Vĩnh cửu định bạo động

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
"Vĩnh cửu định bạo động" trung quốc đảng cộng sản như 1928 năm 6 nguyệt tại Tỉnh phúc kiến Vĩnh cửu định huyện Lãnh đạo một lần nông dân bạo động, là phúc kiến trong lịch sử quy mô phạm vi lớn nhất phổ biến nhất, thời gian dài nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất được một lần quần chúng tính vũ trang bạo động.
Tên tiếng trung
Vĩnh cửu định bạo động
Ngoại văn tên
The Yongding riots
Lúc      ở giữa
1928 năm 6 nguyệt
Lĩnh      đạo
Trung quốc đảng cộng sản

Vĩnh cửu định bạo động Bạo động chuẩn bị

Biên tập
1927 năm 1 0 nguyệt, trung cộng Vĩnh cửu định huyện Ủy tại Kim sa Chính thức thành lập. Huyện ủy thành lập hậu, căn cứ
图1 永定暴动陈列馆 Bức tranh 1 vĩnh cửu định bạo động phòng trưng bày [1]
Đảng "Tám · bảy" hội nghị tinh thần, tích cực tranh thủ quần chúng, chuẩn bị vũ trang bạo động. 1928 năm 1 nguyệt 21 nhật, kim sa 7 0 0 nhiều quần chúng vào thành "Thỉnh nguyện ", cự giao "Quán cưới tang tế đồ tể quyên" ; cùng năm nạn đói vào mùa xuân, khê nam mỗi bên hương lại khai triển,mở rộng "Mượn lương độ hoang" cùng "Phân lương ăn hôi" được quần chúng đấu tranh. Tại trong đấu tranh, vĩnh cửu định đảng tổ chức từ 1 0 0 nhiều người phát triển đến 2 0 0 nhiều người, nông hội hội viên từ 3 0 0 0 nhiều người phát triển đến 5 0 0 0 nhiều người. Là thích ứng bạo động cần, tại nông hội hội viên trung lấy bí mật liên hợp được hình thức thành lập "Ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh đoàn ", hấp thu một chút đấu tranh dũng cảm, thân thể cường tráng thanh niên tham gia, lấy uống máu vẩy là minh. Đến bạo động trước, "Ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh đoàn" đã phát triển đến 1 0 0 0 nhiều người, cũng tại kim sa nhăn công miếu cùng tây khê la hố từ đường mở nhà chế tạo vũ khí, tự chế súng ống, thoa tiêu, đại đao, gom góp vũ khí.
Làm trấn ép nông dân vận động, quốc dân đảng Vĩnh cửu định huyện Thự như 3 nguyệt triệu tập toàn huyện thân thổ địa chủ họp, thảo luận "Thanh hương" biện pháp, tổ chức "Thanh hương uỷ ban" . 5 nguyệt, quốc dân đảng quân độc lập đệ 4 sư sư trường trương trinh từ chương châu âm điệu 1 cái doanh ( đại đội bộ binh 4, pháo ngay cả, súng máy ngay cả mỗi bên 1) đóng giữ vĩnh cửu định, cũng thu biên nguyên trú quân Mở lớn thành Bộ phận cùng nơi đó thổ phỉ. 6 nguyệt 2 nhật, Trương trinh Bộ phận 1 0 0 hơn người trong tập kích cộng khê khu nam ủy trụ sở kim sa hình học, bắt lấy mất khê khu nam ủy uỷ viên các loại 5 người. Sự kiện phát sinh hậu, nông dân vũ trang tại mỗi bên thôn thực hành giới nghiêm, địa chủ thân hào chạy đến thành nội. [2]  

Vĩnh cửu định bạo động Bạo động trải qua

Biên tập
6 trung tuần tháng, trung cộng vĩnh cửu định huyện ủy tổ chức đảng viên đại biểu hội nghị khẩn cấp, quyết định cử hành vũ trang
图2 永定暴动的策源地金谷寺 Bức tranh 2 vĩnh cửu định bạo động được nơi khởi nguồn kim cốc chùa [3]
Bạo động, tiến đánh vĩnh cửu định thành, nghĩ cách cứu viện bị bắt đồng chí. Cũng thành lập bạo động uỷ ban, trương đỉnh thừa mặc cho bạo động tổng chỉ huy, chế định bạo động kế hoạch.
6 nguyệt 29 nhật, hồ phách 3 0 tên đội bảo an binh sĩ khởi nghĩa, gia nhập bạo động đội ngũ. Đêm đó, trần đông, kỳ lĩnh, thạch lĩnh, thượng cấp, nam khê các vùng bạo động đội ngũ 5 0 0 hơn người tại trần đông thánh miếu tụ hợp, tạo thành kim phong bạo động đội, tại trần đông, kỳ lĩnh các chỗ bắt giữ trấn áp địa chủ thân hào 11 người, đốt cháy khế ước, giấy nợ. Tiếp lấy, tiến đánh kỳ lĩnh, hạ dương, cổ dương, bãi thủy các vùng. 7 nguyệt 1 nhật, vĩnh cửu định trú quân bởi vì gấp khê thổ phỉ không thể hợp hợp nhất, phái binh 2 0 0 hơn người tiến về trấn áp, thành nội gần lưu hơn trăm người. Bạo động đội ngũ biết được hậu, tại kim sa đỏ trúc lõm điếm bên cạnh tập trung hơn ngàn người, chia ra ba đường vây công vĩnh cửu định thành. Ngày kế tiếp rạng sáng 4 lúc đánh vào bắc môn chiếm lĩnh bắc môn pháo đài, tiếp lấy trực đảo huyện công sở cùng ngục giam. Bạo động bởi vì đội ngũ tổ chức không được nghiêm mật, nóng lòng phá ngục nghĩ cách cứu viện bị bắt đồng chí, không có kịp thời chiếm trước có lợi trận địa, lúc địch phản công lúc, chưa thể hữu hiệu chống lại, kiên trì đến 9 lúc tức rút khỏi ngoài thành, tướng huyện thành vây rồi 3 trời, thẳng đến đi qua gấp khê địch phác về huyện thành, chỉ có rút lui đi qua nông thôn. Ở trong bạo động, nông dân vũ trang hi sinh 2 0 hơn người, đánh chết thân hào, bọn giặc bảo vệ cứ điểm 6 0 hơn người. [2]  

Vĩnh cửu định bạo động Bạo động chiến quả

Biên tập
Bạo động đội ngũ đến kim sa Kim cốc chùa Hậu, tướng cốt can tạo thành cái hồng quân doanh. Đây là phúc kiến chi thứ nhất lấy hồng quân đặt tên vũ trang. Sau đó, hồng quân doanh tại khê nam bên trong đoạt lại địa chủ vũ trang, tịch thu địa chủ tài sản, phát động quần chúng, chuẩn bị phân phối thổ địa. 8 nguyệt, tại kim sa kim cốc chùa tổ chức khê khu nam công nông binh đại biểu phải, thành lập khu tô duy ai chánh phủ. Có ở đây không đến thời gian một tháng bên trong, 13 cái hương hoàn thành phân chia ruộng đất công việc, sáng lập mân tây khối thứ nhất tô duy ai khu vực. [2]  

Vĩnh cửu định bạo động Lịch sử ý nghĩa

Biên tập
Vĩnh cửu định bạo động uy chấn bát mân, kéo ra phúc kiến tổng bạo động được mở màn, điện định phúc kiến cách mạng dân chủ thắng lợi cơ sở, khai sáng phúc kiến thổ địa cách mạng được kỷ nguyên mới. [4]  
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Lịch sử sự kiện , Trung quốc lịch sử sự kiện