn bắc địa phương điện thoại, đến 18 năm ngừng làm việc.
Chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở trung quốc thời kì, cảnh nội đại bộ phận làm trung ương tô khu, dù rằng quốc dân đảng biệt tô khu thông tin tiến hành phong tỏa, nhưng bởi vì đảng cộng sản, hồng quân khai thác bảo hộ bưu chính được chánh sách, lợi dụng tô khu bưu cục cùng quốc dân đảng thống trị khu bưu cục cùng tồn tại tình huống, lấy được bình thường trao đổi bưu kiện. Lúc ấy, bên trên hàng tô gia pha thiết lập điện thoại tổng đài, là mân tây tô duy ai chánh phủ trong điện thoại, cảnh nội lam khê, bạch cát cùng long nham, mới suối, tô phường, hồ phách thiết lập máy nội bộ, cấu thành mân tây tô duy ai lâm thời điện thoại in tờ nết.
Dân quốc 22 năm, bên trên hàng thiết lập điện thoại tổng đài, làm quan đốc thương lượng xử lý. 25 năm, tại tạ gia từ khôi phục thiết lập điện báo kinh doanh xử nữ, năm sau cải thành trung tâm điện báo. 27 năm, điện thoại tổng đài thất thu làm nhà nước, bưu điện hợp thiết lập. Đến 29 năm, bên trên hàng chính thức khai thông cùng long nham, vĩnh cửu định, phải xương các nơi điện thoại đường dài nghiệp vụ, cũng thông qua quan hệ cục cùng các nơi liên hệ tin điện. 34 năm, tổ kiến bên trên hàng điện thoại chỗ, huyện thành cùng mỗi bên khu hương hình thành mạng lưới thông tin. Đến 1949 năm giải phóng lúc, huyện sắp đặt cục điện báo cùng điện thoại tổng đài mỗi bên 1 xử nữ, cục bưu chính 2 xử nữ, còn có 2 0 xử nữ bưu chính làm thay chỗ.
Sau giải phóng, bưu điện sự nghiệp cấp tốc phát triển, bưu điện cơ cấu, lưới đường trải rộng thành hương, thông tin thủ đoạn sửa đổi không ngừng, điện báo truyền thâu đổi đừng nhĩ tư nhân công thu phát cơ là máy telex đánh chữ. 197 0 năm sau, đường giây điện thoại đổi thật tuyến truyền thâu là nhiều đường tải sóng, điện thoại từ nam châm thức đổi thành cộng điện thức bán tự động. Nhất là 1978 năm sau, tùy đợi cải cách cởi mở xâm nhập, tin tức truyền lại tần suất tăng tốc, lấy tư cách hiện đại hoá công cụ bưu điện thông tin, thiết bị từng năm đổi mới. 1987 năm, hương trấn nhà máy hầm mỏ thiết lập 2 0 cái bưu điện chi cục ( chỗ ), có trao đổi điểm 23 xử nữ, bưu điện công nhân viên chức 197 người. Toàn huyện đường bưu điện 463 cây số, tỉ 195 0 năm tăng trưởng 1. 54 lần. Nông thôn báo tin đưa tuyến đường tổng trưởng 1398 cây số, thỏa đầu đến hộ suất 42% trở lên. Đều theo nghĩa ấy cả thư tín 138 vạn cái, tỉ 1952 năm tăng trưởng 11. 6 lần, tỉ 198 0 năm tăng trưởng 64. 5%, nghiệp vụ thu nhập 92. 24 vạn nguyên, tỉ 1952 năm tăng trưởng 26. 8 lần, nộp lên trên thu chi sai biệt 17. 81 vạn nguyên, tỉ 1952 năm tăng trưởng 34. 5 lần. 1988 cùng 1989 năm, tuần tự khai thông thị nói cùng trường nói hệ thống tự động, người sử dụng nhưng cùng cả nước thậm chí thế giới 1 0 0 nhiều quốc gia cùng địa khu một mạch gọi điện thoại, tổng đài dung lượng gia tăng đến 2 0 0 0 cửa.
2 0 0 7 năm, hoàn thành nghiệp vụ tổng lượng 1536. 4 vạn nguyên, tỉ tăng 8. 27%; hoàn thành nghiệp vụ thu nhập 1445 vạn nguyên, tỉ tăng 12. 63%. Cả năm thu vào gửi điện thơ 158 vạn cái, đưa điện thơ 234. 2 vạn cái.
2 0 0 7 năm, huyện điện tín chi nhánh công ty hoàn thành tài sản cố định đầu tư 7 0 0 dư vạn nguyên, trong đó thiết bị 3 0 0 dư vạn nguyên, tuyến ống 3 0 0 dư vạn nguyên, tuyến ống 3 0 0 dư vạn nguyên, đổi mới cải tạo hạng mục 5 0 đa vạn nguyên.

Bên trên hàng huyện Giáo dục

Biên tập
Bên trên hàng từ tống sơ thiết lập huyện học, chí thanh mạt, tính có thư viện, văn quán 33 chỗ. Dân quốc trước kia, lấy khoa cử làm mục tiêu, lấy quán thâu tư tưởng nho gia làm hạch tâm, triển khai trong huyện được giáo dục sự nghiệp. Toàn huyện lấy được khoa cử "Công danh" được có 974 người, trong đó thi hương đoạt giải nhất 7 người, điện thí trạng nguyên 1 người.
Thanh quang tự ba mươi mốt năm (19 0 5 năm ) phí khoa cử, mở học đường, gần hơn đại giáo dục bồi dưỡng học sinh, cũng khởi đầu sư phạm dạy và học chỗ, lấy bồi dưỡng giáo viên, năm tới xử lý tiểu học nhà 5 chỗ. Dân quốc nguyên niên (1912 năm ) bắt đầu khởi đầu huyện lập trung học. 17 năm, có tiểu học ( chứa tiểu học sơ cấp )1 0 8 chỗ, trung học 4 chỗ, trường chuyên nghiệp 1 chỗ, có khác giáo hội trung học 2 chỗ, ở trường học sinh trung học gần ngàn người.
Dân quốc 18 năm, huyện tô duy ai chánh phủ lấy quét dọn giai cấp tư sản giáo dục, quán thâu giai cấp vô sản tư tưởng, dụng chủ nghĩa mác lênin vũ trang công nông quần chúng, tranh thủ tô duy ai thắng lợi các loại mục tiêu là giáo dục tôn chỉ, phổ biến sáng lập liệt thà rằng tiểu học, thực hành miễn phí giáo dục bắt buộc được chánh sách. Đồng thời rộng khắp khai triển,mở rộng công nông biết chữ vận động, khiến tuổi đi học nhi đồng nhập học suất cùng giáo dục dành cho người lớn được quét dọn mù chữ suất vượt xa lúc ấy cả nước tiên tiến địa khu.
Dân quốc 23 năm huyện tại thành quan thiết lập nhà trẻ. 26 năm thiết lập tỉnh phúc kiến dựng lên hàng trung học sơ cấp, 31 năm xuân thiết kế thêm cao trung. 38 năm hạ, có tiểu học 2 0 7 chỗ, học sinh 1. 36 vạn người, tuổi đi học nhi đồng nhập học tỷ số là 3 0 %; có phổ thông trung học 4 chỗ, chức nghiệp trung học 1 chỗ, học sinh 532 người. Trung tiểu học có giáo chức 816 người. Trước giải phóng, tốt nghiệp trung học cộng 6 giới 216 người.
195 0 năm bắt đầu, tại khôi phục trung, tiểu học giáo dục đồng thời, khai triển,mở rộng lấy xoá nạn mù chữ làm trung tâm công nông giáo dục nghiệp dư. 1958 năm "Kế hoạch đại nhảy vọt" trung, coi nhẹ giáo viên, trường học các loại điều kiện khách quan, mù quáng phát triển các loại trường học, cùng phát triển kinh tế nghiêm trọng mất cân đối. 1962 năm quán triệt "Điều chỉnh, củng cố, phong phú, đề cao" phương châm, biệt giáo dục tốc độ phát triển cùng sắp xếp làm điều chỉnh. Đến 1965 năm thu, toàn huyện có phổ thông trung học 8 chỗ, nông nghiệp trung học 16 chỗ, tiểu học 6 0 6 chỗ, nhà trẻ 36 chỗ, ở trường học sinh trung tiểu học 3. 2 vạn người, tiểu học tuổi đi học nhi đồng nhập học suất đạt đến 92. 3%.
1966 năm "Cách mạng văn hóa" bắt đầu, trung, tiểu học phổ biến nghỉ học, tiến hành cái gọi là phá "Bốn cũ" ( cũ tư tưởng, cũ văn hóa, cũ phong tục, cũ quen thuộc ), phê phán cái gọi là "Mười bảy năm hắc tuyến ", tuyên truyền "Giấy trắng phẩm chất anh hùng" trương thiết sinh ra, sau lại mở rộng cái gọi là "Mặt trời mới mọc nông học viện kinh nghiệm ", giáo dục chất lượng phổ biến hạ xuống, giáo dục cơ sở nhận ảnh hưởng nghiêm trọng.
1979 năm quán triệt "Điều chỉnh, cải cách, chỉnh đốn, đề cao" phương châm, điều chỉnh các cấp các loại giáo dục kết cấu sắp xếp, toàn huyện giáo dục sự nghiệp từng bước đi hướng chánh quỹ, 1985 năm toàn huyện cơ bản thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. Nông thôn quét dọn thanh tráng niên mù chữ công việc cũng phát triển tương đối nhanh, 1986 năm bị long nham địa khu trao tặng cơ bản vô manh huyện mệnh danh. 1987 năm, toàn huyện có nhà trẻ 24 chỗ 383 tiểu đội, tiểu học 331 chỗ, phổ thông trung học 23 chỗ, chức nghiệp cao trung 7 chỗ ( chứa phổ thông trung học lập thêm chức cao 6 chỗ ), ở trường học sinh trung học 1. 87 vạn người, học sinh tiểu học 4. 55 vạn người, trẻ nhỏ 1. 0 8 vạn người, toàn huyện tiểu học tuổi đi học nhi đồng nhập học suất đạt đến 99. 45%, 6 tuổi tròn trẻ nhỏ nhập vườn suất đạt đến 94%, thiếu, thanh, tráng niên không phải mù chữ suất đạt đến 91. 92%. 1978~1987 năm hướng trường cao đẳng chuyển vận học sinh 2 0 15 tên, hướng trung đẳng chuyên nghiệp trường học chuyển vận học sinh 2811 tên. 1987 năm, toàn huyện cơ bản phổ cập giáo dục tiểu học, thành khu phổ cập sơ trung giáo dục, hàm thụ, đại học phát thanh truyền hình, trường cao đẳng tự học khảo thí có phát triển, toàn bộ giáo dục sự nghiệp xuất hiện một phái thịnh vượng cảnh tượng.
2 0 0 7 năm, gia tăng "Khoa giáo hứng huyện" chiến lược, tại toàn thành phố dẫn đầu thiết lập xí nghiệp kỹ thuật sáng tạo cái mới tài chính; nhân sự người mới làm việc lấy được đột phá, sản học mài kết hợp không ngừng gia tăng, thứ năm giới "6. 18" hạng mục thành quả trên hội giao dịch thực hiện hạng mục kết nối 82 gáy; khuê giao phát theo đuổi giao giữ ấm quản cùng Hòe trư Giữ gìn loại chọn giống và gây giống hạng mục thông qua thiếu khoa học kỹ thuật thành quả giám định, sáng tạo "Cả nước tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến huyện" công việc thông qua quốc gia khoa học kỹ thuật bộ phận nghiệm thu. Thi đại học lại sáng tạo giai tích, 9 gáy tương đối chỉ tiêu trung 8 gáy ở toàn thành phố thứ nhất.
2 0 0 7 năm, toàn huyện có trẻ nhỏ tiểu đội 423 cái, chiêu sinh 4579 người, hoàn thành dưới chợ đạt đến nhiệm vụ 1 0 1. 8%, tại vườn trẻ nhỏ 1 0 894 người, học ba năm trước trẻ nhỏ nhập vườn suất đạt đến 86. 5%, học trước một tuổi nhỏ nhẹ nhập vườn suất đạt đến 99% trở lên; tiểu học toàn cấp 6 0 chỗ, tuyển nhận năm nhất tân sinh 3956 người, hoàn thành nhiệm vụ 1 0 0. 2%, tiểu học ở trường sinh ra 28564 người; độc lập sơ trung 18 chỗ, sơ trung chiêu sinh 72 0 4 người, hoàn thành chiêu sinh nhiệm vụ 1 0 2%, sơ trung ở trường sinh ra 22489 người; hoàn ( cao ) trung 8 chỗ, phổ thông cao trung chiêu sinh 4782 người, hoàn thành nhiệm vụ 1 0 0. 6%, phổ thông cao trung ở trường sinh ra 13743 người; chức giáo 2 chỗ, chiêu sinh 1641 người, hoàn thành nhiệm vụ 12 0. 48%, ở trường sinh ra 5 0 72 người; đặc thù giáo dục học giáo 1 chỗ, ở trường sinh ra 42 người; bên trên hàng đại học truyền hình có bản khoa, chuyên khoa cùng trung chuyên trình độ tiểu đội 16 cái, học sinh 523 người; phúc sư mạng lưới lớn học viện bên trên hàng trong học tập tâm học viên có 26 0 người; tự học khảo thí cả năm tính gộp lại ghi danh nhân số đạt đến 1 0 44 người, tổng cộng có 118 người tốt nghiệp, trong đó bản khoa 58 người, chuyên khoa 6 0 người.

Bên trên hàng huyện Du lịch

Biên tập

Bên trên hàng huyện Tường thuật tóm lược

Bên trên hàng tài nguyên du lịch phong phú, có tài nguyên sinh thái ưu tú, sử tích văn hóa đột xuất, sơn thành phong quang tú lệ, tranh thuỷ mặc phong cảnh dễ chịu đặc điểm. Bên trên hàng là toàn nước 23 cái tô khu huyện một trong, là chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở trung quốc thời kì trung ương tô khu được trọng yếu tạo thành bộ phận. 1929 năm 12 nguyệt, nổi tiếng được Hồng tứ quân Lần thứ chín đảng đại hội tức " Cổ điền hội nghị " ở trên hàng cổ điền tổ chức. Sông trạch dân đồng chí tuần tự hai lần là cổ điền hội nghị đề từ. Chỉ có khê là nổi tiếng được cách mạng vùng giải phóng cũ. Chiến tranh cách mạng trong nước lần thứ hai ở trung quốc thời kì, chỉ có khê là trung ương tô khu "Thứ nhất điển hình hương ", Tóc trạch đông Đồng chí từng ba lần đích thân tới chỉ có khê tiến hành xã hội điều tra, cũng như 1933 năm 11 nguyệt viết xuống nổi tiếng được 《 chỉ có khê hương điều tra 》. Chỉ có khê riêng có "Chín quân mười tám sư ", "Tướng quân tới hương" được thanh danh tốt đẹp, 1955 năm được trao tặng thiếu tướng trở lên cấp bậc tướng quân có 27 người. Bên trên hàng không ngừng gia tăng đại du lịch khai phát cường độ cùng hoàn thiện du lịch nguyên bộ công trình, sơ bộ tạo thành lấy huyện thành làm trung tâm đại du lịch khai phát cách cục, sở hữu cả nước màu đỏ du lịch kinh điển cảnh khu 2 cái, quốc gia AAAA cấp du lịch cảnh khu 1 cái, cả nước văn hóa lịch sử tên trấn 1 cái ( tỉnh phúc kiến bên trên hàng huyện Cổ điền trấn ), cấp quốc gia khu bảo hộ thiên nhiên 1 cái ( Phúc kiến hoa mai núi cấp quốc gia khu bảo hộ thiên nhiên ), quốc gia quặng mỏ công viên 1 cái ( bên trên hàng tử kim sơn quốc gia quặng mỏ công viên ), quốc gia công nghiệp du lịch làm mẫu điểm 1 cái, quốc gia công viên cây cối um tùm 1 cái ( Bên trên hàng quốc gia công viên cây cối um tùm ). 2 0 0 8 năm 1 trên mặt trăng hàng vinh lấy được "Phúc kiến tốt nhất du lịch mục đích" mệnh danh, 2 0 0 8 năm 12 trên mặt trăng hàng vinh lấy được "Trung quốc ưu tú huyện du lịch" mệnh danh. Cổ điền ngũ long thôn được bầu thành cấp tỉnh nông nghiệp du lịch làm mẫu điểm.

Bên trên hàng huyện Màu đỏ hành trình

上杭县古田会议旧址(图8) Bên trên hàng huyện cổ điền hội nghị địa điểm cũ ( bức tranh 8)
Ở vào cổ điền trấn khê thuộc lòng thôn, nguyên đeo liêu thị từ đường, xây dựng vào 1848 năm ( dọn đường sáng hai mươi tám năm ), là nhà cấp bốn thức kiến trúc, có đình viện, trước sau lưỡng phòng cùng trái phải hai nhà phòng, kiến trúc diện tích là 826 mét vuông. 1917 năm, thành lập cổ điền thứ nhất chỗ tiểu học —— "Ôn tồn tiểu học ", 1929 năm 5 nguyệt hồng tứ quân tiến vào chiếm giữ cổ điền hậu giữ "Ôn tồn tiểu học đổi tên là ánh rạng đông tiểu học, đồng niên 12 nguyệt 28 nhật đến 29 nhật, từ tóc trạch đông đồng chí tự mình chủ trì hồng tứ quân lần thứ chín đại biểu đại hội ( tức cổ điền hội nghị ) ở chỗ này thắng lợi tổ chức, thông qua được có lịch sử ý nghĩa Cổ điền hội nghị Quyết nghị án, xác lập tư tưởng kiến đảng, chính trị kiến quân được chỉ đạo tư tưởng cùng loại chỉ huy thương nguyên tắc, là kiến đảng kiến quân sử thượng được Lý Trình Bi, bởi vậy nên địa chỉ hiệp hội tuần tự được bầu thành tỉnh phúc kiến "Mười tên tốt phong cảnh khu một trong ", cả nước nhóm đầu tiên trọng điểm bảo hộ đơn vị, cả nước thập đại ưu tú chủ nghĩa yêu nước giáo dục căn cứ, cả nước Màu đỏ du lịch Kinh điển cảnh khu cùng quốc gia AAAA cấp khu du lịch.
Cổ điền hội nghị kỷ niệm quán ( quốc gia cấp một quán )
Này đây cả nước trọng điểm bảo vệ văn vật đơn vị —— cổ điền hội nghị địa chỉ hiệp hội là dựa vào tạo dựng lên chuyên đề cách
上杭县城区二环路小区(图6) Bên trên hàng huyện thành khu nhị hoàn đường cư xá ( bức tranh 6)
Mệnh kỷ niệm quán. Cư số liệu có liên quan biểu hiện, nên quán chiếm diện tích 86 0 0 0 mét vuông, kiến trúc diện tích 11 0 0 0 mét vuông; quản hạt đợi cổ điền hội nghị địa chỉ hiệp hội, trung cộng hồng tứ quân trước ủy cơ quan kỵ hồng tứ quân chính trị bộ địa điểm cũ —— lỏng ấm nhà, tóc trạch đông 《 tinh tinh chi hỏa ghê gớm liệu nguyên 》 sáng tác địa điểm cũ —— hiệp thành điếm, trung cộng mân tây lần thứ nhất đại biểu đại hội địa chỉ hiệp hội —— văn xương các, trung cộng mân tây đặc biệt ủy cơ quan địa điểm cũ —— cây hòe nhà, hồng tứ quân bộ tư lệnh địa điểm cũ —— trung hưng nhà các loại khu vực 6 cách mạng địa điểm cũ. 2 0 0 8 năm 5 nguyệt, bị quốc gia cục văn hóa khảo cổ trao tặng "Quốc gia cấp một nhà bảo tàng "
Thành lập như 1958 năm, chiếm diện tích 1547 0 mét vuông, lấy cách mạng địa điểm cũ là nguyên trạng trưng bày tuyên truyền tóc trạch đông tại chỉ có khê cách mạng thực tiễn hoạt động chuyên đề kỷ niệm quán, có sưu tập phẩm 11 0 0 dư kiện, bao quát hai nơi tóc trạch đông chỉ có khê điều tra địa chỉ hiệp hội ( chỉ có khê khu tô duy ai chánh phủ, khu công hội ) cùng hai nơi cách mạng địa điểm cũ ( Quang vinh đình , liệt thà rằng cái ) cùng chỉ có khê "Chín quân mười tám sư" trưng bày thất, là điển hình phía trước hậu viên người hẹ dân cư, là toàn nước chủ nghĩa yêu nước giáo dục làm mẫu căn cứ, cả nước màu đỏ du lịch kinh điển cảnh khu cùng 3 0 điều tinh phẩm tuyến đường một trong cảnh khu.
Trung cộng mân tây "Một đại" địa chỉ hiệp hội —— văn xương các, tọa lạc ở giao dương trấn Giao dương thôn , xây dựng vào thanh càn long sáu năm đến mười chín năm (1741~1754), cuối cùng 13 năm xây thành, là bảo tháp thức thổ mộc lầu các kiến trúc, là tỉnh phúc kiến đám đầu tiên trọng điểm bảo vệ văn vật đơn vị. 1929 năm 7 trung tuần tháng, tóc trạch đông cùng chúc mừng tử trân, thái hiệp dân, sông hoa, từng chí đám người đi tới bên trên hàng giao dương văn xương các chỉ đạo tổ chức trung cộng mân tây lần thứ nhất đại biểu đại hội. Trong hội, tóc trạch đông làm trọng yếu giảng thoại, vạch mân tây đảng tổ đan dệt sau này nhiệm vụ là củng cố cùng phát triển mân tây màu đỏ căn cứ địa. Đại hội thông qua liễu từ đặng tử khôi khởi thảo, tóc trạch đông tự mình sửa chữa 《 trung cộng mân tây lần thứ nhất đại biểu đại hội tới chính trị quyết nghị án 》 cùng liên quan tới thổ vấn đề, tô duy ai chánh quyền, phụ nữ, đoàn thanh niên cộng sản các loại quyết nghị án, chế định "Kiên quyết lãnh đạo quần chúng, là thật hiện tại mân tây công nông chính quyền cát cứ mà phấn đấu" được đường lối chung. Đại hội sau khi kết thúc, mân tây các nơi chăm chú quán triệt "Mân tây một đại" tinh thần, bày biện ra một phái "Mênh mông giang thiên vạn dặm sương" được khả quan cảnh tượng.
Lỏng ấm nhà Hồng tứ quân trước ủy, chính trị bộ địa điểm cũ —— lỏng ấm nhà, được gọi là vĩnh cửu đông lâu, ở vào cổ điền trấn tám giáp thôn, thuộc vây lũng thức kiến trúc, tầng hai nhị tiến năm phòng bảy mở ở giữa thổ mộc nhà lầu, chiếm diện tích 898 mét vuông, cả nước bảo vệ văn vật đơn vị. 1929 năm 12 trung tuần tháng, hồng tứ quân tiến vào chiếm giữ cổ điền hậu giữ trước ủy cùng chính trị bộ an đâm ở chỗ này. Tóc trạch đông, trần nghị cùng trước ủy cùng chính trị bộ được nhân viên công tác đã từng ở nơi này, tích cực là sắp triệu khai hồng tứ quân đảng lần thứ chín đại biểu đại hội làm chuẩn bị. Trước ủy thư nhớ tóc trạch đông ở đây khởi thảo hoàn thành hơn hai vạn nói 《 trung quốc đảng cộng sản hồng quân thứ tư quân lần thứ chín đại biểu đại hội quyết nghị bản dự thảo 》, là cổ điền hội nghị thắng lợi tổ chức điện định cơ sở vững chắc.

Bên trên hàng huyện Kim sắc hành trình

Tử kim sơn công nghiệp sanh thái khu du lịch ở vào bên trên hàng huyện thành bắc 25 cây số Cũ huyện trấn Cùng chỉ có khê trấn chỗ giao giới được tử kim sơn, tây tần đinh sông, nam lâm cũ huyện sông, quái thạch đá lởm chởm, sừng sững trời biểu hiện, riêng có "Hàng xuyên đệ nhất danh lam thắng cảnh" danh xưng, là đám đầu tiên "Quốc gia quặng mỏ công viên ", đám đầu tiên "Cả nước công nghiệp du lịch làm mẫu điểm" một trong. Cảnh khu núi bị nước bao quanh quấn, phong cảnh tú lệ, ẩn chứa cực kỳ phong phú kim, mỏ đồng, có thể cung cấp khai thác hoàng kim số lượng dự trữ tại 146 tấn trở lên, mỏ đồng số lượng dự trữ tại 2 0 0 vạn tấn trở lên, nhân dân hình tượng ví von là "Màu đồng bé con đới mũ vàng tử" . Chủ yếu cảnh điểm có tử kim sơn mỏ vàng lộ thiên khai thác hùng, kỳ lân đỉnh quan cảnh đài, mỏ vàng thứ nhất nhà máy tuyển quặng, hoàng kim dã luyện nhà máy các loại.

Bên trên hàng huyện Kiến trúc hành trình

Hàng xuyên cổ kiến văn miếu ( lại xưng Bên trên hàng văn miếu )
Tọa lạc ở bên trên hàng huyện cửa thành đông học bãi, lại xưng khổng miếu, nho học, học cung, mới xây như 1223 năm ( tống gia định mười sáu năm ), đến 2 0 0 9 năm đã có 786 năm lịch sử. Toàn bộ khổng miếu đoan trang hùng vĩ, sừng sững hùng vĩ, sắp xếp nghiêm cẩn, khí thế hùng vĩ. Miếu thờ gác cao mái cong, điện đường rường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, bên ngoài kiến trúc cùng pho tượng kỹ nghệ cực kỳ cao siêu, có "Cổ kiến có thể xưng ‘ thế cô lệ ’, cung thể điện thức đạt tạo cực" tới khen ngợi. Nên miếu lịch sử góc lâu đời, là phúc kiến bảo tồn còn hoàn chỉnh cổ kiến khổng miếu một trong.
"Tồn cày nhà" là một tòa có người hẹ truyền thống đặc sắc cổ đại cỡ lớn công trình kiến trúc, xây dựng vào 1716-1781 trong năm ( đời nhà thanh càn long hậu kỳ ) tổng diện tích đạt đến 1. 3 hơn vạn mét vuông, là trung đô trấn hiện có chiếm diện tích lớn nhất, bảo trì hoàn hảo nhà dân. Đời nhà thanh từng cùng "Tam lập nhà ’( đã kỷ ), "Trăm hai gian" ( rúc về phía sau xây là trời đức nhà ) nổi danh vừa...lại số một, riêng có "Chín phòng thập phu giếng" danh xưng, xa gần nghe tiếng. Công xã hóa thời kì, từng ở lại toàn bộ sản xuất đội 33 hộ 13 0 nhiều người, lại cốc hùng, nhà kho, toàn thiết lập vào trong, chính giữa đại sảnh, đã là nhà ăn, lại là hội trường, "Sống xa hoa tiếng chuông" .
Trung quốc thức Tỉ tát tà tháp —— Bên trên hàng Trung đô vân tiêu các mới xây như 1522—1566 trong năm ( rõ ràng gia tĩnh trong năm ), thuộc về bên ngoài nghiêng bên trong chính có kiến trúc kết cấu. Du khách vô luận từ có thể một góc độ quan sát nên lâu, lâu đồng đều hướng phương hướng ngược nhau nghiêng, 4 0 0 nhiều năm qua không nhân có thể giải trong đó chi ý. Nên lâu ở vào phúc kiến trung đô trấn điền thuộc lòng cửa thôn một giòng sông bên cạnh, xung quanh đại thụ ôm nhau, nước xanh vờn quanh, cầu đá hồng nằm, cổ trạch láng giềng, hoàn cảnh thanh u, là bên trên hàng huyện cảnh nội bảo tồn tốt nhất, niên đại lâu đời nhất được cổ một trong kiến trúc. Thế kỷ 20 đầu thập niên tám mươi tức các bên trên hàng huyện bảo vệ văn vật đơn vị.
Chu công tháp, lại gọi Tam nguyên tháp , tọa lạc ở bên trên hàng huyện Trung đô trấn Trên đều thôn Tam nguyên lĩnh. Nên tháp là 1627 năm ( ngày mai mở bảy năm ) Đinh châu Tuần đạo Chu đại điển Đi ngang qua nơi đây, quyên tiền xướng xây. Tháp đeo toàn làm bằng gỗ, bảy tầng hình bát giác, cao 2 0 mét hơn, có thang gỗ tương thông, tầng tầng mở cửa sổ, xưng "Không ống thức kết cấu ", lên lầu có quan sát đinh đinh cùng hàng châu phong mạo. Đại tháp xây dựng vào con rết thủ lĩnh, tiểu tháp xây dựng vào con rết vĩ. Bởi vì đại tháp chính giữa con rết đỉnh đầu, tháp phía sau núi kênh huyết thủy cốt cốt chảy xuôi ( rỉ sắt thủy ). Chuyện như vậy triều đình không nên công khai, vì tránh húy, toại lấy tên "Chu công tháp" . Con rết đuôi tiểu tháp về sau sụp đổ, mà con rết đầu đại tháp một mực hoàn chỉnh giữ lại đến nay. Đại tháp đỉnh tháp như 1942 năm bị nhật bản máy bay nổ hư một góc, trở thành nhật bản xâm hoa tội ác chứng kiến. 1984 năm 5 nguyệt nên tháp các bên trên hàng huyện cấp bảo vệ văn vật đơn vị.

Bên trên hàng huyện Sanh thái hành trình

Bên trên hàng huyện bộ vân hương cảnh nội Hoa mai núi Ở vào vũ di sơn mạch đầu nam cùng bác bằng lĩnh giữa đồi mồi chân núi, dãy núi sừng sững, lục hải khôn cùng, rừng tầng tầng lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh mướt, oái thúy rất nhiều trân quý sinh vật tài nguyên cùng giống loài, có "Thần kỳ bảo sơn ", "Sinh vật giống loài cơ bởi vì khố ", "Động vật quý hiếm chỗ tránh nạn ", "Địa chất nhà bảo tàng" các loại tiếng khen. Lại bởi vì vị trí vĩ độ là trên thế giới hoàn sa mạc đái, được vinh dự "Trở về hoang mạc khép lại lục sắc phỉ thúy ", nó cùng vân nam được tây song bản nạp, quảng đông được đỉnh hồ núi cùng xưng là "Bắc trở về tam bảo" . Hoa mai trên núi có hai kiện trân bảo đủ để đại biểu đặc biệt địa vị: một là được xếp vào thế giới gần như diệt tuyệt một trong loại vật được hổ hoa nam, hai là được xưng là hoá thạch sống được hồng đậu sam.
Trung quốc hổ vườn —— "Hổ hoa nam quê hương ", ở vào bên trên hàng huyện bộ vân hương, chỗ hoa mai núi khu bảo hộ thiên nhiên được ranh giới, tên núi khay trà động, độ cao so với mặt biển 125 0 m, khuôn viên diện tích 4794 mẫu, khu hòa hoãn diện tích 2522 mẫu. Nên vườn là long nham thị ủy, chánh phủ thành phố như 2 0 0 0 năm 8 nguyệt đầu nhập nhiều tiền dẫn đầu tại cả nước áp dụng hổ hoa nam cứu vớt công trình, này đây khai triển,mở rộng hổ hoa nam nhân công gây giống, nửa dã hóa, dã hóa nuôi dưỡng, bảo hộ sinh vật học cùng di truyền học nghiên cứu làm chủ thể, lấy rừng rậm cảnh quan làm cơ sở, tập khoa học nghiên cứu, phổ cập khoa học giáo dục, sanh thái du lịch cùng hiếu kỳ làm một thể được nhiều chức năng rừng rậm động thực vật vườn. Bên trong khu vườn có "Năm khu một núi một nhà một cái hồ một trận" : tức hổ hoa nam dã hóa gây giống nuôi dưỡng khu, trân cầm khu, hươu sao khu, mi khỉ khu, rừng rậm vườn cây khu, đỉnh nhọn đỉnh, cùng người nhà, trời tố trì cùng rừng rậm bãi tắm.
Hồng đậu sam vườn sinh thái —— "Thiên nhiên gỗ sam lâm vương nước ", ở vào bên trên hàng huyện bộ vân hương sùng thủ lĩnh thôn, chỗ hoa mai sơn nam chân núi, cùng cổ điền hội nghị địa chỉ hiệp hội cách xa nhau 12 cây số, độ cao so với mặt biển độ cao tại 9 0 0 —12 0 0 m, diện tích 81. 8 mét vuông, vì quốc gia công viên cây cối um tùm, hết hạn 2 0 0 9 năm, nên vườn rừng rậm nguyên thủy bên trong dày đặc đứng vững 3 0 0 0 dư buội cây 5 0 0 đến 16 0 0 nhiều năm phương nam hồng đậu sam, cao nhất cao tới 3 0 mét hơn, lớn nhất muốn năm người ôm hết, có ngàn năm được hồng đậu sam vương, có hai gốc hợp thể mà thành tỷ muội hồng đậu sam. Hồng đậu sam vì quốc gia cấp một bảo hộ thực vật, là sông băng thời kì thì có cao lớn thường xanh cây cao to, không chỉ có cổ lão trân quý, mà lại toàn thân là tiền tệ, thân cây thậm chí lá cây, nhánh cây đều có thể đề luyện ra một loại chữa nham thuốc hay, thuốc này là giá vàng được 18 0 lần, bởi vậy nơi này liên miên phân bố hồng đậu sam tại cả nước đều là hiếm thấy. Nên viên chủ muốn mở mang liền cành cây, hồng đậu sam vương, tướng quân rừng, chí đạo sinh ra phật hái thuốc cốc các loại cảnh điểm.

Bên trên hàng huyện Tìm nguồn gốc hành trình

Lý thị đại tông từ tọa lạc tại nhẫm điền trấn Quan điền thôn Lòng chảo sông bồn địa, mới xây như dọn đường sáng 16 năm, là lý thị hậu duệ là kỷ niệm bên ngoài nhập mân thuỷ tổ Lý hỏa đức Hình kiến tạo từ đường. Từ lý hỏa đức nhập mân đến 2 0 0 9 năm có 8 0 0 năm hơn, kỳ hậu duệ trải rộng mân, cái, việt, cống, quế cùng đông nam á các quốc gia. Lý thị đại tông từ đeo tam tiến bốn rơi thức toàn làm bằng gỗ kiến trúc. Có đại sảnh nhị tòa nhà, đại phòng khách nhỏ 26 ở giữa, nhà ở 1 0 4 ở giữa, chiếm diện tích 56 0 0 mét vuông. Kết cấu nghiêm cẩn, khí thế phi phàm từ đường tạo hình, đầy đủ thể hiện người hẹ tông pháp chế độ kiến trúc nghệ thuật, tại bát mân cực kỳ hiếm thấy.
Ngoại trừ lý thị bên ngoài, nhẫm điền dã là trần, hoàng, khâu, lưu, du năm họ tổ địa, trần mai núi, Hoàng thiên lộc , khâu kế rồng, lưu ngàn mười tên lang, du nhị tam lang đều là tại triều đại nam tống thời kì di dời nhẫm điền mở cơ. Phía sau, bọn họ duệ tôn lại không ngừng hướng ra phía ngoài thiên di, nhẫm điền trở thành người hẹ sáu họ "Trạm trung chuyển" .

Bên trên hàng huyện Hữu hảo thành thị

Biên tập
Tỉnh phúc kiến hạ môn thành phố Cùng an khu (2 0 0 4 năm 7 nguyệt )
Tỉnh phúc kiến Chương phổ huyện (1999 năm )
Tháp cát khắc tư thản nước cộng hoà sách cách đức châu bành cát chịu đặc biệt thị (2 0 13 năm 8 nguyệt )

Bên trên hàng huyện Huyện thành vinh dự

Biên tập
Trúng thưởng đơn vị
Ban thưởng tên
Thưởng đơn vị
Thưởng thời gian
Bên trên hàng huyện
Trung quốc ưu tú huyện du lịch
Quốc gia cục du lịch, tỉnh du lịch cục
2 0 0 8. 12
Bên trên hàng huyện
Tốt nhất du lịch mục đích
Tỉnh du lịch cục, đông nam truyền hình
2 0 0 8. 2
Bên trên hàng huyện
Cả nước lương thực sanh con tiên tiến huyện
Bộ nông nghiệp
2 0 0 7. 12
Bên trên hàng huyện quốc thổ tài nguyên cục
Cả nước địa chính quản lý công việc tiên tiến đơn vị
Quốc thổ tư nguyên bộ
2 0 0 6. 12
Bên trên hàng huyện
Toàn tỉnh sáng tạo văn minh huyện thành công việc tiên tiến huyện thành
Tỉnh ủy, thiếu chánh phủ nhân dân
2 0 0 6. 12
Lam khê trấn lâm nghiệp đứng
Toàn tỉnh tập thể lâm quyền chế độ tiên tiến đơn vị
Tỉnh ủy, thiếu chánh phủ nhân dân
2 0 0 6. 11
Bên trên hàng huyện nhân đại nông trải qua xử lý
Toàn tỉnh tập thể lâm quyền chế độ tiên tiến đơn vị
Tỉnh ủy, thiếu chánh phủ nhân dân
2 0 0 6. 11
Bên trên hàng thư viện huyện
Công cộng văn hóa công trình quản lý tiên tiến đơn vị
Bộ văn hóa
2 0 0 6. 8
Bên trên hàng huyện cục tài chánh
Cả nước tài chánh hệ thống công tác xây dựng đảng làn gió mới thưởng
Bộ tài chánh
2 0 0 6. 7
Bạch cát trấn đảng ủy
Tiên tiến cơ sở đảng tổ đan dệt
Tỉnh ủy, thiếu chánh phủ nhân dân
2 0 0 6. 6
Cổ điền trấn văn nguyên thôn
Tiên tiến cơ sở đảng tổ đan dệt
Tỉnh ủy, thiếu chánh phủ nhân dân
2 0 0 6. 6
Bên trên hàng huyện tính sinh ra trạm phục vụ
Cả nước nhân khẩu cùng kế hoạch hoá gia đình khoa học kỹ thuật công việc tiên tiến tập thể
Nước gia nhân khẩu cùng kế hoạch hoá gia đình uỷ ban
2 0 0 6. 6
Bên trên hàng huyện
Cả nước pháp chế tuyên truyền giáo dục tiên tiến huyện
Trung ương bộ tuyên truyền bộ tư pháp
2 0 0 6. 5
Bên trên hàng huyện
Tỉnh phúc kiến ưu tú kiến trúc tới hương
Tỉnh ủy, thiếu chánh phủ nhân dân
2 0 0 6. 3
Bên trên hàng huyện
Tỉnh phúc kiến bình an huyện
Tỉnh ủy, thiếu chánh phủ nhân dân
2 0 0 6. 3
Bên trên hàng huyện
Tỉnh phúc kiến cấp tỉnh vệ sinh huyện thành
Thiếu yêu vệ phải
2 0 0 6. 3
Bên trên hàng cục công an huyện cảnh sát giao thông đại đội
Cả nước cơ quan công an dự phòng đặc biệt lớn con đường tai nạn giao thông
"Trăm ngày thi đua" mua chuộc tiên tiến tập thể
Bộ công an
2 0 0 6. 3
Bên trên hàng cổ điền quốc thuế phân cục
Cả nước thanh niên văn minh hào
Đoàn thanh niên cộng sản trung ương, quốc gia cục thuế vụ
2 0 0 6. 1
Lâm giang trấn
Cả nước sáng tạo văn minh thôn trấn công việc tiên tiến đơn vị
Trung ương văn minh ủy
2 0 0 5. 1 0
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Tham khảo tư liệu